งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

play fullscreen
1 / 33
งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์
224 Views
Download Presentation
rose-ramsey
Download Presentation

งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 พัฒนาบุคลากร ปฐมนิเทศน้องใหม่ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2554 ณ สวนสุชาดารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 21-23 ก.ย. 2554 งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

 2. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม กิจกรรม • วัตถุประสงค์ • ๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร • ๒. ปฐมนิเทศน้องใหม่ • ๓. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ • ๔. เติมพลังให้รางวัลผลงานเด่น • เพื่อให้ มีเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้บทบาท รู้กลุ่มเป้าหมาย โครงการ แผนงานการทำงานเป็นทีม รู้แหล่งงบประมาณ และการประสานแผน • กิจกรรม OD • กิจกรรมเพื่อการดำเนินงานงานส่งเสริมทันตสุขภาพ

 3. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 ผู้ร่วมกิจกรรม • ทันตแพทย์ใหม่ ทุกท่าน • ทันตแพทย์พี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยน (รุ่นพี่ทำงานแล้ว 1-2 ปี) • ทันตาภิบาล ในรพ. /ในรพ.สต. • ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ • ผู้รับผิดชอบงานทันต/ผู้สนับสนุนงาน (นวก.ใน สสอ.และในรพ.สต.)

 4. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 • ประชุมและกิจกรรมOD 08.00- 8.30น. ลงทะเบียนพิธีเปิดแจ้งกำหนดการแจ้งกำหนดการ เช้า 09.00-12.00 น. และบ่าย13.00-16.30กิจกรรมOD

 5. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันแรกเริ่ม8.30เปิดด้วยกิจกรรมOD อ.ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ และอ.ทศพร ราษฎ์นิยม จากสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐและ อ.ทศพร ราษฎ์นิยม

 6. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมต่อมา ละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย • สร้างพลัง ผ่านกิจกรรมมากมายรวมทั้งทีม รวมทุกคน • สร้างทีม สร้างพลัง และสร้างกำลังใจรวมถึงการStroke

 7. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมกลุ่มดอกไม้ 14 ดอก - สร้างทีม กระบวนการทำงานเป็นทีม - กระบวนกลุ่มการสร้างพลัง และการสร้างสำนึกในการให้คุณค่าของคน

 8. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 ภาพกิจกรรม พลังใจ พลังคนและพลังทีม ของทันตและบุคลากรบุรีรัมย์ ยอมสละบ้างแม้งานเราสำเร็จแล้วอยู่ต่อหน้า แต่ถ้ามันคืออุปสรรคของคนอื่นเราต้องยอมเสียสละ และมองคนรอบข้างด้วย

 9. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 ภาพกิจกรรม กิจกรรมหุ่นยนต์ งานทุกอย่างมีอุปสรรค การที่จะทำงานให้สำเร็จ คำสั่ง การสื่อสารต้องจัดเจน

 10. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 ภาพกิจกรรม วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. • กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและกิจกรรมพัฒนาคน เพื่อพัฒนาการทำงานในทีม

 11. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม สนุกสนาน เฮฮา เรียนรู้ผ่านเกม และกิจกรรม

 12. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม • สุดท้ายกิจกรรม strokeซาบซึ้งตรึงใจ • การชื่นชม ให้เกียรติ เติมใจ จะช่วยเพิ่มเติมพลังให้ซึ่งกันและกัน

 13. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม ทุกกลุ่มตั้งใจ สนใจ ร่วมมือร่วมใจดีมาก และมีความสุขในการเข้ากลุ่ม

 14. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 วันที่ 22 กันยายน 2554 09.00 – 12.00 น. • ใครมาสายหน่อยก็ได้มาแสดงท่า “แจ๊ะ”กัน • ชี้แจงกิจกรรม , แบ่งกลุ่มเข้าฐาน ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยน • แจ้งเป้าหมาย มอบภารกิจ • สรุปผลการเข้ากลุ่ม

