PPPPN TNG JUŽNI TOK - PowerPoint PPT Presentation

rowa
ppppn tng ju ni tok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PPPPN TNG JUŽNI TOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PPPPN TNG JUŽNI TOK

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
PPPPN TNG JUŽNI TOK
86 Views
Download Presentation

PPPPN TNG JUŽNI TOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PPPPN TNG JUŽNI TOK • Metodološki pristup

 2. Važni pojmovi • Gasovod je cevovod opremljen potrebnim delovima i uređajima koji služe za transport gasa • Blok-stanica je stanica na gasovoduopremljena zapornim organima (ventilima, slavinama, zasunima, zatvaračima i sl.), potrebnom armaturom i uređajima za zatvaranje i pražnjenje pojedinih delova gasovoda – NADZEMNI DEO CEVOVODA – NIJE POTREBNO FORMIRATI GRAĐEVINSKU PARCELU! • Kompresorska stanica za gas je stanica opremljena kompresorima, potrebnom armaturom i uređajima za porast pritiska koji je potreban za transport gasa gasovodima • Mernoregulaciona stanica je stanica opremljena uređajima i opremom za merenje i regulaciju protoka, pritiska i temperature gasa, tehnološki spojena sa gasovodom

 3. Važni pojmovi • Zone opasnosti su delovi prostora u kojima se nalaze ili postoji mogućnost da se nađu zapaljive ili eksplozivne smeše para tečnosti i vazduha, odnosno gasa i vazduha; • Zaštitni pojas objekta je prostor oko objekta u kome gasovod utiču na sigurnost tog objekta; • Zaštitni pojas naseljenih zgrada je prostor oko poslovnih i stambenih zgrada, širine 30 m, računajući od spoljnih ivica zgrada; • Pružni pojas je prostor između železničkih koloseka, kao i prostor pored krajnjih koloseka, na odstojanju od 8 m, a ako železnička pruga prolazi kroz naseljeno mesto, na odstojanju od 6 m, računajući od ose krajnjeg koloseka; • Putni pojas je zemljišni pojas (prostor) s obe strane puta, izvan naselja, širine najmanje 1 m, računajući od linije koju čine krajnje tačke poprečnih profila puta, kao i vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od 7 m.

 4. Važni pojmovi • Radni pojas je minimalni prostor duž trase naftovoda, gasovoda i produktovoda potreban za njihovu nesmetanu i bezbednu izgradnju; • Zaštitni pojas gasovoda je prostor širine od po 200 m sa svake strane gasovoda računajući od ose cevovoda, u kome drugi objekti utiču na sigurnostgasovoda; • Jedinica pojasagasovoda je pojasu dužini od 1 km;

 5. Definisanje pojaseva za potrebe planiranja, izgradnje i korišćenja gasovoda • Radni pojas je minimalni prostor duž trase gasovodapotreban za njegovu nesmetanu i bezbednu izgradnju; • Zaštitni pojas gasovodaje prostor širine od po 200 m sa svake strane gasovoda, računajući od ose gasovoda, u kome drugi objekti utiču na sigurnostgasovoda (granica PPPPN) • U okviru zaštitnog pojasa gasovoda izdvajaju se • POJAS NEPOSREDNE ZAŠTITE • POJASUŽE ZAŠTITE • POJAS ŠIRE ZAŠTITE

 6. X X Pojas neposredne zaštite Ukupne širine 10 m 5 metara obostrano od ose gasovoda Zabranjena sadnja drveća sa korenjem preko 1m dubine Zabranjeno obrađivanje zemljišta preko 0,5 m dubine

 7. Pojas uže zaštite U pojasu širine od 100 m levo i desno od ose gasovoda, nakon izgradnje gasovoda, zabranjeno je graditi zgrade namenjene za stanovanje ili boravak ljudi, bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koji je razred pojas cevovoda svrstan. U ovom pojasu se mogu adaptirati, sanirati i rekonstruisati zgrade namenjene za stanovanje ili boravak ljudi, ukoliko su već bile izgrađene, s tim da najmanje rastojanje naseljene zgrade od gasovoda mora biti30 m. Granica ovog pojasa predstavlja granicu regulacione razrade U OVOM POJASU PPPPN SE DIREKTNO SPROVODI!

