1 / 9

Non ensucies a tua cidade.

Non ensucies a tua cidade. Recicla. Non tires no chan. Recorda: Que isto e de todos. ¿Sabes o dano que isto causa a natureza e a nos mesmos?. Ilimitado. 1.000.000 anos. ¿Algunha vez preguntácheste canto tempo tarda en desfacerse istes residuos?. 2/5 anos. 80/100 anos. U S A O S.

rock
Download Presentation

Non ensucies a tua cidade.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Non ensucies a tua cidade. Recicla. Non tires no chan Recorda: Que isto e de todos.

  2. ¿Sabes o dano que isto causa a natureza e a nos mesmos? Ilimitado 1.000.000 anos. ¿Algunha vez preguntácheste canto tempo tarda en desfacerse istes residuos? 2/5 anos. 80/100 anos.

  3. U S A O S Eles esperan que o fagas. No os esquezas.

  4. Contedor verde escuro de residuos orgánicos: Serve para depositar os restos de comidas, de follas e recortes da árbores, etc.

  5. 20/50 anos- plástico. 80/100 anos- lata. Ilimitado- botella de plástico. 30 anos- tetrabrik. Este contedor amarelo, serve para votar nel os plásticos, briks, ou latas de conservas ou bebidas.

  6. Contedor azul: 5/8 anos para degradarse. Serve para votar nel papeis, cartóns, para a sua reciclaxe.

  7. Neste votaremos as pilas de botón e as tradicionais. Que poden contaminar ata 600.000 litros de auga, e co calor poden estoupar e provocar un incendio.

  8. Cristal ou vidrio. Neste, votaremos as botellas de vidrio, que tardan 1.000.000 de anos en degradarse no chan.

  9. Non convirtas a fermosura en algo indeseabre e noxento. RESPETA E COIDAO. Isto é de todos. Polo futuro dos teus fillos e netos.

More Related