Sensornettverk 11. april 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sensornettverk 11. april 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sensornettverk 11. april 2013

play fullscreen
1 / 17
Sensornettverk 11. april 2013
99 Views
Download Presentation
roth-serrano
Download Presentation

Sensornettverk 11. april 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sensornettverk 11. april 2013

 2. Først noen ord om… • Dagen i dag • www.autorisasjonsordningen.no • Internkontroll

 3. Dagen i dag Program 9.00 – 09.30: Kaffe / registrering  9.30 – 10.10: Innledning   10.15 – 11.00: Må-kravet egnethet   11.00 – 11.15: Benstrekk 11.15 – 13.00: Praktisk arbeid med cases   13.00 – 13.45: Lunsj   13.45 – 14.45: Tilbakemelding   14.55 – 15.25: Samordning og sensorrollen  15.25 – 15.30: Oppsummering / Avslutning Programkomité Inger H Frostrud, Nordea Arild Kristoffersen, DNB Tor-André Grenersen, Eika Terje Damlien, SpareBank 1 Siv Seglem, AFR Klaus Høidal, AFR

 4. Internkontroll • Spørsmål 20 – 35 omhandler praktisk prøve • - Som sensor har du ansvar for å ivareta noen av disse: • - Bedriften kontrollerer at sensor 2 er habil i forhold til hver enkelt kandidat? • Bedriften følger opp at sensor 1 og sensor 2 forbereder seg grundig før gjennomføring • av en praktisk prøve? • Sensorskjemaet og rutiner fra AFR for gjennomføring av praktisk prøve følges? • Bedriften sørger for at alle data som registreres av kandidater, for eksempel i • saksbehandlersystemer under forberedelsesfasen til del 2 i praktisk prøve, blir slettet? • Bedriften har sikret at cases og dilemmaer som benyttes i praktisk prøve behandles • fortrolig og ikke spres? Bestått

 5. Ble lovet gull, men fikk gråstein – Ivar Petter Røeggen var ikke interessert i å investere, men spare i noe som for ham ble framstilt som et garantert produkt. Min klient ble lovet gull, men fikk gråstein, sa advokat John Christian Elden sommeren 2011. http://e24.no/boers-og-finans/roeeggen-vant/20349328 DNBs advokat: - Det er helt andre informasjonskrav nå, som også dommeren pekte på, enn i 2000. Dette var et viktig punkt i Høyesterett. Røeggen fikk informasjon for tolv år siden. Informasjonskravene har endret seg vesentlig siden den gang, sier Ryssdal til VG.Kilde: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article7289659.ece Investors erfaring i det enkelte tilfelle og hvordan bankens rådgivere konkret informerte vedkommende investor vil være avgjørende. I tillegg kommer vilkåret om at den konkrete investor ikke ville ha investert dersom korrekt tilstrekkelig informasjon hadde blitt gitt. Hvorvidt det anbefales å lånefinansiere investeringen vil være et sentralt moment. På flere måter kan faktisk Røeggensaken anses som relativt bankvennlig. Bankene har blitt kritisert for å blande rollene som kundens finansielle rådgiver og selger av egne produkter. I denne saken var det den lokale banksjefen som tok initiativ til møte med Røeggen for å overtale ham til å kjøpe produktet. Høyesterett synes å akseptere at banken inntar en rendyrket, aktiv selgerrolle, så lenge den informasjon banken gir er korrekt og tilstrekkelig utfyllende. Bankkunder har altså ikke noen rettslig beskyttet forventning at banken skal opptre som nøytral rådgiver fokusert på kundens behov. Kilde: Henrik Garmann og Eirik Vinje, Innlegg på Aftenposten.no den 26. mars 2013 Inga Marthe Thorkildsen: - Høyesteretts dom er viktig for norske bankkunder. Bankene har solgt strukturerte spareprodukter til veldig mange nordmenn. Det er bra at vi nå har fått en endelig avgjørelse som viser at bankene ikke kan forlede kundene til å inngå avtaler uten at risikoen er presentert på en korrekt, tilstrekkelig og forståelig måte, sier Thorkildsen.

