edukacja prawna w szko ach
Download
Skip this Video
Download Presentation
EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. ZAPOBIEGANIE – prewencja kryminalna. TYLKO ZROZUMIENIE PROBLEMU I WSPÓŁPRACA pomiędzy Rodzicami – Szkołą – Policją oto recepta na szczęście. Obowiązujące przepisy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacja prawna w szko ach

EDUKACJA PRAWNA W SZKOŁACH

Komenda Powiatowa Policji w

Pruszkowie

zapobieganie prewencja kryminalna
ZAPOBIEGANIE – prewencja kryminalna

TYLKOZROZUMIENIE PROBLEMU I WSPÓŁPRACA

pomiędzy Rodzicami – Szkołą – Policją

oto recepta na szczęście.

slide3
Obowiązująceprzepisy
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.(Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.)
 • Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 ze zm. - rok 1997)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 75 poz.468)
odpowiedzialno prawna nieletnich
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRZED SĄDEM,

W PRZYPADKU DEMORALIZACJI LUB POPEŁNIENIA CZYNU NIEZGODNEGO Z PRAWEM - POSTĘPOWANIE OPIEKUŃCZE

OSOBY W WIEKU OD 13 DO 17 ROKU ŻYCIA

ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH ZA POPEŁNIENIE CZYNU KARALNEGO

OSOBY W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA

ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA DEMORALIZACJI

„nieletni”

1) osoba, która nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji

2) osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu karalnego

3) osoba, która nie ukończyła 21 roku życia i względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze

„czyn karalny” – czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

albo wykroczenie określone w art.51, 69,74,76,85,87,119,122,124,133143 KW

slide5
Demoralizacja wg. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Art. 4§1„Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego właściwego organu, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego”
slide6
NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
 • Naruszenie zasad ogólnie przyjętych w szkole, np. (statutu, regulaminu, kodeksu
 • Naruszenie godności, ubliżanie
 • Wyszydzanie, obrażanie poprzez np.: Internet, sms-y itp.
slide7
Ukazanie postaw młodzieży wobec alkoholu i narkotykówna podstawie ankiet przeprowadzonych w Szkołach Gimnazjalnych Pruszkowa w 2002r (1026 ankietowanych)
slide8
Ukazanie postaw młodzieży wobec alkoholu i narkotykówna podstawie ankiet przeprowadzonych w Szkołach Gimnazjalnych Pruszkowa w 2002r
wybrane zagadnienia z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii
WYBRANE ZAGADNIENIA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
 • Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:
  • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 48)
  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających (art. 43)
  • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia (art. 45 i 46)
  • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających (art. 40)
slide11
Ukazanie postaw młodzieży wobec alkoholu i narkotykówna podstawie ankiet przeprowadzonych w Szkołach Gimnazjalnych Pruszkowa w 2002r
demoralizacja wg ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich
Demoralizacja wg. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Art. 4§2„ Każdy, kto dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”
demoralizacja wg ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich15
Demoralizacja wg Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Art. 4§3

„Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwzięć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.

czyny karalne cigane z urz du
CZYNY KARALNE ŚCIGANE Z URZĘDU
 • Wymuszenia rozbójnicze
 • Rozboje
 • Kradzieże rozbójnicze
 • Kradzieże
 • Kradzieże z włamaniem
 • Bójki i pobicia
 • Rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu, ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia)
 • Posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie do używania narkotyków
 • Posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących zagrożenie i mogących służyć do przestępstwa.
czyny cigane na wniosek osoby pokrzywdzonej
CZYNY ŚCIGANE NA WNIOSEK OSOBY POKRZYWDZONEJ
 • GROŹBY KARALNE
 • NARUSZENIE NIETYKALNOŚCU CIELESNEJ (poprzez uderzenie innej osoby, kopanie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, plucie)
funkcjonariusz publiczny art 115 13 kodeksu karnego kk
Funkcjonariusz publicznyart. 115 §13Kodeksu Karnego (kk)
 • osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
 • osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
 • a także inna osoba, która uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnej,
 • osoba organu kontroli państwowej lub organu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
 • osoby zajmujące kierownicze stanowisko w innych instytucjach państwowych (np. dyrektorzy szkół i zastępcy).
 • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa albo funkcjonariusz służby więziennej
 • osoba pełniąca czynną służbę wojskową
 • Prezydent RP,
 • poseł,
 • senator,
 • radny,
 • sędzia,
 • ławnik,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • komornik,
 • zawodowy kurator sądowy,
wybrane przest pstwa przeciwko instytucji pa stwowej wg kodeksu karnego dyrektorzy szk i zast pcy
Wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej wg. Kodeksu Karnego(Dyrektorzy szkół i zastępcy)
 • Art. 226§1 kk

