soci l s jomas aktualit tes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociālās jomas aktualitātes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociālās jomas aktualitātes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Sociālās jomas aktualitātes - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Sociālās jomas aktualitātes. 07.10.2011, Kandava. Galvenie bezdarba rādītāji pilsētās un filiāļu teritorijās 2011.gada 30.septembrī salīdzinājumā ar 2011.gada 31.augustu . Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un SPSM nodaļas aprēķini.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sociālās jomas aktualitātes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Sociālās jomas aktualitātes 07.10.2011, Kandava

  2. Galvenie bezdarba rādītāji pilsētās un filiāļu teritorijās 2011.gada 30.septembrī salīdzinājumā ar 2011.gada 31.augustu

  3. Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un SPSM nodaļas aprēķini

  4. Pašvaldību sniegtā informācija par sociālo palīdzību un SPSM nodaļas aprēķini

  5. “2011.gadā, turpinoties pārtikas preču un naftas produktu cenu kāpumam pasaulē, kā arī kopš gada sākuma palielinot patēriņa nodokļus, kopējā cenu līmeņa pieaugums turpinās un 2011.gada aprīlī 12-mēnešu inflācija bija 4,5%. Gada otrajā pusē, palielinoties iekšējam pieprasījumam, var atsākt palielināties arī pakalpojumu cenas. Šāda cenu dinamika kopējo cenu līmeni 2011.gadā var palielināt par 3,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.” Informatīvais ziņojums  ”Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2012.gadā”

  6. 2009.gada 8.septembrī apstiprināta Sociālās drošības tīkla stratēģija.Sākot ar 2009.gada 1.oktobri uzsākta ārkārtas drošības pasākumu ieviešana labklājības, izglītības, veselības aprūpes un pārvadājumu (transporta) jomās.Stratēģijas darbības termiņš - līdz 2011.gada 31.decembrim.

  7. Stratēģijas mērķis ir veikt ārkārtas drošības pasākumu kopumu, lai samazinātu negatīvo sociālo ietekmi, kas ir izveidojusies globālās un Latvijas finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, kā arī strukturālo reformu veikšanas rezultātā.

  8. Stratēģijas uzdevumi: • nodrošināt garantēto minimālo ienākumu (turpmāk – GMI) trūcīgajām personām un izmaksāt dzīvokļa pabalstu; • nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību; • nodrošināt veselības aprūpes pamata pakalpojumu un pamata medikamentu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, kā arī veselības aprūpes nozari reformējošu pasākumu attīstību; • nodrošināt darba prakses vietas pašvaldībās, šādi veicinot nodarbinātību; • nodrošināt transporta pakalpojumus izglītības sistēmā, kā arī nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieru kategorijām, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.

  9. Finansējuma apguve 2011.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)

  10. Finansējuma apguve labklājības jomā 2011.gada 1. un 2.ceturksnī

  11. 3.pielikums informatīvajam ziņojumam “Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2011.gada 2.ceturksnī” Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma izlietojums

  12. 2011.gadā tika plānots paplašināt un stiprināt primāro veselības aprūpi, 500 ģimenes ārstu praksēm piesaistot otru māsu. 2011.gada pirmajā pusgadā 425 praksēm (85% no 2011.gadā sasniedzamā rādītāja) piesaistīta otra māsa.

  13. Finansējuma apguve veselības aprūpes jomā 2011.gada 1. un 2.ceturksnī

  14. Finansējuma apguve pārvadājumu jomā 2011.gada 1. un 2.ceturksnī

  15. Stratēģijas pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs 2012.-2014.gada periodā (no LM gatavotā ziņojuma projekta) Tiek plānots, ka pašvaldību darbība sociālās palīdzības nodrošināšanā no valsts (LM) puses vairs netiks detalizēti reglamentēta, kā arī netiks noteikti obligātie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti. Tādējādi pašvaldībām tiks dota lielāka brīvība paņēmienu izvēlē, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu un adekvātu atbalstu viņu pamatvajadzību nodrošināšanai un pieaugs pašvaldību iespējas elastīgāk reaģēt uz iedzīvotāju problēmām, vienlaicīgi lietderīgāk izlietojot sociālajai palīdzībai atvēlētos pašvaldību budžeta līdzekļus. GMI pabalsta palielināšana un izmaksu nodrošināšana Dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšana

  16. Stratēģijas pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs 2012.-2014.gada periodā (no LM gatavotā ziņojuma projekta) „Darba praktizēšanas ar stipendiju pašvaldībās” īstenošana līdz 2011.gada 31.decembrim, „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanas uzsākšana sākot ar 2012.gadu Prognozes par nodarbinātības līmeņa pieaugumu tuvākajos gados liecina, ka nodarbināto personu skaits 2011.gadā varētu pieaugt par 14,2 tūkst., 2012.gadā par 11,9 tūkst., 2013.gadā par 13,4tūkst.Līdz ar to iespējamais darba vietu skaits, kas veidosies tautsaimniecībā, nav pietiekams, lai lielākā daļa reģistrēto bezdarbnieku (uz 29.05.11 150,5 tūkstoši) varētu iekļauties darba tirgū, nepieciešams atsākt pasākuma ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, pastiprinot sadarbību ar pašvaldību sociālajiem dienestiem.

