Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
Download
1 / 31

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Bærum mot 2030. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. Høringsutkas t. 1900 Fotbasert villabebyggelse + Dr.banen+K.banen+R.banen. 1950 Bilbasert villabebyggelse + stasjonsnært. 1970 Utbyggingsfelt. Kommuneplan 2010 - 2020:. Status 2013 :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi' - roman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

Bærum mot 2030

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

Høringsutkast


1900 Fotbasert villabebyggelse + Dr.banen+K.banen+R.banen

1950 Bilbasert villabebyggelse + stasjonsnært

1970 Utbyggingsfelt

Kommuneplan 2010 - 2020:

Status 2013 :

48.000+ boligenheter

117.000+ innbyggere

Arbeidsplasser for 70.000+

UTVE v/ D. Olsen 9. april.2013

2010: Utbyggingsområder ut LNF Plankrav skjerpes for å begrense utflyting

Forventet status 2020 :

50 - 55.000 boliger (1/3+1/3+1/3)

Ca. 125.000+ innbyggere

Arbeidsplasser for 75-80.000

Utbyggingsretningene har stått fast siden 1998.

K k


UTVE v/ D. Olsen 9. april.2013 Dr.banen+K.banen+R.banen

1998

Full rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

2007

Kommuneplanens samfunnsdel

2 tema

2013

Fokus på Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdel med prioriterte tema.

Samspill samfunnsdel og arealdel


UTVE v/ D. Olsen 9. april.2013 Dr.banen+K.banen+R.banen

Kommuneplanprosessen


Planstrategi Dr.banen+K.banen+R.banen

Plan-program

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Utfordringer og planbehov

Hva og hvordan planlegge

Utarbeide plan

UTVE v/ D. Olsen 4. feb.2013

Kommuneplanprosessen kan deles i tre delprosesser:


UTVE v/ D. Olsen 4. feb.2013 Dr.banen+K.banen+R.banen

Grunnlagsdokument og utfordringer

Miljøverndepartementets beskrivelse av plannivåene

Planprogram

Bygge-sak


Planoversikt

UTVE v/ D. Olsen 4. feb.2013 Dr.banen+K.banen+R.banen

Planoversikt


UTVE v/ D. Olsen 4. feb.2013 Dr.banen+K.banen+R.banen


Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi1
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Samfunnsdelen omfatter temaene:

  • Utviklingskommunen

  • Folkehelse

  • Barn og unges oppvekstvilkår

 • I tillegg er forslag til arealstrategi inkludert i samfunnsdelen


Utfordringene 2013: Dr.banen+K.banen+R.banen Hva har prioritet i samfunnsdelen/ arealdelen?

UTVE v/ D. Olsen 7. mars 2013

 • Folkehelse, levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter

 • Barn og unges oppvekstvilkår videreføres

 • Befolkningsvekst og utbyggingskonsepter

 • Sterkt press på boligbyggingen i Oslo og Akershus grunnet store fra framframskrivningstall for befolkningsvekst.

 • Virkningene av befolkningsveksten/ Kommune-økonomi.

 • Hvor skal vi bygge og hva? Vekst og vern.

 • Fortetting, flytteprosesser og generasjonsutskifting.

 • Rett virksomhet på rett plass.


Planen
Planen Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Planen er kortfattet

 • Legger vekt på langsiktige mål (vi vil), og prioriterte strategier for å nå disse (vi skal)

 • Vi har forsøkt å lage formuleringer som er langsiktige, men allikevel så konkrete at det er mulig å måle utvikling i forhold til mål og strategier

 • Kommuneplanen vil følges opp med tiltak gjennom kommunens handlingsprogram


Opplegg for sammenstilling og sluttbehandling
Opplegg for sammenstilling og sluttbehandling Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Rådmannen lager innstilling til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

 • Behandling i sektorutvalgene, formannskapet kommunestyret før sommeren

 • Høsten 2013 utarbeides kommuneplanen arealdel basert på vedtatt arealstrategi


Utviklingskommunen
Utviklingskommunen Dr.banen+K.banen+R.banen

Vi vil

 • prioritere utviklings- og innovasjonsarbeid

  Vi skal

 • hvert år løfte frem ett større, langsiktig innovasjons- eller utviklingsprosjekt

