slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development ( JEP_4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development ( JEP_4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development ( JEP_4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development ( JEP_41078_2006) Zenica, 28. - 29. 5. 2009. Realizovane aktivnosti Seminar na Univerzitetu u Gironi, Girona, decembar 12.-14.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development ( JEP_4


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti

Tempus project: From Quality Assurance to Strategy Development (JEP_41078_2006)

Zenica, 28. - 29. 5. 2009.

slide2

Realizovane aktivnosti

Seminar na Univerzitetu u Gironi, Girona, decembar 12.-14.

Trening/seminar Uloga studenata u procesima internog osiguranja kvaliteta, Sarajevo, mart 11. 2008. (održana prezentacija: “Studentska evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na Univerzitetu “Džemal Bijedić” Mostaru” )

Trening/seminar Uloga administrativnog osoblja u procesima internog osiguranja kvaliteta, Sarajevo, mart 12. 2008. (održana prezentacija: “Osnovi strategije razvoja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru” )

Trening/seminar Uloga nastavnog osoblja u procesima internog osiguranja kvaliteta, Sarajevo, mart 13. 2008. (održana prezentacija: “Saradnja Univerziteta sa industrijom u cilju poboljšanja kvaliteta i razvoja kurikuluma”)

Softver (program) za rad sa optičkim čitaćom - IDPoll v 1.0 software za rad na optičkom čitaću. Software je multifunkcionalan, i njegova se primjena očekuje u nerednom mjesecu prilikom obrede rezultata studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave. Software je univerzitetski i specifikacije softwarea rađene su u skladu sa našim IT odjelom. Software je ujedno i multinamjenski, te se može koristiti prilikom velikog broja analiza i/ili testiranja i ispita...

slide3

f) Trening/seminar Uloga menadžmenta u procesima internog osiguranja kvaliteta, Neum, maj 08-09.2008.

 • Prikupljanje i priprema podataka za izradu samoevaluacionog izvještaja (Agencije za rad i zapošljavanje, zavodi za statistike, studentske službe, dekanati, rektorat....)
 • Pripreme za štampanje samoevaluacionog izvještaja (IC Štamparija Mostar – opšti ugovor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i IC Štamparija doo Mostar)
 • Imenovan je Tim za razvoj strategije u okviru Projekta . Odlukom menadžmenta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru za voditelja tima imenovan je Prorektor za naučno-istraživački rad prof.dr. Sead Pašić, dok su članovi Tima prof.dr. Dragi Tiro – prodekan za nastavu na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ i Alim Abazović – Referent za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
slide4

Karakteristike software-a IDPoll v 1.0:

 • Kreiranje formi
 • dozvoljava kreiranje vlastitih formi koristeći bilo koji „word processor“ ili „ design package“ software.
 • Forme mogu biti printane na laserski printer,fotokopir, ili bilo koji drugi lokalni printer. Ne zahtjeva poseban oblik forme ili specijalno printanje. Fleksibilnost kreiranja izgleda formi i lokacije oznaka. Mogućnost kreiranja dvostranih formi.
 • b) Skeniranje formi
 • Skeniranje formi se obavlja kroz definisane zone skeniranja,već određenim podlošcima (template-ima) u format prihvatljiv za dalju elektronsku obradu.
 • c) Data Export - eksportuje podatke u željeni oblik i program
 • d) Data Analysis - analizira podatke u odnosu na ono šta mi želimo
 • e) Statistika - (calculates: Number of graded tests and items, Max, Min, Median, Range, Percentile scores, Mean, Variance, Standard Deviation, Confidence Intervals (1,5,95,99%), KR 20, KR21, Coefficient (Cronbach) Alpha
 • For each answer choice calculates: Frequencies, Percentages, Valid Percent
 • A Response Report displays all of the handwritten comments for any Image field on one, easy to read, report, Crosstabs
 • Group Report displaying means for question groupings
 • f) Grafikoni i grafički prikazi (moguće ih je umnožavati, pohranjivati itd.)
 • Bar , Pie , Horizontal Bar , Line, Area, Point , Polar , Fast Line
 • g) Formati slika
 • Program može obrađivati forme koje će snimati kao slike (image files). Ova opcija omogućuje nam i da „čitamo“ primljene faxove i prethodno skenirane fprme. Podržava sljedeće formate ( s opcijom mogućnosti kreiranja modela po našoj želji): PDF, TIFF, JPEG....
 • h) On-line moduls
slide5

j) Proces amoevaluacije na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru je završen, a izvještaj je predat na štampanje

Na univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru ne postoji jedinstvena, i na nadležnom organu usvojena, procedura za provođenje samoevaluacije.

Radi lakšeg upoređivanja i praćenja određenih pojava, radi praćenja napretka Univerziteta, situacija koje smo trebali popraviti od 2004. godine, radi primjera dobre prakse, itd. koristimo proceduru provođenja samoevaluacije iz 2003. godine, a prema smjernicama EUA

slide6

Sadržaj samoevaluacionog izvještaja:

Uvod

Državni i institucionalni kontekst

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Studenti

Misija

Organizacija i menadžment Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Upravljačka struktura Univerziteta

Upravljačka struktura fakulteta

Slabosti institucionalne strukture

Evaluacija infrastrukture u odnosu na broj studenata i osoblja

Menadžment kvaliteta

 Strateški menadžment

 Finansiranje Univerziteta

Struktura budžeta

Nastava

Naučno-istraživačka djelatnost

Odnosi sa okruženjem

Smjernice za buduće aktivnosti

Međunarodna saradnja Univerziteta

Snage i slabosti međunarodne saradnje Univerziteta

Unija studenata

Bolonjski proces na Univerzitetu

Zaključak

Prilozi

Dodaci izvještaju

slide7

Dodatne aktivnosti:

