slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Carinski postopek - posebni upravni postopek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Carinski postopek - posebni upravni postopek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Carinski postopek - posebni upravni postopek - PowerPoint PPT Presentation


 • 466 Views
 • Uploaded on

Carinski postopek - posebni upravni postopek. Andreja Kostelec, univ.dipl.ekon. november 200 8. Pregled programa. 16 – 17.45 Predstavitev slovenske carinske službe Opredelitev pristojnosti in pooblastil Carinski inšpekcijski nadzor Zastopanje pred carinskimi organi Odmor 18 - 19.45

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Carinski postopek - posebni upravni postopek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Carinski postopek -

posebni upravni postopek

Andreja Kostelec, univ.dipl.ekon.

november 2008

pregled programa
Pregled programa
 • 16 – 17.45
  • Predstavitev slovenske carinske službe
  • Opredelitev pristojnosti in pooblastil
  • Carinski inšpekcijski nadzor
  • Zastopanje pred carinskimi organi
 • Odmor
 • 18 - 19.45
  • Posebni upravni postopek
  • Zahtevek
  • Odločba
  • Carinsko upravni postopek v praksi
vsebina predavanj 1 del
Vsebina predavanj (1. del)
 • Raba predpisov (evropski in nacionalni)
 • Subsidiarnost uporabe predpisov
  • Carinski zakonik/Izvedbena uredba
  • ZICPES
  • ZIN
  • ZDavP-2,
  • ZUP
 • Uporaba ZICPES, ZIN
 • Organizacija CURS
 • Pristojnost carinskih organov (ZCS)
 • Carinski inšpekcijski nadzor
 • Zastopanje pred carinskimi organi
definicije
DEFINICIJE
 • ODLOČBA
  • Pomeni upravni akt carinskih organov, s katerimi le-ti v skladu s carinskimi predpisi odločijo o določeni stvari.
  • To dejanje ima pravni učinek na eno ali več določenih oseb
 • ODLOČBA je med drugim tudi zavezujoča informacija, ki jo izdajo Carinski organi:
  • Zavezujoča tarifna informacija ZTI (BTI)
  • Zavezujoča informacija o poreklu blaga
definicije 2
DEFINICIJE (2)
 • CARINSKI DOLG pomeni obveznost, da oseba plača uvozne dajatve in hkrati dajatve, ki se plačujejo ob uvozu:
  • Davek na dodano vrednost
  • Trošarine
  • Davek na motorna vozila
  • Okoljske dajatve
 • Dajatve se plačajo v višini, ki veljajo za določeno blago po veljavnih predpisih v Skupnosti
definicije 3
DEFINICIJE (3)
 • NADZOR carinskih organov pomeni
  • splošne ukrepe carinskih organov
  • zagotovitev spoštovanja carinskih predpisov in po potrebi tudi
  • zagotovitev spoštovanja drugih predpisov, ki veljajo za blago, zavezano carinskemu nadzoru
definicije 4
DEFINICIJE (4)
 • CARINSKA KONTROLA pomeni dejanja, ki jih izvajajo carinski organi za zagotovitev pravilne uporabe carinskih predpisov v zvezi z vstopom, izstopom, tranzitom, prenosom in končno rabo blaga, ki se giblje med območjem Skupnosti in tretjimi državami
  • Pregled dokumentacije in blaga
  • Preverjanje obstoja in avtentičnosti elektronskih in pisnih dokumentov, poslovnih knjig
  • Pregledovanje prevoznih sredstev, prtljage
  • Izvajanje uradnih preiskav
definicije 5
DEFINICIJE (5)
