Forbundenes medlemskort
Download
1 / 22

Forbundenes Medlemskort - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Forbundenes Medlemskort. Kollektive forsikringer. Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet H – Kollektiv hjem G – Grunnforsikring O - Fagforbundets stønadskasse O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF) A – Postkoms Arbeidsulykkesforsikring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forbundenes Medlemskort' - rock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kollektive forsikringer
Kollektive forsikringer

Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

 • H – Kollektiv hjem

 • G – Grunnforsikring

 • O - Fagforbundets stønadskasse

 • O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF)

 • A – Postkoms Arbeidsulykkesforsikring

 • F - Fritidsulykke

 • R - Reiseforsikring

 • B/A - Fagforbundets gruppeforsikring

  NB! Noen forbund har også forsikringer som ikke har kode på kortet og disse står også omhandlet på dette foilsettet


Lofav r kollektiv hjemforsikring h
LOfavør Kollektiv hjemforsikring - H

3

Kollektiv hjem - kode H på kortet

 • Markedets beste innbo- og løsøreforsikring

 • Dekker husstandens private eiendeler

 • Ingen øvre erstatningsgrense

  Egenandelen er 3000.-

  Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv

  hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun

  skader over kr 1000.-

  NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

20. aug. 2014


Forbundenes medlemskort

LOfavør Kollektiv hjemforsikring - H

4

Dekker……………

 • Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade

 • Tyveri i forbindelse med innbrudd

 • Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende

 • Låst sykkel hvor som helst

 • Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat

 • Matvarer i fryseboks

 • Flytteforsikring

 • Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse

 • Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson

 • Ansvar som privatperson

Men dekker ikke…………..

De viktigste begrensningene er:

 • Bygningsskade på bolighus

 • Dekk og felger

 • Tyveri av ulåst sykkel

 • Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent

20. august 2014


Lofav r grunnforsikring g
LOfavør Grunnforsikring - G

5

Grunnforsikring – kode G på kortet

 • Dekker dødsfall uavhengig av årsak for deg og familien

 • Hele døgnet hele verden

 • NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

20. aug. 2014


Lofav r grunnforsikring g1
LOfavør Grunnforsikring - G

6

Forsikringen dekker…..

- Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år

(samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen)

- Død uansett årsak

 • Fritid og arbeidstid – hele døgnet.

 • Hele verden

 • Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med 16.500.-

Men dekker ikke……..

De viktigste begrensningene er:

- Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås

20. august 2014


Lofav r fritidsulykke f
LOfavør Fritidsulykke - F

7

Fritidsulykke - F

 • Ulykkesskader/død i fritiden for deg som medlem

 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade

 • Denne forsikringen opphører den dagen du fyller 70 år

20. aug. 2014


Lofav r fritidsulykke
LOfavør Fritidsulykke

8

Dekker………….

 • Deg som medlem

 • Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død

 • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet

 • Frem til fylte 70 år

Men dekker ikke…………

De viktigste begrensningene er:

- Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace.

 • Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett.

 • Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker

 • Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse.

 • Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.

 • Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse

 • Elev- studentmedlemmer

20. august 2014


Lofav r reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring

9

LOfavør Reiseforsikring - R på kortet

 • Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport

  Dersom denne forsikringen ikke er obligatorisk, dvs ligger i ditt medlemsskap

  Kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank.

  Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis

20. aug. 2014


Lofav r reiseforsikring1
LOfavør Reiseforsikring

10

dekker…..

Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst en overnatting

Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg

Tyveri av, og skade på, reisegods

Men dekker ikke…..

De viktigste begrensningene er:

 • Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace

 • Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt

 • Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise

20. august 2014


Forbundenes medlemskort

Fagforbundets Stønadskasse - O på kortetForsikringen omfatter alle forbundets medlemmer hele døgnet, både i arbeidstid og fritid – uansett alderErstatningen er kr 14.051.- og kommer til utbetaling når et medlem dør som følge av sykdom eller ulykke* Forsikringssummen reguleres 1.1. hvert år i takt med Folketrygdens grunnbeløp.Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank 1 erstatning til etterlatteNB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

11

20. august 2014


El it forbundets uf re og ektefelleforsikring o
EL & IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring - O kortet

12

Uføreforsikring for medlemmet og dødsrisikoforsikring for medlemmets ektefelle/ samboer/ registrert partner.

