manasik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANASIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANASIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

MANASIK - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

UMRAH. HAJI. MANASIK. UMRAH. Ihram Miqat Talbiyah Thawaf Sa’I Tahallul. UMRAH. Niat Umrah : Labbaikkallahumma ‘ umratan Artinya : “ Aku sambut panggilan -Mu Ya Allah untuk berumrah ”. IHRAM. Disunnahkan mandi besar ( janabah ) sebelum ihram untuk haji atau umrah .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANASIK' - romeo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
umrah
UMRAH
 • Ihram
 • Miqat
 • Talbiyah
 • Thawaf
 • Sa’I
 • Tahallul
slide3

UMRAH

NiatUmrah :

Labbaikkallahumma ‘umratan

Artinya : “Akusambutpanggilan-Mu Ya Allah untukberumrah”.

ihram
IHRAM
 • Disunnahkanmandibesar (janabah) sebelum ihram untukhajiatauumrah.
 • Laki-lakimengenakanbaju Ihram dengansyarattidakberjahit, serta sandal yang tidakmenutupimata kaki.
 • Laki-lakitidakbolehmengenakanpeciatausejenisnya yang langsungmenutupikepala. Sedangkanwanita, mengenakansemuapakaian (termasukjilbab), tetapitidakbolehmengenakansarungtangandancadar (niqab) atausejenisnya.
 • Bolehmengenakanpakaian ihram sebelumMiqatsekalipundarirumahnya.
 • Memakaiminyakwangidengansyarattidakmeninggalkanwarna, kecualikaumwanita, merekahanyabolehmengoleskanminyakolesantapitidakwangi.
pakaian ihram untuk laki laki
Pakaian Ihram untukLaki - laki

Pakaian Ihram untukWanita

doa ihram
Doa Ihram

Allahummainniuharrimunafsi min kulli ma harramta ‘alalmuhrimifarhamniyaarhamarrahimin

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnyaakumengharamkandirikudarisegalaapa yang Engkauharamkankepadaorang yang berihramkarenaiturahmatilahakuya Allah yang MahaPemberirahmat”

miqat tempat ihram
MIQAT (Tempat Ihram)
 • DzulhulaifahadalahmiqatpendudukMadinah ( danorang-orang yang melewatinya).
 • Al-JuhfahadalahmiqatpendudukSyam, Mesir, danjugaMadinahapabilamenempuhjalan lain.
 • Qarna al-ManaziladalahmiqatpendudukNajed.
 • YalamlamadalahmiqatpendudukYaman.
 • DzatuIrqadalahmiqatpendudukIrak.

BiasanyajamaahHajidari Indonesia melewatiduamiqat. KloterawallewatMadinah, makamiqatnyaadalahDzulhulaifah. Sedangkankloterakhirbiasanyalangsungke Jeddah, makauntukmerekainiwajibniat ihram dariYamlamlam, sebelummasukdaerah Jeddah.

lokasi miqat tempat ihram
LokasiMiqat (Tempat Ihram)
 • Dibuatsepertianimasidi http://www.drkhalid.co.uk/hajj/Umrah.html
talbiyah
TALBIYAH
 • MenghadapKiblatsambilberdiri, kemudianbertalbiyahdenganUmrah (untukHajiTamattu) ataudenganHajidanUmrah (untukHajiQiranbagimereka yang menggiringbinatangkurban).
 • KemudianbertalbiyahdengantalbiyahNabi

"LabbaikAllahummaLabbaik,Labbaiklaasyarikkalakalabbaik, Innalhaamdawanni'matalakawalmulkLaasyariikalaka."

Artinya: "AkudatangmemenuhipanggilanMuya Allah, AkudatangmemenuhipanggilanMu, TidakadasekutubagiNya, Ya Allah akupenuhipanggilanMu. SesungguhnyasegalapujidankebesaranuntukMusemata-mata. SegenapkerajaanuntukMu. TidakadasekutubagiMu“.

 • KosistendengantalbiyahNabiterusmenerusadalahlebihutama, sekalipunbolehmenambahtalbiyahbeliautersebut.
slide10

Orang yang bertalbiyahdiperintahkanuntukmengeraskansuaraketikabertalbiyah, berdasarkansabdaNabi, “AkudidatangiolehJibrildanmemerintahkanku agar akumemerintahkanparasahabatkudansemuaorang yang bersamakuuntukmengeraskansuaramerekadengantalbiyah”.

 • Kaumwanitajugasamadenganlaki-lakidalamhalmengangkatsuaraketikabertalbiyah, karenakeumumanhaditsdiatastadi.
 • Hendaklahterusmenerusmengumandangkantalbiyah, karenaitutermasukdiantaraSyi’arHaji.
 • BolehmenyelinginyadengantakbirdanTahlil.
 • ApabilatelahsampaiMasjidilHaramdanlihatKa’bah, orang yang bertalbiyahberhentibertalbiyah, untukberkonsentrasidenganamal-amalberikut.
thawaf
THAWAF
 • ThawafialahmengelilingisekitarKa’bahsebanyaktujuhputaran. Tigaputaranpertamadilakukandenganberlari-larikecil, danempatputaranberikutnyadenganberjalan.
 • SyaratThawaf

- SucidariHadasdanKotoran

- MenutupAurat

- ThawafharusdidalamMasjidilHaram

- Baitullahharusberadadisampingkiriorang yang thawaf

- Thawafdilakukansebanyaktujuhputaran, dimulaidariHajarAswaddanberakhirdiHajarAswad

- Putaranthawafdilakukantanpajeda, kecualikarenakeadaandarurat. Jikaterdapatjedatanpaadauzur, thawaftidaksahdanharusdiulang.