 • CARINSKA DEKLARACIJA pomeni dejanje, s katerim oseba v predpisani obliki in na predpisan način izrazi voljo dati blago v določen carinski postopek
  • Pisna – elektronska
  • Poenostavljena ustna
  • Konkludentno dejanje
 • Potrjena carinska deklaracija pomeni tudi posebno obliko odločbe.
evropski uradni list
Evropski uradni list
 • Dodaj spletno stran e uradnega lista
uporaba carinskih predpisov
UPORABA CARINSKIH PREDPISOV
 • Carinski zakonik in Izvedbena uredba – Uredba Sveta in Uredba Komisije
 • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti (ZICPES)
 • Zakon o carinski službi (ZCS)
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Kaj so “veljavni predpisi”
  • so predpisi Skupnosti ali nacionalni predpisi; na te predpise pravo Skupnosti izrecno napotuje
priprava carinskih predpisov
Priprava carinskih predpisov
 • Carinske predpise Skupnosti pripravlja Evropska Komisija skupaj s predstavniki vseh držav članic
 • Države članice skrbijo za enotno izvajanje vseh carinskih predpisov v Skupnosti
 • Naloge carinske službe v RS opravlja Carinska uprava RS, ki je upravni organ v sestavi Ministrstva za finance
pristojnosti carinske slu be
Pristojnosti carinske službe
 • Opredeljene so v Zakonu o carinski službi
  • Naloge
  • Organizacija carinske službe
  • Pooblastila
  • Zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov
  • Posebnosti delovnih razmerij
  • Kazenske določbe
 • Delovno področje carinske službe (stvarna pristojnost)
  • Nadzor nad blagom in carinjenje blaga
  • Nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja obveznosti
  • Preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov…
naloge carinske slu be
Naloge carinske službe
 • Izvajanje ekonomske politike Evropske Skupnosti
 • Pobiranje uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu
 • Izvajanje prepovedi in omejitev glede uvoza in izvoza blaga
 • Kontrola blaga ob vnosu in iznosu z vidika varnosti
 • Nadzor nad prometom trošarinskih izdelkov in pobiranje trošarin
 • Zbiranje podatkov za statistične potrebe
 • Naloge po drugih predpisih
organizacija curs
Organizacija CURS
 • Upravo sestavljajo carinski organi:
  • Generalni carinski urad
  • Carinski uradi (10) – območne organizacijske enote, ustanovljene za posamezno območje
  • Carinske urade ustanavlja Vlada in z aktom določi njihovo pristojnost
  • Izpostave – kot notranje organizacijske enote posameznih carinskih uradov, so kraj dejanskega carinjenja blaga
   • vstopne točke na zunanji meji s Hrvaško,
   • vstopne točke s tretjimi državami (Luka Koper, Letališče Brnik)
pristojnosti in pooblastila
Pristojnosti in pooblastila
 • Pristojnosti GCU in CU ter Izpostav so določene z ZCS
 • Pristojnosti določene tudi s posameznimi področnimi zakoni:
  • Zakon o davku na dodano vrednost
  • Pristojnost za kontrolo vinjet …
 • Pooblastila
  • Pooblaščene uradne osebe v okviru delovnega mesta
   • Carinik
   • Inšpektor
   • Izterjevalec
  • Pooblaščene uradne osebe imajo službeno izkaznico
  • Pooblastila določena z ZCS in drugimi zakoni
carinski in pektorji izvajajo
Carinski inšpektorji izvajajo
 • Carinski nadzor
  • Notranji, pri carinskem organu
  • Zunanji, inšpekcijski nadzor pri zavezancu
