Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ביקורת חשבונות סעיף המזומנים מרצה: רוני סיון, רו"ח מתרגל: אייל אברהם, רו"ח PowerPoint Presentation
Download Presentation
ביקורת חשבונות סעיף המזומנים מרצה: רוני סיון, רו"ח מתרגל: אייל אברהם, רו"ח

ביקורת חשבונות סעיף המזומנים מרצה: רוני סיון, רו"ח מתרגל: אייל אברהם, רו"ח

319 Views Download Presentation
Download Presentation

ביקורת חשבונות סעיף המזומנים מרצה: רוני סיון, רו"ח מתרגל: אייל אברהם, רו"ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אוניברסיטת בר אילן המחלקה לכלכלה/חשבונאות ביקורת חשבונות סעיף המזומנים מרצה: רוני סיון, רו"ח מתרגל: אייל אברהם, רו"ח

 2. נושאי ההרצאה מזומנים - כללי נהלי ביקורת מזומנים בקופה, בבנקים ובקופות קטנות ספירת קופה בדיקת חשבונות עו"ש/חח"ד

 3. נושאי ההרצאה נוהל משלוח בקשות לאישורי יתרה נוהל בדיקות התאמות בנק פרשת Parmalt

 4. מזומנים - כללי תשומות ביקורת גבוהות יחסית למרות שהסעיף בעל משקל קטן יחסית בדוחות הכספיים, ואינו בעייתי מבחינת הערכה והצגה - נהוג להקצות לו תשומות ביקורת גבוהות יחסית. שתי סיבות עיקריות: רגישות הסעיף לתרמיות ומעילות - רוב התרמיות והמעילות נעשות בתחום המזומנים בקופה ובחשבונות הבנק. ציר בקרה מרכזי- השקה של הסעיף עם סעיפים רבים אחרים בדוחות הכספיים- כמעט כל פעולה עסקית מתחילה ו/או מסתיימת במזומנים. המזומנים/התאמות והפיקוח על הקופות ועל חשבונות הבנקים –מהווים ציר

 5. מזומנים – כללי - המשך בקרה על התנועה הכספית אם התפתחות כלי הבקרה הממוחשבים, הודקו כלי הפיקוח והבקרה על תנועת הכספים ופעולות יוצאות דופן ו/או בלתי מורשות ו/או שאינו משתלבות בתהליך העסקי הרגיל מדווחות בדוח חריגים בזמן אמיתי.

 6. נוהלי ביקורת של מזומנים בקופה ובבנקים וקופות קטנות סקר בקרה פנימית • ניהול הקופות - כולל קופות קטנות,נוהלי עריכת ספירות והתאמות שוטפות, טיפול בהפרשים, שמירת המזומנים, ביטוח מזומנים וכד' . • עמידה בהוראות ניהול ספרים - שימוש בקופות רושמות, נוהל רישום התקבולים, הפקת קבלות/חשבוניות וכד'.

 7. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך סקר בקרה פנימית - המשך • פיקוח ובקרה על חשבונות הבנקים – בקרה על תנועת הכספים ורישומם- מורשי חתימה בחשבונות, מנגנונים לאיתור פעולות חריגות, עריכת התאמות בנק שוטפות/יומיות וכד'. • הפרדה בין תקבולים ותשלומים- קופה מקבלת אינה משלמת. נוהלי התשלומים שונים מנוהלי התקבולים. התשלומים בשיקים משורטטים לפקודת המוטב בלבד מאושרים וחתומים ע"י מורשי חתימה.

 8. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך ספירת קופות והתאמתן לרישומים • רצוי שיתרת הקופה או רובה תופקד בבנק סמוך למועד הספירה כדי להקל על הספירה. • הספירה תיעשה ע"י הקופאי האחראי או בנוכחותו– רצוי שהקופאי יספור והמבקר יבקר את ספירתו. המבקר לא ישאר לבד עם המזומנים. • רצוי שכל הקופות יספרו במקביל או בסמיכות למניעת העברת ערכים בין הקופות. • הקפדה על הפרדת הערכים בקופות – מזומנים, שיקים מזומן, שיקים דחויים, שוברי כרטיסי אשראי, תווי שי , פתקי חובות (I.O.U). • הפרדה בין תקבולים ותשלומים- קופה מקבלת אינה משלמת. נוהלי התשלומים שונים מנוהלי התקבולים. התשלומים בשיקים משורטטים לפקודת המוטב בלבד מאושרים וחתומים ע"י מורשי חתימה.