„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego

albo osobę do pomocy mu przybraną

podczas lub w związku z pełnieniem

obowiązków służbowych podlega karze

ograniczenia wolności albo pozbawienia

wolności do roku”

Zniewaga – ubliżanie, zachowanie w sposób obraźliwy (wyzwiska, obelgi, gesty, pisma, rysunki)

dyrektorzy szko y i zast pcy
Wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej wg. Kodeksu Karnego(dyrektorzy szkół i zastępcy)Dyrektorzy Szkoły i Zastępcy!
 • Art. 222§1 kk

„Kto narusza nietykalność cielesną

funkcjonariusza publicznego lub osoby do

pomocy przybranej podczas wykonywania

obowiązków służbowych podlega grzywnie

lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Naruszenie

- Uderzenie lub podziałanie na ciało pokrzywdzonego, np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą, itp. (bez uszczerbku na zdrowiu)

nauczyciele i inne osoby
Wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej wg. Kodeksu Karnego(nauczyciele i inne osoby)Nauczyciele i inne osoby.
 • Art. 217§1 kk

„Kto uderza człowieka lub w inny sposób

narusza jego nietykalność cielesną podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo

pozbawienia wolności do roku”

nauczyciele i inne osoby23
Wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej wg. Kodeksu Karnego(nauczyciele i inne osoby)Nauczyciele i inne osoby.
 • Art. 190§1 kk

„Kto grozi innej osobie popełnieniem

przestępstwa na jej szkodę lub osoby

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w

zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie

spełniona, podlega karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do lat 2”.

§2 – Ściganie na wniosek pokrzywdzonego

 • Groźba
 • Polega na zapowiedzi ale również w innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.
kompetencje policji
Kompetencje Policji
 • Podstawa prawna
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 (Dz.U Nr.7 poz. 58 z 2002 roku z zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 roku w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzeń ładunku przez Policję (Art. 15 ust. 8 Ustawy o Policji)
 • Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 roku z zm. )
zapobieganie prewencja kryminalna co robi policja
ZAPOBIEGANIE – prewencja kryminalnaco robi Policja
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Przybliżenie wizerunku Policji jako instytucji służącej pomocą w sytuacjach zagrożeń
 • Rozmowy o odpowiedzialności karnej
 • Przedstawianie zasad właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń (co i jak zrobić)
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu programów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży
zatrzymanie
Zatrzymanie

Jeśli:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo,
 • zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka,
 • przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk ),
zatrzymanie27
Zatrzymanie

Jeżeli:

 • uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie (policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie(art. 285 §2 kpk),
 • uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji),
 • uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób.
legitymowanie
Legitymowanie

Policjant ma prawo legitymować osoby gdy

ustalenie ich tożsamości jest niezbędne!

 • W szczególności w celu:
 • identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
 • ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,
 • poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.
przes uchanie ucznia
Przesłuchanie ucznia

Policja może na terenie szkoły przesłuchać ucznia:

 • jeżeli nie ma ukończonych 17 lat (w obecności rodziców lub nauczycieli) w sytuacji gdy jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego,
 • po ukończeniu 17 roku i osobę młodszą np. w charakterze świadka, (przesłuchuje się tak samo jak dorosłego bez konieczności udziału rodziców).
przeszukanie
Przeszukanie

W celu:

 • znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 kpk),
 • wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.
procedury post powania w sytuacji zagro e dzieci i m odzie y
Procedury postępowania w sytuacji zagrożeń dzieci i młodzieży

W zakresie demoralizacji:

Przekazanie uzyskanej informacji o zaistniałym fakcie:

Wychowawca

Pedagog (Psycholog szkolny)

Dyrektor

Wezwanie Rodziców( rozmowa z uczniem )