 • Carinsko kontrolo
 • Trošarinski nadzor
 • Trošarinsko kontrolo
 • Na podlagi sklepa (generalnega) direktorja:
  • Inšpekcijski nadzor
  • Carinske preiskave
 • Davčni/carinski nadzor se opravlja tako v korist kakor v breme zavezanca
carinski in pekcijski nadzor29
Carinski inšpekcijski nadzor
 • Redni v skladu z letnim načrtom ali izredni
 • Celostni ali delni
  • Pravna podlaga v CZ, ZDavP-2, Evropske uredbe o medsebojni mednarodni pomoči
 • Samo po uradni dolžnosti (ZIN)
 • Začne se z vročitvijo sklepa
  • Predstavitev inšpektorja s službeno izkaznico
  • Sodelovanje zavezanca v inšpekcijskem nadzoru
 • Pooblastila inšpektorja
  • Pregled poslovnih prostorov, naprav, blaga, predmetov, poslovnih knjig, pogodb, listin
  • Lahko zaseže za 15 do max 90 dni listine, predmete, vzorce – če ugotovi hujšo kršitev zavezanca
carinski in pekcijski nadzor30
Carinski inšpekcijski nadzor
 • Zavezanca mora tekoče obveščati o poteku inšpekcijskega nadzora
 • Pred zapisnikom opravi sklepni pogovor
 • Po koncu se v 10 dneh izda zapisnik (instrukcijski procesni rok)
  • Zavezanec lahko poda pripombe v 20. dneh
 • V primeru, da so podana nova ali dodatna dejstva, se izda
  • dodatni zapisnik
 • Nove pripombe se upoštevajo neposredno v odločbi
 • Po izdaji dodatnega zapisnika zavezanec izpodbija ugotovitve s pritožbo zoper odločbo.
zaklju ek carinskega in p nadzora
Zaključek carinskega inšp. nadzora
 • Z izdajo odmerne odločbe, kadar se spremeni davčna obveznost zavezanca
  • Odločba o dodatni obveznosti zavezanca
  • Odločba o vračilu preveč plačanega davka (upošteva se načelo zakonitosti, materialne resnice in varstvo pravic strank)
 • Z izdajo ureditvene odločbe
  • Če so ugotovljene nepravilnosti, ki pa ne vplivajo na višino davčne obveznosti
 • S sklepom o ustavitvi postopka po ZIN
  • Če pomanjkljivosti oz. nepravilnosti v nadzoru niso bile ugotovljene
odlo ba v car in p nadzoru
Odločba v car. inšp. nadzoru
 • V primeru, da se izda odločba, se izda v najkrajšem možnem času po zaključku inšpekcijskega nadzora
 • Od začetka inšpekcijskega nadzora pa do izdaje odločbe ne sme preteči več kot 6 mesecev
 • Rok 9 mesecev je za:
  • Povezane osebe
  • Zavezancev, ki so zavezani k reviziji letnih poročil
  • Ugotavljanja davčne osnove z oceno
  • Če zavezanec ne predloži dokumentacije, ne da pojasnil oziroma ovira sam inšpekcijski nadzor
zastopanje pred carinskimi organi34
Zastopanje pred carinskimi organi
 • Praviloma se carinska deklaracija vloži preko zastopnika
 • Vsak lahko imenuje zastopnika, ki zanj pri carinskih organih izvršuje opravila in formalnosti v skladu s carinskimi predpisi.
 • Zastopanje je lahko:
  • Neposredno – zastopnik nastopa v tujem imenu za tuj račun
  • Posredno – zastopnik nastopa v svojem imenu za tuj račun
 • V Carinskem zakoniku je dana možnost, da posamezna država članica omeji zastopanje – to je v Sloveniji urejeno z ZICPES - Novi MCC to ne bo več dovoljeval zaradi pospeševanja trgovanja in manjšanja administrativnih ovir za multinacionalna podjetja).
zastopanje v carinskih zadevah
Zastopanje v carinskih zadevah
 • Pogoji za carinsko zastopanje
