Fisk ln politika
Download
1 / 35

Fiskální politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Fiskální politika. Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze. Adam Smith. Fiskální politika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fiskální politika' - rowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fisk ln politika

Fiskální politika

Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.

Adam Smith


Fisk ln politika1
Fiskální politika

 • Fiskální politiku můžeme charakterizovat jako zásahy do ekonomiky prostřednictvím příjmů a výdajů státního rozpočtu,resp. soustavy veřejných rozpočtů.


C le fisk ln politiky
Cíle fiskální politiky

Základní cíle:

Utlumit výkyvy hospodářského cyklu,

Přispět k rychlému ekonomickému růstu při zachování vysokézaměstnanosti a stabilní cenové úrovně.

SkrzeFP se vlády často snaží ovlivňovat výši produktu společnosti, a to konkrétně stimulací či destimulací AD. Pro snižování míry inflace se doporučuje omezovat vládní výdaje. Fiskální restrikce působí přes mechanismus multiplikátorůstejně jako expanze. Vyvolává snížení AD.

Z hlediska působení rozlišujeme tyto druhy FP:

Expanzivní fiskální politiku – spadají sem jakákoliv opatření, která podporují růst AD a růst produktu

Restriktivní fiskální politiku - spadají sem jakákoliv opatření, která přispívají k snižování AD a omezování růstu produktu, ale zároveň i ke snižování inflace.


Fisk ln politika2
Fiskální politika

Předmětem FP je získávání příjmů (příjmová část) a vynakládání prostředků (výdajová část) v systému veřejných rozpočtů. Cílem je skrze příjmy a výdaje pozitivně ovlivňovat ekonomický vývoj společnosti.

SoučasnáFP je střetem názorů keynesiánců a monetaristů.

Nositelem FP je v užším pojetí vláda, resp. ministerstvo financí. V širším pojetí i nižší správní a samosprávní orgány (např. obce, kraje, spolkové země).

Příjmy SR

(převážně daňové)

Ovlivňují chování subjektů,

od kterých jsou získávány

Výdaje SR

Ovlivňují chování subjektů,

ke kterým plynou

DomácnostiFirmy (ekonomické subjekty)

DomácnostiFirmy (ekonomické subjekty)


Syst my ve ejn ch rozpo t
Systémy veřejných rozpočtů

 • Veřejné finance- veškeré finanční prostředky, kterými disponuje stát a veřejně právní instituce a finanční vztahy související s přerozdělováním veřejných prostředků mezi různými subjekty. Veřejné finance se obvykle spravují skrze veřejné rozpočty.

  Systém veřejných rozpočtů zahrnuje:

 • státní rozpočet,

 • rozpočty regionálních orgánů (krajů) a obcí,

 • specializované centralizované fondy (v ČR: státní fondy včetně Fondu národního majetku).


St tn rozpo et
Státní rozpočet

 • Definice:

  • Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu.

  • Státní rozpočet je odhadem příjmů a výdajů na zabezpečení chodu státu a jednotlivých výdajových programů.

  • Státní rozpočet je ústředním veřejným rozpočtem státu.

 • Státní rozpočet dostává podobu zákona a prochází s ním spojenouprojednávající a schvalovací procedurou. Ve SR je zachycena hospodářská politika vlády a je s ním spojeno vyjádření důvěry.

 • Většina států(iČR) má rozpočtový rok totožný s kalendářním.


St tn rozpo et 2012
Státní rozpočet 2012

 • Příjmy celkem: 1 084 700 778 tis. Kč

  • Daňové příjmy: 561 523 394 tis. Kč

  • Sociální pojištění: 384 014 198 tis. Kč

  • Nedaňové, kapitálové a transferové příjmy: 139 163 186 tis. Kč (z toho z rozpočtu EU 100 933 607 tis. Kč

 • Výdaje celkem: 1 189 700 778 tis. Kč

  • Z toho cca MPSV 505 mld. Kč, MŠMT 138 mld. Kč, MV 53 mld. Kč, Mze 49 mld. Kč, MO 43 mld. Kč, … MŽP 10 mld. Kč, MZdr 7 mld. Kč, … Státní dluh 79 mld. Kč!

 • Schodek: 105 000 000 tis. Kč

 • (financováno téměř výlučně vydanými dluhopisy)


St tn rozpo et 2013
Státní rozpočet 2013

Příjmy celkem: 1 080 767 603 tis. Kč

Daňové příjmy: 554 227 414 tis. Kč

Sociální pojištění: 377 772 039 tis. Kč

Nedaňové, kapitálové a transferové příjmy: 148 768 150 tis. Kč (z toho z rozpočtu EU 99 074 304 tis. Kč; odvody do EU budou 36 mld. Kč)

Výdaje celkem: 1 180 767 603 tis. Kč

Z toho cca MPSV 512 mld. Kč, MŠMT 140 mld. Kč, MV 52 mld. Kč, Mze 44 mld. Kč, MO 42 mld. Kč, … MŽP 15 mld. Kč, MZdr 6,5 mld. Kč, … Státní dluh 67,8 mld. Kč!

