Sql structured query language 1
Download
1 / 28

SQL – Structured Query Language (1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

SQL – Structured Query Language (1). Wykład 5 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Zadania SQL. definiowanie danych definiowanie perspektyw przetwarzanie danych (interaktywne i programowe) definiowanie reguł integralności danych autoryzacja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SQL – Structured Query Language (1)' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sql structured query language 1

SQL – Structured Query Language (1)

Wykład 5

Prowadzący: dr Paweł Drozda


Zadania sql
Zadania SQL

 • definiowanie danych

 • definiowanie perspektyw

 • przetwarzanie danych (interaktywne i programowe)

 • definiowanie reguł integralności danych

 • autoryzacja

 • określanie początku transakcji, potwierdzenie i wycofywanie transakcji

dr P. Drozda


Cechy sql a
Cechy SQL-a

 • „podjęzyk danych”

 • Trójwartościowa logika (TRUE, FALSE, UNKNOWN)

 • Trzy sposoby użycia:

  • Interaktywny lub samodzielny SQL – do wprowadzania lub wyszukiwania informacji

  • Statyczny SQL – stały kod SQL napisany przed wykonaniem programu – dwa typy:

   • „Zanurzony” SQL

   • Modułowy SQL

  • Dynamiczny SQL – kod generowany przez aplikacje w zależności od wyborów użytkownika

dr P. Drozda


Grupy instrukcji
Grupy instrukcji

 • Język definicji danych (DDL): CREATE, ALTER, DROP

 • Język manipulowania danymi (DML): SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE

 • Instrukcje Sterowania Danymi: GRANT i REVOKE

dr P. Drozda


Data definition language ddl
Data Definition Language (DDL)

 • Tworzenie tabel, baz danych, itd. CREATE

 • Modyfikacja schematu bazy danych – ALTER

 • Usuwanie tabel, baz danych itd. - DROP

dr P. Drozda


Polecenie create
Polecenie CREATE

 • Tworzenie bazy danych

  CREATE database nazwa_bazy;

  Przykład: CREATE database restauracja;

 • Tworzenie tabeli

  CREATE table nazwa(pole1 typ_danych1 ograniczenia1, pole2 typ_danych2 ograniczenia2, …, poleN typ_danychN ograniczeniaN, ograniczeniaOgólne);

dr P. Drozda


Typy danych 1
Typy Danych (1)

 • Znakowe

  • CHAR(n), CHARACTER(n) – tekst o stałej ilości znaków

  • VARCHAR(n), CHARACTER VARYING(n) – tekst o zmiennej ilości znaków – max n

  • BINARY(n), VARBINARY(n) –odpowiedniki CHAR i VARCHAR tyle, że używają postaci binarnej do zapisu ciągu znaków

  • TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT – pozwalają wprowadzić dłuższy tekst

  • TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB – pozwalają przechowywać duży binarny obiekt

dr P. Drozda


Typy danych 2
Typy Danych (2)

 • Znakowe

  • ENUM(‘war1’, ‘war2’,’war3’,…,’warN’) – typ wyliczeniowy określa dokładnie zbiór możliwych wartości

  • SET(‘war1’, ‘war2’,’war3’,…,’warN’) – zbiór możliwych wartości – można wybrać więcej niż jedną

   Przykład deklaracji relacji:

   CREATE table Osoby(Nazwisko Varchar(20), Rasa Enum(‘Biała’, ‘Czarna’,’Żółta’), opis MediumText);

dr P. Drozda


Typy danych 3
Typy Danych (3)

 • Liczbowe

  • Całkowite

  • Ograniczenia nakładane na liczby całkowite

   • ZEROFILL – wstawia zera w niewykorzystane pola

   • UNSIGNED – dozwolone liczby nieujemne

   • AUTO_INCREMENT – przy wstawieniu 0 lub null automatycznie wstawiana kolejna liczba

dr P. Drozda


Typy danych 4
Typy Danych (4)

 • Przykład:

  CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) zerofill auto_increment, Nazwisko Char(20), Zarobki Mediumint unsigned);

PRACOWNICY

dr P. Drozda


Typy danych 5
Typy Danych (5)

 • Liczbowe

  • Zmiennoprzecinkowe

   • FLOAT(D,M) – typ pojedynczej precyzji (4 bajty), D - liczba wyświetlanych cyfr

    M - ilość wyświetlanych cyfr po przecinku

   • DOUBLE(D,M), REAL(D,M) – typ podwójnej precyzji (8 bajtów)

    D, M – jw.