  • Zastopnik (špedicijska družba) mora imeti sedež v Sloveniji
  • V družbi mora biti najmanj eden, ki mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in opravljen posebni strokovni izpit (z izpitom pridobi licenco za zastopanje)
  • Posebno dovoljenje pridobi tudi družba, ki mora imeti najmanj enega zaposlenega z licenco za opravljanje poslov zastopanja pred carinskimi organi
 • Zastopnik mora vedno izjaviti, ali gre za:
  • Neposredno zastopanja
  • Posredno zastopanje (posebne oznake na carinski deklaraciji)
 • Zastopnik mora na zahtevo carinskih organov predložiti pooblastilo za zastopanje
zastopanje
Zastopanje
 • Velja domneva, da osebe, ki nastopajo pred carinskimi organi, nastopajo v svojem imenu in za svoj račun
 • Carinski organ ne ugotavlja, če gre za zastopanje
 • Če oseba nekoga zastopa, pa za to ni pooblaščena, se šteje da nastopa v svojem imenu in za svoj račun
 • Oseba, ki vlaga deklaracijo se imenuje deklarant in je najpomembnejša oseba v carinskih postopkih
  • Če gre za neposredno zastopanje, je deklarant zavezanec
  • Če gre za posredno zastopanje, kot deklarant nastopa zastopnik, šele posredno preko njega, je deklarant tudi zavezanec (zastopanec)
vsebina predavanj 2 del
Vsebina predavanj (2. del)
 • Zahtevek
 • Odločba
 • Pritožba
 • Carinsko upravni postopek v praksi
  • Začetek carinskega postopka
  • Vrste deklaracij (tudi e-deklaracije)
  • Postopanje z vlogo - faze carinjenja (e-carina)
  • Sprostitev v prost promet
  • Rok za plačilo
  • Zahtevek za povračilo
  • Odločba na 1. stopnji – Carinski urad
  • Pritožba nad odločbo
  • Odločba na 2. stopnji - Ministrstvo za finance
stvarna in krajevna pristojnost
Stvarna in krajevna pristojnost
 • Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji sta pristojna:
  • Carinska uprava Republike Slovenije
  • Davčna uprava Republike Slovenije
 • Za odločanje na drugi stopnji je pristojno Ministrstvo za finance
 • Krajevna pristojnost:
  • Carinski urad, kjer ima zavezanec sedež
  • Na carinskem uradu odloča Oddelek za upravni postopek na prvi stopnji
faze upravnega postopka
Faze upravnega postopka
 • Začetek postopka
  • Na zahtevo stranke
  • Po uradni dolžnosti
 • Ugotovitveni postopek
 • Dokazni postopek
 • Izdaja odločbe
 • Pritožbeni postopek
 • Izvršba
 • Izredna pravna sredstva
  • Upravni spor in drugi sodni postopki, ki pa niso del upravnega postopka
carinsko upravni postopek
Carinsko upravni postopek
 • Vloga – zahtevek
  • Carinska deklaracija – EUL in ostale oblike
  • Zahtevek za izdajo zavezujoče informacije
  • Zahtevek za posamezni carinski postopek
   • - Poenostavljena oblika – EUL
   • - Pisni zahtevek na posameznem obrazcu iz IU
  • Zahtevek za izdajo dovoljenja za carinsko skladišče
  • Zahtevek za izdajo statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta – AEO
  • Zahtevek za povračilo ali odpust dajatev
pisni zahtevek
Pisni zahtevek
 • Če je zahtevek podan pisno, mora carinski organ v čim krajšem možnem času odgovoriti pisno
 • Ponavadi se zahtevku ugodi z odločbo
 • Rok za izdajo odločbe je samo instrukcijske narave, stranko se obvesti in navede razloge za podaljšanje roka