 15. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันที่ 22 กันยายน 2554 แผนงาน โครงการ กลุ่มวัยที่ต้องทำงาน ของชาว ทันตฯและบุคลากรบุรีรัมย์ ฐานที่ 1 ล่าฝันตีปิ๊บวิทยากรกลุ่ม คุณสมโพชร์ เนตรากูล • จุดประสงค์- เพื่อการเก็บรวบรวมผลงานแต่ละกลุ่มวัย • โดยแต่ละกลุ่มแต่ละคนล้วนมีสิ่งดีและมีกิจกรรมที่เป็นงานพัฒนา งานเด่น • สมควรเล่า นำเสนอผลงานเด่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน และส่งประกวด • รูปแบบ KM, R2R นำเสนอหรือส่งประกวด ดังต่อไปนี้

 16. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม จังหวัดวางแผน สนับสนุน แลกเปลี่ยนผลงานเด่น งานดีต้องประชาสัมพันธ์ ให้คนทำงาน เกิดความภูมิใจ มีกำลังใจ เครือข่ายได้งาน ผู้บริหารเห็นผล ประชาชนสุขภาพดี ทุกคน Win Win Win

 17. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม ฐานที่ 2 ไผเป็นไผวิทยากรกลุ่มคุณพุทธวรรณ สมจิตร จุดประสงค์ - ให้เรียนรู้บทบาท ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนับสนุนงาน - บทบาททันตแพทย์ หน.ฝ่าย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการฝ่าย สิ่งที่คาดหวัง เข้าใจซึ่งกันและกัน รู้บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างและสร้างความเข้าใจ ให้ทำงานร่วมกัน แบ่งมอบหมายงานเพื่อความชัดเจนและเพื่อความสามัคคี

 18. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 บทบาท หน้าที่

 19. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม นางเอมอร เสนานุฤทธิ์ ฐานที่ 3 เล่นอย่างไร ให้ได้งานวิทยากรกลุ่มคุณเอมอร เสนานุฤทธิ์ จุดประสงค์ - เรียนเป็นเล่น เล่นแล้วได้ เพราะได้เรียน - เพื่อการทำงานให้สนุก และได้เรียนรู้ร่วมกัน คาดหวังให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานให้สำเร็จ

 20. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม เล่นแล้วได้งาน - เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ดี - การทำงานโดยใช้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนในชุมชน - เรียนรู้กระบวนการ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสาน และกระตุ้นความสนใจ คาดหวังให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพ

 21. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม ทพ.พงศ์พันธ์ ผลประดับเพชร ฐานที่ 4 ส่งเสริม,ป้องกัน สานฝันเพื่อฟันดี วิทยากรกลุ่ม ทพ.พงศ์พันธ์ ผลประดับเพชร จุดประสงค์ - เพื่อให้รู้แนวทางการทำงาน วิธีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล

 22. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 คาดหวัง - แนวทางและวิธีการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพ - เรียนรู้และทำอย่างไร จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม ทันตสุขภาพให้เกิดประสิทธิผล จนบรรลุเป้าหมาย

 23. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรม ฐานที่ 5 ประสานงานได้ผลวิทยากรกลุ่ม คุณชลีกุล วงศ์ถาวร จุดประสงค์- เพื่อทราบเส้นทางกองทุนตำบล - รู้บทบาท ของท้องถิ่น รู้แนวทางการประสานงาน - เพื่อการทำงานร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือ

 24. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 ภาพการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน แต่ละฐาน โดยเรียนรู้ 1. รู้บทบาทการทำงานของแต่ละคน - บทบาทหัวหน้าฝ่าย บทบาทงานบริหาร งานบริการ รวมถึง บทบาทผู้ร่วมงานรอบข้าง

 25. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันที่22 กันยายน 2554 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำงานอะไรบ้าง - งานส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู อย่างไร - งานใน รพ.สต. ทำอย่างไร รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายกันอย่างไรให้ครอบคลุม “รู้งาน ประสานใจ เพื่อการมอบหมายที่ได้ผล”

 26. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 แต่ละกลุ่มนำเสนอ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจากฐานต่างๆ สรุปผลประชุมกลุ่ม ทันตแพทย์ ทันตาภิบาลในรพ. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สนับสนุนงาน ทภ.ใน รพ.สต.

