slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Pomôcka pri písaní projektu 2. KATEGÓRIE CIEĽOV, POŽIADAVKY NA CIELE. TVORBA CIEĽOV, FORMULÁCIA CIEĽOV . TAXONÓMIE. KOGNITÍVNE - POZNÁVACIE CIELE. PSYCHOMOTORICKÉ - ZRUČNOSTNÉ CIELE. EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE. VÝCHOVNÉ CIELE V AFEKTÍVNEJ OBLASTI. Kategórie cieľov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pomôcka pri písaní projektu 2

KATEGÓRIE CIEĽOV, POŽIADAVKY NA CIELE

TVORBA CIEĽOV, FORMULÁCIA CIEĽOV

TAXONÓMIE

KOGNITÍVNE - POZNÁVACIE CIELE

PSYCHOMOTORICKÉ - ZRUČNOSTNÉ CIELE

EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE

VÝCHOVNÉ CIELE V AFEKTÍVNEJ OBLASTI

slide2

Kategórie cieľov

1. kognitívne – poznávacie (hlava)

2. emocionálne – postojové (srdce)

3. psychomotorické – zručnostné (ruka)

Kategorizácia cieľov vytvára dojem, že ciele sú izolované. V praxi sa však často prekrývajú. Z praktického pohľadu nie je vždy nutné jednotlivé kategórie izolovať. Od žiaka sa napr. budú súčasne očakávať vedomosti, postoje aj zručnosti.

Požiadavky na ciele

1. orientovanosť na činnosť žiaka

2. merateľnosť

3. konzistentnosť

4. primeranosť

5. jednoznačnosť

6. časovosť

slide3

Tvorba cieľov

Pri tvorbe cieľov je potrebné si uvedomiť na koho orientujeme cieľ , kto bude činnosť vykonávať (kto?), akým spôsobom chceme cieľ dosiahnuť (ako?), za akých podmienok sa bude cieľ plniť (kde?; kedy?), ako ho budeme hodnotiť, merať, aká bude norma (ako?).

Ďalším krokom pri tvorbe cieľov je analýza učiva – rozloženie učiva na prvky, výber základného učiva, následne analýza učenia – k prvkom učiva priradiť činnosti – vymenovať, vypočítať, rozlíšiť, priradiť, aplikovať, zdôvodniť, posúdiť ...

Formulácia cieľov

Ak má byť cieľ správne formulovaný musí byť vyjadrený aktívnym činnostným slovesom podľa požadovanej úrovne učenia sa – je to požadovaný výkon. Z formulácie cieľa musia byť jednoznačné podmienky plnenia cieľa - podmienky výkonu a dôležitá je norma výkonu, aby cieľ bol merateľný. Norma môže byť kvantitatívna alebo kvalitatívna. Niekedy je norma vyjadrená už priamo vo výkone.

Príklad: Žiak bude vedieť určiť nadmorskú výšku miesta X (výkon) podľa vrstevníc na mape s mierkou 1 :25 000 (podmienka) s presnosťou + - 5 m (norma)

Správne formulovaný cieľ musí byť orientovaný na činnosť žiaka, merateľný, veku primeraný, jednoznačný, splniteľný v čase. Aby vyučovanie bolo úspešné musí byť jasne formulovaný cieľ orientovaný na žiaka, úlohy musia byť na úrovni cieľov a indikovať ich splnenie.

Formulácia úloh

Pri formulácií úloh je dôležité si uvedomovať úroveň postaveného cieľa, aby úlohy indikovali túto úroveň a vhodné je formulovať úlohy aj podľa štýlov učenia sa žiakov, aby žiaci mali možnosť výberu úlohy, podľa toho, ako sa najlepšie učia, čo pri učení sa uprednostňujú. Úlohami zabezpečujeme plnenie cieľa.

slide4

TAXONÓMIE

Kognitívne ciele podľa taxonómií

Bloomova taxonómia

slide5

Zelinovataxonómia

Niemierkova taxonómia

slide6

Emocionálne – postojové ciele podľa úrovne a prejavu

Psychomotorické ciele podľa úrovne a prejavu

slide7

Taxonómia podľa Blooma

Prvá úroveň: Zapamätanie– znalosť vedomostí

Na tejto úrovni si žiak vybaví, alebo znovu spozná konkrétne poznatky, fakty, termíny, postupy, zásady, definície, normy, pravidlá, klasifikačné kategórie, zákony. Ide o reprodukovanie zapamätaného učiva.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň zapamätania sú: definovať, opakovať, reprodukovať, spoznať, napísať, popísať, vybrať, doplniť,

Druhá úroveň: Porozumenie

Žiak vie zodpovedať na základnú otázku Prečo?

Na tejto úrovni je žiak schopný porozumieť význam obsahu, ktorý mu bol sprostredkovaný slovne, obrazom alebo symbolikou.Žiak vie vysvetliť obsah vlastnými slovami, odlíšiť podstatné od nepodstatného, formulovať to, čo je v texte obsiahnuté explicitne.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň porozumenia sú: vysvetliť, vyjadriť, vlastný­mi slovami,    uviesť iný príklad, vyplniť, opraviť, načrtnúť, priradiť, doplniť atď.