 9. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך ספירת קופות והתאמתן לרישומים - המשך • הקפדה על הפרדת הערכים בקופות – מזומנים, שיקים מזומן, שיקים דחויים, שוברי כרטיסי אשראי, תווי שי , פתקי חובות (I.O.U). • רישום/צילום פרטי מסמכי קופה אחרונים- קבלה אחרונה, סרט קופה האחרון וכד' לצורך בדיקת חתך. איתור רישומים לאחר תאריך הספירה/המאזן. • עריכת התאמה ע"י הקופאי, בין המצאי בקופה ליתרה לפי ספר הקופה/הקופה הרושמת וכד'. בירור הסיבות להפרשים אם ימצאו. • קבלת דוח ספירת קופה הכולל פירוט הערכים שנמצאו בקופה והתאמת המצאי לרישומים, הדוח יחתם ע"י הקופאי וע"י המבקר, כאשר הקופאי יאשר את המצאי והתאמתו, ויצהיר כי קיבל בחזרה לידיו את כל תכולת הקופ

 10. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך ספירת קופות והתאמתן לרישומים - המשך • עריכת התאמה ע"י הקופאי, בין המצאי בקופה ליתרה לפי ספר הקופה/הקופה הרושמת וכד'. בירור הסיבות להפרשים אם ימצאו. • קבלת דוח ספירת קופה הכולל פירוט הערכים שנמצאו בקופה והתאמת המצאי לרישומים, הדוח יחתם ע"י הקופאי וע"י המבקר, כאשר הקופאי יאשר את המצאי והתאמתו, ויצהיר כי קיבל בחזרה לידיו את כל תכולת הקופה. • עריכת נייר עבודה ע"י המבקר המסכם את מהלך ביקורת הספירה והתאמתה לרישומים והמפרט ליקויים שנמצאו בניהול הקופה.

 11. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך בדיקת חשבונות עו"ש /חח"ד • וודא משלוח בקשות לאישורי יתרות מבנקים ליום המאזן. כל החשבונות, כולל לא פעילים ו/או שירותיהם אפס. נוסח הבקשה מוכתב ע"י המבקר/ ומשרד המבקר הינו המען הישיר לתשובות. • וודא קבלת תשובות מכל הבנקים בהם מתנהלים או התנהלו חש' המבוקר ,ובהתייחס לכל החשבונות, וכי לא קיימים חשבונות בנק נוספים. • קבל מהמבוקר התאמות חשבון לכל חשבונות הבנק ע"ג נייר פירמה וחתומים ע"י עורך ההתאמה וגורם ממונה (תאריכים).

 12. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך בדיקת חשבונות עו"ש /חח"ד - המשך • בדוק את התאמות הבנק והעדר מניפולציות בהתאמות (התאמות מאולצות וכד'). דגש על סכומים גדולים, לא סבירים, ישנים, חוזרים וכד'. המחאות פתוחות בהתאמה שלא נסגרו. • השווה עם התאמות מאוחרות יותר או מוקדמות יותר לצורך אימות סכומים חוזרים/ישנים שלא נסגרו. • בדוק פעולות חריגות סמוך לתאריך המאזן (לפני ואחרי), כולל העברות בין חשבונות הבנק לפני ואחרי תאריך המאזן, שאין להם הסבר כלכלי /עסקי.

 13. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך בדיקת חשבונות עו"ש /חח"ד - המשך • בדוק שלמות חיובי הריבית והוצאות בנק אחרות לבדיקת תקינות חתך הוצאות המימון. בעיקר של החודש או הרבעון האחרון. • בדוק תנועות חריגות בחשבון הבנק במשך השנה. • בדוק חשבונות בנק במט"ח או צמודים למט"ח ושיערוכם. • בדוק חשבונות מעין השקעתיים-קבל אשורי יתרות ובדוק שיערוכם – צבירת ריבית ככל שנדרש.