   • NUMERIC(D,M), DECIMAL(D,M) – dokładna precyzja, gdzie D – ilość cyfr znaczących, M – ilość cyfr znaczących po przecinku

dr P. Drozda


Typy danych 6
Typy danych (6)

Typy daty i czasu Formaty dla Timestamp

dr P. Drozda


Typy danych 7
Typy danych (7)

 • Przykład

  CREATE table Osoby(id_osoby Smallint auto_increment, Nazwisko Varchar(23), data_ur Date, czas_maratonu Time, rok_rozp YEAR(4), zarobki Decimal(7,2))

dr P. Drozda


Ograniczenia 1
Ograniczenia(1)

 • NOT NULL – wymusza wpisanie wartości dla danego pola

 • UNIQUE – wartości w danym polu nie mogą się powtarzać

 • CHECK (warunek) – nakłada warunek na relację

 • DEFAULT wartość – domyślnie wartość

 • Przykład

  CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) zerofill auto_increment, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2) Default 1500, Check(zarobki>0))

dr P. Drozda


Ograniczenia 2
Ograniczenia(2)

 • PRIMARY KEY – definicja klucza głównego; może być definiowany przy polu które jest kluczem, bądź na koniec relacji – gdy więcej pól niż jedno

 • FOREIGN KEY (nazwa_pola) REFERENCES nazwa_tabeli(nazwa_pola1) – klucz obcy

dr P. Drozda


Ograniczenia 3
Ograniczenia(3)

 • Przykład definicji kluczy

  1) CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) auto_increment, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2), PRIMARY KEY(id_prac));

  2) CREATE table Projekty(nr_projektu Smallint Primary Key, nazwa char(20),

  kierownik Smallint, Foreign key(kierownik) References Pracownicy(id_prac));

dr P. Drozda


Ograniczenia 4
Ograniczenia(4)

 • Wymuszanie więzi integralności

  • usuwanie

   a) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE SET NULL

   b) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE CASCADE

   c) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE SET DEFAULT

   d) FOREIGN KEY(pole1) REFERENCES tabela(pole2) ON DELETE RESTRICT

dr P. Drozda


Ograniczenia 5
Ograniczenia(5)

 • Modyfikacja – analogicznie (zamiast ON DELETE – ON UPDATE)

 • Uwaga do MySQL 5.0 – engine = INNODB

 • Przykład

  1) CREATE table Pracownicy(id_prac Smallint(3) auto_increment PRIMARY KEY, Nazwisko Varchar(25) Unique, zarobki Decimal(7,2));

  2) CREATE table Projekty(nr_projektu Smallint Primary Key, nazwa char(20), kierownik Smallint, Foreign key(kierownik) References Pracownicy(id_prac) ON DELETE CASCADE ON UPDATE SET DEFAULT) engine= INNODB;

 • dr P. Drozda


  Silniki sk adowania danych
  Silniki składowania danych

  • MyISAM – domyślny silnik

   • Przechowywana na dysku w trzech plikach

    • Format tabeli – rozszerzenie .frm

    • Dane – rozszerzenie .myd

    • Indeks – rozszerzenie .myi

   • Tworzenie tabeli MyISAM

    CREATE TABLE t (i INT) ENGINE/TYPE = MYISAM;