 • SunnahThawaf
  • Al-Idhthiba, yaitumembukaketiakkanan. Hanyadisunnahkanbagilaki-laki.
  • MenciumHajarAswadketikamulaithawaf, jikamemungkinkan. Jikatidakcukupmenyentuhdengantanganataumemberiisyarat.
slide12

Ketikamemulaiputaranpertamathawafmembaca,

“BismillaahiWallaahu Akbar”

Artinya : Dengannama Allah, Allah Mahabesar.

  • Mengisithawafdengandoaapasaja yang kitainginkan.
  • MengusapRukhul Yamani padasetiapputaranbilamemungkinkan, tetapibilatidakmemungkinkanlewatkansaja, lalubacalahdoa,

“ Rabbanaaatinafiddunyahasanahwafilakhiratihasanahwaqinaaadzaabannar”

Artinya : YaTuhankami, berikamikebaikandidunia, kebaikandiakhiratdanjauhkankamidarisiksaneraka.

 • BerdoadiMultazamusaithawaf, MulatazamialahtempatdiantarapintuBaitullahdenganHajarAswad.
 • ShalatduarakaatdibelakangMakam Ibrahim. Padarakaatpertamamembacasurat Al-Kafirundanpadarakaatkeduamembaca Al-Ikhlas.
 • Meminum air zam-zamsetelahshalatduarakaatdimakam Ibrahim.
 • MenciumHajarAswadatauistilam (memberiisyarat) lagisebelumpergiketempatSa’i.
tata cara thawaf
Tata Cara Thawaf

Animasidibuatsepertidi http://www.drkhalid.co.uk/hajj/Umrah.html

slide14
SA’I
 • (Bilathawaftelahusai), makaseorang yang HajiberanjakuntukmelakukanSa’iantaraShafadanMarwah. JikatelahdekatdenganShafa, diamembacaFirman Allah, “ SesungguhnyaShafadanMarwahadalahsebagiandarisyi’ar-syi’ar Allah. Barangsiapa yang beribadahhajikeBaitullahatauberumrah, makatidakadadosabaginyamengerjakansa’idiantarakeduanya. Dan barangsiapa yang menngerjakansuatukebajikandengankerelaanhati, makasesungguhnya Allah MahaMensyukuri ( membalas ) kebaikanlagiMahaMengetahui”. (Al-Baqarah:158) Kemudiandilanjutkandenganmengucapkan “ Kamimulaidenganapa yang Allah mulaidengannya”.
 • Kemudiandimulaidengannaikke Bukit ShafasampaibisamelihatKa’bah.
 • LalumenghadapKa’bahsambilmentauhidkan Allah danbertakbirmengagungkanNyadenganmengucapkan, “Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar”. (laluditeruskandenganmengucapkan) “TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Kerajaan (semesta) dansegalapujihanyamilikNya, Diamenghidupkan (yang mati) danmematikan (yang hidup), danDiaMahakuasaatassegalasesuatu”. (danditambhakandenganmengucapkan), “ TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Diatelahmembuktikan (kebenaran) janjiNya, DiatelahmemenangkanhambaNya (Muhammad), dantelahmengalahkanpasukanAhzabsendirian”.
slide15

KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.

 • Kemudianterusberjalansampaikepadarambu (lampu) hijau yang dipasangdikanandankirilorongtempatsa’I, yang dikenaldenganrambuhijau, dandarisanaberjalancepatsetengahberlarisampairambu (lampu) hijauberikutnya. Dan terusberjalannaiksampaimendakibukitMarwah, dankemudianmenghadapKiblatsambilbertakbir, berTahlildandiselingidoa-doa (sebagaimana yang dilakukanpadabukitShafatadi).
 • KemudianbalikmenujuShafadanmendakilagi, denganberjalanbiasasampailampuhijau, laluberjalancepat (berlari-larikecil) sampailampuhijauberikutnya. Dan iniadalahputarankedua.
 • LalukembalimenujuMarwah; dandemikianlahsampaiselesaitujuhputaranpadabukitMarwah.
 • BolehmelakukanSa’Idenganberkendaraan, akantetapiberjalanlebihdisenangiolehNabi.
 • Jikaseseorangdalamputaran-putaranSa’Iberdoadengandoaberikut, makaituadalahsangatbaikkarenaterdapatriwayatdarisejumlahulamaSalaf, yaitu : “Ya Rabbi, ampunilahdansayangilah (aku), sesungguhnyaEngkau-lah Yang MahaperkasalagiMahamulia”.
slide16

ApabilatelahselesaidariputaranketujuhyaitudibukitMarwah, makaharusmemotongrambutkepala (tahallul ash-Shughra) dandengandemikianselesailahdariUmrah. (Setelahitu) makaseseorangtelahhalalmelakukanapasaja yang dilarangkarena ihram, (kecuali yang melakukanhajiqiran, makaiamasihberstatus ihram hinggahajiselesai), danterusdalamkeadaanhalal (tahallul), sampaitibahariTarwiyah (padatgl. 8 Dzulhijjah).