Tretia úroveň: Aplikácia

Na základe teoretických poznatkov a porozumenia vzťahov a pravidiel žiak je schopný aplikovať tieto vedomosti do konkrétnej situácie.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň  aplikácie sú: aplikovať, vyčísliť,  vypočítať, priradiť vyriešiť,  usporiadať,

 navrhnúť,   demonštrovať, vyhľadať atď.

slide8

Štvrtá úroveň: Analýza

Na tejto úrovni žiak vie urobiť rozbor informácie na jednotlivé menšie prvky. Vie určiť vzťahy a ich vzájomnú interakciu a hierarchiu.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň  analýzy sú: urobiť rozbor, analyzovať, rozčleniť, klasifikovať,   špecifikovať,   vydedukovať, atď.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň  syntézy sú:

navrhnúť, vytvoriť,  zložiť, skonštruovať  vyvinúť,

vy­vodiť, kombinovať, modifikovať a pod.   

Piata úroveň: Syntéza

Na tejto úrovni žiak vie jednotlivé prvky zložiť do celku. Vie vytvoriť napríklad plán, postup riešenia, správu a podobne.

Šiesta úroveň:Hodnotiace posúdenie

Na tejto úrovni žiak vie posúdiť správnosť, presnosť, efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť, estetičnosť. Hodnotenie je kvalitatívne a kvantitatívne.

Typické aktívne slovesá, ktorými sa pýtame pre úroveň         hodnotiaceho posúdenia sú: hodnotiť, porovnať, posúdiť, opono­vať, preveriť, zdôvodniť, obhájiť a pod.

slide9

KOGNITÍVNE – POZNÁVACIE CIELE

PAMÄŤ

definovať

reprodukovať

vymenovať

zopakovať

spoznať

citovať

 • HODNOTIACE MYSLENIE

posúdiť

obhájiť

zhodnotiť

argumentovať

 • uviesť výhody a nevýhody

preveriť

oponovať

presvedčiť

SENZOMOTORIKA

počuť

vidieť

cítiť

prečítať

POROZUMENIE

formulovať

vysvetliť

rozlíšiť

vyjadriť

rozšíriť

načrtnúť

 • SYNTÉZA
 • zhrnúť
 • kombinovať

vyvinúť

vytvoriť

 • skonštruovať

vyvodiť závery

 • naplánovať

odvodiť

 • ANALÝZA

urobiť rozbor

rozčleniť

rozšíriť

špecifikovať

 • dedukovať

diferencovať

porovnať

skúmať

APLIKÁCIA

preukázať

demonštrovať

navrhnúť

naplánovať

vyčistiť

vypočítať

použiť

slide10

PSYCHOMOTORICKÉ – ZRUČNOSTNÉ CIELE

VNÍMANIE

bez fyzickej aktivity,

len použitie zmyslov

NALADENIE, PRIPRAVENIE

duševná príprava – zostavenie jednotlivých krokov, postup

PÔVODNOSŤ

vlastná tvorba – napísanie básne, hry

vytvorenie nového prístupu.

vývoj novej technológie.

vývoj novej techniky

 • fyzická príprava – dostavenie sa na miesto výkonu

správny postoj

príprava prostriedkov

ADAPTÁCIA

prispôsobenie sa zmenenej situácii

RIADENÁ ODOZVA

inštruktáž

demonštrácia

precvičovanie

spätná väzba

KOMPLEXNÁ ODPOVEĎ

súbor zručností

realizovaných úsporne

a efektívne

 • MECHANIZMUS
 • samostatná a plynulá práca (jeden prvok)
slide11

EMOCIONÁLNE - POSTOJOVÉ CIELE

ZÍSKANIE

-vypočujte si

-dovoľte mi

-pozrite sa

-ochutnajte

TVORBA CHARAKTERU

-systém hodnôt,

-určitá filozofia sa

integruje do

základného

hodnotového

systému človeka

-nečaká sa reakcia

účastníka

-predpokladá sa

záujem

REAGOVANIE

-očakáva sa určitá

pozitívna alebo

negatívna reakcia

ORGANIZÁCIA

-vzájomné

prepojenie rôznych

hodnôt,

-návrh spôsobov

riešenia na základe

neuspokojenia sa

HODNOTENIE

-účastník je

vyzvaný, aby

prejavil svoj názor,

aby prejavil aktivitu

slide13

Použitá literatúra

MICHALOVÁ, J. : Pracovné materiály k vzdelávacím projektom – rukopisy pre dištančné vzdelávanie metodikov. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica.

PRUCHA, J. : , WALTEROVÁ, : E. :, MAREŠ, : J. : Pedagogický slovník, Nakladateľstvo Portál, s.r.o. , Praha, 2001, 3. vydanie, ISBN 80-7178-579-2

Rötling, G.: Orientujeme vyučovanie viac na činnost žiaka ? In: Pedagogické rozhľady, roč. 8, 1999, č.1.

Rötling, G.: Vyučovanie ako projekt. In: Pedagogické rozhľady, roč. 11, 2002, č. 2.

SIHELSKY, B. : Ako vytvoriť vyučovací projekt, Metodicko-pedagogické centrum B. Bystrica. 2002, 2. vydanie, ISBN 80-8041-441-6

SABOL,J.: Pracovné materiály k vzdelávaniu - Tvorba projektov v školských zariadeniach. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica.

Turek,I.: Kapitoly z didaktiky, ciele vyučovacieho procesu. 2.vyd. Banská Bystrica, MC1996, ISBN 80-8041-108-5