 • Sprejete odločbe se izvršujejo takoj, ali od takrat, ko piše na odločbi
 • Določene odločbe lahko veljajo za nazaj – npr. postopek za uporabe postopka sprostitve v prost promet s končno rabo
odlo be o izvajanju carinskih predpisov
Odločbe o izvajanju carinskih predpisov
 • Odločbe v carinskih zadevah se različno imenujejo:
  • Dovoljenje (za ekonomske carinske postopke)
  • Potrdilo (o statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta)
  • Carinska deklaracija
  • Odločba (povračilo/odpust dajatev, naknadno plačilo dajatev)
  • Licenca za opravljanje poslov zastopanja
 • Tak akt ima vse učinke odločbe, vključno s pravicami in dolžnostmi. Prav tako obstaja možnost vložitve pritožbe.
odlo ba
Odločba
 • Odločba se izda
  • Po uradni dolžnosti
  • Na zahtevo stranke
 • Na zahtevo stranke se izda odločba na podlagi zahtevka
  • Zahtevek je lahko pisni
  • Zahtevki so tudi ustni
 • V zahtevku stranka navede vsa dejstva in predloži vse dokaze
 • Odločba se praviloma izda v 30 dneh
 • Če gre za posebni ugotovitveni postopek, se lahko rok za izdajo odločbe podaljša (60 dni ali več ob upravičenih razlogih)
ugotovitveni postopek
Ugotovitveni postopek
 • Treba je ugotoviti pravilno in popolno dejansko stanje:
  • Gre za vestno in skrbno presojo vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj
  • Pred izdajo odmerne odločbe se ugotovi vsa dejstva
  • Vsem strankam se mora omogočiti, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in interese
 • Skrajšani ugotovitveni postopek
  • Gre hkrati za ugotovitveni postopek in odločanje
  • Kadar carinski organ samo potrdi vsa dejstva, ki morajo biti popolna in pravilna, ki jih je zavezanec navedel v zahtevku
odlo ba zakonodaja
Odločba - zakonodaja
 • Glede izdaje in vročanja odločb se uporabljajo ZDavP, ZICPES in ZUP
 • Veliko odločb se v carinskih zadevah izda na predpisanih obrazcih
  • Gre za posamezne poenostavljene oblike
  • Veljajo enaka pravila kot za ostale odločbe
 • Stroški postopka
  • Stroški davčnega (carinskega) postopka gredo v breme carinskega organa, če se postopek konča za stranko ugodno (obvezna sestavina odločbe)
sestavine odlo be
Sestavine odločbe
 • Vedno se izvirnik vroči stranki
 • Sestavine odločbe so:
  • Datum in številka
  • Uvod in način uvedbe postopka
  • Naziv
  • Izrek
  • Obrazložitev
  • Pouk o pravnem sredstvu
  • Podpis in žig
izrek odmerne odlo be vsebuje
Izrek odmerne odločbe vsebuje:
 • Davčni zavezanec
 • Vrsta davka – npr. carina
 • Davčna osnova (če je možno) – carinska vrednost
 • Davčna stopnja (če je možno) – stopnja carine
 • Znesek odmerjenega davka in obresti
 • Rok plačila davka in obresti
 • Številka računa na katerega se plača
 • Navedbo, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe
 • Navedbo, da bo davek prisilno izterjan, če ne bo plačan v določenem roku
 • V izreku se odloči tudi o stroških postopka
odlo ba v enostavnih zadevah
Odločba v enostavnih zadevah
 • Organ pri odločanju v celoti upošteva podatke iz carinske deklaracije
 • Stranki se ugodi
 • Samo kratka obrazložitev
  • Enostavne zadeve so masovne