 • Barangsiapa yang telahterlanjur ihram denganselain ihram UmrahkepadaHaji (selainhajiTamattu’), dandiatidakmenggiringhewanhadyu (baca; telahterlanjurberniatHajiIfrad), maka (denganusainyaThawafdanSa’Itersebut) hendaklahbertahallul (danmerubahHajiIfradnyatersebutmenjadiUmrah), demimengikutiperintahNabi, dandemimenghindarikemarahanbeliau. Sedangkanbagiorang yang menggiringhadyu, makadiatetapmempertahankanihramnyaitudantidakbertahallulkecualisetelahmelontarjumrahAqabahpadaHariPenyembelihanhewanhadyu dank urban nanti (yaitutgl 10 Dzulhijjah).
tahallul
TAHALLUL
 • MenurutbahasaTahallulberarti'menjadiboleh'atau'diperbolehkan'.Dengandemikiantahallulialahdiperbolehkanataudibebaskannyaseseorangdarilaranganataupantangan Ihram. Pembebasantersebutditandaidengantahallulyaitudenganmencukurataumemotongrambutsedikitnya 3 helairambut. sebagaimanafirmanAllah dalamsurat AL Fathayat 27 :

"Lakadshadaqallaahurasuulahurru'yabilhaqqilatadkhulunnalmasjidalharaama in syaa-al laahuaaminiinamuhalliqiinaruu-usakumwamuqash-shiriinalaatakhaafuunafa'alimamaalamta'lamuufaja'ala min duunidzaalika fat-hanqariibaa."

Artinya: "Sesungguhnya Allah akanmembuktikankepadaRasulNyabahwamimpiRasulNyaituakanmenjadikenyataan. YaituengkaubesertapendudukMekahlainnyaakanmemasukikotaMekahInsya Allah denganaman, bebasdari rasa takutterhadapkaummusyrikdenganmencukur rata kepalamu, sedang yang lain mengguntingnyasaja. Tuhanmengetahuiapa yang tidakkamuketahuiitu. Dibalik 'Yang tidakkamuketahuiitu' Tuhanmemberikemenanganlebihdahulukepadamupadawaktudekat".

slide18

TahallulAwal. Melepaskandiridarikeadaan Ihram, setelahmelakukanduadiantaratigaperbuatanalternatifsebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabahdanMencukur.

MelontarJumrahAqabahdanTawafIfadah,

TawafIfadah, Sa'idanMencukur.

 • TahallulSani/Qubra. Melepaskandiridarikeadaan Ihram setelahmelakukanketigaibadahsecaraLengkapyaitusebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabah.

BercukurdanTawafIfadah,

Sa'i

slide20

HAJI

NiatHaji :

LabbaikAllahummaHajjan

Artinya : “Akusambutpanggilan-Mu Ya Allah untukberhaji”.

Atau

Nawaitulhajjawaahromtubihilillahita’ala

Artinya : “Akuniathajidenganberihramkarena Allah ta’ala”.

slide21
HAJI
 • Niatdan Ihram
 • Dzulhulaifah
 • Thawaf
 • Sa’I
 • Tahallul
 • MenungguTarwiyah (8 Dzulhijah)
 • Wukufdi Padang Arafah
 • Muzdalifah
 • LemparJumrahAqobah
 • MenyembelihHewanQurban
 • MabitdiMuzdalifah (Tahallul, Thawaf, Sa’i)
 • Mabitdi Mina
ihram1
IHRAM
 • Disunnahkanmandibesar (janabah) sebelum ihram untukhajiatauumrah.
 • Laki-lakimengenakanbaju Ihram dengansyarattidakberjahit, serta sandal yang tidakmenutupimata kaki.
 • Laki-lakitidakbolehmengenakanpeciatausejenisnya yang langsungmenutupikepala. Sedangkanwanita, mengenakansemuapakaian (termasukjilbab), tetapitidakbolehmengenakansarungtangandancadar (niqab) atausejenisnya.
 • Bolehmengenakanpakaian ihram sebelumMiqatsekalipundarirumahnya.
 • Memakaiminyakwangidengansyarattidakmeninggalkanwarna, kecualikaumwanita, merekahanyabolehmengoleskanminyakolesantapitidakwangi.
pakaian ihram untuk laki laki1
Pakaian Ihram untukLaki - laki

Pakaian Ihram untukWanita

doa ihram1
Doa Ihram

Allahummainniuharrimunafsi min kulli ma harramta ‘alalmuhrimifarhamniyaarhamarrahimin

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnyaakumengharamkandirikudarisegalaapa yang Engkauharamkankepadaorang yang berihramkarenaiturahmatilahakuya Allah yang MahaPemberirahmat”

miqat tempat ihram1
MIQAT (Tempat Ihram)
 • DzulhulaifahadalahmiqatpendudukMadinah ( danorang-orang yang melewatinya).
 • Al-JuhfahadalahmiqatpendudukSyam, Mesir, danjugaMadinahapabilamenempuhjalan lain.
 • Qarna al-ManaziladalahmiqatpendudukNajed.
 • YalamlamadalahmiqatpendudukYaman.
 • DzatuIrqadalahmiqatpendudukIrak.

BiasanyajamaahHajidari Indonesia melewatiduamiqat. KloterawallewatMadinah, makamiqatnyaadalahDzulhulaifah. Sedangkankloterakhirbiasanyalangsungke Jeddah, makauntukmerekainiwajibniat ihram dariYamlamlam, sebelummasukdaerah Jeddah.

lokasi miqat tempat ihram1
LokasiMiqat (Tempat Ihram)
 • Dibuatsepertianimasidi http://www.drkhalid.co.uk/hajj/Umrah.html
thawaf1
THAWAF
 • ThawafialahmengelilingisekitarKa’bahsebanyaktujuhputaran. Tigaputaranpertamadilakukandenganberlari-larikecil, danempatputaranberikutnyadenganberjalan.
 • SyaratThawaf

- SucidariHadasdanKotoran

- MenutupAurat

- ThawafharusdidalamMasjidilHaram

- Baitullahharusberadadisampingkiriorang yang thawaf

- Thawafdilakukansebanyaktujuhputaran, dimulaidariHajarAswaddanberakhirdiHajarAswad

- Putaranthawafdilakukantanpajeda, kecualikarenakeadaandarurat. Jikaterdapatjedatanpaadauzur, thawaftidaksahdanharusdiulang.