Schodek: 100 000 000 tis. Kč

(financováno téměř výlučně vydanými dluhopisy)


P jmy sr
Příjmy SR

 • Hlavními příjmy SR jsou daně,dále cla, půjčky ze zahraničí,emise státních dluhopisů.

 • Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona k úhradě nákladů na plnění funkcí státu. Jednostranná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní plnění.

  Danědělíme např. na

 • přímédaně, vybírané z důchodu poplatníka v závislosti na jeho majetkové, resp. důchodové situaci.

 • nepřímé daně, nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží či služeb při jeho prodeji.


P jmy sr1

Míra zdanění (v %)

Daňový výnos (pro SR)

Příjmy SR

 • Daně přímé se někdy dělí na daněvýnosové (objektivní), postihující zdroje důchodů před jeho vytvořením (např. daň pozemková) a daně důchodové(subjektivní), postihující přímo samotný vzniklý důchod plátce (daň z příjmu). Podle výběrčího subjektu - daň státní a daň místní.

 • Nepřímé danězvyšují ceny a omezují finální spotřebu (např. nežádoucích komodit). Daňové úniky jsou menší, snáze se inkasují a lze je relativně snadno zvyšovattendence ke zvyšování podílu nepřímých daní

 • Vysoké daně oslabují motivaci k pracovním výkonům a úsporám, povzbuzují k nezdanitelným svépomocným aktivitám a daňovým únikům (tzv. Lafferova křivka).Da ov soustava v r
Daňová soustava v ČR

Soustavu daní v ČR v současné době tvoří:

Daň z přidané hodnoty – nepřímá, daň z prodeje zboží, poskytování služeb a z převodu a využití práv s tím souvisejících;stanovena procentně; nezatěžuje zisk ani majetek plátce, promítá se v konečné ceně statků, platí ji finální spotřebitel. Jsou dvě sazby: základní 20 % a snížená 14 % (+1 % od 2013)

Kde je nižší DPH: potraviny, nealko nápoje, krmivo pro zvířata, rostliny, dětské pleny, autosedačky, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravot. Pomůcky, knihy, tiskoviny, nové bydlení, ubytování, veřejná doprava, vstupy na kulturní a sportovní akce, služby fitcenter, sauny, pohřební služby

Daň spotřební – nepřímá, podléhají ji vybrané statky:

uhlovodíková paliva a maziva (benzin 12,84 až 13,71 Kč/litr),líh a destiláty (285 Kč/l, líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 143 Kč/l), pivo (Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 32 Kč – pro malé pivovary snížena až na polovinu), víno (Šumivá vína 2 340 Kč/hl, Tichá vína 0 Kč/hl),tabák a tabákové výrobky (cigareta 28 % z ceny a 1,07 Kč/kus). Jejich sazby se obvykle stanovují částkou Kč na naturální jednotku množství


Da ov soustava v r1
Daňová soustava v ČR

Daň silniční – přímá, platí ji držitel vozidla (podle tech. průkazu), které je používáno k podnikání. Výše daně je stanovena pevnou částkou podle typu vozidla.

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (např. 1250 cm3 až 1500 cm3 = 2 400 Kč/rok, 1500 cm3 až 2000 cm3 = 3 000 Kč/rok)

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (např. 2 nápravy nad 1 t do 2 t = 2 400 Kč/rok; 3 nápravy nad 13 t do 15 t = 10 500 Kč/rok, nad 26 t do 31 t = 36 600 Kč/rok)

Daň z dědictví a darování – přímá, dědická daň se platí za převod majetku při smrti vlastníka, výše daně závislá na blízkosti vztahu dědice a na velikosti dědictví. Darovací daň se platí při bezúplatném převodu majetku a výše závisí velikosti daru a vztahu dárce a obdarovaného

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Sazba 1 % až 5 %.

Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné. Sazba 3 % až 12 %.

Do III. skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby. Sazba 7 % až 40 %.


Da ov soustava v r2
Daňová soustava v ČR

Daň z nemovitostí – přímá, tvoří ji daň z pozemků (např. stavební pozemek 2 Kč/m2 * koeficient 1 až 5, pro Ústí n. L. je 3,5) a daň ze staveb (např. u obytných domů je sazba 2 Kč/m2, u bytů 1 Kč/m2 * koeficient 1 až 5) evidovaných v katastru nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí – přímá, platí se při prodeji a jiných formách úplatného převodu majetku. Většinou ji platí prodávající. Sazba 3 % ze základu daně.

