slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Екоуправление в селското стопанство

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Екоуправление в селското стопанство - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА – СОФИЯ. Екоуправление в селското стопанство. Х.Башев , П . Йовчевска , Д . Митова , И . Боевски , К . Кънева , Б . Иванов , Д . Тотева , А . Митов , В . Стоева , С . Андреева , М . Симова , Ж.Котев.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Екоуправление в селското стопанство' - rose-jordan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА – СОФИЯ

Екоуправление в селското стопанство

Х.Башев, П.Йовчевска, Д.Митова, И.Боевски, К.Кънева, Б.Иванов, Д.Тотева, А.Митов, В.Стоева, С.Андреева, М.Симова, Ж.Котев

slide2

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЕКОУПРАЛЕНИЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 • ОПИТЪТ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ
 • ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА АГРО-ЕКОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
 • АНАЛИЗ НА ФОРМИТЕ, ФАКТОРИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА АГРО-ЕКОУПРАВЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
slide3

Управление на човешката дейност за опазване и подобряване на природната среда в процеса на селскостопанско производство

Система на социален ред (governance), която стимулира, регулира, координира и санкционира поведениетои отношенията на различните агенти

slide4

Механизми и форми: институции, пазар, частни, колективни,обществени, хибридни

Фактори

екологически

политически

икономически

поведенчески

научно-технологически

морално-етични

международни

други

Състояние, проблеми, конфликти и рискове на природната среда и отделните й елементи

Агентии нужди: фермери, собственици на ресурси, жители, свързан бизнес, групи по интереси, потребители, обществена власт, международни организации и др.

slide5

П Р И Р О Д Н А С Р Е Д А

Ефективност – потенциал или резултатност на форма/системата - степен на достигане на реално (технологически, социално-икономически) възможните еко-ефекти и минимизиране на съвкупните (преки, косвени, частни, обществени) разходи

slide6

Абсолютен и сравнителен потенциал за:информиране, стимулиране и координиранесоциалножеланотоеко-поведение/дейност, защита еко-правата и инвестициите, разрешаванеконфликтите, икономии на размери/мащаби, минимизиранепроизводствените и транзакционниразходи

slide9

Развитие на биологичното производство

0,2% от ИЗП; 0,21% от овцете, 0,14% от говедата, 0,12% от козите

slide10

Усвояемост на средствата 31.12.2011г.

Влияние на ОСП екологическата устойчивост

Недостатъчна и неравномерна подкрепа

Неефективно управление

Високи разходи за участие

Трудност за санкциониране на еко-стандартите

Неразрешава новите конфликти за еко-ресурси

Повишава различията между типове ферми, сектори, и райони

slide11

Екологична културата на селскостопанските производители

slide12

. Екологизация на управлението в лозаро-винарския сектор

Склонни ли сте да прилагате мерки, целящи опазване на околната среда?, %

Какъв вид е продукцията на Вашето стопанство?, %

Имате ли намерение да прилагате нови еколого-съобразни практики при обработването на земята?, %

Имате ли намерение да отглеждате биологично грозде в близките 5-6 г.?, %

slide13

Основни еко-проблеми, рискове и предизвикателства

 • ниско и небалансирано възстановяване на N,P, K (37%, 3% и 2% от ИЗП)
 • монокултура, неизползвани или прекомерно използвани земи
 • 70% от ИЗП в нитратно чувствителните зони
 • 0,1% от животновъдните ферми с модерни торища, 4000 нелегални сметилища
 • 300 изоставени складове с 2000 т пестициди
 • 25% от площите вкисляване (4,5% вредна), 1/3 ветрова и64% водна ерозия
 • площи пригодни за напояване 3% , напоявани 50%, 70% загуби
 • N в 5% от водите за пиене 5 пъти над нормите, 45% за напояване 2-20 пъти над
 • 6 домашни животни изчезнали, 12 на път, 16 застрашени, 3 потенциално застрашени; видовете птици в земеделските земи намаляло 10% за 5 г.
 • 10% от парниковите газове (75% от N2O), палене на стърнища
slide14

Башев Х. и И.Боевски: Подход за анализ на системата за агро-екоуправление, международна конференция .„Бизнесът - позитивна сила в обществото” , НБУ, 04.06.2013г.

 • Йовчевска П.: Връщане в селото в ХХІ-ви век: мотивираният избор", конференция „Дългото пътуване към селото”, ИИОЗ-БАН, 31.05.2013г.
 • Bachev H.: Forms, Efficiency and Challenges of Agro-environmental Management in Bulgaria, Global Conference on Environmental Studies, 24-27 April 2013, Antalya.
 • Boevski I.: Umweltschutz, Umweltmanagement und-politik und zivilgesellschaftliches Engagement in Bulgarien, Universitaet Passau, 01.07.2013.
 • Митова Д. и Д.Тотева (2013): Анализ и оценка на влиянието на ОСП и националната аграрна политика върху биологичното земеделие, ИАИ, 39-46. Башев Х. (2013). Подход за анализ на системата за екоуправление в селското стопанство, ИУСС, бр.2, 60-85.Йовчевска П. и А. Мантарова (2013): Къси вериги на доставка – възможност за производство и потребление на чисти храни в България, ИУСС, бр.5.Башев Х. (2014). Екоуправление равление в селското стопанство, ИУСС, бр.2, 60-85. Башев Х. (2014). Екоуправление в селското стопанство, Икономическа мисъл, бр. 1, 1-27.
slide15

Bachev H. (2013): Management Strategies for Conservation of Natural Resources in Agriculture, in Simon A. (editor), Natural Resources: Conservation Strategies & Politics, Nova Science, New York, 1-69.

Bachev H. (2013): New Approach for Assessing and Improvement of Environmental Management in Agri-business, Global Journal of Management and Business Research, Vol.13 (7), 1-14.

Bachev H.(2013): Management Strategies for Conservation of Natural Resources in Agriculture, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. IV (7), 4-45.

Bachev H. (2013): Framework for Assessing Environmental Management in Agriculture, International Journal of Management Research and Business Strategy, Vol.2 (2), 1-17.

Bachev H. (2013): Environmental Management and Strategies in Agriculture, Asian Journal of Water Environment, Vol.1 (1), 9-49.