 • SunnahThawaf
  • Al-Idhthiba, yaitumembukaketiakkanan. Hanyadisunnahkanbagilaki-laki.
  • MenciumHajarAswadketikamulaithawaf, jikamemungkinkan. Jikatidakcukupmenyentuhdengantanganataumemberiisyarat.
slide28

Ketikamemulaiputaranpertamathawafmembaca,

“BismillaahiWallaahu Akbar”

Artinya : Dengannama Allah, Allah Mahabesar.

  • Mengisithawafdengandoaapasaja yang kitainginkan.
  • MengusapRukhul Yamani padasetiapputaranbilamemungkinkan, tetapibilatidakmemungkinkanlewatkansaja, lalubacalahdoa,

“ Rabbanaaatinafiddunyahasanahwafilakhiratihasanahwaqinaaadzaabannar”

Artinya : YaTuhankami, berikamikebaikandidunia, kebaikandiakhiratdanjauhkankamidarisiksaneraka.

 • BerdoadiMultazamusaithawaf, MulatazamialahtempatdiantarapintuBaitullahdenganHajarAswad.
 • ShalatduarakaatdibelakangMakam Ibrahim. Padarakaatpertamamembacasurat Al-Kafirundanpadarakaatkeduamembaca Al-Ikhlas.
 • Meminum air zam-zamsetelahshalatduarakaatdimakam Ibrahim.
 • MenciumHajarAswadatauistilam (memberiisyarat) lagisebelumpergiketempatSa’i.
tata cara thawaf1
Tata Cara Thawaf

Animasidibuatsepertidi http://www.drkhalid.co.uk/hajj/Umrah.html

slide30
SA’I
 • (Bilathawaftelahusai), makaseorang yang HajiberanjakuntukmelakukanSa’iantaraShafadanMarwah. JikatelahdekatdenganShafa, diamembacaFirman Allah, “ SesungguhnyaShafadanMarwahadalahsebagiandarisyi’ar-syi’ar Allah. Barangsiapa yang beribadahhajikeBaitullahatauberumrah, makatidakadadosabaginyamengerjakansa’idiantarakeduanya. Dan barangsiapa yang menngerjakansuatukebajikandengankerelaanhati, makasesungguhnya Allah MahaMensyukuri ( membalas ) kebaikanlagiMahaMengetahui”. (Al-Baqarah:158) Kemudiandilanjutkandenganmengucapkan “ Kamimulaidenganapa yang Allah mulaidengannya”.
 • Kemudiandimulaidengannaikke Bukit ShafasampaibisamelihatKa’bah.
 • LalumenghadapKa’bahsambilmentauhidkan Allah danbertakbirmengagungkanNyadenganmengucapkan, “Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar”. (laluditeruskandenganmengucapkan) “TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Kerajaan (semesta) dansegalapujihanyamilikNya, Diamenghidupkan (yang mati) danmematikan (yang hidup), danDiaMahakuasaatassegalasesuatu”. (danditambhakandenganmengucapkan), “ TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Diatelahmembuktikan (kebenaran) janjiNya, DiatelahmemenangkanhambaNya (Muhammad), dantelahmengalahkanpasukanAhzabsendirian”.
slide31

KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.

 • Kemudianterusberjalansampaikepadarambu (lampu) hijau yang dipasangdikanandankirilorongtempatsa’I, yang dikenaldenganrambuhijau, dandarisanaberjalancepatsetengahberlarisampairambu (lampu) hijauberikutnya. Dan terusberjalannaiksampaimendakibukitMarwah, dankemudianmenghadapKiblatsambilbertakbir, berTahlildandiselingidoa-doa (sebagaimana yang dilakukanpadabukitShafatadi).
 • KemudianbalikmenujuShafadanmendakilagi, denganberjalanbiasasampailampuhijau, laluberjalancepat (berlari-larikecil) sampailampuhijauberikutnya. Dan iniadalahputarankedua.
 • LalukembalimenujuMarwah; dandemikianlahsampaiselesaitujuhputaranpadabukitMarwah.
 • BolehmelakukanSa’Idenganberkendaraan, akantetapiberjalanlebihdisenangiolehNabi.
 • Jikaseseorangdalamputaran-putaranSa’Iberdoadengandoaberikut, makaituadalahsangatbaikkarenaterdapatriwayatdarisejumlahulamaSalaf, yaitu : “Ya Rabbi, ampunilahdansayangilah (aku), sesungguhnyaEngkau-lah Yang MahaperkasalagiMahamulia”.
slide32

ApabilatelahselesaidariputaranketujuhyaitudibukitMarwah, makaharusmemotongrambutkepala (tahallul ash-Shughra) dandengandemikianselesailahdariUmrah. (Setelahitu) makaseseorangtelahhalalmelakukanapasaja yang dilarangkarena ihram, (kecuali yang melakukanhajiqiran, makaiamasihberstatus ihram hinggahajiselesai), danterusdalamkeadaanhalal (tahallul), sampaitibahariTarwiyah (padatgl. 8 Dzulhijjah).

