urz d miasta ciechan w gra yna czerwi ska n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIECHANÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
CIECHANÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
rowan-holden

CIECHANÓW - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
CIECHANÓW
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urząd Miasta Ciechanów Grażyna Czerwińska CIECHANÓW

 2. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023 (Uchwała Nr 181/XVII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004 r.) Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2005-2010 (Uchwała Nr 360/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r.) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2013 (Uchwała Nr 359/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r.) Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów (Uchwała Nr 328/XXXI/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (Uchwała Nr 393/XXXV/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 grudnia 2005 r.) Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechanów do 2012 (Uchwała Nr 227/XXII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2004 r.) Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2012 (Uchwała Nr 227/XXII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2004 r.) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów na lata 2008-2032 (Uchwała Nr 118/XVI/2007 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 r.) DOKUMENTY PROGRAMOWE

 3. STRATEGIA to: koncepcja systemowego działania formułowanie strategicznych kierunków rozwoju miasta wizja i misja cele długofalowe i krótkookresowe zadania służące realizacji celów metody pomiaru i mierniki realizacji celów Czym jest strategia?

 4. CIECHANÓW W PRZYSZŁOŚCI

 5. Samorząd Miasta dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu życia Mieszkańcom Ciechanowa poprzez tworzenie odpowiednich warunków życia, pracy i wypoczynku oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu wspierania rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości skutkującego zwiększeniem pozycji konkurencyjnej miasta. Działania te są podejmowane przy wykorzystaniu mechanizmów współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami

 6. Analiza

 7. Analiza

 8. Rozwój przedsiębiorczości • prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój przedsiębiorczości • przygotowanie terenów pod inwestycje generujące miejsca pracy • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych położonych w obszarze byłej dzielnicy przemysłowej • aktywizacja bezrobotnych • podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez doskonalenie metod i technik zarządzania oraz obsługi

 9. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców • rozwój i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi • rozwój infrastruktury komunalnej • rozwój infrastruktury komunikacyjnej • prowadzenie polityki społecznej adekwatnej do potrzeb mieszkańców • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców • ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców

 10. Kreowanie i promowanie wizerunku miasta • poprawa wizerunku miasta • rewitalizacja centrum miasta • kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców

 11. Lokalny Program Rewitalizacji Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów ma umożliwić poprawę warunków życia mieszkańców Ciechanowa, czyniąc jednocześnie miasto bardziej atrakcyjnym dla przyjeżdżających do niego turystów. Będzie to możliwe zarówno dzięki przeprowadzonym projektom inwestycyjnym, jak też dzięki działaniom podejmowanym w sferze społecznej. Program Rewitalizacji obejmie działania ze wszystkich dziedzin życia miasta, a jego zadaniem będzie rozwój Ciechanowa poprzez właściwe wykorzystanie walorów przestrzennych, stopniową likwidację problemów społecznych oraz wzrost gospodarczy, wynikający między innymi z rozwoju funkcji turystycznych. Jako, że Program Rewitalizacji spójny jest ze wszystkimi ważniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju województwa, powiatu oraz miasta, przyczyni się on do osiągnięcia długofalowych celów stawianych nie tylko przed Ciechanowem, ale i całym Mazowszem.

 12. Sfera przestrzenna • poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej – szczególnie w centrum miasta (place, ulice, skwery), • stworzenia wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie i generującego dochody, • zwiększenia konkurencyjności przestrzeni, • stworzenia społecznie i wizualnie atrakcyjnego środowiska o silnej tożsamości miejsca.

 13. Sfera gospodarcza • wzrost aktywności miasta i regionu poprzez podniesienie ich atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców, • zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, • rozwój nowych funkcji zdegradowanych obszarów, • wsparcie wyznaczonych obszarów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia, • tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 14. Sfera społeczna • zwalczania patologii społecznej, • poprawy stanu bezpieczeństwa – tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, • przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, • podniesienia kwalifikacji mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, • zwiększenia możliwości zatrudnienia, w tym przez intensyfikację funkcji usługowych i handlowych w obsłudze mieszkańców oraz ruchu turystycznego, • poprawy jakości środowiska.

 15. Panorama Ciechanowa

 16. Panorama Ciechanowa

 17. Centrum miasta (Plac Jana Pawła II)

 18. Plac Jana Pawła II

 19. Skwer św. Piotra w ciągu ul. Warszawskiej

 20. Pl. Kościuszki na zakończeniu ul. Warszawskiej

 21. Dzielnica „Bloki”

 22. zbiornik wodny „Kanały” i baza sportowa

 23. Grażyna Czerwińska Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów tel. +48 23 674 92 00 fax +48 23 672 29 63 um@ciechanow.pl www.umciechanow.eu Dziękuję za uwagę