 • gi rom for å prøve ut nye modeller eller konsepter for å nå fastsatte mål (fasthet på mål, frihet til handling)

 • ta i bruk nye metoder for medvirkning slik at vi drar nytte av kompetanse og erfaringer fra innbyggere, næringsliv, brukere og medarbeidere i utviklingen av kommunen og kommunens tjenester

 • styrke familieomsorgen ved god veiledning og fleksible avlastende tjenester til de som yter omfattende omsorgstjenester til familiemedlemmer

 • gjennomføre mindre, kontrollerte forsøk der frivillige erstatter hele eller deler av kommunale tjenester/oppgaver


Folkehelse
Folkehelse Dr.banen+K.banen+R.banen

Vi vil

 • legge til rette for gode levekår for alle

  Vi skal

 • hvert 4. år dokumentere en positiv utvikling på utvalgte folkehelseindikatorer

 • legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til fysisk aktivitet hos tenåringer og innbyggere over 70 år

 • gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager

 • medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet

 • redusere støyproblemene


Barn og unges oppvekstvilk r
Barn og unges oppvekstvilkår Dr.banen+K.banen+R.banen

Vi vil

 • sikre alle barn en god oppvekst

  Vi skal

 • satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre

 • handle raskt når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon, og sørge for rask hjelp til å mestre egne liv (tidlig innsats)

 • sikre at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud (bedre læring)


Fra prat til handling
Fra prat til handling Dr.banen+K.banen+R.banen


Hva er en arealstrategi
Hva er en arealstrategi? Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Drøfting av veivalg for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv

 • Fastlegge overordnede (ikke juridisk bindende) prinsipper for utbyggingsmønster og arealbruk

 • Det legges opp til at en arealstrategi vedtas som en del av kommuneplanens samfunnsdel

 • Vedtatt arealstrategi legges til grunn for:

  • Rullering av kommuneplanens arealdel og eventuelle endringer av denne

  • Vurdering av private innspill til arealbruksendringer i arealdelen


Gjeldende kommuneplan og arealstrategi
Gjeldende kommuneplan og arealstrategi Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Hovedutbyggingsretninger er Fornebu, Sandvika–Vøyenenga og på sikt Avtjerna.

 • Fortetting i øvrige deler av byggesonen skal begrenses, blant annet gjennom innføring av økte krav til tomtestørrelser i uregulerte områder. Krav til minste tomtestørrelse ble økt fra 700m2 til 800m2 tomt for eneboliger og fra 1 000m2 til 1 200m2 for tomannsboliger.

 • Måltall for boligbyggingen ble satt til 450 boliger pr. år, med en betydelig begrensning av videre utbygging utenom Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga.

 • Senterområdene skal utvikles innenfor eksisterende områder


Forventninger til b rums arealpolitikk
Forventninger til Bærums arealpolitikk Dr.banen+K.banen+R.banen

Nasjonale/statlige føringer for 2013 (Fylkesmannens forventningsbrev):

 • Kommunene må ta ansvar for å sikre tilstrekkelig boligbygging

 • Utbyggingsmønsteret må bygge opp under eksisterende kollektivtilbud

 • Viktige prioriteringer er konsentrert boligbygging, sentral lokalisering av arbeidsintensive næringer og desentralisert lokalisering av handel til der folk bor

 • Krav om høy utnyttelsesgrad, fortetting og transformasjon rundt viktige kollektivknutepunkt

 • Utbyggingspotensialet ved fortetting og transformasjon i eksisterende byggesone må prioriteres foran utvikling av nye arealer

 • Trafikkveksten skal baseres på miljøvennlige transportformer

 • Lav parkeringsdekning bidrar til redusert bilbruk. Kommunene må innføre strenge maksimale parkeringsnormer

 • Dyrket mark må i så stor grad som mulig skjermes mot utbygging

 • Alternativer til utbygging på dyrket mark må alltid vurderes i arealplanleggingen


