html5-img
1 / 12

Какво е това сняг ?

Какво е това сняг ?. Снегът-това са много и красиви снежинки.Те падат от високо на земята, по дърветата, по покривите на къщите- чисти и блестящи. Снежинките, както и дъждът, също падат от облаците, но се образуват по различен начин.

rona
Download Presentation

Какво е това сняг ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Какво е това сняг?

 2. Снегът-това са много и красиви снежинки.Те падат от високо на земята, по дърветата, по покривите на къщите- чисти и блестящи.Снежинките, както и дъждът, също падат от облаците, но се образуват по различен начин

 3. Преди са мислели, че снежинките са замръзнали капки вода. Тайната на раждането на снежинките е била разгадана не толкова отдавна. Снегът никога не се ражда от капчици вода. Капчиците вода могат да станат топчета, късчета непрозрачен лед, който понякога през лятого вали заедно с дъжда.

 4. Но капките вода никога не се превръщат в красиви шестоъгълни звездички-снежинки.

 5. Как се образуватснежинките?

 6. Водните пари се издигат високо над земята, там, където цари силен студ. Там се образуват крехки кристалчета. Те още не са снежинките,които падат на земята,те са още много малки. Но шестоъгълните кристалчета през цялото време растат, развиват се и накрая стават удивителни по красота звездички.

 7. Всички снежинки са индивидуални по форма и две единакви снежинки е невъзможно да се открият.

 8. Снежинките бавно се спускат, обединяват се в топчици и падат на земята.

 9. От снега вие, деца, лесно можете да направите снежен човек.

 10. От снега може да се направят фантастични неща. Опитайте, може и да успеете!

 11. Светът около нас е удивителен. Нека заедно да открием вълшебството в обикновените за нас неща, нека да се научим да виждаме красотата и да я чувстваме в душата си.Поемете с дланта си снежинка, разгледайте я. Какъв ли велик вълшебник е могъл да създаде такава съвършенна форма? На вашата длан е едно малко чудо. Хоп-и него го няма. Дланта е топла и снежинката се стопява…Погледнете около себе си и вижте колко е красиво!

More Related