1 / 29

Moi truong phat trien

Moi truong phat trien. Overview. To develop an android app SDK Virtual Machine Coding tools -> Eclipse with ADT Plugin . Download Android SDK. Installing. Download Android SDK Download Eclipse Installing the ADT Plugin for Eclipse. Download Android SDK.

ros
Download Presentation

Moi truong phat trien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moitruongphattrien

 2. Overview To develop an android app • SDK • Virtual Machine • Coding tools -> Eclipse with ADT Plugin Download Android SDK

 3. Installing • Download Android SDK • Download Eclipse • Installing the ADT Plugin for Eclipse

 4. Download Android SDK

 5. Installing the ADT Plugin for Eclipse

 6. Installing the ADT Plugin for Eclipse

 7. Installing the ADT Plugin for Eclipse

 8. Download Platform

 9. Coding New Android project

 10. Coding Choose platform

 11. Coding 1 2 3 4

 12. Coding Android Virtual Device

 13. Building and Running

 14. Kiếntrúc Android

 15. Kiếntrúc Android • Application • Đạidiệnchotoànbộcácứngdụngtrên android • Nhưlàemail, SMS, calendar, maps, browser, ….

 16. Kiếntrúc Android • Application Framework • Làcácthưviệnhỗtrợcholậptrìnhviên. Họcóquyềnsửdụngtuyệtđối. Điểnhìnhmộtsố • Content Provider • Resource Manager • Notification Manager • Acticity Manager

 17. Kiếntrúc Android • Libraries • Android baobọcmộtbộnhữngthưviện C/C++ đượcsửdụngcác components tronghệthống. • Tínhkhảdụngcủanhữngbộthưviệnnàyđượcthểhiệnthông qua Application Framework. • Mộtvàibộthưviện • System C library • Media Libraries • Surface Manager

 18. Kiếntrúc Android • Android Runtime • Làmộtbộchứacácthưviệnthuầntúycủa java. Cungcấphầuhếtcácchứcnăng, đốitượngmàchuẩn java cóhỗtrợ. • Những file class java sẽđược transform thànhđịnhdạngDalvik Executable(.dex) đểcho Virtual Machine Dalvikthựcthi. Địnhdạngdexđượcdùngđểtốiưuhóabộnhớtrongquátrình execution.

 19. Kiếntrúc Android • Linux Kernel • Linux Kernel giữcáccấutrúcbêntrong android lạivớinhau security, memory management, process management, network stack, và driver model • Tầngnàyhoạtđộngnhưlàmộttầngtrừutượnggiữaphầncứngvàcáctầngphầnmềmcònlại.

 20. Android CơBản • Android application đượcviếtbằngngônngữ java • Nhữngcôngcụhỗtrợpháttriểnứngdụng android sẽbiêndịchtấtcả code và resource vàotrong file .apk • Mỗiứngdụngđượcchạytrên Android thìđượcxemnhưlàmột user khácnhau. Bởivìhệđiềuhànhcủa android là Linux multi-user system. • Mỗimột progress córiêngmộtmáyảochonên code củaứngdụngđósẽhoàntoàntáchriêngvớiứngdụngkhác.

 21. Android CơBản Bằngcáccáchtrêntăngcườngbảomậthệthốngchohệđiềuhànhvàtàinguyêncủangườidùng. Vìmỗiứngdụngchỉcóthểtruycậpvàotàinguyênđượcchophépvàchỉdừngtạiđó.

 22. Android CơBản • Giảiquyếtyêucầu chia sẻdữliệu • Sửdụng Linux user ID, nhữngứngdụngcócùng Linux user ID thìcóthểdùngchung Linux progress, MáyẢo, files • Ứngdụngyêucầu permission đểtruycậpdữliệucủathiếtbịnhưlà contacts, SMS messages, SD card, camera, … . Cácpermission củaứngdụngsẽđượccấplúccàiđặtứngdụnglên OS.

 23. Android CơBản • Android components • Lànhữngthànhphầncởbảncủamộtứngdụng android. Thông qua componetshệthốngmớicóthểnạpchươngtrình. • Chúng ta có 4 kiểu components Activities Services Content providers Broadcast receivers

 24. Android CơBản • Android components • Activities Đạidiệnchomộtgiaodiệncủaứngdụng Lấyvídụứngdụng email. Nóchứamộtgiaodiện list tấtcảcácthưmới, cáikháclàgiaodiệnsoạnthư, cáikhácnữađểđọc mail. Tấtcảchúngđềuđộclậpvớinhauvàcóthểđượcsửdụngbởimộtứngdụngkhác. Mỗi activity phảilàmộthiệnthựccủa Activity Class.

 25. Android CơBản • Android components • Services Làmột component đượcchạydướidạngbackground thườngdùngchocácthaotácxửlýmấtnhiềuthờigian. Lấyvídụchươngtrìnhnghenhạc, chươngtrìnhvẫntiếptục play music trongkhiđóngườisửdụngđang ở mộtchươngtrìnhkhác. Đểlậptrìnhmột Service nóphảilàmộtlớp con của Service Class

 26. Android CơBản • Android components • Content providers Giúpquảnlýviệc chia sẻcácdữliệucủaứngdụng. Mộtứngdụngkháccóthểtruyvấnhoặcchỉnhsửanhữngdữliệuứngdụng (trên file hệthống, SQLite DB, …) củabạnđềuphảiđượcsựchophépcủa Content provider Lấyvídụ Contacts information. Hệthống android cungcấpmột content provider quảnlýthông tin danhbạ. Bấtkỳứngdụngnàocóquyềnđượctruycậpthìcóthểđọcghidữliệuthông tin củamộtngườitrongđó

 27. Android CơBản • Android components • Broadcast receivers Làbộphậnphảnhồilạinhữngthôngbáocủahệthống. Mộtvàivídụphảnhồinhưlàtắtmànhình, hết bin, chụphình. Broadcast receivers giốngnhưlà gateway, mọisựthayđổisẽđượcchuyểnđếnđây. Đểcóthểsửdụng component nàythìphảihiệnthựcBroadcastReceiver class.

 28. Android CơBản • Activating Components • 3 components Activities Services Broadcast receivers đượckíchhoạtbởimộtđốitượnglàIntent. • Component content provider thìđượcContentResolverkíchhoạt.

 29. Android CơBản • The Manifest File • Khimộtứngdụngđượcbắtđầuhệthốngphảibiếtứngdụngđócónhững components gì. Đểlàmđiềunàyhệthốngđọc file AndroidManifest.xml

More Related