Behov for endret strategi
Behov for endret strategi? Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Kun ca 30% av boligbyggingen de siste 10 årene har skjedd innenfor hovedutbyggingsretningene

 • Kun 23% av boligbyggingen de siste 10 årene har skjedd innenfor gangavstand (500 meter) fra en banestasjon

 • Utbygging av Fornebu har tatt tid, men har nå kommet godt i gang. Manglende transportløsninger kan bremse utbyggingen

 • Fortsatt et stykke frem til byggeklare tomter i Sandvika (krever blant annet ny E16, flytting av trafoen på Hamang, avvikling av dagens virksomhet på Franzefoss)

 • Avtjerna er usikkert av flere grunner; kommunaløkonomisk, miljømessig, markedsmessig og transportmessig.

 • Liten styring (begrensing) av fortetting i byggesonen. Måltallet på 450 boliger praktiseres i liten grad.

 • Eksisterende rekkefølgebestemmelser om kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur brukes i liten grad til å styre utbygging. Stort behov for økt skolekapasitet.Styringsmuligheter
Styringsmuligheter Dr.banen+K.banen+R.banen


R dmannens forslag til arealstrategi
Rådmannens forslag til arealstrategi Dr.banen+K.banen+R.banen

Vi vil

 • styre boligbyggingen mot høyere fortetting i utvalgte områder og mindre fortetting i resten av kommunen

  Vi skal

 • legge til rette for tett boligbygging i utvalgte kollektivknutepunkter

 • begrense boligbygging utenfor en radius på 500 meter fra tog-/metrostasjon

 • kreve reguleringsplan før boligbygging

 • aktivt bruke rekkefølgebestemmelser for å begrense boligbygging i områder med begrenset kapasitet på infrastruktur (særlig vei og skole) og stimulere til boligbygging der vi har kapasitet

 • ha en tydelig og differensiert senterstruktur og en sammenhengende grønnstruktur


Arealstrategi – videre prosess Dr.banen+K.banen+R.banen

Basert på innspill i høringen og politisk prosess vil rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel inneholde et forslag til arealstrategi og et strategisk arealkart

Arealstrategi/strategisk kart vil vise forslag til hovedprinsipper for utbygging i kommunen – i et langsiktig perspektiv (mot 2050)

Arealstrategi/strategisk kart vil være førende for alle forslag til arealbruksendringer til kommuneplanens arealdel.


Hva betyr arealstrategien for fremtidig utbygging
Hva betyr arealstrategien for fremtidig utbygging? Dr.banen+K.banen+R.banen

 • Forslaget til arealstrategi tar ikke stilling til ønsket veksttakt.

 • Riktig lokalisering av utbyggingen anses som viktigere enn et på forhånd gitt måltall

 • Strategien vil føre til endringer i utvalgte områder, samtidig får størstedelen av byggesonen et større grad av vern

 • Strategien medfører større grad av styring av hvor utbygging skal skje og hvor utbygging skal begrenses

 • Dette krever økt planleggingsinnsats i områder hvor utbygging skal skje.

 • Mer bruk av områdereguleringer er et aktuelt virkemiddel for å sikre viktige verdier (grønnstruktur, kulturvern osv) og sikre sosial og teknisk infrastruktur

 • Samtidig krever strategien større restriksjoner på utbygging og fortetting i områdene utenfor utvalgte knutepunkter/stasjoner.


UTVE v/ D. Olsen 7. mars 2013 Dr.banen+K.banen+R.banen

3 modeller for hvor hoveddelen av fremtidig utbygging kan skje – i et langsiktig perspektiv (mot 2050)

Modellene redegjør for hvorledes det frem mot 2050 (35 år) kan innpasses:

300 boliger/ år – ca 10 000 boliger

600 boliger/ år – ca 20 000 boliger

900 boliger/ år – ca 30 000 boliger

og hvilke konsekvenser dette får

Modellene er i varierende grad i tråd med forslaget til arealstrategi.

Mulig ny senterstruktur videreført fra gjeldende kommuneplan. Antall sentre er økt fra 12 til 20 i dette tilfelle.


ad