slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo Chinh phu mạo hề thuỳ đan thanh Tử sĩ hồn hề thuỳ ai điếu Khả liên tranh đấu cựu giang sơn Hành nhân quá thử tình đa thiểu Đặng Trần Côn Hắt hiu gió lay động hồn tử sĩ Dằng dặc trăng soi buốt mặt chinh phu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo' - rosalia-woriega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn

Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo

Chinh phu mạo hề thuỳ đan thanh

Tử sĩ hồn hề thuỳ ai điếu

Khả liên tranh đấu cựu giang sơn

Hành nhân quá thử tình đa thiểu

Đặng Trần Côn

Hắt hiu gió lay động hồn tử sĩ

Dằng dặc trăng soi buốt mặt chinh phu

Mặt chinh phu, ai tô lại

Hồn tử sĩ, ai viếng thăm

Binh lửa nát nhầu giang sơn cũ

Người qua kẻ xót hỏi bao lăm (Dịch nghĩa)

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,

Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi.

Chinh phu tử sĩ mấy người,

Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn.

Dấu binh lửa, nước non như cũ,

Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.

Đoàn Thị Điểm

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà

slide2

Trước 1975

Nơi yên ngựa anh hùng mạt lộĐá khắc tên lịch sử từng trang (?)

slide8

Keû thaân thích vaéng sau vaéng tröôùc , Bieát laáy ai baùt nöôùc neùn höông Coâ hoàn thaát thöôûng doïc ngang , Naëng oan, khoân leõ tìm ñöôøng hoùa sinh

Nguyeãn Du

slide9

Thaûm thieát nheõ khoâng höông khoâng khoùi Hoàn vaån vô baõi coùi ngaøn sim Thöông thay chaân yeáu tay meàm Caøng naêm caøng heùo, caøng ñeâm caøng daøu

Nguyeãn Du

Sau 1975