1 / 13

Fremtek Fremtidens teknologier i undervisningen

Fremtek Fremtidens teknologier i undervisningen. Anders Pagh, Insero science Academy. Agenda:. Hvem Insero Science Academy? Hvad er Fremtek ? Baggrund for projektet Afvikling og organisering Om teknologierne Forskningsdel Aktiviteter - hvad laver de på skolerne?

Download Presentation

Fremtek Fremtidens teknologier i undervisningen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FremtekFremtidens teknologier i undervisningen Anders Pagh, Insero science Academy

 2. Agenda: • Hvem Insero Science Academy? • Hvad er Fremtek? • Baggrund for projektet • Afvikling og organisering • Om teknologierne • Forskningsdel • Aktiviteter - hvad laver de på skolerne? • Observationer – hvad viser de foreløbigt?

 3. Insero Science Academy ISA er et nystiftet selskab under Insero Fonden ” Insero Science Academy er en del af Insero koncernen, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi.” ”Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab. Vi udvikler processer, koncepter og teknologier, der understøtter læring og samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Vores kunder er primært virksomheder i energibranchen og uddannelsesinstitutioner.”

 4. Fremtek: Fremtidens Teknologier Fremtek fakta: • Hands-on afprøvning af ny teknologi, fra 3. klasse til 3. g • To teknologier: 3D print og humanoide robotter • Forskningsprojekt • 1 1/2 års projektforløb • Ca. 15 skoler involveret Baggrund: • Indhente viden om hvordan ny og ukendt teknologi kan bidrage til undervisningen • Indhente viden om måder at implementere ny teknologi på • Udvikle generelle retningslinjer og anbefalinger på området • Ønske om at bidrage til øget teknologidannelse blandt elever og studerende

 5. Afvikling og organisering Partnere • Insero Science Academy • SDU v. Gunver Majgaard og Jens Jørgen Hansen • Teknologisk Institut, Center for robotteknologi • Protech Danmark • Horsens, Hedensted og Vejle Kommuner Organisering • 2-dages workshops • Hold af superbrugere • Supportmulighed

 6. Teknologierne NAO Humanoid robot Fra simpel til avanceret programmering Klassesæt m. 3 robotter og 9 pc’er + router 3D print FDM teknologi Autodesk 123D Design 2 Mojo printere, egne pc’er

 7. Forskning • Hvordan tilrettelægger undervisere fremtidens teknologistøttede undervisning? • Herunder hvordan kan teknologien berige læringen? • Teknisk og didaktisk udfordring • Mangel på lærebøger og faglige vejledninger

 8. Aktiviteter Foreløbigt 10 skoler, fra 3. kl. – 3.g Varighed fra 2-8 uger NAO • 3.kl.: Mødet med en humanoid robot • 3.kl.: Digital litteratur • 3.g.: NAO interagerer med Mindstorms • 4.kl.: Engelsk/matematik • 9.kl.: Robotlyrik • 9.kl.: NAO/Mindstorms/Arduino/Littlebits Flere forløb følger……. 3D print • 6.kl.: Produktdesign, digital/analog • 8.kl.: Produktudvikling, entreprenørskab • 9.kl.: Produktdesign, markedsføring • 9.kl.: Plast-kemi og produktdesign • HTX: Fremstillingsteknologier

 9. Observationer - generelt • Generelt ringe forhåndsviden om de nye teknologier • Justeringer af planer efter workshoperfaringer • Forholdsvis få tekniske barrierer • Andre inspirationskilder

 10. Observationer Læringsmæssige og didaktiske elementer: • Begge teknologier virker involverende • Åbner mulighed for yderlig faglig fordybelse • Gode redskaber i tværfaglige forløb • Teknologierne virker fint som genstande for peer-to-peer learning • Mulighed, men ikke sikkerhed, for inklusion • Genveje til kendskab om teknologier i erhvervslivet

 11. Observationer, teknologierne: • 3D print • Driftssikre printere fjerner bekymringer • Gratis CAD programmer kan bruges • Kræver teknologidannelse • 3D print tager tid! • NAO • Meget appellerende teknologi • God programmeringsflade • Begrænsninger i visse funktioner • Køb rigeligt ind!

 12. Foreløbige svar på forskningsspørgsmålene: Hvordan tilrettelægger undervisere fremtidens teknologistøttede undervisning? • Fokus på videns-, lærings-, og undervisningsdesign • Bevidsthed om, hvor vidt elever lærer om eller med teknologien • Anvend elevinddragelse i forbindelse med introduktion og undervisningsforløb • Undlad at introducere ny teknologi samtidig med andre nye faglige emner Herunder hvordan kan teknologien berige læringen? • Som studieobjekt • Som understøttende læringsteknologi i enkeltfaglige forløb • Som element i tværfaglige forløb, herunder erhvervsrettede aktiviteter • Ved at planlægge en stærk kobling til faglige mål

 13. Spørgsmål?

More Related