گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد
Download
1 / 22

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد. واحد بهداشت محیط – بهار 1390. عنوان برنامه: کاهش عرضه مواد دخانی در سطح بازار شهرستان میبد. اهداف برنامه (کوتاه مدت): هماهنگی در اجرای طرح محدودیت عرضه با ادارات ذیربط و صدور کارت عاملیت مجاز خرده فروشی اتحادیه های مربوطه شاخص برنامه:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد' - ron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

گزارش پیشرفت کار سند جامع سلامت شهرستان میبد

واحد بهداشت محیط – بهار 1390


عنوان برنامه: شهرستان میبدکاهش عرضه مواد دخانی در سطح بازار شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

هماهنگی در اجرای طرح محدودیت عرضه با ادارات ذیربط و صدور کارت عاملیت مجاز خرده فروشی اتحادیه های مربوطه

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* کل مراکز مشمول طرح/ مراکزی که در آنها ممنوعیت عرضه قلیان اعمال شده است

شاخص دوم = 100*کل مراکز مشمول طرح/ مراکزی که بصورت غیر مجاز دخانیات عرضه می کنند

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %87=100*7/7

شاخص دوم : %100=100* 313/313

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول % 0 =100*0/7

شاخص دوم : %83=100* 262/313

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %50


عنوان برنامه: شهرستان میبدکاهش تقاضای مواد دخانی در سطح شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

هماهنگی با دستگاه های متولی آموزش جهت آموزش عمومی مردم برگزاری کلاس های آموزشی

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* تعداد جمعیت شهرستان/ تعداد افرادی که دخانیات مصرف می کنند

شاخص در شروع برنامه: ( برآوردی بر اساس یک تحقیق میدانی در سال 1386 در یزد، شاخص مستندی موجود نیست)

شاخص اول: %10.5=100*7350/70000

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: شاخص مستندی در دست نیست

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %نامشخص


عنوان برنامه: شهرستان میبدبهسازی محیط روستا

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1-افزایش 1% خانوارهای روستایی برخوردار از توالت بهداشتی

2-افزایش 2% مدارس روستایی دارای سرویس بهداشتی

3-افزایش 2% خانوارهای روستایی دارای دام و طیور با شرایط بهداشتی نگهداری در منزل

4-افزایش 2% خانوارهای روستایی با سوخت مناسب و بهداشتی

5-افزایش 2% روستاهای دارای طرح هادی

6-افزایش 2% روستاهای دارای طرح جمع آوری آبهای سطحی

شاخص برنامه:

شاخص اول: = 100* کل خانوارهای روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص دوم: = 100*کل مدارس روستایی/ تعداد مدارس روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص سوم: =100* کل خانوارهای روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

شاخص چهارم : = 100*کل مدارس روستایی/ تعداد خانوارهای روستایی با مصرف سوخت مناسب

شاخص پنجم: =100* کل روستاها/ روستاهای دارای طرح هادی

شاخص ششم : = 100*کل روستاها/ تعداد روستاهای دارای سیستم جمع آوری آبهای سطحی


عنوان برنامه: شهرستان میبدبهسازی محیط روستا ( ادامه)

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %96.9 =100*1913/1973

شاخص دوم : %100=100* 12/12

شاخص سوم: %94.5=100*399/422

شاخص چهارم : %100=100* 1973/1973

شاخص پنجم: %60=100*7/12

شاخص ششم : %0=100* 0/12

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: %87=100*7/7

شاخص دوم : %100=100* 313/313

شاخص سوم: %100=100*422/422

شاخص چهارم : %100=100* 2004/2004

شاخص پنجم: %83=100*10/12

شاخص ششم : %16=100* 2/12

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدآمادگی در مقابله با حوادث و بلایا در شهرستان میبد

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- راه اندازی وافزایش 2% تجهیزات اتاق بحران

2-افزایش 2% میان آمادگی تیم های امداد ونجات

شاخص برنامه:

شاخص اول = 100* تعداد کل پرسنل بهداشتی درمانی/ تعداد پرسنل بهداشتی درمانی آموزش دیده

شاخص دوم = 100* تعداد تیم پیش بینی شده بر اساس استاندارد/ تعداد تیم آموزش دیده

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول: %6=100*10/172

شاخص دوم:%50=100*2/4

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول: %6=100*10/172

شاخص دوم:%50=100*2/4

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %50


عنوان برنامه: شهرستان میبدفوریت های بهداشت محیط

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ایجاد و راه اندازی خط پیامگیر تلفنی فوریت های بهداشت محیط جهت اخذ گزارش و شکایات مردمی

شاخص برنامه:

شاخص اول = تعداد شکایات مردمی واصله

شاخص دوم = تعداد شکایات رسیدگی شده

شاخص در شروع برنامه:

شاخص اول = تعداد شکایات مردمی واصله

شاخص دوم = تعداد شکایات رسیدگی شده

شاخص فعلی (1389) :

شاخص اول = 103

(شاخص دوم : = 103(درحال حاضر اخذ گزارشات مردمی در ساعات غیراداری از طریق نگهبان شب صورت می گیرد

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه شیرینی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی کارگاه های تولید و عرضه شیرینی بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل مراکزتولید و عرضه شیرینی/ مراکز تولید و عرضه شیرینی بهداشتی

شاخص نمونه برداری = 100*کل نمونه شیرینی برداشت شده / نمونه های با نتیجه مطلوب میکروبی و شیمیایی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی %75=100*6/8

شاخص نمونه برداری: %20=100* 11/54

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %87=100*7/8

شاخص نمونه برداری: %13=100* 9/69

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه فرآورده های پروتئینی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز تولید و عرضه فرآورده های پروتئینی بمیزان4% نسبت به سال 1388

شاخص برنامه:

بهداشتی شدهشاخص = 100* کل مراکزتولید و عرضه فرآوره های پروتئینی / مراکز تولید وعرضه فرآورده های پروتئینی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص %65=100*47/73

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %80=100*59/73

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولید و عرضه قند

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی کارگاه های تولید و عرضه قند بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل مراکزتولید و عرضه قند/ مراکز تولید و عرضه قند بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی %100=100*5/5

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %100=100*5/5

(تعداد 26 مورد قند ریزی سنتی فاقد پروانه کسب در حال فعالیت هستند)

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تولیدو عرضه نان

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی نانوایی ها بمیزان4% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل نانوایی ها/ نانوایی های دارای شرایط بهداشتی

شاخص حذف جوش شیرین = 100*کل نانواییها / نانوایی هایی که جوش شیرین را حذف کرده اند

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی %32=100*41/128

شاخص حذف جوش شیرین : %100=100* 128/128

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %38=100*50/131

شاخص حذف جوش شیرین : %100=100* 128/128

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی م ت ت مواد غذایی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی م ت ت نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی م ت ت نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل تهیه وتوزیع مواد غذایی/ م ت ت با شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل تهیه وتوزیع مواد غذایی/ م ت ت با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی71% = 100* 1210/ 858

شاخص بهداشتی27.6% = 100* 1210/ 334

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %67=100*881/1301

شاخص بهداشتی: %31.8=100* 415/1301

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی هتل و مهمانپذیر

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% شاخص بهسازی هتل و مهمانپذیرنسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 4% شاخص بهداشتی هتل و مهمانپذیرنسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل هتل و مهمانپذیر/ هتل و مهمانپذیربا شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل هتل و مهمانپذیر/ هتل و مهمانپذیربا شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی75% = 100* 4/ 3

شاخص بهداشتی25% = 100* 4/ 1

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %67=100*3/4

شاخص بهداشتی: %50=100* 2/4

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

ارتقاء وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی بمیزان3% نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل اماکن ورزشی/ اماکن ورزشی با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی %66=100*2/3

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*3/3

(کلیه اماکن ورزشی خصوصی و باشگاههای بدنسازی و سالنهای ایروبیک و بلیارد در برنامه سال 90 می باشد)

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی سینماها و سالنهای نمایش

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی سینماها وسالن های نمایش نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل سینماها وسالن های نمایش / سینماها وسالن های نمایش با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی100% = 100* 3/ 3

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*3/3

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشت محیطی دانشگاه ها و مراکز آموزشی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی دانشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* دانشگاهها و مراکز آموزشی / دانشگاهها و مراکز آموزشی با شرایط بهداشتی مطلوب

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی80% = 100* 15/ 12

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %86=100*13/15

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی مهد کودک ها

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% وضعیت بهداشتی مهد کودک ها وروستا مهد ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل مهد کودک ها وروستا / مهد کودک ها وروستا با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی مهد کودک ها 61% = 100* 23/ 14

شاخص بهداشتی روستا مهد ها 0% = 100* 6/ 0

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی مهد کودک ها 74% = 100* 23/ 17

شاخص بهداشتی روستا مهد ها 50% = 100* 6/ 3

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی آرایشگا ه ها (مردانه)

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی آرایشگا هها نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی آرایشگاه ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی62% = 100* 53/ 33

شاخص بهداشتی38% = 100* 53/ 20

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %65.5=100*36/55

شاخص بهداشتی: %45=100* 25/55

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی آرایشگا ه ها (زنانه)

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 2% شاخص بهسازی آرایشگا هها نسبت به شاخص سال 1388

1- ارتقاء 2% شاخص بهداشتی آرایشگاه ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهسازی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها شرایط بهسازی

شاخص بهداشتی = 100* کل آرایشگا هها / آرایشگا هها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهسازی52% = 100* 72/ 37

شاخص بهداشتی41% = 100* 72/ 30

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهسازی %56=100*51/91

شاخص بهداشتی: %43=100* 40/91

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی پارک ها

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% وضعیت بهداشتی پارک ها نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل پارک ها / پارک ها با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی100% = 100* 2/ 2

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*2/2

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی پادگانها و مراکز نظامی

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء 4% وضعیت بهداشتی پادگان ها و مراکز نظامی نسبت به شاخص سال 1388

شاخص برنامه:

شاخص بهداشتی = 100* کل پادگان ها و مراکز نظامی / پادگان ها و مراکز نظامی با شرایط بهداشتی

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی85% = 100* 7/ 6

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی %100=100*7/7

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %100


عنوان برنامه: شهرستان میبدارتقاء وضعیت بهداشتی تهیه تولید و عرضه گوشت قرمز

اهداف برنامه (کوتاه مدت):

1- ارتقاء بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه سنتی دام

2-ارزیابی و استخراج مشکلات بهداشتی

3- طرح در شوراس سلامت

4- برنامه ریزی برای خذف کشتارگاه سنتی

شاخص برنامه:

مستندات اجرایی شدن اهداف کوتاه مدتشاخص بهداشتی =

شاخص در شروع برنامه:

شاخص بهداشتی = شرایط بسیار نامطلوب بهداشتی

شاخص فعلی (1389) :

شاخص بهداشتی = علی رغم پیگیری های مکرر و طرح موضوع در شورای سلامت شهرستان و حتی چندین نوبت بازدید مسئولین شهرستان شرایط هیچ تغییری نداشته است

درصد تامین اهداف در دوره کوتاه مدت: %0


ad