slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laporan HHHC 9601 Set 19 KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laporan HHHC 9601 Set 19 KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Laporan HHHC 9601 Set 19 KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Laporan HHHC 9601 Set 19 KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN Nama aktiviti / projek : Program Pesta Tanglung UKM Ke-34 No. Kelulusan : DN00441/2013 Tarikh : 1 Jun hingga 10 Disember 2013 Tempat : Dewan Canselor Tun Abdul Razak ( Dectar ), UKM Jawatan : Ahli Jawatankuasa (AJK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laporan HHHC 9601 Set 19 KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN' - ros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Laporan HHHC 9601 Set 19

KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

Namaaktiviti/projek: Program PestaTanglung UKM Ke-34

No. Kelulusan: DN00441/2013

Tarikh: 1 Jun hingga 10 Disember 2013

Tempat: DewanCanselorTun Abdul Razak(Dectar), UKM

Jawatan: AhliJawatankuasa (AJK)

PERLAKSANAAN

slide2

Pada 10-11-2013 (Ahad), sayatelahmenjadi AJK untukKarnivalSehatiSejiwadi SJK (C) Sin Ming Semenyih. Aktivitiiniadalah sub-program untukPestaTanglung UKM Ke-34 . Kita pihak UKM telahmemberibantuandarisegitenagasecarasukarelakepadapihaksekolah SJK(C) Sin Ming . Sayamerupakansalahsatudaripada AJK Program padahariitudanbertanggungjawabuntukmemastikansemuapersembahan yang dirancangdijalankandenganlancarmengikuttentatif. Video diatasmenunjukkansayadanajk-ajk yang lain sedangmenyediakan tin-tin yang akandigunakanuntukmengumpulkupon-kuponpadaKarnivaldi SJK( C) Sin Ming,Semenyih.Kitatelahmembahagikantugassupayadapatmenjimatkanmasadandapatmenyiapkantugasan yang diberioleh guru dengancepat.Adadalamkalangankita yang menulisnombor-nombor yang digunakanuntuklabel,ada yang membuatlubangatastin,ada yang menampalkannya.Selainitu,kitajugasalingmembantudalammenjalankantugas.Sayapercayakerjaberpasukansangatpentingdalampelbagaiaspek.

slide3

Video inimenunjukkansayadanjugakawansayasedangmembuatbungakertas yang akandigunakanuntukmenghiasDectarUKM,BangiuntukPestaTanglung Ke-34.Sebagai ketuauntukperhiasanDectar,sayatelahdiamanahkanolehExcoExsternaluntukmencaribungakertas yang sesuaidansenangdibuatuntukmenghiaskanDectar.Selepasberusahamencarimaklumatdiinternet,akhirnyasayatelahmemilihuntukmembuatbungaini.Selepasitu,sayatelahmenunjukkancaramembuatbungainikepadaajk-ajk yang lain danmerekajugaberjayabelajarnyadenganbaik.Kemudian,sayatelahmembahagikanmerekakepadabeberapakumpulankecil,ada yang membuatbungakertas,ada yang membuatkipaskertas.Dalamperkaraini,untukmembuatsebanyaklebihkurang 150 kuntumbunga-bungakertasdan 60 kipaskertas,kerjasamaolehsemuaajkadalahsangatpenting agar kerjamenjadimudahdancepat.

slide4

Video diatasdiambilsemasaperjumpaankitauntukmembuatpersediaanmenghiaskanDectar.Setelahbunga-bungakertastelahsiapdibuat,kitatelahmemikirkancarauntukmenggunakannyauntukmenghiaskantiang-tiangtanggadidalamDectardanluarDectar.Selepasmendapatpersetujuanramai ,kitatelahmembuatkeputusanuntukmengikatdanbukannyamenampal.Dalam video menunjukkansayasedangmengajarajk-ajk yang lain cara yang betuluntukmengikatbunga-bungakertassupayasemua yang diikatadalahsama.Selainitu,untukmengelakkanbenang-benang yang telahdiikatdaripadamelilitbersama,sayatelahbercadanguntukmengikatnyadalamsatutangkaiuntukmemudahkankerjakitananti.

slide5

Video inidiambilpada 4 Disember 2013 semasakitamenghiasibahagiandalamDectar.Didalam video menunjukkansayadanjugaajk-ajk yang lain sedangmengemaskankainmerah yang panjanguntukdililitkandiatastiangtangga.Selainitu,kitatelahmelilitkankainmerah yang telahdikemasditiangtangga.Tujuankitamenggulungkankainadalahsupayabolehmemudahkankerjakitaapabilamelilitnyadanseterusnyadapatmenjimatkanmasa.Kamibekerjadalamsatupasukankeranatanpakerjasamasemuaorang, kerjamenggulungkainmerah yang panjangmenjadisusah.Setelahtiangtanggadililitkandengankainmerah,iakelihatanlebihmeriahberbandingdengansebelumnya yang hanyadihiasidenganbunga-bungakertasdankipassahaja.Ataskerjasamakita,kitaberjayamenghiasibahagiandalamDectar UKM dalambeberapa jam sahaja

slide6

Video inidiambilsemasapengrekodan video bagimanjadikantayangan multimedia padaMalamPersembahanPentasPestaTanglung UKM kali ke-34 yang bertemakanPersefahamanBudayaAsasKeharmoniandanmenggunakankonsepkeluarga .KamibersamadenganExcoExsternaltelahmenyanyilagu “diandiandidi “(detik-detik) sambilmembuatgerakantangan .Sebagaisatupasukan,sayatelahmemberikomitmen yang tinggidalampengrekodan video inisupayamendapatkesan yang baik.Sayapercayakerjaberpasukanamatpentingdalamkonteksinisupayadapatmelaksanakansesuatu yang telahdirancangdenganbaik.