  17. Sabiedriskos darbos nodarbināto personu skaits 1928.-1932.gados (uz mēneša beigām) Datu avots: CSP http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/dati/darba_apgade32.pdf

  18. Prognoze reģistrētā bezdarba līmenim Avots: LM Darba departaments, LM Sociālās apdrošināšanas departaments, Aģentūra

  19. APSD 2012.-2013.gadā nepieciešamais finansējums un pasākumā iesaistāmo bezdarbnieku skaits

  20. APSD ieviešanas nosacījumi • Darba vietas izveide pieļaujama tikai pašvaldībās (arī to iestādēs un aģentūrās, taču ne pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrībās) un nevalstiskajās organizācijās. • Bezdarbnieks APSD tiks iesaistīts 4 mēnešus. • 3.Personai jāatbilst šādiem kritērijiem: • nesaņem bezdarbnieka pabalstu; • nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai tā nav piešķirta (t.sk. priekšlaicīgi); • reģistrēta NVA vairāk kā 6 mēnešus; • 4. APSD atalgojuma apmērs tiek plānots 100 Ls neto (bruto ap 110 LVL, jo iekļautu arī pensijas apdrošināšanas daļu).

  21. APSD ieviešanas nosacījumi • 5. APSD ietvaros tiek plānots, ka valsts nodrošinās: • bezdarbnieku atalgojumu ar sociālo apdrošināšanu (pensijas apdrošināšanas daļu); • izdevumu segšanu par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm; • izdevumu segšanu par bezdarbnieku apdrošināšanu nelaimes gadījumiem; • dotācija APSD vietas organizētājam vai APSD darbu vadītājam 90 LVL apmērā. • Pašvaldības atbilstoši saistošajiem noteikumiem no NVA iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem, kas izveidoti atbilstoši nosacījumiem, būs tiesīgas prioritārā kārtā pirmos iesaistīt tos bezdarbniekus, kam tas vairāk nepieciešams, ņemot vērā pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus

  22. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Projektā paredzēts kā 33. pants Regulāri izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir šādi: 1) iztikas pabalsts – ēdiena, apģērba un citu pirmās nepieciešamības vajadzību apmierināšanai; 2) mājokļa pabalsts – palīdzība mājokļa izdevumu (īres maksa, maksa par komunālajiem pakalpojumiem un citas izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamās telpas lietošanu, t.sk. elektroenerģijas, gāzes un cietā kurināmā izmaksas) segšanai. (2) Vienreiz izmaksājams sociālās palīdzības pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kuru izmaksā ārkārtas situācijā. Spēkā esošais 35. pants 1) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. (2) Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. (3) Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai. (4) Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. (5) Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.

  23. Likumprojekta 34.pants. Sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšana un piešķiršana (2) Ministru kabinets nosaka ikmēneša ienākumu līmeni personai mājsaimniecībā (turpmāk – ienākumu līmenis), kuru nepārsniedzot pašvaldības sociālais dienests piešķir iztikas pabalstu. (3) Iztikas pabalstu aprēķina, par pamatu ņemot šī panta otrajā daļā noteikto ienākumu līmeni: 1) vienas personas mājsaimniecībai – 100 procentu apmērā no ienākumu līmeņa; 2) pirmajai personai mājsaimniecībā – 100 procentu apmērā no ienākumu līmeņa; 3) otrajai un katrai nākamajai pilngadīgai personai – 90 procentu apmērā no ienākumu līmeņa; 4) katram bērnam līdz četrpadsmit gadu vecumam – 60 procentu apmērā no ienākumu līmeņa; 5) katram bērnam no četrpadsmit gadu vecuma – 80 procentu apmērā no ienākumu līmeņa. (4) Pašvaldības dome var noteikt citu ienākumu līmeni, kas nav zemāks par šā panta otrajā daļā noteikto ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot pašvaldības sociālais dienests sniedz atbalstu iztikas nodrošināšanai. (

  24. Likumprojekta 34.pants. Sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšana un piešķiršana (5) Mājokļa pabalstu aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteiktajiem normatīvajiem ikmēneša izdevumiem par mājokli un 25 procentiem no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. (6) Mājokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kurai kopējie ienākumi ir mazāki par 25 procentiem no pašvaldības noteiktajiem normatīvajiem ikmēneša izdevumiem par mājokli. (7) Ievērojot šā likuma 5.pantā noteiktos pamatprincipus, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka normatīvos ikmēneša izdevumuspar mājokli, sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas periodu un izmaksas termiņus, materiālo resursu vērtēšanas kritērijus, kā arī vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmēru, piešķiršanas nosacījumus un pabalstu piešķiršanas kārtību.

  25. Paldies par uzmanību!Silvija Šimfa, LPS padomniece sociālajos un veselības jautājumose-mail: silvija.simfa@lps.lv