Download
aktualit tes jaunie u nodarbin t b jaunie u garantija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualit ātes jauniešu nodarbinātībā – Jauniešu garantija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualit ātes jauniešu nodarbinātībā – Jauniešu garantija

Aktualit ātes jauniešu nodarbinātībā – Jauniešu garantija

286 Views Download Presentation
Download Presentation

Aktualit ātes jauniešu nodarbinātībā – Jauniešu garantija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktualitātes jauniešu nodarbinātībā – Jauniešu garantija 05.03.2013.

 2. Jaunākie dati, CSP 2012.g. ̴ 28% 2012.Q4 ̴ 21% JAUNIEŠU BEZDARBS Eurostat, CSP dati

 3. JAUNIEŠI – galvenie dati CSP dati, 2012.gada 4.ceturksnis

 4. REĢISTRĒTIE JAUNIEŠI-BEZDARBNIEKI 10% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita 38% ilgstošie bezdarbnieki (ilgāk par 6 mēnešiem) NVA dati (31.01.2013.)

 5. REĢISTRĒTIE JAUNIEŠI-BEZDARBNIEKI KARJERAS KONSULTĀCIJAS, ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ, PAMATPRASMJU APGŪŠANA – visiem jauniešiem NVA dati (31.01.2013.), dalība pasākumos – 2012.gads

 6. JAUNIEŠU GARANTIJA EK iniciatīva visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kas kļūst par bezdarbniekiem vai beidz formālo izglītību, 4 mēnešu laikā saņem atbalstu bezdarba situācijas risināšanai: • darbs • tālākizglītība • apmācību piedāvājums • mācekļa prakse vai stažēšanās

 7. JAUNIEŠU GARANTIJA EK priekšlikumi ieviešanai: • partnerību izveidošana - plaša informācija, iesaistīti darba devēji, sociālie partneri, jauniešu organizācijas u.c. • agrīnas iejaukšanās un aktivizācijas pasākumi (NEET rate) • atbalsta pasākumi ar mērķi veicināt integrāciju darba tirgū, pilnveidojot jauniešu zināšanas, samazināt darbaspēka izmaksas, kas nav saistītas ar darba samaksu, izmantojot subsīdijas mehānismus • pilnvērtīga ES finansējuma izmantošana

 8. 4 MĒNEŠIstatistika par 2012.gadu 4,6 mēneši vidējais laiks, ko jaunieši pavada NVA kā reģistrētie bezdarbnieki 3 tūkst. jeb 8% no visiem absolventiem 2012.gadā reģistrējās NVA 4 mēnešos pēc grāda iegūšanas (jūlijs-oktobris) 1,8 tūkst. • PAPILDUS STATISTIKA: • 83% no visiem jauniešiem-bezdarbniekiem 6 mēnešu laikā saņem kādu no NVA pakalpojumiem; • 47% no visiem jauniešiem 6 mēnešu laikā saņem pakalpojumu ar finanšu atbalstu 2011./2012. mācību gadā vidusskolu pabeidza 18 238 jaunieši, 6 639 (36,4%) no tiem mācības neturpināja. Profesionālās izglītības iestādes pabeidza 8 990 jaunieši, augstskolas un koledžas - 24 853 jaunieši. Kopumā mācību iestāžu beidzēju skaits bija 40 482 personas – šie jaunieši bija gatavi iesaistīties darba tirgū. Absolventi 40 tūkst. Nodarbinātības valsts aģentūra 11 tūkst. Darba tirgus

 9. JAUNIEŠU GARANTIJAPASĀKUMI/PROFILĒŠANA ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ, PAMATKOMPETENČU ATTĪSTĪBA, INFORMĀCIJA PAR DARBVIETĀM Jauniešiem, kuriem nepieciešams pilnveidot zināšanas (ar profesionālo vai augstāko izglītību) Jauniešiem bez darba pieredzes ĪSTERMIŅA APMĀCĪBU PROGRAMMAS (valodas, IT prasmes u.c.) Jauniešiem nelabvēlīgajā situācijā (invaliditāte, ilgstoši nevar atrast darbu u.c.) PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (IZM un NVA) Visiem jauniešiem PIRMĀ DARBA VIETA, BRĪVPRĀTĪGAIS DARS, DARBNĪCAS JAUNIEŠIEM, APMĀCĪBA DARBA VIETĀ Jauniešiem ar zemu izglītības līmeni (tiks atgriezti izglītības sistēmā un iesaistīti profesionālās izglītības programmās, arī atkarībā no darba pieredzes) SUBSIDĒTAS DARBA VIETAS Jauniešiem ar augstu izglītības līmeni un UV zināšanām ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI

 10. JAUNIEŠU GARANTIJAPASĀKUMU APRAKSTS ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ, PAMAT-KOMPETENČU ATTĪSTĪBA, INFORMĀCIJA PAR DARBVIETĀM Informācijas nosūtīšana par vakancēm, karjeras konsultācijas, CV rakstīšana, kā sagatavoties darba intervijai, pašapziņas celšana, komunikācijas prasmju attīstīšana, psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, psihologa, jurista, sociālā darbinieka konsultācijas u.c. ĪSTERMIŅA APMĀCĪBU PROGRAMMAS (NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA) līdz 160 stundām Valodas – valsts valoda, angļu, vācu, zviedru u.c. valodas, datorzinības, dažādas datoru specializētās programmas, transportlīdzekļu vadīšana PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NVA 480/640/960-1280 stundas Kopā 73 programmas - elektriķis, lokmetinātājs, loģistikas darbinieks, apdares darbu strādnieks, frēzētājs, kokapstrādes operators, virpotājs, tūrisma informācijas konsultants, apdares darbu strādnieks, lietvedis, automehāniķis, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, bioloģiskā lauksaimniecība, sociālā aprūpe, projektu vadība u.c. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZM Profesionālās izglītības iestāžu piedāvātās viengadīgās un pusotragadīgās izglītības programmas jauniešiem ar zemu izglītības līmeni vecumā 17-25 gadi Kopā vairāk par 80 programmām visā Latvijas teritorijā PASĀKUMI JAUNIEŠIEM DARBA PIEREDZES IEGŪŠANAI PIRMĀ DARBA VIETA JAUNIETIM līdz 9 mēnešiem ar algas subsīdiju BRĪVPRĀTĪGAIS DARS līdz 6 mēnešiem NVO ar stipendiju DARBNĪCAS JAUNIEŠIEM Izmēģināt 3 profesionālās jomas ar stipendiju APMĀCĪBA DARBA VIETĀ līdz 6 mēnešiem ar algas subsīdiju ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI Jauniešiem ar zināšanām uzņēmējdarbībā vai atbilstošo izglītību Atbalsts biznesa plāna sagatavošanai (konsultācijas izstrādes procesā, papildus apmācības, dažādu ekspertu konsultācijas) Grants uzņēmējdarbības uzsākšanai – līdz 2000 LVL SUBSIDĒTAS DARBA VIETAS Jauniešiem ar grūtībām iekļauties darba tirgū (ilgstošais bezdarbnieks, persona ar invaliditāti u.c.) līdz 3 gadiem ar algas subsīdiju

 11. JAUNIEŠU GARANTIJASADARBĪBAS MEHĀNISMS • Karjeras konsultantu lomas palielināšana - karjeras konsultanti izglītības iestādēs • Sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, jauniešu organizācijām, sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm • Nodrošināt informāciju jauniešiem par pieejamiem pasākumiem un programmām • 4 mēnešu atskaites punkts – reģistrēšanās NVA

 12. IZGLĪTĪBA NODARBINĀTĪBA Galvenie pasākumi Finansējums 10,64 milj. LVL 5,8 milj. LVL Iesaistīto skaits 4504 personas 7 000 personas + 4504 personas + 7 000 personas 1/1,5 gadīgās profesionālās izglītības programmas Var tikt palielināts: A: Jauniešu nodarbinātības budžeta līnija: AKTIVITĀTES 2014.-2020.GADĀ • Darbnīcas jauniešiem • Brīvprātīgais darbs • Pirmā darba vieta

 13. JAUNIEŠU GARANTIJAPAPILDUS FINANSĒJUMS Papildus finansējums tām dalībvalstīm, kurās jauniešu bezdarba līmenis ir lielāks par 25% Latvija – 2012.gada vidējais ap 28% (gada beigās – 21%) ? Latvijai - 55 miljoni LVL 2014.-2020.gadam ? Par finansējumu ir plānotas diskusijas ES budžeta ietvaros

 14. PALDIES ! www.lm.gov.lv