 • - Saradnja sa ostalim službama u rektoratu u cilju diseminacije informacija o Projektu,
 • - Seminar za predstavnike studenata i širu studentsku populaciju na Univerzitetu “Džemal Bijedić” o osiguranju kvaliteta i diseminacija informacija o Projektu,
 • - U pripremi je plan aktivnosti za narednu akademsku godinu,
 • - Pripremljen materijal za web stranicu – postavljanje uskoro,
 • - Priprema publikacija o QA za postavljanje na internet na www.enir.ba ,
 • - Obavljena studijska posjeta CTU Prague 20. – 23. 5. 2009.
 • - Istraživanja različitih vrsta i obima...
slide8

Buduće aktivnosti i aktivnosti u okviru Projekta QASD:

 • Završiti aktivnosti koje su pri kraju ili gotovo završene
 • Poštovati plan aktivnosti u projektu
 • Poštovati eventualne zaključke i dogovore sa ovog seminara
osnovi strategije razvoja
Osnovi strategije razvoja
 • Univerzitetski projekat – projekat “iznutra”
 • Odlukom Savjeta imenovan je Projektni Tim, definisan je njegov zadatak, timeline i odgovornosti

3 faze strategije:

   • Dijagnoza stanja;
   • Formulisanje vizije;
   • Prijedlog organizacione strukture sa sektorima i domenima odgovornosti.
faza i dijagnoza
Faza I – dijagnoza

Poglavlje 1.

Analiza tražnje za višim i visokim obrazovanjem

 • Broj upisanih studenata na Univerzitetima u F BiH;
 • Nezaposleni sa visokom naobrazbom evidentirani u javnim službama za zapošljavanje;
 • Struktura zaposlenih razvrstanih po djelatnostima;
 • Kadrovi obrazovani na Univerzitetu u strukturi zaposlenih u HNK;
 • Projekcija budućeg zapošljavana kadrova koje obrazuje univerzitet.
faza i dijagnoza1
Faza I – dijagnoza

Poglavlje 2.

Analiza kapaciteta Univerziteta

 • Dostignute i potrebne vrste, obim i struktura isporučivih znanja;
 • Raspoloživi i potrebni ljudski resursi;
 • Raspoloživi i potrebni fizički resursi;
 • Raspoloživi finansijski resursi.
faza i dijagnoza2
Faza I – dijagnoza

Poglavlje 3.

Stavovi i mišljenja studenata o Univerzitetu

 • Nastavni plan i program;
 • Kvalitet nastave;
 • Kvalitet infrastrukture;
 • Socijalna slika;
 • Univerzitetska biblioteka;
 • Studentski dom;
 • Studentske službe;

- Mito i korupcija na Univerzitetu.

faza i dijagnoza3
Faza I – dijagnoza

Poglavlje 4.

Bolonjski okvir za reformu univerziteta

 • Mogućnost implementacije bolonjskih principa, pravila i standarda;
 • Osiguranje kvaliteta;
 • Naučno-istraživački rad i projekti;
 • Međunarodna saradnja.

Za Poglavlje 4. dali smo presjek postojećeg stanja i prijedlog mjera za poboljšanje

faza ii vizija
Faza II – vizija
 • Učestvovlo preko 30 eksperata iz BiH i šire
 • Definisana je misija Univerziteta;
 • Formulisana je vizija razvoja Univerziteta;
 • Definisani su prioritetni razvojni projekti Univerziteta;
 • Definisane su metode i pravci daljeg razvoja Univerziteta;
 • Za formuisanje vizije je korištena Frascatti klasifiacija naučnih područja, a na univerzitetu su analizirane:
   • Tehničke nauke,
   • Biomedicina, zdravstvo i biotehnika,
   • Prirodne nauke,
   • Društvene nauke,
   • Multidisciplinarni i interdisciplinarni sektor
faza ii vizija1
Faza II – vizija
 • Za naučna područja pri formulisanja razvojnih pravaca i projekata Univerziteta, analzirano je sljedeće:

- Dostignuti nivo razvoja, formalno trajanje i zvanja;

- Mogući i potrebni novi obrazovni sadržaji;

- Način stepenovanja i trajanje studija;

- Mogući način i oblici isporuke znanja;

- Poželjni organizacioni oblik institucije;

- Istraživačko-razvojni rad;

- Pravci razvoja i razvojni projekti.

faza ii vizija2
Faza II – vizija

Zajednički razvojni projekti:

 • Generalni urbanistički plan Kampusa;
 • Konsolidacija nastavnih planova i programa;
 • PDS: Evropski standardi;
 • PDS: Project Management;
 • PDS: Upravljanje (trusnom) državom.

Zajednički univerzitetski centri

 • Osiguranje kvaliteta institucije i programa;
 • Razvoj nastavnog osoblja;
 • Razvoj karijere studenata;
 • Cjeloživotno učenje;
 • Alumni asocijacija;
 • Informacijski centar.
faza iii organizacija
Faza III – organizacija
 • Obrazloženje upravljačkog mehanizma nepotrebno je, obzirom da je Zakonom to određeno unaprijed
slide18

HVALA NA PAŽNJI

KONTAKT:

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

KANCELARIJA ZA OSIGURANJE KVALITETA

UNIVERZITETSKI KAMPUS, 88.104 MOSTAR

TEL.: +387 (0) 36 570 727

FAX : +387 (0) 36 570 032

E- MAIL: kvalitet@unmo.ba

Alim Abazović