 • Barangsiapa yang telahterlanjur ihram denganselain ihram UmrahkepadaHaji (selainhajiTamattu’), dandiatidakmenggiringhewanhadyu (baca; telahterlanjurberniatHajiIfrad), maka (denganusainyaThawafdanSa’Itersebut) hendaklahbertahallul (danmerubahHajiIfradnyatersebutmenjadiUmrah), demimengikutiperintahNabi, dandemimenghindarikemarahanbeliau. Sedangkanbagiorang yang menggiringhadyu, makadiatetapmempertahankanihramnyaitudantidakbertahallulkecualisetelahmelontarjumrahAqabahpadaHariPenyembelihanhewanhadyu dank urban nanti (yaitutgl 10 Dzulhijjah).
tahallul1
TAHALLUL
 • MenurutbahasaTahallulberarti'menjadiboleh'atau'diperbolehkan'.Dengandemikiantahallulialahdiperbolehkanataudibebaskannyaseseorangdarilaranganataupantangan Ihram. Pembebasantersebutditandaidengantahallulyaitudenganmencukurataumemotongrambutsedikitnya 3 helairambut. sebagaimanafirmanAllah dalamsurat AL Fathayat 27 :

"Lakadshadaqallaahurasuulahurru'yabilhaqqilatadkhulunnalmasjidalharaama in syaa-al laahuaaminiinamuhalliqiinaruu-usakumwamuqash-shiriinalaatakhaafuunafa'alimamaalamta'lamuufaja'ala min duunidzaalika fat-hanqariibaa."

Artinya: "Sesungguhnya Allah akanmembuktikankepadaRasulNyabahwamimpiRasulNyaituakanmenjadikenyataan. YaituengkaubesertapendudukMekahlainnyaakanmemasukikotaMekahInsya Allah denganaman, bebasdari rasa takutterhadapkaummusyrikdenganmencukur rata kepalamu, sedang yang lain mengguntingnyasaja. Tuhanmengetahuiapa yang tidakkamuketahuiitu. Dibalik 'Yang tidakkamuketahuiitu' Tuhanmemberikemenanganlebihdahulukepadamupadawaktudekat".

slide34

TahallulAwal. Melepaskandiridarikeadaan Ihram, setelahmelakukanduadiantaratigaperbuatanalternatifsebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabahdanMencukur.

MelontarJumrahAqabahdanTawafIfadah,

TawafIfadah, Sa'idanMencukur.

 • TahallulSani/Qubra. Melepaskandiridarikeadaan Ihram setelahmelakukanketigaibadahsecaraLengkapyaitusebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabah.

BercukurdanTawafIfadah,

Sa'i

tarwiyah
TARWIYAH
 • HariTarwiyahyaitu 8 Dzulhijjah, seseorangmelakukan Ihram untukHajidanmelakukansegalatatacara yang dianjurkansebagaimanapada Ihram Umrahdarimiqat (diawaltadi), yaitumandidenganmenggunakanwewangian, mengenakansarungdanpakaian ihram, lalubertalbiyahkembali, dantidakmenghentikantalbiyahsampaimenjelangmelontarJumrahAqabah.
 • Ihram hajiinibolehdilakukandarimanasaja, termasukpendudukMakkahbolehmelakukan ihram dari (rumahnyadi) Makkah.
 • Kemudianberangkatke Mina, sehinggadiabisamelaksanakanShalatZhuhurdisana, lalutinggaldisana (mabit) hinggadapatmelakukanshalat lima waktudenganmengqashartapitidakmenjamak.
wukuf di padang arafah
WUKUF DI PADANG ARAFAH
 • MenujupadangArafahdanmengambiltempatdisekitarbebatuandisampingJabalRahmah, jikatidakbisamakasemuaArafahadalahtempatwuquf (asaltermasukdalambataspadangArafah).
 • WuqufmenghadapKiblatdenganmengangkatkeduatangannya; berdoadanbertalbiyah.
 • DisunnahkanuntukmemperbanyakmembacaTahlil, karenaituadalahsebaik-baikdoa yang dipanjatkanpadahariArafah.
 • Bolehmenambahkantalbiyah.
 • OrangwukufdiArafahdisunnahkantidakberpuasadihariitu.
 • Berdzikir, bertalbiyah, danberdoaterusmenerus.
muzdalifah
MUZDALIFAH
 • ShalatshubuhharusdiMuzdalifah, kecualibagiorangtua yang lemahdanparawanitabolehberangkatsetelahlewattengahmalamkarenakhawatirberdesak-desakan.
 • SelesaiShalatShubuhdisunnahkanuntukmendatangi al-Masy’ar al-Haram (yaitubukitkecildiMuzdalifah), kemudianmenghadapkiblatdanbertahmid, bertakbir, bertahlil, bertauhid, danberdoaterussampaipertandamatahariterbit.
 • Semua Padang Muzdalifahadalahtempatwukuf; bolehsinggahdimanapun (selamadalambatasMuzdalifah).
 • Sebelummatahariterbit, baruberangkatmenuju Mina (kembali), sambilterusbertalbiyah.
 • MelewatilembahMuhassir, disunnahkanuntukmempercepatlangkahjikadimungkinkan.
 • Masukke Mina sebaiknyamengambiljalantengah yang langsungmengantarkankeJamrahAqabah (Jamrah al-Kubra).
melontar jamrah aqabah
MELONTAR JAMRAH AQABAH
 • Ketikadi Mina hendaklahmemungutkerikil-kerikilkeciluntukmelontarJamrahAqabah.
 • MenghadapkeJamrahAqabah, denganmemposisikanMakkahsebelahkiridan Mina sebelahkanan.
 • MelemparJamrahAqabahdengantujuhkerikilkecil, yang ukurannyalebihbesarsedikitdaribijihimshah.
 • Sambilbertakbir (mengucapkan, “Allahu Akbar”) dalamsetiaplontaran.
 • Dan bersamaakhirlontaran, talbiyahdihentikan.
 • MelontarJamrahAqabahtidakbolehdilakukankecualisetelahterbitmatahari.
 • Bolehmelontarsetelahmataharicondongkebaratsampaimalamharisekalipun, jikamemangmendapatkesulitanmelontarsebelummataharicondongkebarat.
slide40