  • Odločbe se lahko izdajajo celo samodejno
 • Vloga lahko predstavlja odločbo, če je na njen žig in podpis pooblaščene osebe
  • Ugoditev zahtevku za uvedbo carinskega postopka začasnega uvoza s carinsko deklaracijo
vro anje
Vročanje
 • CZ določa, da se odločba sprejme in o njen obvesti vložnika v najkrajšem možnem času
 • ZICPES določa, da se glede vročanja za:
  • Odločbe
  • Sklepe
  • Zapisnike, od katerih vročitve začne teči rok, vročajo z navadnim vročanjem
 • Domneva fikcije vročitve je 20. dan od dneva odprave
 • Osebno vročanje pa velja za odločbe, sklepe in druge dokumente, ki se izdajo v postopku davčnega nadzora in v postopku davčne izvršbe
 • Če pa davčni zavezanec v roku ne plača davka, mu davčni (carinski) organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo.
vro anje v tujino
Vročanje v tujino
 • Predvsem v tranzitnem postopku – neskupnostno blago, ki je zavezano plačilu carine, je med prevozom odstranjeno izpod carinskega nadzora
 • V primerih, ki jih določa CZ, se odločba izda v Sloveniji, čeprav je dolžnik iz druge države članice
 • Upoštevajo se veljavni mednarodni sporazumi in evropski predpisi, ki določajo vročanje in obveščanje; velja za osebo s sedežem izven države, v kateri je bila izdana odločba
kako se sporo i carinski dolg
Kako se sporoči carinski dolg
 • Izjema od vročanja v skladu z ZDavP in ZUP je vročanje carinske deklaracije in s tem sporočitev carinskega dolga
 • Carinski dolg obračunan na carinski deklaraciji:
  • ki jo je carinski organ sprejel (odločba)
  • je sporočen deklarantu v trenutku, ko je blago prepuščeno v postopek
  • ni posebne sporočitve glede višine carinskega dolga – ni položnice
  • deklarant plača carinski dolg v roku 10 oz. 30 dni od prepustitve blaga v carinski postopek
odprava odlo be
Odprava odločbe
 • Carinski organi odpravijo odločbo, ki je za udeleženca ugodna
  • Če je izdana na podlagi netočnih ali nepopolnih podatkov
  • Če je vložnik zahtevka vedel, da so bili podatki netočni
  • Odločitev bi bila drugačne, če bi bila izdana na pravih podatki
 • Odprava učinkuje od dneva izdaje prvotne odločbe
razveljavitev odlo be
Razveljavitev odločbe
 • Nobene pravice, pridobljene z odločbo, od razveljavitve dalje ni več moč izvajati
 • Odločba, ki je bila za zavezanca ugodna, se razveljavi, če carinski organ ugotovi, da eden ali več pogojev, pod katerimi je bila odločba izdana, ni več izpolnjen
 • Odločba se tudi razveljavi, če carinski organ ugotovi, da oseba ne izvršuje naloženih obveznosti ali ne upošteva omejitev v zvezi z blagom
 • Razveljavitev učinkuje od dneva, ko je bila osebi odločba o razveljavitvi vročena
pravica do prito be
Pravica do pritožbe
 • Zoper vsako odločitev je dovoljeno pravno sredstvo (pritožba)
 • Pravico do pritožbe ima vsak, ki ima v zvezi z odločbo pravni interes
 • Zoper odločbo carinskega organa, se lahko pritoži vsaka oseba, ki jo ta odločba neposredno in osebno zadeva
 • Pritožbe se vlagajo in obravnavajo izključno v skladu z nacionalno zakonodajo
izvr ljivost odlo b
Izvršljivost odločb
 • Odločbe carinskih organov so izvršljive takoj razen:
  • če carinski organi utemeljeno dvomijo v

