slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
ronan-pruitt

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu - PowerPoint PPT Presentation

57 Views
Download Presentation
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Moravskoslezský kraj IX. ročník odborného semináře MŽP, KÚ, SFŽP, ČIŽP a CENIA, k odpadovému hospodářství 22. - 23. října 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

 2. Zdroj dat pro vyhotovení tabulky zařízení • SQL přehled na výpis zařízení, která se zobrazují na websouhlasech včetně rozsahu a kapacity • SQL upravený, který stahoval kapacity ze spisů • SQL na výpis zařízení dle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů • EVI - Indikátory OH

 3. Tabulka zařízení dle zadání MŽP • kraj 972 zařízení • tabulka 213 zařízení • tabulka neobsahuje zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, zpracování autovraků, zpracování elektrozařízení, k výrobě paliv, sběrny kovů, mobilní zařízení, dotřiďovací linky, většinu zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů … • výkupen, sběren (včetně mobilních) a skladů odpadů oprávněných osob evidujeme nyní 621, z toho je cca 290 mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, takže cca 331 je stacionárních zařízení

 4. Návrhy, upozornění • Do přehledu zařízení na web (websouhlasy) navrhujeme dát samostatně zařízení k výrobě paliv a samostatně BPS • Dořešit zařazení BPS – materiálové x energetické využití R1 i R3, v přehledu na websouhlasech jsou u spaloven • ČOV přijímající odpady BRO čerpatelné (odpady z destilace lihovin, kaly z ČOV z potravinářských výrob, suroviny nevhodné ke spotřebě – na websouhlasech jsou v biologických metodách společně s biodegradacemi – máme 5 takových zařízení, jsou to tzv. mechanicko - biologické ČOV, kombinace biologického čištění odpadních vod + kalového hospodářství, v rámci kterého je jímán bioplyn, plyn je použit pro vlastní využití v plynové kotelně, přebytek kogenerace – elektrická energie, způsoby nakládání R1, D8 • Nastavit zobrazování CZT u mobilních zařízení se sídlem mimo náš kraj

 5. Návrhy, upozornění • ISPOP přijme přílohu č. 22, aniž je vyplněna projektovaná kapacita – často u recyklačních linek • ISPOP by měl při hlášení odpadů kontrolovat plnění povinnosti ohlašování na příloze č. 22 – u mobilních zařízení není často splněna povinnost pro ohlašování zařízení • Přiřazovat hlášení k CZT – často je hlášení za zařízení na samostatném řádku, navrhujeme nastavit tak, aby nešlo.

 6. Produkce odpadů v kraji v letech 2010-2013

 7. Využívání odpadů v letech 2010 -2013

 8. Odstraňování odpadů v letech 2010 - 2013

 9. Odstraňování komunálních odpadů v letech 2010 -2013

 10. Vývoj skládkování komunálního odpadu 2005 - 2013

 11. Využívání komunálních odpadů v kraji v letech 2010 - 2013

 12. Nedostatky v oblasti odpadového hospodářství skládkování KO skládkování BRO/BRKO využívání KO Řešení problematiky biologicky rozložitelného odpadu je jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství v současné době. Jak je všeobecně známo, nedaří se snížit množství skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu. Zvýšením jeho využití by se mělo zároveň zvýšit % využívání KO, kde jsou také rezervy a zároveň snížit množství KO uloženého na skládku. Podporujeme proto všechny postupy vedoucí k vytřídění této složky a jejímu materiálovému využití. Za materiálové využití je považováno takové využití, jehož výsledkem je hnojivo, či substrát(!? pokud BPS v evidenci uvede R1 - kogenerace, energie do sítě jde do energetického využití, pokud použije R3 - digestát jako hnojivo na pole je to materiálové využití, obdobná situace u ČOV kde je možno uvádět R1 a D 8) U materiálově nevyužitelné části, která je součástí směsného komunálního odpadu se pak snažíme o její energetické využití. Konkrétní forma energetického využití je předmětem diskusí a jednání.

 13. Prevence vzniku odpadů v kraji • umisťování kontejnerů na použitý textil na území měst a obcí • pořizování kompostérů do zahrad občanů • komunitní kompostování • Sběr elektrozařízení

 14. Děkuji za pozornost IX ročník odborného semináře MŽP, KÚ, SFŽP, ČIŽP a CENIA, k odpadovému hospodářství 22. - 23. října 2014