ApabilatelahselesaimelontarJamrahAqabah, makasegalasesuatu yang dilarangdengan Ihram menjadihalal, kecualimenggauliistri, danitusekalipundiabelummencukurrambutnyadanbelummenyembelihhewanhadyunya, makadiabolehmengenakanbajubiasadanmengenakanwewangian.

 • AkantetapidiaharusmelakukanThawafIfadhahpadahariitujugasebelumMaghribtiba, apabilaseseoranginginterusdengantamattu’nya (setelahmelontarJamrah) tersebut, karenajikadiatidakmelakukanThawafsampaiMaghrib, makadiakembalimenjadimuhrim (berstatus ihram) sepertisebelummelontartadi, dandiaharusmengenakankembalipakaianIhramnya.

BerdasarkansabdaNabi, “Sesungguhnyapadahariinidiberikankeringanan (rukhshah) bagi kalian apabila kalian telahmelontarJamrah, untukbertahalluldarisemua yang kalian diharamkan, kecuali (menggauli) istri, tetapiapabilatelahsampai sore hari kalian belumsempatthawafdiKa’bah, maka kalian menjadimuhrimkembalisepertikeadaan kalian sebelum kalian melontarJamrah; sebelum kalian thawaf”.

menyembellih hewan hadyu
MenyembellihHewanHadyu
 • Disunnahkanmendatangitempatpenyembelihandanmenyembelihhewanhadyunyasendiri.
 • Bolehmenyembelihdimanapundi Mina ataudiMakkah.
 • Yang sunnahadalahmenyembelihhadyu (dankurban) dengantangansendiri, jikadimudahkan (dimungkinkan), tetapijikatidak, bolehmewakilkankepadaorang lain.
 • Menyembelihhadyu (danjugakurban) disunnahkanmenghadapkiblat; yaitudenganmembaringkannyadiataslambungkirinyadan (yang menyembelih) meletakkan kaki kanannyadisampingkananhewan.
 • Sedangkanuntadisunnahkanmenyembelihnyadalamkeadaan kaki kiriterikatdanberdiridengansisakakinya (yang tiga), danjugamenghadapkannyakekiblat.
 • Menyembelihdenganmengucapkannya, “DenganNama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, (hewan) iniadalahpemberiandariMudan (disembelih) karenaMu. Ya Allah, terimalahdariku.
slide42

Waktumenyembelihkurbantanggal 10 Dzulhijah, dantigaharitasyriq (yaitutgl. 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

 • Disunnahkanmemakandagingsembelihannyadanbolehdibawasebagaibekalperjalanankembalikenegerimasing-masing.
 • Diaharusmembagikansebagiandaginghadyunyakepadapara fakir miskindanorang-orang yang membutuhkan.
 • Seekoruntaatausapibolehdisembelihuntuktujuhorang (patungan).
 • Bagimereka yang tidakmenemukanhewankurban (tidakmampu), makadiawajibmenggantidenganberpuasatigaharidalamwaktuHajidanditambahtujuhhariapabilatelahpulang.
 • Orangbersangkutanbolehberpuasapadahari-hariTasyriq yang tiga, sebagaimanahaditsAisyahdanIbnuUmar, keduanyaberkata,
 • “Hari-hariTasyriqtidakdibolehkanuntukberpuasa, kecualibagiorang yang tidakmendapatkanhewankurban (tidakmampu)”.
tahallul2
TAHALLUL
 • MenurutbahasaTahallulberarti'menjadiboleh'atau'diperbolehkan'.Dengandemikiantahallulialahdiperbolehkanataudibebaskannyaseseorangdarilaranganataupantangan Ihram. Pembebasantersebutditandaidengantahallulyaitudenganmencukurataumemotongrambutsedikitnya 3 helairambut. sebagaimanafirmanAllah dalamsurat AL Fathayat 27 :

"Lakadshadaqallaahurasuulahurru'yabilhaqqilatadkhulunnalmasjidalharaama in syaa-al laahuaaminiinamuhalliqiinaruu-usakumwamuqash-shiriinalaatakhaafuunafa'alimamaalamta'lamuufaja'ala min duunidzaalika fat-hanqariibaa."

Artinya: "Sesungguhnya Allah akanmembuktikankepadaRasulNyabahwamimpiRasulNyaituakanmenjadikenyataan. YaituengkaubesertapendudukMekahlainnyaakanmemasukikotaMekahInsya Allah denganaman, bebasdari rasa takutterhadapkaummusyrikdenganmencukur rata kepalamu, sedang yang lain mengguntingnyasaja. Tuhanmengetahuiapa yang tidakkamuketahuiitu. Dibalik 'Yang tidakkamuketahuiitu' Tuhanmemberikemenanganlebihdahulukepadamupadawaktudekat".

slide44

TahallulAwal. Melepaskandiridarikeadaan Ihram, setelahmelakukanduadiantaratigaperbuatanalternatifsebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabahdanMencukur.

