Thuo c me
Download
1 / 31

THUOÁC MEÂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

THUOÁC MEÂ. 1.Tieâu chuaån thuoác meâ toát Khôûi phaùt nhanh, eâm d ị u , phuïc hoài nhanh Nhanh choùng ñaït ñöôïc ñoä meâ saâu Khoaûng caùch an toaøn roäng Giaûn cô thích hôïp cho phaãu thuaät Lieàu söû duïng khoâng gaây ñoäc. THUOÁC MEÂ. 2.Caùc giai ñoaïn gaây meâ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' THUOÁC MEÂ' - rowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Thuo c me
THUOÁC MEÂ

1.Tieâu chuaån thuoác meâ toát

 • Khôûi phaùt nhanh, eâm dịu , phuïc hoài nhanh

 • Nhanh choùng ñaït ñöôïc ñoä meâ saâu

 • Khoaûng caùch an toaøn roäng

 • Giaûn cô thích hôïp cho phaãu thuaät

 • Lieàu söû duïng khoâng gaây ñoäc


Thuo c me1
THUOÁC MEÂ

2.Caùc giai ñoaïn gaây meâ

 • Giaûm ñau: öùc cheá trung khu treân voû naõo:ñaùp öùng kích thích ñau giaûm

 • Kích thích: öùc cheá voû naõo, laøm maát söï öùc cheá voû naõo ñoái vôùi trung taâm vaän ñoäng döôùi voû beänh nhaân ôû traïng thaùi kích ñoäng, hung haêng, noân möõa


Thuo c me2
THUOÁC MEÂ

2.Caùc giai ñoaïn gaây meâ

 • Phaåu thuaät: öùc cheá döôùi voû vaø tuyû soáng, gaây maát yù thöùc, maát phaûn xaï: hoâ haáp ñieàu, ngöøng cöû ñoäng maét, hoâ haáp noâng daàn

 • Lieät haønh tuyû: öùc cheá trung khu hoâ haáp vaøvaän maïch haønh tuyû, lieät hoâ haáp hoaøn toaøn:ngöøng hoâ haáp, ngöøng tim


Thuo c me3
THUOÁC MEÂ

3.Cô cheá taùc ñoäng

 • Giaûm ñau: do teá baøo söøng löng tuyû soáng raát nhaïy caûm vôùi thuoác meâ laøm giaûm daãn truyeàn caûm giaùc theo ñöôøng tuyû – ñoài thò

 • Kích thích: ÖÙc cheá nôron öùc cheá, kích thích nôron kích thích


Thuo c me4
THUOÁC MEÂ

3. Cô cheá taùc ñoäng

 • Phaåu thuaät: suy nhöôïc caáu truùc löôùi truyeàn leân ,öùc cheá phaûn xaï tuyû, gaây giaûn cô

 • Lieät haønh tuyû: lieàu ñoäc taùc ñoäng leân trung khu hoâ haáp vaø vaän maïch haønh tuyû


Thuo c me 4 d c o ng ho c
THUOÁC MEÂ- 4. Döôïc ñoäng hoïc

 • Thuoác meâ vaøo phoåi, sang maùu, ñeán naõo gaây taùc duïng

 • Heä soá maùu/ khí caøng lôùn caûm öùng vaø phuïc hoài chaäm

 • Heä soá daàu/khí caøng cao, tích tuï nhieàu trong moâ môõ neân hoài phuïc chaäm

 • Thuoác meâ hoâ haáp ñaøo thaûi qua phoåi,

 • Thuoác meâ tónh maïch ñaøo thaûi qua nöơùc tieåu


Thuo c me ho ha p
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP

1.Halothan: ñoäc tính treân gan,ít söû duïng

2.Enfluran: söû duïng phoå bieán thay theá halothan

3.Nitrous oxid:giaûm ñau trong nhoå raêng

4.Isofluran: ít doäc tính, söû duïng nhieàu, ñaét tieàn

5.Sevofluran

6.Desfluran


Thuo c me ho ha p 1 halothan
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP - 1.Halothan

Öu ñieåm

 • Khoâng gaây kích, muøi deå chòu

 • Hoaït tính gaây meâ töông ñoái cao

 • Caûm öùng nhanh, eâm dịu, phuïc hoài nhanh

 • ÖÙc cheá tieát dòch vò, nöôùc boït, dòch pheá quaûn gaây giaûn pheá quaûn


Thuo c me ho ha p 1 halothan1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP - 1.Halothan