 14. נוהלי ביקורת של מזומנים -המשך בדיקת חשבונות עו"ש /חח"ד - המשך • בדוק קיומם של שעבודים על חשבונות המזומנים והמעין מזומנים ומתן גילוי נאות לכך. • בדוק קיומן של יתרות מוגבלות (RESTICTED CASH) ומתן גילוי נאות לכך. יתכן ולא אמורים להיכלל בסעיף מזומנים ברכוש השוטף. • בדוק סיווג והצגה נאותים בדוחות הכספיים ומתן מידע נוסף ככל שנדרש.

 15. נוהל משלוח בקשות לאישורי יתרה • משלוח סמוך, ככל האפשר, לתאריך המאזן. • הבקשה חתומה ע"י המבוקר לבקשת רואה החשבון המבקר ובהקשר לביקורת הנערכת על ידו (נוסח מוקפד של משרד רו"ח). • בקשה גורפת לגבי כל החשבונות מכל סוג המנוהלים בבנק, כולל סגורים ואלה שיתרתם אפס, כולל הלוואות, פקדונות, ניירות ערך, שיקים לגביה, ערבויות, מכשירים פיננסיים וכד'. • לגבי חשבונות צמודים או נושאי ריבית (בעיקר ההלוואות) – פרטי תנאי החשבון. • פרטים על שיעבודים ו/או עיקולים המוטלים על החשבונות.

 16. נוהל משלוח בקשות לאישורי יתרה-המשך רצוי לקבל מסמך מסודר של הבנק ולא להסתפק באישור יתרה המתקבל במחשב או ב- ATM.

 17. פרשת Parmalat הפרשה מכונה "אנרון של אירופה" תאגיד גלובלי רב לאומי איטלקי שהעסיק בשנות השיא של כ- 30,000 עובדים ב 69 מפעלים ב- 25 מדינות. קבוצת Parmalat היתה קונצרן בינלאומי שעסק בייצור וההפצה של מזון ומשקאות. החברה קרסה בשנת 2003, כתוצאה מחור בחשבונות הבנק של 14,000,000,000 € ($ 20 מילארד) נחשב לפשיטת הרגל הגדולה ביותר באירופה. 130,000 משקיעים בה הפסידו את כספם. הפרשה התפוצצה כתוצא מגילוי זיוף של אשור יתרה מהבנק ע"ס 4 מיליארד אירו בחשבון הבנק שלא היו.

 18. קופות קטנותבחינה סופית - קיץ 2010, שאלה 2 • העדר מהותית"- לא מהותי כספית אך מהותי מבחינת בקרה פנימית ואינדיקציה לתחומים אחרים. יכול להיות מהותי מבחינת מיסוי. • נוהלים עיקריים לפיקוח ובקרה • נוהלים כתובים- סוגי תשלומים (לא תשלומים שיגרתיים של הוצאות- בשיקים), מסמכים מבססים. • ניהול בשיטת "דמי מחזור". • נהלי דיווח ואישור הדוח. • תרמיות אפשריות • שימוש במסמכים כוזבים • שימוש חוזר במסמכים מבססים • רכישת מוצרים ו/או שירותים במחירים מנופחים (קנוניה עם הספק) או דיווח על מחירים מנופחים. • מניפולציה בדיווח – סיכומים כוזבים, השתלת סכומים פיקטיביים וכד'. • התאמת חשבונות בנק • בחינה סופית- חורף 2006, שאלה 2 • בחינה יסודות הביקורת – אביב 2008 שאלה 4 • נוהלי ביקורת התאמות בנק • זהות יתרות • בדיקת חשבונות בנק "לא מהותיים" • בקשה לאישורי יתרות מבנק • בחינה יסודות הביקורת- אביב 2007 שאלה 4 • מבנה הבקשה • בקשה לדוגמא