skladnost izpodbijane odločbe s carinskimi predpisi ali,

  • če bi udeležencem grozila nenadomestljiva škoda
 • V obeh primerih je potrebno zavarovanje, ki pa se lahko opusti
1 primer carinsko upravnega postopka

1. primer carinsko upravnega postopka

Vložitev carinske deklaracije in sprostitev blaga v prosti promet

vloga deklaracija je zahteva stranke
Vloga – deklaracija je zahteva stranke
 • Vložitev carinske deklaracije
  • Izraz volje deklaranta kaj storiti z blagom
 • Oblike carinske deklaracije kot izraz volje
  • Enotna upravna listina - EUL
  • Ustna carinska deklaracija
  • Konkludentno dejanje oz. deklariranje s spontanim dejanjem
 • Zahtevek za carinsko skladiščenje, za začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, za poenostavljeno deklariranje blaga
faze carinjenja
Faze carinjenja
 • Vložitev deklaracije s strani deklaranta
  • Prevzem EUL, ugotavljanje formalnih napak
 • Zavrnitev ali sprejem deklaracije
 • Preverjanje deklaracije
  • dokumentarni pregled
  • pregled blaga
 • Prepustitev blaga v izbrani postopek
 • Možnost naknadnega preverjanja deklaracij – 3 leta (podlaga v CZ)
sprejem carinske deklaracije
Sprejem carinske deklaracije
 • EUL vložen pri pristojnem carinskem uradu
 • je vložena v času uradnih ur in na uradnih mestih
 • ne obstajajo prepovedi in omejitve
 • vložnik je upravičena oseba
 • deklaracija vložena v predpisani obliki
 • pravilno izpolnjena
 • priložene so vse potrebne listine
sprostitev v prost promet 1 del
Sprostitev v prost promet –1.del
 • Neskupnostno blago pridobi carinski status skupnostnega blaga
 • Pri sprostitvi blaga v prost promet se:
  • izvede ukrepe trgovinske politike
  • izpolni druge formalnosti za uvoz blaga
  • ugotovi trenutek in višino carinskega dolga
  • plača zakonsko dolgovane dajatve
  • blago se po tem lahko prosto giblje po Skupnosti
sprostitev v prost promet 2 del
Sprostitev v prost promet – 2. del
 • Nastane carinski dolg
 • Podlage za določitev carinskega dolga
 • Določi se carinska vrednost – CV
  • tečaj za preračun valut
 • Uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo
  • Uredba Sveta 2658/87 – vsako leto spremenjena
  • TARIC
 • Določi se stopnja carine
  • potrdilo o poreklu
  • preferencialni sporazumi med Evropsko skupnostjo in posameznimi tretjimi državami
  • stopnja carine odvisna od države uvoza
sprostitev v prost promet 3 del
Sprostitev v prost promet – 3. del
 • Določi se davčna osnova
 • Določi se stopnja DDV: 20% ali 8,5%
 • Določi se znesek dajatev ob uvozu
 • Zavarovanje plačila – odlog plačila
  • plačilo takoj – če ni zavarovanja
  • 10 dnevni klasični odlog
  • 30 dnevni posebni odlog
 • Vknjižba carinskega dolga
 • Carinski dolg je sporočen ko je blago prepuščeno v postopek
 • Plačilo carinskega dolga – blago pridobi skupnostni status
2 primer carinsko upravnega postopka