Nhöôïc ñieåm

 • Giaûm ñau, giaûn cô keùm

 • Khoaûng caùch an toaøn heïp

 • Loaïn nhòp tim, haï huyeát aùp

 • Ñoäc gan khi duøng laäp laïi

 • Ngaày ngaät, khoù chòu khi tænh


Thuo c me ho ha p 2 enfluran
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 2.Enfluran

Öu ñieåm

 • Caûm öùng nhanh, eâm dòu, phuïc hoài nhanh

 • Chuyeån hoaù qua gan keùm ít ñoäc gan

 • Ít gaây loaïn nhòp tim, buoàn noân, noân

 • Giaûn cô ñuû phaåu thuaät


Thuo c me ho ha p 2 enfluran1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 2.Enfluran

Nhöôïc ñieåm

 • Giaûm chöùc naêng tim maïch, hoâ haáp

 • Coù nguy cô gaây co giaät gioáng ñoäng kinh


Thuo c me ho ha p 3 nitrous oxid
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 3.Nitrous oxid

Öu ñieåm

 • Caûm öùng nhanh, eâm dòu, phuïc hoài nhanh

 • Khoâng gaây kích öùng, giaûm ñau maïnh

 • Ít ñoäc tính


Thuo c me ho ha p 3 nitrous oxid1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 3.Nitrous oxid

Nhöôïc ñieåm

 • Hoaït tính gaây meâ yeáu, khoâng gaây giaûn cô

 • Gaây buoàn noân, oùi möûa haäu phaåu

 • Coù nguy cô suy tuyû khi söû duïng laâu daøi


Thuo c me ho ha p 4 isofluran
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 4.Isofluran

Öu ñieåm

 • Giaûn cô ñuû phaåu thuaät

 • Caûm öùng nhanh, eâm dòu, phuïc hoài nhanh

 • Lieàu gaây meâ thaáp, oån ñònh nhòp tim

 • Ít ñoäc gan thaän


Thuo c me ho ha p 4 isofluran1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 4.Isofluran

Nhöôïc ñieåm

 • Gaây haï huyeát aùp

 • ÖÙc cheá hoâ haáp, taêng dòch pheá quaûn,gaây phaûn xaï ho, co thaét thanh quaûn


Thuo c me ho ha p 5 sevofluran
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 5.Sevofluran

Öu ñieåm

 • Giaûn cô toát

 • Caûm öùng nhanh, eâm dòu

 • Khoâng haêng cay, khoâng kích thích hoâ haáp


Thuo c me ho ha p 5 sevofluran1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 5.Sevofluran

Nhöôïc ñieåm

 • Gaây haï huyeát aùp, loaïn nhòp

 • ÖÙc cheá hoâ haáp


Thuo c me ho ha p 6 desfluran
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 6.Desfluran

Öu ñieåm

 • Taùc duïng maïnh

 • Lieàu thaáp, phuïc hoài nhanh


Thuo c me ho ha p 6 desfluran1
THUOÁC MEÂ HOÂ HAÁP – 6.Desfluran

Nhöôïc ñieåm

 • Raát haêng cay, kích thích khí quaûn

 • Gaây haï huyeát aùp, loaïn nhòp

 • ÖÙc cheá hoâ haáp

 • Raát bay hôi

 • Khoâng duøng cho beänh nhaân soát cao aùc tính hoaëc taêng aùp suaát noäi soï


Thuo c me t nh ma ch
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH

1. Khôûi phaùt nhanh Öu

 • Raát tang trong lipid neân qua haøng raøu maùu naõo nhanh

 • Phaân phoái nhanh ñeán moâ coù löu löôïng maùu cao (naõo, tim, gan, thaän)

  2. Taùc duïng ngaén haïn

 • Chuyeån hoaù chaäm nhöng do taùi phaân phoái ñeán moâ coù löu löïông maùu thaáp ( môõ, cô vaân) neân noàng ñoä trong naõo giaûm nhanh


Thuo c me t nh ma ch1
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH

3. Löu löôïng tim

 • Giaûm (suy tim sung huyeát, ngöôøi giaø) maùu ñeán naõo taêng neân giaûn lieàu thuoác meâ

 • Taêng neân taêng lieàu thuoác meâ

  4.Thôøi gian baùn thaûi

 • Thôøi gian baùn thaûi daøi neáu tieâm tónh maïch nhieàu laàn, gaây tích tuï trong cô vaân, moâ môõ neân beänh nhaân tænh chaäm vì vaäy caàn duy trì meâ baèng thuoác coù thôøi gian baùn thaûi ngaén


