1 / 15

Cholnoky Béla

Cholnoky Béla. KUNMADARAS vonatkozású levelezőlapja, melyet apjához, Cholnoky Jenőhöz írt 1920 július 12.-én. Írta, szerkesztette és a reprodukciókat készítette: Selmeczi Levente Szolnok, 2010.

ronli
Download Presentation

Cholnoky Béla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Cholnoky Béla KUNMADARAS vonatkozású levelezőlapja, melyet apjához, Cholnoky Jenőhöz írt 1920 július 12.-én • Írta, szerkesztette és a reprodukciókat készítette: • Selmeczi Levente • Szolnok, 2010

 2. Baráti szeretettel ajánlom ezeket a rövidke, múltra emlékező kockákat,a (Cholnoky Béla sorai szerint is) vendégszerető kunmadarasiaknak, és aMagyar Biológiai TársaságBotanikai Szakosztályának(Budapest, Fő u. 68.)Selmeczi Levente, Szolnok, 2010 április 18

 3. Cholnoky Jenőa magyar geográfia egyik legnagyobb tudósa volt! • Veszprémben született 1870 július 23.-án, • és Budapesten halt meg 1950 július 5.-én

 4. Cholnoky Jenő feleségül vette Barrois Petronellát……három gyermekük született;Béla, Tibor, és Ilona.

 5. Cholnoky Béla 1899-ben látta meg a napvilágot,majd ez a tehetséges fiú aBOTANIKA HÍRES TUDÓSA lett, így követve nagyhírű geográfus és tudós apja nyomdokait.

 6. 1920 nyarána huszonegy éves ifjú botanikus magyarországi gyűjtő útja során Szolnokon átutazva érte el, és járta be a Nagykunságot…

 7. … így jutott el Kunmadarasra is, ahonnan „szakmai” és meleg hangvételű sorokat írt az akkor ötvenéves apjához…

 8. A KÉPESLAP... … KÉT OLDALA

 9. …a nagykunsági község… Kunmadaras, 1920 VII. 12.

 10. … „tintaceruzával” írt levél, a „nagytekintélyű” apához…

 11. … a levél…

 12. …olvasva … a levelet

 13. ... sorok az apához…

 14. HA TOVÁBBI ISMERETEKHEZ SZERETNE JUTNI……hálás megemlékezés és elismerő szavak olvashatók a méltatlanul elfeledett Cholnoky Béla életérőlKiss Keve Tihamér tollából:100 éve született Cholnoky J. Béla a „hazánkban elfelejtett” algológus (1899-1972)Írta: Kiss Keve TihamérKiadó: Botanikai közlemények, 1999ISSN 0006-8144Forrás, ahol megtalálhatja a kedves olvasó:Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr): Botanikai közlemények: 86-87. 2001 1-2. 11-38.

 15. VÉGEÍrta, szerkesztette, és a reprodukciókat készítette:Selmeczi LeventeSzolnok, 2010

More Related