2. primer carinsko upravnega postopka

Vložitev zahtevka za povračilo preveč plačanega carinskega dolga

vlo itev zahtevka za povra ilo
Vložitev zahtevka za povračilo
 • Carinska deklaracija je sprejeta, dolg je plačan, blago prepuščeno
 • Zavezanec ugotovi, da je plačal več, kot je bil zakonsko dolgovani znesek
 • Zavezanec vloži zahtevek za vračilo preveč plačanih dajatev na carinski urad
 • Pristojni carinski urad izda odločbo
 • Vedno je možna pritožba nad odločbo
zakaj in kdaj se vlo i zahtevek
Zakaj in kdaj se vloži zahtevek
 • Zavezanec po prepustitvi blaga v prosti promet ugotovi, da je plačal preveč dajatev ob uvozu
 • Zavezanec ali njegov zastopnik lahko zahtevek vloži v 3 letih od dneva sporočitve dolga
 • Zakaj lahko zahteva vračilo:
  • Narobe je uvrstil blago
  • Pozabil je priložiti potrdilo o poreklu
  • Plačal je DDV po višji stopnji namesto po nižji
  • Blago je deklariral za napačen postopek
  • Blago je vrnil v tretjo državo, ker ni ustrezalo pogodbenim določbam
kje in kako se vlo i zahtevek
Kje in kako se vloži zahtevek
 • Zahtevek za povračilo ali odpust preveč plačanih dajatev se v skladu s CZ in ZICPES vloži:
  • pri carinskem organu, kjer je bila vložena carinska deklaracija
  • posebni roki za posamezne vsebinske določbe:
   • - 3 mesece za razveljavitev deklaracije
   • - 12 mesecev za napačni postopek, poškodovano blago
  • sledi izdaja odločbe na podlagi zahtevka
 • Naknadna vknjižba premalo plačanih dajatev
  • ugotovitev pri naknadni kontroli
  • rok 3 leta od vknjižbe dolga
  • odločba se izda po uradni dolžnosti
 • Rok za izdajo odločbe je 1 mesec oziroma najkasneje 2 meseca
zahtevek za povra ilo
Zahtevek za povračilo
 • Deklarant – zavezanec ali njegov zastopnik vloži
  • pisni zahtevek – vzorec zahtevka objavljen na spletni strani CURS (navodila 2006)
  • Zahtevek se vloži v izvirniku in kopiji na obrazcu ali pa v obliki dopisa, če vsebuje vse elemente obrazca
  • na pristojni carinski urad, pri katerem je bila predhodno vložena carinska deklaracija
  • V zahtevku obrazloži po kateri pravni podlagi (npr. člen 236 CZ) in zakaj zahteva naknadno vračilo oz. odpust dajatev
 • Carinski urad obravnava zahtevek
obravnava zahtevka
Obravnava zahtevka
 • Carinski organ potrdi prejem zahtevka na izvirniku in kopiji, ki jo vrne stranki
 • Carinski organ preveri, če je:
  • Zahtevek vložen pravočasno
  • Pri pristojnem carinskem uradu
  • Zahtevek vložila upravičena oseba
  • Obrazec pravilno izpolnjen
  • Zahtevek popoln
 • Če je zahtevek pomanjkljiv, se mu določi rok za dopolnitev zahtevka
 • Po teh ugotovitvah carinski organ vsebinsko preverja zahtevek, skladno z določbami CZ in izvedbene uredbe
odlo ba73
Odločba
 • Po formalni in vsebinski obravnavi zahtevka, carinski urad izda pisno odločbo
 • V odločbi se v izreku navede odločitev
 • Lahko je ugodna ali neugodna za stranko
 • Pri izdaji odločbe se upoštevajo tako
  • postopkovne nacionalne določbe,
  • kot vsebinske, ki so določene predvsem z izvedbeno uredbo k carinskemu zakoniku
 • Povračilo ali odpust samo za zneske višje od 10 EUROV
postopek na ii stopnji
Postopek na II. stopnji
 • Zavezanec prejme odločbo, ki je zanj neugodna in s katero se ne strinja
 • Zavezanec lahko sam ali preko zastopnika vloži pritožbo
 • Pritožba se vloži pri tistem carinskem organu, ki je odločbo izdal
 • Pritožba mora biti vložena v roku 15 dni
postopanje s prito bo na cu
Postopanje s pritožbo na CU
 • Carinski organ – posamezni oddelki za upravni postopek pri posameznih carinskih uradih – preveri, če je
  • Pritožba vložena pravočasno – rok je naveden na odločbi 15 dni
  • Če je pritožbo vložila upravičena oseba
  • Če je pritožba vložena pri pristojnem carinskem uradu
 • Carinski organ po preveritvi formalnih pogojev, pošlje pritožbo na Ministrstvo za finance, Sektor za upravni postopek
upravni postopek na 2 stopnji
Upravni postopek na 2. stopnji
 • Upravni postopek na drugi stopnji poteka na Ministrstvu za finance, Oddelek za upravni postopek na II. stopnji
 • Pomembne določbe za mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah
  • Pravna podlaga v Carinskem zakoniku in ZDavP-2
postopanje na drugi stopnji
Postopanje na drugi stopnji
 • Ministrstvo za finance odloča o pritožbi:
  • Pritožbo lahko zavrže
  • Pritožbo obravnava in zadevo vrne carinskemu uradu v ponovno odločanje
  • Obravnava pritožbo v vsebinskem in postopkovnem smislu in izda novo odločbo, ki lahko odločbo na prvi stopnji potrdi ali ne
 • Nad odločbo II. Stopnje ni več pritožbe, dovoljen pa je upravni spor na Upravno sodišče
slide80
HVALAZA POZORNOST

LEP VEČER VAM ŽELIM