Thuo c me t nh ma ch2
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH

1.Barbiturat: Natrithiobental, Methohexital, Thiamylat

2.Benzodiazepin:Diazepam,Lorazepam, midazolam

3.Etomidat

4.Opioid: Fentanyl, Sulfentanyl, Alfentanyl

5.Ketamin

6.Propofol


Thuo c me t nh ma ch 1 barbiturat natrithiopental methohexital thiamylat
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 1. BarbituratNatrithiopental,Methohexital, Thiamylat

Öu ñieåm

 • Taùc ñoäng maïnh, nhanh,ngaén haïn

 • Khoâng gaây tieát dòch, ít oái möõa

 • Laøm giaûm chuyeån hoaù vaø söû duïng oxy ôû naõo neân khoâng laøm taêng aùp löïc noäi soï duøng ñöôïc cho beänh nhaân phuø naõo


Thuo c me t nh ma ch 1 barbiturat natrithiopental methohexital thiamylat1
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 1.BarbituratNatrithiopental,Methohexital, Thiamylat

Nhöôïc ñieåm

 • Chuyeån hoaù chaäm, tích tuï nhieàu trong moâ môõ keùo daøi taùc duïng khi duøng laäp laïi

 • Khoâng giaûm ñau, giaûn cô keùm

 • Khoaûng caùch an toaøn heïp


Thuo c me t nh ma ch 2 benzodiazepin diazepam lorazepan midazolam
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 2. Benzodiazepin Diazepam, lorazepan,midazolam

 • Taùc duïng treân thaàn kinh tuyø lieàu: an thaàn, choáng co giaät, giaûn cô, meâ

 • ÖÙc cheá nheï tuaàn hoaøn, hoâ haáp neân duøng ñöôïc cho ngöôøi suy tim

 • Khoâng giaûm ñau, giaûn cô keùm


Thuo c me t nh ma ch 3 etomidat
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 3.Etomidat

 • Taùc duïng gaây meâ ngaén, khoâng giaûm ñau

 • Thöôøng duøng phaåu thuaät maét( giaûm aùp löïc nhaõn caàu)

 • Phaåu thuaät thaàn kinh ( giaûm aùp löïc noäi soï)

 • Phaåu thuaät tim( ít taùc ñoäng leân tim)

 • Gaây co giaät, buoàn noân, taêng tieát nöôùc boït


Thuo c me t nh ma ch 4 opioid fentanyl sulfentanyl alfentanyl
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 4. Opioid Fentanyl, Sulfentanyl,alfentanyl

 • Phoái hôïp thuoác khaùc giaûm ñau mong muoán

 • Phaåu thuaät tim( ít taùc ñoäng leân tim)

 • Phoái hôïp droperidol duøng trong caùc phaåu thuaät nhoû, an toaøn thích hôïp cho ngöôøi cao tuoåi, beänh naëng


Thuo c me t nh ma ch 5 ketamin
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH- 5. Ketamin

 • Thuoác meâ hoaøn toaøn( vöøa gaây meâ, vöøa giaûm ñau

 • Khi tænh hay keâu la, aûo giaùc

 • Taêng nhòp tim, taêng huyeát aùp,taêng löu löôïng tim

 • Taêng löu löôïng naõo vaø taêng aùp löïc noäi soï

 • Oái möûa, ñoå moà hoâi, ban ñoû, run

 • Thöôøng duøng tác duïng giaûm ñau (lieàu thaáp hôn)


Thuo c me t nh ma ch 6 propofol
THUOÁC MEÂ TÓNH MAÏCH – 6.Propofol

 • Khôûi meâ nhanh, phuïc hoài nhanh, khoâng coù dö aâm khoù chòu

 • Haï huyeát aùp (30%), ít aûnh höôûng leân tim

 • Khoâng toån thöông gan thaän


Thuo c tie n me
THUOÁC TiEÀN MEÂ

 • Laøm giaûm lo laéng, boàn choàn, khôûi meâ deå daøng

 • Laøm taêng taùc duïng thuoác meâ khoâng hoaøn toaøn

 • Laøm giaûm lieàu thuoác meâ

 • Laøm giaûm taùc duïng phuï


Thuo c tie n me1
THUOÁC TiEÀN MEÂ

 • Thuoác giaûm ñau

 • Thuoác an thaàn: an thaàn,khaùng histamin

 • Khaùng cholinergic: laøm giaûm tieát


ad