Odmowa Współpracy

Wykorzystanie wszystkich metod oddziaływania wychowawczego

POLICJA

przest pstwo czyn karalny
Przestępstwo, Czyn karalny

PRZESTĘPSTWO

(Czyn karalny)Ściganie z urzędu

UDZIAŁ W GRUPACH PRZESTĘPCZYCH

art. 304 §2 kpk

POLICJA, SĄD, PROKURATURA

ucze pod wp ywem alkoholu lub narkotyk w
Uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Osoba interweniująca zawiadamia:

Wychowawca( Pedagog )

Lekarz

Dyrektor

Rodzice

V

- ODMOWA pozostania ucznia w szkolelubprzewiezienia Do placówki służby zdrowia

- Rodzice odmawiają przyjazdu, Uczeń jest agresywny,,,,

lub

POLICJA

ujawnienie na terenie szko y substancji przypominaj cej narkotyk
Ujawnienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk
 • Zabezpieczenie substancji
 • Ustalenie do kogo należy
 • Powiadomienie dyrekcji, która wzywa policję
posiadanie substancji przypominaj cej narkotyk
Posiadanie substancji przypominającej narkotyk

W obecności osoby trzeciej

- ma prawo żądać przekazania od ucznia substancji!

Nauczyciel

Wychowawca

Pedagog

Dyrektor

Rodzice

POLICJA

post powanie wobec sprawcy czynu karalnego
Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego

Powiadomić:

Dyrektor

WychowawcaPedagog

POLICJA

Rodzice

post powanie wobec ucznia ofiary czynu karalnego
Postępowanie wobec ucznia – ofiary czynu karalnego
 • Udzielenie pierwszej pomocy
 • Powiadomienie dyrektora szkoły
 • Powiadomienie rodziców ucznia
 • Niezwłoczne wezwanie policji
rodki wychowawczo poprawcze stosowane najcz ciej
ŚRODKI WYCHOWAWCZO - POPRAWCZE(stosowane najczęściej)

Przez Policję:

 • rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze
 • powiadamianie rodziców o negatywnym zachowaniu dziecka
 • powiadamianie szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji o przejawach demoralizacji
 • wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środków wychowawczych i poprawczych lub ich zmianę

Przez Sąd Rodzinny:

 • upomnienie
 • zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody
 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekunów
 • zastosowanie nadzoru kuratora
 • przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego
 • umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub szkolno-wychowawczym
 • umieszczenie w zakładzie poprawczym
odpowiedzialno prawna rodzic w wynikaj ca z w adzy rodzicielskiej
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓWWYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 • ZGODNIE Z KODEKSEM RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM
 • Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
 • Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
odpowiedzialno prawna rodzic w wynikaj ca z w adzy rodzicielskiej40
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓWWYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 • ZGODNIE Z USTAWĄ O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony oraz lekarzem lub zakładem leczniczym.

W przypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.

odpowiedzialno prawna rodzic w wynikaj ca z w adzy rodzicielskiej41
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓWWYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 • ZGODNIE Z KODEKSEM WYKROCZEŃ

Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub wykroczenie i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

gdzie szuka pomocy w powiecie pruszkowskim
GDZIE SZUKAĆ POMOCY W POWIECIE PRUSZKOWSKIM
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Pruszków ul. Drzymały 19/21 tel. 738-15-01
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Pruszków Al. Wojska Polskiego 20 tel. 758-68-29
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej
 • Pruszków ul. Księcia Józefa tel.728-70-53
 • Ośrodki Pomocy Społecznej:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszków ul. Helenowska 3a
 • tel. 728-11-81 lub 758-81-30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Piastów Al. Tysiąclecia 3
 • Tel. 723-11-70
 • Środowiskowy Ośrodek pomocy Społecznej Brwinów ul. Kościuszki 4a
 • Tel. 729-54-44
 • Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Michałowice – Nowa Wieś ul. Główna 52a Tel.758-27-93
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 42
 • Tel.729-81-73
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Raszyn ul. Szkolna 2a
 • Tel. 720-32-50
slide43
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

ZESPÓŁ DS.NIELETNICH I PATOLOGII TEL. 60-46-347

Lub TEL. 60-46-316

ad