 27. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 วันที่ 22 กันยายน 2554 14.00 – 15.30 น. บทบาทงานบริหาร บริการ แบ่งอย่างไรจะได้ผล โดย ทพ.ทัศนีย์ ธรรมเริง แลกเปลี่ยน บอกเล่าประสบการณ์ แนวทางบริหาร บริการ และการเป็นพี่ บทบาทหัวหน้างานที่ดี งานได้ผล คนเป็นสุข ตาม สโลแกน นพ.สสจ. บร.

 28. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 วันที่ 22 กันยายน 2554 15.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติทำแผนงาน เพื่อทราบ เส้นทางเงิน กองทุนทันตกรรม เพื่อการจัดแผนงานโครงการ โดย นางสมโพชร์ เนตรากูล • สร้างโจทย์ปัญหา • นโยบาย กระทรวง • ความคาดหวังกองทุนทันตฯ • ยุทธศาสตร์จังหวัด • สุดท้ายต้องสอดคล้องมองปัญหาของพื้นที่ตนเอง • ให้แบ่งกลุ่มดอกไม้ จัดทำแบบฝึกหัดแผนงาน พร้อมตัวชี้วัด เฉลย แผน

 29. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันที่22 กันยายน 2554 • เพิ่มเติม • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ concept คาวน์บอยส์$คาวน์เกิลส์ • กิจกรรมเติมพลังใจ เพื่อการก้าวต่อไป อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

 30. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันที่23 กันยายน 2554 • เพิ่มเติม • กิจกรรมเติมพลังใจ เพื่อการก้าวต่อไป อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง • โดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

 31. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 กิจกรรมวันที่23 กันยายน 2554 โอ๊ตปรับให้ด้วย • สรุปประเมินผล • ความคาดหวัง ก่อนไป คาดว่าน่าจะไปเที่ยว อยากไปตั้งตารอ มีเพียง 2 คน ตอบว่าไม่อยากไป เพราะไม่มีเพื่อน และถูกบังคับมา • ผลการประเมิน จากจำนวนผู้ตอบทั้งหมด • ผู้ร่วมกิจกรรม ~ ... % พึงพอใจ ทั้ง เวลา สถานที่ และ วิทยากร • สิ่งที่อยากให้ ปรับปรุง~ ... % ตอบว่าดีแล้ว เหมาะสมแล้ว , มี~ ... % ตอบว่าเวลาแน่นไป ประชุมมากเกินไป ให้ไปเที่ยวน้อย แต่วงเล็บมาว่าแต่ก็ดี พอใจกิจกรรม • สิ่งที่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป • - ตื่นเช้า ออกตี3 อยากตื่นสาย • สิ่งที่ประทับใจ ภาพรวม ประทับใจ อยากให้จัดทุกปี วิทยากรดี กิจกรรมเหมาะ และ ประทับใจทีมงานทุกคน ทันตแพทย์ใหม่ประทับใจพี่ๆ ทันตา อบอุ่น นวก.ประทับใจ • จะทำงานส่งเสริมทันตเพื่อให้ได้มาร่วมงานอีก

 32. ประชุมพัฒนาบุคลากร และปฐมนิเทศทันตแพทย์ใหม่ ณ สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 21-23 ก.ย. 2554 พบกันใหม่นะคะ 2555 ขอมีงาน มีใจ มีชัย พบกันใน trip หน้านะคะ ขอให้พลังที่ได้ เติมเต็มไป นำไปใช้ร่วมแรง รวมใจ ให้มีชัย พบกันใหม่ในทริปหน้านะคะ ด้วยความรักจากทีมงาน งานส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

 33. ปล. ท่านใดที่อยากเปลี่ยนภาพกิจกรรม ภาพความประทับใจ ภาพท่องเที่ยว หรือภาพงานเลี้ยงก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับ จาก.ป้าโพชร์