MelontarJumrahAqabahdanTawafIfadah,

TawafIfadah, Sa'idanMencukur.

 • TahallulSani/Qubra. Melepaskandiridarikeadaan Ihram setelahmelakukanketigaibadahsecaraLengkapyaitusebagaiberikut :

MelontarJumrahAqabah.

BercukurdanTawafIfadah,

Sa'i

thawaf2
THAWAF
 • ThawafialahmengelilingisekitarKa’bahsebanyaktujuhputaran. Tigaputaranpertamadilakukandenganberlari-larikecil, danempatputaranberikutnyadenganberjalan.
 • SyaratThawaf

- SucidariHadasdanKotoran

- MenutupAurat

- ThawafharusdidalamMasjidilHaram

- Baitullahharusberadadisampingkiriorang yang thawaf

- Thawafdilakukansebanyaktujuhputaran, dimulaidariHajarAswaddanberakhirdiHajarAswad

- Putaranthawafdilakukantanpajeda, kecualikarenakeadaandarurat. Jikaterdapatjedatanpaadauzur, thawaftidaksahdanharusdiulang.

 • SunnahThawaf
  • Al-Idhthiba, yaitumembukaketiakkanan. Hanyadisunnahkanbagilaki-laki.
  • MenciumHajarAswadketikamulaithawaf, jikamemungkinkan. Jikatidakcukupmenyentuhdengantanganataumemberiisyarat.
slide47

Ketikamemulaiputaranpertamathawafmembaca,

“BismillaahiWallaahu Akbar”

Artinya : Dengannama Allah, Allah Mahabesar.

  • Mengisithawafdengandoaapasaja yang kitainginkan.
  • MengusapRukhul Yamani padasetiapputaranbilamemungkinkan, tetapibilatidakmemungkinkanlewatkansaja, lalubacalahdoa,

“ Rabbanaaatinafiddunyahasanahwafilakhiratihasanahwaqinaaadzaabannar”

Artinya : YaTuhankami, berikamikebaikandidunia, kebaikandiakhiratdanjauhkankamidarisiksaneraka.

 • BerdoadiMultazamusaithawaf, MulatazamialahtempatdiantarapintuBaitullahdenganHajarAswad.
 • ShalatduarakaatdibelakangMakam Ibrahim. Padarakaatpertamamembacasurat Al-Kafirundanpadarakaatkeduamembaca Al-Ikhlas.
 • Meminum air zam-zamsetelahshalatduarakaatdimakam Ibrahim.
 • MenciumHajarAswadatauistilam (memberiisyarat) lagisebelumpergiketempatSa’i.
tata cara thawaf2
Tata Cara Thawaf

Animasidibuatsepertidi http://www.drkhalid.co.uk/hajj/Umrah.html

slide49
SA’I
 • (Bilathawaftelahusai), makaseorang yang HajiberanjakuntukmelakukanSa’iantaraShafadanMarwah. JikatelahdekatdenganShafa, diamembacaFirman Allah, “ SesungguhnyaShafadanMarwahadalahsebagiandarisyi’ar-syi’ar Allah. Barangsiapa yang beribadahhajikeBaitullahatauberumrah, makatidakadadosabaginyamengerjakansa’idiantarakeduanya. Dan barangsiapa yang menngerjakansuatukebajikandengankerelaanhati, makasesungguhnya Allah MahaMensyukuri ( membalas ) kebaikanlagiMahaMengetahui”. (Al-Baqarah:158) Kemudiandilanjutkandenganmengucapkan “ Kamimulaidenganapa yang Allah mulaidengannya”.
 • Kemudiandimulaidengannaikke Bukit ShafasampaibisamelihatKa’bah.
 • LalumenghadapKa’bahsambilmentauhidkan Allah danbertakbirmengagungkanNyadenganmengucapkan, “Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar”. (laluditeruskandenganmengucapkan) “TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Kerajaan (semesta) dansegalapujihanyamilikNya, Diamenghidupkan (yang mati) danmematikan (yang hidup), danDiaMahakuasaatassegalasesuatu”. (danditambhakandenganmengucapkan), “ TidakadaTuhan yang berhakdisembahkecuali Allah semata, tidakadasekutubagiNya. Diatelahmembuktikan (kebenaran) janjiNya, DiatelahmemenangkanhambaNya (Muhammad), dantelahmengalahkanpasukanAhzabsendirian”.
slide50

KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.KemudianberjalanmenurundanmulaimelakukanSa’IdiantarabukitShafadanbukitMarwah.