 8. Pojas šire zaštite Od užeg pojasa zaštite do granice PPPPN. 200 m obostrano od ose gasovoda. PPPPN će dati smernice za urbanističke planove. Moguća ograničena izgradnja prema gustini naseljenosti. Gustina naseljenosti se određuje u odnosu na jedinicu gasovoda (1km) 4 zone gustine naseljenosti

 9. Gustine naseljenosti I zona - pojas gasovoda na kome se na jedinici pojasa cevovoda nalazi do šest stambenih zgrada nižih od četiri sprata; II zona - pojas gasovoda na kome se na jedinici pojasa cevovoda nalazi više od šest, a manje od dvadeset osam stambenih zgrada nižih od četiri sprata; III zona - pojas gasovoda na kome se na jedinici pojasa gasovoda nalazi dvadeset osam ili više stambenih zgrada nižih od četiri sprata, ili na kome se nalaze poslovne, industrijske, uslužne, školske, zdravstvene i slične zgrade i javne površine kao što su: igrališta, šetališta, rekreacioni tereni, otvorene pozornice, sportski tereni, sajmišta, parkovi i slične površine, na kojima se trajno ili povremeno zadržava više od dvadeset ljudi, a nalaze se na udaljenosti manjoj od 100 m od ose cevovoda; IV zona - pojas gasovoda na kome na jedinici pojasa gasovoda preovlađuju četvorospratne ili višespratne zgrade

 10. Gustine naseljenosti • ODREĐIVANJE GUSTINE NASELJENOSTI • DALJINSKA DETEKCIJA – ORTOFOTO • OBILAZAK TERENA • ODREDITI GUSTINE NASELJENOSTI PO TERITORIJAMA OPŠTINA prema jedinici gasovoda (1km) • U OPISU TRASE OBAVEZNO NAVESTI PROCENJENE GUSTINE NASELJENOSTI!

 11. Radni pojas • Pojas ukupne širine od 50m (25m obostrano od ose cevovoda), u kome se nesmetano omogućava obavljanje aktivnosti na izgradnji gasovoda. • Ovo je pojas privremene (nepotpune) eksproprijacije, koji se definiše samo za potrebe izgradnje. • Posle izgradnje gasovoda, za ovaj pojas se propisuju ograničeni uslovi korišćenja zemljišta • U njemu nije moguća izgradnja objekta u kojima borave ljudi. • Izuzetno mogu se graditi objekti u funkciji gasovoda

 12. Uži pojas zaštite Gasovod visokog pritiska Pojas neposredne zaštiteukupne širine 10m (5m obostrano od ose gasovoda) Granica detaljne razrade PPPPNukupne širine 200m (100m obostrano od ose gasovoda) Radni pojas (pojas izvođenja radova)ukupne širine 50m (25m obostrano od ose gasovoda)POJAS ZA PRIVREMENU EKSPROPRIJACIJU Širi pojas zaštite Granica PPPPN ukupne širine 400m (200m obostrano od ose gasovoda) 95m 5m 20m 75m 100m 200m 200m 100m Širi pojas zaštiteod granice užeg pojasa zaštite do granice PPPPN od granice detaljne razrade do granice PPPPN(200m obostrano od ose gasovoda) ZONA U KOJOJ SE DAJU SMERNICE ZA URBANISTIČKE PLANOVE DOZVOLJENA OGRANIČENA GRADNJA 100m Uži pojas zaštiteod granice pojasa neposredne zaštite do šireg pojasa zaštite (100m obostrano od ose cevovoda) ZONA DIREKTNOG SPROVOĐENJA PPPPNZONA ZABRANJENE NOVE GRADNJE, MOGUĆA ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA 25m 25m 5m 5m

 13. Uži pojas zaštite Gasovod visokog pritiska Pojas neposredne zaštiteukupne širine 10m (5m obostrano od ose gasovoda) Granica detaljne razrade PPPPNukupne širine 200m (100m obostrano od ose gasovoda) Radni pojas (pojas izvođenja radova)ukupne širine 50m (25m obostrano od ose gasovoda)POJAS ZA PRIVREMENU EKSPROPRIJACIJU Širi pojas zaštite Granica PPPPN ukupne širine 400m (200m obostrano od ose gasovoda) 25m 200m Radni pojas (pojas izvođenja radova) ukupne širine 50m (25m obostrano od ose gasovoda) POJAS ZA PRIVREMENU / NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU 100m Širi pojas zaštiteod granice užeg pojasa zaštite do granice PPPPN od granice detaljne razrade do granice PPPPN(200m obostrano od ose gasovoda) ZONA U KOJOJ SE DAJU SMERNICE ZA URBANISTIČKE PLANOVE DOZVOLJENA OGRANIČENA GRADNJA 5m Uži pojas zaštiteod granice pojasa neposredne zaštite do šireg pojasa zaštite (100m obostrano od ose cevovoda) ZONA DIREKTNOG SPROVOĐENJA PPPPNZONA ZABRANJENE NOVE GRADNJE, MOGUĆA ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA

 14. Na ''osnovnom pravcu'', energetski koridor transnacionalnog gasovoda u ukupnoj širini od 600 metara u okviru su pojasevi i zone zaštite: • radni pojas se utvrđuje u širini od 32 do 45 metara od ose koridora gasovoda; • pojas neposredne zaštite je širine od 10 metara obostrano na šumskom zemljištu, do 25 metara obostrano na poljoprivrednom zemljištu; • pojas uže zaštite je širine od 100 metara obostrano od ose koridora gasovoda; • pojas detaljne razrade je širine od 200 metara obostrano od ose koridora gasovoda u kojem se prostorni plan područja posebne namene direktno sprovodi; • granica Prostornog plana područja posebne namene se utvrđuje na udaljenosti od 300 metara obostrano od ose koridora;

 15. u pojasu uže zaštite od 100 metara obostrano od ose koridora utvrdiće se tačna trasa gasovoda u glavnom projektu; • Prostornim se utvrđuje i rezerviše prostor za koridor ukupne širine od 600 metara. pomeranje ne može biti veće od 84 metra, imajući u vidu da će se tačna trasa gasovoda sa pripadajućim radnim pojasom nalaziti u pojasu uže zaštite, a da minimalna širina radnog pojasa iznosi 16 metara obostrano;

 16. u neposrednom pojasu zaštite (od 10 metara na šumskom zemljištu do 25 metara na poljoprivrednom zemljištu), zabranjena je sadnja višegodišnjee vegetacije sa dubokim korenjem, dok je moguće obrađivanje zemljišta tehnikom plitkog oranja (do 50 centimetara) i gajenje jednogodišnjih biljaka (žitarice, krmno bilje i sl.); • u pojasu uže zaštite (100 metara obostrano od ose koridora gasovoda) zabranjena je izgradnja objekata za boravak ljudi, dok će se postojeći objekti ukloniti; • u pojasu šire zaštite (200 metara obostrano od ose koridora gasovoda), prostornim planom područja posebne namene se definišu pravila za rekontrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata. U ovoj zoni se ne planira nova izgradnja, odnosno nije moguće planom vršiti promenu klase lokacije, koja se za potrebe izrade prostornog plana i idejnog projekta definiše kao postojeće stanje. Takođe, prilikom definisanja klase lokacije, vodi se računa o prethodno planiranim sadržajima i pravcima razvoja za minimalni period od 10 godina; • u prostoru između granice detaljne razrade (200 metara od ose koridora gasovoda) do granice prostornog plana područja posebne namene (300 metara od ose gasovoda), definišu se smernice za planove jedinica lokalne samouprave. U ovom delu Prostorni plan područja posebne namene se indirektno sprovodi; • U užem pojasu zaštite (širine 100 metara obostrano od ose koridora), neophodno je da se izvrši popis parcela, a po potrebi i u okviru šireg pojasa zaštite (širine 200 metara obostrano od ose koridora), za potrebe rešavanja imovinsko – pravnih odnosa.

 17. Na odvojcima ka Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj utvrđen je energetski koridor odvojaka gasovoda u ukupnoj širini od 400 m, u okviru kojih pojasevi-zone zaštite gasovoda: • Planskim rešenjem se energetski koridor odvojaka gasovoda u ukupnoj širini od 400 m, u kojem se utvrđuju sledeći pojasevi-zone zaštite gasovoda: • pojas neposredne zaštite (eksplatacioni pojas) obostrano od ose odvojka gasovoda i granice građevinskih parcela objekata gasovoda je širine 7,5 m; • pojas uže zaštite je na 50 m od ose gasovoda; • pojas šire zaštite (pojas detaljne razrade) je na 100 m od ose koridora; • pojas kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas) jeste pojas širine 200 m od ose koridora.

 18. Primer mogućeg bilansiranja površinapo vrstama pojaseva Bilans po kategorijama zemljišta? Bilans javnog građevinskog zemljišta?

