อนาคตเศรษฐกิจไทย
Download
1 / 22

???????????????? : ???????????? ?????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

อนาคตเศรษฐกิจไทย : ก้าวต่อไปสู่ ความเข้มแข็งและยั่งยืน. กรอบการนำเสนอ. ความเป็นมา โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ประเด็นสำคัญ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน. ความเป็นมา. ปัจจัยภายนอก ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแข่งขันการส่งออกที่รุนแรงขึ้น Tsunami ภัยแล้ง. เศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????? : ???????????? ??????????????????????' - robert-contreras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5972401
อนาคตเศรษฐกิจไทย:ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน


5972401
กรอบการนำเสนอ

 • ความเป็นมา

 • โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ประเด็นสำคัญ

 • แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


5972401
ความเป็นมา

ปัจจัยภายนอก

 • ราคาน้ำมัน

 • เศรษฐกิจโลกชะลอตัวการแข่งขันการส่งออกที่รุนแรงขึ้น

 • Tsunami

 • ภัยแล้ง

 • เศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกัน

 • ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ

 • มีคุณภาพและยั่งยืน

 • กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง


5972401


5972401

 • 1. พึ่งพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูง

 • 2. ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมี import content สูง

 • 3. การบริโภคสินค้าคงทนมีความสำคัญมากขึ้น ต้องอาศัย import content สูง

 • โครงสร้างด้านรายจ่าย : 3 ประเด็นสำคัญ

 • เศรษฐกิจไทยขึ้นกับปัจจัยภายนอกมากขึ้น

 • การนำเข้าเพิ่มขึ้น : มูลค่าเพิ่ม GDP ต่ำ


5972401
1. พึ่งพิงการส่งออกสูง ทำให้เศรษฐกิจไทยขึ้นกับเศรษฐกิจโลก

ที่มา : สศช.


2 import content
2. พึ่งการส่งออกสินค้าอุตฯ ที่มี Import contentสูง

ที่มา : สศช.


Higher exports are accompanied by increasing import bills
Higher exports are accompanied by increasing import bills

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบนำเข้า/ มูลค่าการส่งออก (%)

ที่มา : สศช.


5972401
มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำมูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำ

ที่มา : สศช.


5972401
3.มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำการบริโภคสินค้าคงทนมีความสำคัญมากขึ้น : ใช้วัตถุดิบนำเข้าในการผลิตสูง

ที่มา : สศช.


5972401

 • 1. มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำพึ่งพิงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก

 • 2. การผลิตสินค้าอุตฯ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีต้นทุนการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศสูง

 • 3. ภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ใช้พลังงานสูง + นำเข้าพลังงาน

 • 4. การผลิตต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

 • 5. การผลิตสาขาบริการมีความสำคัญมากขึ้นแต่บริการท่องเที่ยวยังเป็นสาขาหลัก สาขาบริการอื่น ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ และการเงิน ยังไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร

 • ในสาขาท่องเที่ยว อาศัยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก และใช้ความรู้และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างมูลค่าน้อย

 • 6. การผลิตสาขาเกษตร ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ/ ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าเทคโนโลยีในการผลิต

 • โครงสร้างด้านการผลิต : 6 ประเด็นสำคัญ

 • ขึ้นกับปัจจัยภายนอกมากขึ้น

 • การนำเข้าเพิ่มขึ้น : มูลค่าเพิ่มต่ำ


5972401

1.มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำ พึ่งพิงสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ที่มา : สศช.


5972401
2. มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำการผลิตสินค้าอุตฯ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีต้นทุนการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศสูง

ที่มา : สศช.


5972401
3. มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำภาคอุตสาหกรรมและขนส่งใช้พลังงานมากกว่าภาคเกษตร

Shares of Final Energy Consumption by Economic Sector 2004

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

*Industry = Manufacturing +Mining +Construction


5972401
4. มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำการผลิตพึ่งพิงเทคโนโลยีต่างประเทศ รายจ่ายค่าลิขสิทธิ์, รอยัลตี้ และเครื่องหมายการค้าสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา ธปท.


5972401
ข้อสังเกต มูลค่าเพิ่มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักต่ำ: โครงสร้างการผลิตปท. พัฒนาแล้วพึ่งภาคบริการสูง

ที่มา :CEIC5972401

 • ความเหลื่อมล้ำรายได้ ความเหลื่อมล้ำรายได้ : ความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและการจ้างงาน ประสิทธิภาพการผลิต/ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรต่ำ

  • แรงงานภาคเกษตรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

 • โครงสร้างด้านรายได้ :


5972401

การจ้างงานภาคเกษตรจะมีสัดส่วนลดลงการจ้างงานภาคเกษตรจะมีสัดส่วนลดลง

แต่แรงงานกว่าร้อยละ 40 ยังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรม

(%)

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


5972401

ความเหลื่อมล้ำของรายได้ความเหลื่อมล้ำของรายได้

ที่มา : สศช.


5972401

คุณภาพแรงงานความเหลื่อมล้ำของรายได้

สัดส่วนแรงงานแยกตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)

ที่มา : สศช.


5972401

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

Macroeconomic management

สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต

พัฒนาคน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

R&D

ลดการใช้พลังงาน/พลังงานทดแทน

Rules & Regulations

Institutional framework


ad