Daně z příjmů - přímá, týká se FO a PO

Sazby daně z příjmů:

DzPPO je 19 % (od 1.1.2010).

DzPFO je 15 % (od 1.1.2008).


Soci ln a zdravotn poji t n
Sociální a zdravotní pojištění

2 základní složky:

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zaměstnavatel platí 25 % z hrubých mezd z toho:

2,3 % na pojistné na nemocenské pojištění

21,5 % na pojistné na důchodové pojištění

1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Zaměstnanec platí 6,5 %,

Pojistné na zdravotní pojištění

Sazba je 13,5 % z hrubých mezd: zaměstnavatel platí 9 %,zaměstnanec 4,5 %


Cla

 • Cla jsou dávky vybírané státem při přechodu zboží přes celní hranici, a to při dovozu (dovozní cla) a nebo při vývozu (vývozní cla).

  Podle účelu rozlišujeme:

 • cla finanční, uvalovaná s cílem zajistit především příjmy pro státní pokladnu,

 • cla ochranná zvýhodňující domácí výrobce proti zahraniční konkurentům.

  Podle způsobu stanovení celní sazby rozlišujeme:

 • cla hodnotová (ad valorem), vyjádřená procentem z deklarované hodnoty zbož

 • cla specifická (vyměřují se podle fyzických jednotek, například podle hmotnosti či jiné jednotky charakterizující velikosti zboží). Často se vyskytuje kombinace obou.


Dále existují:

 • cla prohibitivní -znemožňující obchod, mají omezit spotřebu určitého druhu zboží,

 • cla antidumpingová jsou určená na ochranu proti dumpingu

 • Vedle daní a cel může stát využívat jako příjmy i různé poplatky, příp. pokuty


V daje st tn ho rozpo tu
Výdaje státního rozpočtu

Rozpočtové výdaje dělíme např. na:

 • Transfery- peněžní toky plynoucí z rozpočtů jednotlivým subjektům (podnikům a domácnostem). Jedná se o jednostranný pohyb finančních prostředků, stát za ně nedostává žádnou protislužbu.

  • Nejužívanějším transferem domácnostem jsou dávky sociálního zabezpečení – dávky důchodového a nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti, rodinné přídavky apod. Transfery podnikům jsou nejčastěji formou dotací.

 • Vládní nákupy zboží a služebjsou investiční a neinvestiční (např. náklady na výstavbu dálnic, platy učitelů na státních školách). Za tyto výdaje stát dostává nějakou protihodnotu.


V daje st tn ho rozpo tu1
Výdaje státního rozpočtu

Z hlediska povinnosti můžeme výdaje členit na:

 • mandatorní – jsou povinné, stát se k nim zavázal (většinou v určitých zákonech); stát je musí uhradit, jinak by porušil své zákony a riskoval by problémy v ekonomice (jsou to např. dotace zemědělcům, starobní důchody, odvody do EU, …)

 • nemandatorní - ostatní, které nemusí, ale chce realizovat (pokud zbudou nějaké peníze )


Rozpo tov obdob
Rozpočtové období

?

 • V období fiskálního roku se nemusí příjmy a výdaje časově zcela shodovat a státní pokladna může mít přebytky nebo deficit. Rozhodující je výsledný stav na konci fiskálního roku. Podle něho rozlišujeme:

  • Vyrovnaný rozpočet,

  • Přebytkový rozpočet (příjmy vyšší než výdaje),

  • Schodkový (deficitní) rozpočet (příjmy nižší než výdaje).

 • Z hlediska vzniku deficitu rozlišujeme:

  • Cyklický deficit– častější, příčinou je fáze hospodářského cyklu, ve kterém se ekonomika nachází a odráží změny ve vývoji reálného produktu.

  • Strukturální (aktivní) deficit odráží opatření hospodářské politiky (stanovení daňových sazeb, výše výdajů ap.).


Pokryt deficitu sr
Pokrytí deficitu SR

 • Deficit SR může být vyrovnán (kompenzován):

  • emisí státních dluhopisů,

  • půjčkami ze zahraničí.

 • Státní dluhopisy jsou volně obchodovatelné a mohou je nakupovat i soukromé osoby.

 • Přímé výpůjčky ze zahraničímohou být problematické. Dají se uskutečňovat i prodejem státních dluhopisů zahraničním zájemcům. To vyvolává poptávku po české koruně, a ta se zhodnocuje vůči zahraničním měnám, což se projeví poklesem čistého vývozu a tím i GDP.N stroje fisk ln politiky
Nástroje fiskální politiky

 • Nástroje FP slouží k ovlivňování ekonomického vývoje země.