 19. Pravila za prolazak gasovoda pored objekata - primer ODSTOJANJE NE SME BITI MANJE OD: - 5 m od regionalnih i lokalnih puteva, računajući od spoljne ivice putnog pojasa; - 10 m od magistralnih puteva, računajući od spoljne ivice putnog pojasa; - 20 m od železničke pruge, računajući od granice pružnog pojasa; - 30 m od nadzemnih delova cevovoda, računajući od spoljne ivice putnog pojasa, odnosno od granice pružnog pojasa, osim ako je cevovod postavljen na drumski ili železnički most; - 15 m od industrijskih koloseka, računajući od ose krajnjeg koloseka; - 1 m (mereno horizontalno) od građevinskih objekata, računajući od temelja objekta, pod uslovom da se ne ugrožava stabilnost objekta; - 50 cm od drugih podzemnih instalacija i melioracionih objekata, računajući od spoljne ivice cevovoda do spoljne ivice instalacije ili objekta; - 10 m od regulisanih vodotoka i kanala, računajući od nožice nasipa.

 20. Pravila za ukrštanje gasovoda • Tehnička infrastruktura • Putevi (državni putevi prvog i drugog reda i lokalni putevi) • Železnica (železničke pruge širokog i uskog (?) koloseka) • Gasovodi, naftovodi i produktovodi • Toplovodi • Vodovod (regionalni, komunalni (?)) • Telekomunikaciona mreža (telefonija, optički kablovi) • Prenosna i distributivna (?) elektroenergetska mreža

 21. Pravila za ukrštanje gasovoda • Vodotokovi • Rečni tokovi • Kanalska mreža Uglovi od 60 do 90 stepeni... Izuzetno mogu i oštriji uglovi Obavezno definisati tačke preseka stacionažama (njihove stacionaže u odnosu na gasovod i matične stacionaže)

 22. Tekstualni deo plana • POLAZNE OSNOVE • Uvod (RAPP) • Opis granica • Opis trase • Izvod iz planskih dokumenata (RAPP) • ANALIZA I OCENA STANJA • Kratak prikaz postojećeg stanja (Prirodni kompleks, Socio – ekonomski kompleks, Tehnički kompleks i kompleks zaštite) • SWOT - Opravdanost • Međunarodni i regionalni aspekti (RAPP) • CILJEVI, PRINCIPI (RAPP) • PLANSKA REŠENJA–PRAVILA + SMERNICE (Analiza normativa – RAPP) • IMPLEMENTACIJA • SPU i KOMPLEKS ZAŠTITE (RAPP) Posle 9. jula sledi detaljno metodološko uputstvo

 23. Kriterijum za određivanje granica • Granice se određuju koordinatama temenih tačaka. • Odrediti koordinate temena pojasa uže zaštite (granica regulacije) i popisati sve karakteristične tačke • Granica plana na udaljenosti od 100 m od spoljne granice pojasa uže zaštite. • U tekstualnom delu biće definisan kriterijum za presek granica sa katastarskim parcelama javne namene

 24. Opis trase • Obavezno opisati položaj trase po deonicama (Severna i južna) • U okviru deonica, napraviti opis trase po teritorijama opština • Definisati mesta ukrštanja • Napraviti analizu pojasa šire zone prema zonama gustine naseljenosti, po opštinama • Popisati parcele u okviru radnog pojasa – pojas privremene eksproprijacije • U opisu trase analizirati postojeće i planirane namene korišćenja zemljišta, kao i infrastrukturu u planovima jedinica lokalne samoupave

 25. Grafički deo plana • Referalna karta 1 – Položaj koridora gasovoda u prostoru (R 1:200.000 sa pregledom listova) • Karte detaljne razrade sa elementima sprovođenja (R 1:2.500 sa shematskim prikazom profila na kojem su, pojas neposredne zaštite, pojas uže zaštite – direktno sprovođenje i pojas šire zaštite – smernice za urbanističke planove) • Listovi po opštinama (R 1: 2.500 – štampa u 5.000) – na listovima se unose osnovne namene zemjišta iz planova JLS i ortofoto stanja, zaštićena dobra (priroda i kultura), tehnička infrastruktura. Naročito se unose granice pojasa uže zaštite, pojasa šire zaštite i radnog pojasa. • Posebno se prave listovi za kompresorske stanice i mernoregulacione stanice (javno građevinsko zemljište) za direktno sprovođenje (R : 1:2.500)