Uføreforsikring

 • Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært minst 50% varig ufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig.

  NB! Uføreforsikringen opphører når medlemmet fyller 60 år. Den erstattes da av en dødsrisikoforsikring med forsikringssum 2.5 G

  Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer

  Medlemmer som allerede er uføre har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. Dette gjelder også for medlemmer som får utbetalt erstatning ved uførhet.

  Ektefelleforsikring

  Forsikringen utbetales dersom medlemmets ektefelle/samboer eller registrert partner dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringsummen er 5 G. Etter at medlemmet fyller 51 år reduseres med 0,25 G. Etter fylte 60 år er forsikringssummen 2,5 G.

  NB! Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år

20. august 2014


Postkoms uf re og d dsfallsforsikring o p kortet
Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring – O på kortet

13

Forsikringen er ment å sikre medlemmene økonomisk ved varig egen arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke

Uføreforsikring for medlemmet

For medlemmet omfatter forsikringen rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet.

Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært:

Minst 50% sammenhengende arbeidsufør (sykmeldt) i to år grunnet sykdom elelr ulykke.

Arbeidsuførheten blir ansett som varig av SpareBank1

Arbeidsuførheten må være påbegynt innen den dag medlemmet fyller 60 år.

Etter 60 år erstattes uføreforsikringen med dødsfallsforsikring.

Uføre medlemmer

Medlemmer som allerede er uføre har forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikring

Dette gjelder også for medlemmer som får utbetalt erstatning ved uførhet.

NB! Forsikringen opphører når medlemmet er 67 år

20. august 2014


Norsk sj mannsforbunds gruppelivsforsikring o
Norsk Sjømannsforbunds Gruppelivsforsikring - O på kortet

14

Gruppelivsforsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død

Forsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall etter sykdom eller ulykke som måtte ramme seg som medlem, din eventuelle ektefelle/ samboer/ reg. partner.

Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden

20. august 2014


Fagforbundets gruppeforsikring b a
Fagforbundets Gruppeforsikring - B/A på kortet

15

Forsikringspakke som består av dødsfallsforsikring og uføreforsikring for medlemmet og ulykkesforsikring for hele familien.

Dødsfallsforsikring

Forsikringen utbetales dersom medlemmet dør før utgangen av det kalenderåret han eller hun fyller 65 år.

Uføreforsikring

Forsikringen er en engangserstatning som utbetales dersom medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør før fylte 60 år. Forsikringssummen reduseres for hvert år medlemmet er over 25 år.

Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig.

Ulykkesforsikring

Forsikringen utbetales ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen gjelder medlemmet, ektefelle/samboer/reg. partner, samt for hjemmeboende ugifte barn under 20 år. Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden, både i arbeidstid og fritid.

Kodebokstav B på kortet – Kodebokstav A på kortet innebærer kun ulykkesforsikringen

20. august 2014


Postkoms arbeidsulykkesforsikring a
Postkoms Arbeidsulykkesforsikring - A på kortet

16

Forsikringen dekker…..

- Deg som medlem

- Ulykkesskader på arbeidsplassen i arbeidstiden og i arbeidsgivers tjeneste

- Utgifter til lege/tannlege

Arbeidsulykkesforsikringen din dekker ulykkesskader på arbeidsplassen i arbeidstiden, som medfører varig medisinsk invaliditet lavere enn 15%, og gjelder kun medlemmet. På denne måten vil du da være forsikret for ulykkesskader i arbeidstiden uansett størrelse.

Forsikringen gjelder så lenge du er i arbeid frem til fylte 67 år

20. aug. 2014


Nof s gruppeforsikring
NOF`s Gruppeforsikring på kortet

17

NOF`s Gruppeforsikring består av Gruppeliv, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring inkl. behandlingsutgifter og Kritisk Sykdom

Gruppeliv (Dødsrisiko)

Forsikringen utbetales uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder for medlem og ektefelle/samboer/reg. partner. Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden.

Uføreforsikring (arbeidsufør – nedsatt arbeidsevne)

Forsikringen gjelder kun medlemmet og gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet.Hele forsikringssummen utbetales når medlemmet har vært minst 50% i et et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank1 til å være varig

Gruppeliv og Uføreforsikring gjelder i internasjonale operasjoner. Dødsfall og arbeidsuførhet som følge av handlinger definert som krigshandlinger dekkes i et område definert som krigsområde

20. aug. 2014


Nof s gruppeforsikring1
NOF`s Gruppeforsikring på kortet

18

NOF`s Gruppeforsikring består av Gruppeliv, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring inkl. behandlingsutgifter og Kritisk Sykdom

Ulykkesforsikring (Skade som følge av ulykke)

Ulykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlemmet eller dennes ektefelle/samboer/reg. partner eller barn inntil 20 år utsettes for en ulykke som ender med en invaliditetsgrad. For medlemmet gjelder forsikringen hele døgnet og for ektefelle/samboer/reg. partner/barn gjelder forsikringen kun i fritiden. Denne forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet holdt.

Kritisk Sykdom

Forsikringen gir en utbetaling på 1,5 G dersom du som medlem eller dine barn blir rammet av en rekke alvorlige sykdommer ( kreft, hjerteinfarkt,nyresvikt, MS m.v.) Med kritisk sykdom kan du sikre økonomisk grunnlag som kan gi deg en viss frihet i en periode hvis du eller ditt barn rammes av en alvorlig sykdom.

20. aug. 2014


Nisos pensjonsfond
NISOS Pensjonsfond på kortet

19

NISOS pensjonsfond er en spareordning for mannlige fotballspillere i eliteserien og 1.divisjon og er et resultat av spesielle forhandlinger mellom forbundet og SpareBank 1

20. aug. 2014


Naf s gruppeforsikring
NAF`s Gruppeforsikring på kortet

20

Forsikringspakke som består av dødsfallsforsikring og uføreforsikring for medlemmet

Forsikringen gjelder for nye medlemmer som ikke har reservert seg eller som mottar hel eller delvis uførepensjon fra folketrygden ved innmelding i NAF.

Dødsfallsforsikring

Erstatningen utbetales som et engangsbeløp, dersom medlemmet dør i forsikringstiden og før utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Erstatningen utbetales uansett dødsårssak. Forsikringen gjelder hele døgnet over hele verden. Den kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Utbetalingen er fritatt for inntektsberegning. Størrelsen på erstatningsbeløpet avhenger av alder på det året erstatningen forfaller til utbetaling

Uføreforsikring

Forsikringen gir rett til erstatning dersom medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden og før fylte 60 år. Erstatningen forfaller til utbetaling når uførheten har vart i minst to år, og er en engangsutbetaling som er fritatt for inntektsbeskatning. Størrelsen på erstatningsbeløpet avhenger av alder på det året erstatningen forfaller til utbetaling.

Premien betales i tillegg til kontingenten

20. aug. 2014


Nff s gruppelivsforsikring o
NFF`s Gruppelivsforsikring - O på kortet

21

Et dødsfall vil som regel ha økonomiske konsekvenser. Som medlem av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har du flere forsikringsordninger som vil være til hjelp i slike tilfeller.

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid, over hele verden. Gruppelivsforsikringen omfatter yrkesaktive og uførepensjonerte medlemmer i forbundet som ikke har reservert seg.

Forsikringssummen reguleres hvert år i forhold til Folketrygdens grunnbeløp – G.

Gruppelivsforsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett dødsårsak.

Det utbetales 5 G ved medlemmets død

Utbetalt erstatning er skattefri, men kommer inn under regler om formuebeskatning og eventuelt arveavgift. Utbetalt renter skal beskattes som inntekt.

Forbundet sørger for at forsikringspremien trekkes av lønnen hver måned.

20. aug. 2014


Frivillig kollektiv ulykkesforsikring
Frivillig kollektiv ulykkesforsikring på kortet

22

For deg som er medlem av NFF

Forsikringen gir en erstatning på 3,5 G ved død som følge av ulykke, og 6 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningen forholdsmessig.

Forsikringen gjelder i arbeid og fritid. Dekker også behandlingsutgifter til lege og tannlege etter ulykker med inntill 5% av forsikringssummen

20. aug. 2014


ad