   • Zapewnia możliwość jednoczesnego wstawiania danych

   • Możliwość indeksowania kolumn typu TEXT i BLOB

   • Dopuszczalny null dla indeksowanych kolumn

   • Używane indeksy typu B-drzewo

  dr P. Drozda


  Myisam engine
  MyISAM engine

  • Trzy typy składowania danych

   • Statyczny

    • może być użyty gdy nie ma kolumn typu TEXT, BLOB

    • ma ustaloną z góry liczbę bajtów na każdy wiersz danych

    • Bardzo szybki dostęp do danych

    • Łatwe w rekonstrukcji po awarii

    • Przykład

     CREATE TABLE t(int i) ENGINE = MyISAM, ROW_FORMAT=FIXED;

   • Dynamiczny

    • Wielkość pól dynamiczna

    • Zajmuje mniej miejsca od tabel statycznych

    • Trudne do rekonstrukcji po awarii

    • Przykład:

     CREATE TABLE t(int i) ENGINE = MyISAM, ROW_FORMAT=DYNAMIC;

   • Spakowany – za pomocą komendy myisampack

  dr P. Drozda


  Innodb engine
  InnoDB engine

  • Pozwala na wywołanie transakcji

  • Zapewnia referencyjne więzi integralności

  • Długi czas przetwarzania tabel

  • Przykład:

   CREATE TABLE t(int i) ENGINE = InnoDB;

  dr P. Drozda


  Modyfikacja schematu relacji
  Modyfikacja schematu relacji

  • ALTER TABLE – dodawanie, usuwanie atrybutów oraz ograniczeń integralnościowych, modyfikacja definicji atrybutu

   Przykład:

   ALTER TABLE Pracownicy ADD Primary Key(Id_prac);

  dr P. Drozda


  Alter table dodawanie
  ALTER TABLE - dodawanie

  • Dodawanie kolumny

   ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN pole typ_pola;

   Przykład:

   ALTER TABLE Pracownicy ADD COLUMN stanowisko VARCHAR(20) AFTER NAZWISKO;

  • Dodawanie ograniczenia

   ALTER TABLE nazwa ADD CONSTRAINT nazwa i rodzaj ograniczenia (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, itd.)

  dr P. Drozda


  Alter table usuwanie
  ALTER TABLE - usuwanie

  • Usuwanie kolumny

   ALTER TABLE nazwa DROP COLUMN pole

  • Usuwanie ograniczenia

   ALTER TABLE nazwa DROP CONSTRAINT nazwa_ograniczenia;

   Przykład

   ALTER TABLE Pracownicy DROP CONSTRAINT Klucz;

  dr P. Drozda


  Alter table modyfikowanie
  ALTER TABLE - modyfikowanie

  • Tylko do atrybutów

   ALTER TABLE nazwa MODIFY pole typ ograniczenia;

   Przykład

   ALTER TABLE Pracownicy MODIFY Nazwisko Char(30) not null;

  • Zmiana nazwy i typu atrybutu

   ALTER TABLE nazwa CHANGE starepole nowepole typ ograniczenia

  dr P. Drozda


  Alter table modyfikacja
  ALTER TABLE - modyfikacja

  • Silnika

   ALTER TABLE t ENGINE = InnoDB;

  • Wartość pola auto_increment

   ALTER TABLE t AUTO_INCREMENT = value;

  dr P. Drozda


  Usuwanie kontrola integralno ci
  Usuwanie, kontrola integralności

  • Usunięcie tabeli

   DROP TABLE nazwa_tabeli;

  • Usunięcie bazy danych

   DROP DATABASE nazwa_bazy;

  • Stosowanie ograniczeń - klucze

   ALTER TABLE nazwa ENABLE KEYS;

  • Wyłączanie ograniczeń - klucze

   ALTER TABLE nazwa DISABLE KEYS;

  dr P. Drozda


  Zmiana nazwy
  Zmiana nazwy

  • RENAME TABLE tabela TO tabela1;

   Przykład

   RENAME TABLE Pracownicy TO naukowcy;

  dr P. Drozda


  ad