 • Kemudianterusberjalansampaikepadarambu (lampu) hijau yang dipasangdikanandankirilorongtempatsa’I, yang dikenaldenganrambuhijau, dandarisanaberjalancepatsetengahberlarisampairambu (lampu) hijauberikutnya. Dan terusberjalannaiksampaimendakibukitMarwah, dankemudianmenghadapKiblatsambilbertakbir, berTahlildandiselingidoa-doa (sebagaimana yang dilakukanpadabukitShafatadi).
 • KemudianbalikmenujuShafadanmendakilagi, denganberjalanbiasasampailampuhijau, laluberjalancepat (berlari-larikecil) sampailampuhijauberikutnya. Dan iniadalahputarankedua.
 • LalukembalimenujuMarwah; dandemikianlahsampaiselesaitujuhputaranpadabukitMarwah.
 • BolehmelakukanSa’Idenganberkendaraan, akantetapiberjalanlebihdisenangiolehNabi.
 • Jikaseseorangdalamputaran-putaranSa’Iberdoadengandoaberikut, makaituadalahsangatbaikkarenaterdapatriwayatdarisejumlahulamaSalaf, yaitu : “Ya Rabbi, ampunilahdansayangilah (aku), sesungguhnyaEngkau-lah Yang MahaperkasalagiMahamulia”.
slide51

ApabilatelahselesaidariputaranketujuhyaitudibukitMarwah, makaharusmemotongrambutkepala (tahallul ash-Shughra) dandengandemikianselesailahdariUmrah. (Setelahitu) makaseseorangtelahhalalmelakukanapasaja yang dilarangkarena ihram, (kecuali yang melakukanhajiqiran, makaiamasihberstatus ihram hinggahajiselesai), danterusdalamkeadaanhalal (tahallul), sampaitibahariTarwiyah (padatgl. 8 Dzulhijjah).

 • Barangsiapa yang telahterlanjur ihram denganselain ihram UmrahkepadaHaji (selainhajiTamattu’), dandiatidakmenggiringhewanhadyu (baca; telahterlanjurberniatHajiIfrad), maka (denganusainyaThawafdanSa’Itersebut) hendaklahbertahallul (danmerubahHajiIfradnyatersebutmenjadiUmrah), demimengikutiperintahNabi, dandemimenghindarikemarahanbeliau. Sedangkanbagiorang yang menggiringhadyu, makadiatetapmempertahankanihramnyaitudantidakbertahallulkecualisetelahmelontarjumrahAqabahpadaHariPenyembelihanhewanhadyu dank urban nanti (yaitutgl 10 Dzulhijjah).
mabit di mina
MABIT DI MINA
 • Padaketigaharitersebutdiaharusmelemparketigajamrahdengantujuhbutiruntuksetiapjamrahsetelahmataharicondongkebarat.
 • MelontarmulaidariJamrah ash-Shughra (yang kecil) yaitu yang paling dekatdenganMasjidKhaif. SelesaimelontarJamrahpertama, disunnahkanuntukbergeserkesebelahkanandanberdiritegakdenganmenghadapKiblatsambilterusberdoadanmengangkatkeduatangan.
 • KemudianJamrah al-Wustha (yang pertengahan) danmelakukanlontaransepertipadaJamrah yang pertama, lalubergeserkesebelahkiri, berdirisambilmenghadapkiblatdanberdoadenganmengangkatkeduatangan.
 • KemudianJamrah al-Kubra (yang besar) yang dikenaldenganJamrah al-Aqabahdanmelakukanlontaran, denganmemposisikanBaitullahdisebelahkirinyadan Mina disebelahkanannya, tapi (setelahitu) tidak (disunnahkan) berdiriuntukberdoa.
slide53

Melontarsepertiitudilakukanjugapadaharikeduadanketiga (darihari-hariTasyriq).

 • Diperbolehkanjikaseseorangberangkatpulangsetelahmelontarpadaharikeduadantidakmelanjutkanbermalamdi Mina untukhariketiganya.
 • Hanyasajamenundasampaitanggaltigabelasuntukmelakukanlontaranadalahlebihutama, karenaitulah yang sunnah.
 • Yang sunnahadalahmengikutiurutansebagaimana yang telahdisebutkan, yaitu : melontar, menyembelihhadyu, mengurisrambut, ThawafIfadhah, kemudianSa’Ibagi yang HajiTamattu’. Tetapiapabilamendahulukan yang seharusnyadidahulukan, makaitudiperbolehkan.
 • Orang-orangmemilikihalangan (udzur) dalamkaitanmelontarjamrah, bolehbaginyahal-halberikutini :

- Tidakmabit (bermalam) di Mina.

- Melakukanlontaranuntukduaharisekaligusdalamsatuhari.

- Melakukanlontaranpadamalamhari.

slide54

Padamalammabitdi Mina, disunnahkanberziarahkeBaitullah (Ka’bah) danmelakukanThawaf (sunnah) disetiapmalam.

 • SemuajamaahHajiwajibmenjagaShalat lima waktudenganberjamaah, selamahari-hari Mina tersebut, danlebihutamadiMasjid al-Khaif.
 • Selesaimelontar, makausailahsemuarangkaianmanasikHaji.
 • Di MakkahhendaklahmelakukanShalatJamaahdiMasjidilHaram, karenaRasulullahbersabda, “ShalatdiMasjidkusamanilainyadenganshalatseribu kali dimasjidselainnya, kecualiMasjid al-Haram (Makkah), danshalatdiMasjid al-Haram (Makkah) lebihutamadariseratusribushalatdimasjidlainnya”.
 • Dan hendaklahmemperbanyakthawafsunnahdanshalatsunnah.
nafar
NAFAR
 • Menurutbahasa, nafarberartirombongan. Sedangkanmenurutistilah, nafaradalahkeberangkatanjamaahhajimeninggalkan Mina padahariTasyrik. Nafardibagimenjadiduabagian, yaitu:

1. NafarAwaladalahkeberangkatanjamaahhajimeninggalkan Mina lebihawalyaitupadatanggal 12 Dzulhijjahsetelahmelontarjumrahuntuktanggaltersebut.

2. NafarTsani (NafarAkhir)  adalahkeberangkatanjamaahhajimeninggalkan Mina padatanggal 13 Dzulhijjah.