 • Mezi nástroje FP můžeme zahrnout jakákoliv opatření, která mají vliv na výši příjmů a výdajů veřejných rozpočtů (hlavně SR)

 • Podle toho, zda je nebo není pro změnu výdajůči příjmů potřebné rozhodnutí státního orgánu, většinou parlamentu, jsou rozlišovány:

  • Vestavěné (automatické) stabilizátory

   (Fungují v ekonomice permanentně a uplatňují se

   automaticky)

  • Záměrná (diskrétní) opatření

   (Používají se operativně pro řešení

   konkrétních aktuálních problémů)


N stroje fisk ln politiky1
Nástroje fiskální politiky

 • Vestavěné stabilizátory na stabilitu působí poptávkově-nabídkově. „Spínají“ se automaticky a bylo o jejich zavedení rozhodnuto (např. i schválením určitých zákonů) již dříve, než nastal problém, který řeší.

  • Při ochabnutí ekonomiky se snižují díky progresivní daňové konstrukci daňová zatížení subjektů a zvyšují se výdaje (např. dávky v nezaměstnanosti). SR je v tomto období deficitní.

  • Naopak při konjunktuře díky daňové progresi výrazněji rostou daňové příjmy a snižují se vládní výdaje. SR by měl být v tomto období přebytkový.

 • Záměrná opatření(provádějí se až při objevení se určitého problému) zasahují do daňového systému a mění daňové sazby, poskytují různé daňové úlevy u investic, mění i vládní výdaje. Jsou však problematické, protože vznikajíčasové prodlevy a opatření se nemusí projevit v té fázi hospodářského cyklu, pro kterou je zamýšleno.


N stroje fisk ln politiky2
Nástroje fiskální politiky

 • Vestavěné (automatické) stabilizátory:

  • progresivní daň z příjmu (do konce roku 2007),

  • pojištění v nezaměstnanosti,

  • státní výkup zemědělských přebytků,

  • subvence k cenám zemědělské produkce,

 • Záměrná (diskrétní) opatření:

  • změny daňových sazeb, sazeb sociálního pojištění

  • změny ve struktuře výdajů státního rozpočtu (na co jsou peníze vynakládány),

  • změny ve výši položek jednotlivých položek rozpočtových výdajů (kolik peněz je vynakládáno).


Innost fisk ln politiky
Účinnost fiskální politiky

 • Uvedli jsme si, že cílem fiskální politiky je zejména podpora růstu produktu (HDP) a zaměstnanosti. Toho se dosahuje opatřeními, které působí stimulačně na růst AD. Je však nutné si uvědomit, že růst AD nemusí vždy vést pouze k růstu produktu. Za jakých podmínek tedy stimulace AD vede hlavně k nárůstu produktu?

 • Tuto otázku jsme již v podstatě zodpověděli v kapitole o inflaci, kdy právě stimulace AD skrze vládní výdaje může vést k poptávkové inflaci.

 • Aby tedy vedla stimulace AD spíše k růstu produktu a méně k růstu cen, je nutné aby byla křivka AS co nejplošší. Plošší tvar má podle kompromisního tvaru křivka AS, pokud je pod potenciálním produktem.

 • Platí tedy to, co již bylo mnohokrát jinde naznačeno, a tedy, že čím je ekonomika hlouběji pod potenciálním produktem, tím stimulace AD skrze expanzivní FP povede mnohem více k nárůstu produktu než cenové hladiny. Čím se bude naopak ekonomika více blížit k potenciálnímu produktu, tím více budou každá další opatření expanzivní fiskální politiky vykoupena vyššími nárůsty cenové hladiny.


Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Jean Jacques Rousseau


Dopln k
Doplněk úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.


P klad
Příklad úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Jaké daně a jiné platby budou odváděny za zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 25 000 Kč a jaký bude mít čistý příjem, pokud je:

 • 1) ženatý a vyživuje jedno dítě (manželka je na mateřské)

 • 2) svobodný a bezdětný student do 26 let

  Doplňující informace:

 • daň vypočtená se dle zákona snižuje o částku

  • 24 840 na poplatníka,

  • 24 840 na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč;

  • 4 020 u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

 • Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně


Enat s d t tem vs student
Ženatý s dítětem vs. student úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda


P klad v po et dph

STÁT úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Příklad – výpočet DPH

2,5

2,5

2,5

12,5

12,5

12,5

4,21

4,21

4,21

Výpočet DPH si ukážeme na zkráceném příkladu zpracování chmele a výroby a prodeje piva. Každý článek řetězce platí státu rozdíl mezi DPH z prodeje (na výstupu) a DPH již zaplacené předchozími články (na vstupu). Konečné břemeno DPH nese spotřebitel (platí celou DPH odvedenou státu).

20,8

20,8

20,8

1,7

1,7

1,7

1,7

8,3

8,3

8,3

8,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

Pivovar

Restaurace

Pěstitel chmele

Zpracovatel chmele

Zákazník


ad