 6. Aldri mer Røeggen! 71 % av rådgiverne sier de har blitt faglig sterkere90 % både etterlever og fremmer god rådgivningsskikk i kundemøtene En spørreundersøkelse gjennomført blant 3 300 autoriserte finansielle rådgivere i 2012 viser at den investeringen finansbedrifter og ikke minst rådgiverne selv har gjort de senere årene, nå bærer frukter. Autorisering av finansielle rådgivere skal øke rådgivningskompetansen og forbedre kvaliteten i kundemøtene. - Det aller viktigste er at enten du som kunde velger å spare i bank eller fond, eller nedbetale boliglån, skal rådgiveren sammen med deg sørge for at du forstår rekkevidden av dine valg, sier Siv Seglem, daglig leder i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. - Som kunde vil du merke at rådgiveren stiller mange spørsmål, også spørsmål du må tenke gjennom og som kan sette i gang diskusjoner om fremtidsplaner og økonomiske prioriteringer, sier Seglem. - I neste omgang kan du gjennom rådgivningen få økt kunnskap om egen økonomi og om muligheter i sparemarkedet. Pressemelding

 7. Årsrapport 2012 31. januar Fagplanen for oppdateringer. 2. februar AFR og fire andre autorisasjons- og godkjenningsordninger som Finans samordnes. 13. juni Resultater fra spørreundersøkelse:Autorisasjon gir økt kompetanse og yrkesstolthet. 13. juni Kunnskapsprøven åpnes for alle. 9. juli Felles fagplan for etikk og god. 8. oktober Felles God rådgivningsskikk lanseres. 29. oktober Alternative mekanismer til erstatning for oppdateringsprøven vedtas. 9. november Forbrukerrådet og Finanstilsynet evaluerer AFR. 17. desember Samarbeidsmøte med Swedsec. Mål: gjensidige godkjenning av hverandres kunnskapsprøver.

 8. NY God rådgivningsskikk

 9. AFRs fagplan oppdatering (Tema 10) Alt som tidligere var gjeldende for finansiell rådgivning er tatt med i ny god rådgivningsskikk, det er ingen nedjustering av noen av reglene, men det er noen tekstlige omarbeidelser for å nyansere hva som gjelder finansiell rådgivning og forsikring. Følgende regler er nye: Nr. 1 Planlagte kundesamtaler skal være godt forberedt Nr. 2 Rolleavklaring "Presenter deg selv, bedriften din og rammene som gjelderfor kundesamtalen. Avklar kundens forventninger. Sørg for at det ikke feilaktig skapes inntrykk av at rådene som gis er uavhengige eller nøytrale." Det skal avklares tydelig med kunden hva som er rammene for selve møtet. Rammene for møtet vil få betydning for hvor langt rådgiver og kunde går i behovsavdekkingen, men også for kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger om produktet er egnet / passer for seg

 10. Oppdatering / Kunnskapsprøven

 11. Praktisk prøve Endringer i materiell, praktisk prøve: • Må punkter i sensorskjema • Forslag: ”Avklar kundens forventninger” byttes til: ”Rolleavklaring • Veiledning praktisk prøve • Gruppearbeid i dag Nytt kommentarhefte til god Rådgivningsskikk ----

 12. Hva er rolleavklaring? Avklaring av rammene får betydning for: • hvordan resten av retningslinjene for god rådgivningsskikk skal tolkes • hvordan møtets struktur blir • hvor langt rådgiver og kunde går i behovsavdekkingen • kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger om produktet er egnet / passer • forbrukerbeskyttelsen • ref. også ESMA retningslinjer

 13. Velg et handlingsalternativ og begrunn dette

 14. Etisk dilemma Prøving i etikk og god rådgivningsskikk skal skje: • i kunnskapsprøven • i praktisk prøve og • ved refleksjon over etiske dilemmaer. Styringsgruppen for samordningsprosjektet drøftet 31. januar målemetoder for den delen av prøvingen som gjelder refleksjon over etisk dilemma. I dag prøves kandidatenes kompetanse i refleksjon over etiske dilemmaer i AFR, da som en samtale som gjennomføres i praktisk prøve, før/etter rollespill. Erfaringen har vist at denne delen av praktisk prøve stiller store krav til sensors kompetanse og modenhet. Det er grunn til å fastslå at de refleksjonssamtaler som finner sted er av varierende kvalitet og at kandidater kan bli vurdert ulikt. Det underbygges av de tilsynene AFR har gjennomført.

 15. God rådgivningsskikk er å anse som næringens operasjonalisering av etikkfaget. Evne til å håndtere etiske problemstillinger innarbeides i målekriteriene for praktisk prøve. Det kan for eksempel legges inn ledetråder som passer inn i caset, der kandidaten må ta stilling til et dilemma. Dette innarbeides i cases og målekriterier for de praktisk prøvene.  Det utvikles et interaktivt simuleringsprogram basert på Mot og tillit der kandidaten trener opp evne til praktisk anvendelse av stoffet ved å ta stilling til etiske dilemmaer. Deltakelse/gjennomføring er obligatorisk og resultat skal kunne måles. Styringsgruppen konkluderte med at målepunktet gjøres todelt: