1 / 44

Organizacja i zarządzanie czasem

Organizacja i zarządzanie czasem. Doc. dr Włodzimierz Piotrowski Wydział Zarządzania UW. Przykładowe programy komputerowe:. Zarządzające danymi kontaktowymi - CM (Contact Management) oraz danymi - osobistymi – PIM (Personal Information Management) Microsoft Outlook Microsoft Project

Download Presentation

Organizacja i zarządzanie czasem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Organizacja i zarządzanie czasem Doc. dr Włodzimierz Piotrowski Wydział Zarządzania UW Akademia Liderów Samorządowych

 2. Przykładowe programy komputerowe: • Zarządzające danymi kontaktowymi - CM (Contact Management) oraz danymi - osobistymi – PIM (Personal Information Management) • Microsoft Outlook • Microsoft Project • Lotus Notes • Time Tiger (www.timetiger.com)

 3. Zarządzanie powinno polegać na zapewnianiu (świadomym tworzeniu) warunków, by organizacja rzeczywista zbliżała się do swojej wizji i działała zgodnie ze swymi założeniami, czyli: realizowała swoją misję i osiągała zgodne z nią cele, zachowywała niezbędny poziom spójności (wyodrębnienia z otoczenia) umożliwiający trwanie, rozwój, zwiększanie wartości (pozycji finansowej) i bliższej i dalszej przyszłości. [Por. Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. WAiP, Warszawa, s. 16; definicja zmieniona – W.P.]

 4. Zarządzanie (wg W.Piotrowskiego) • to oddziaływanie na zasoby • ludzkie • rzeczowe • finansowe • informacyjne (symboliczne) • wewnątrz i na zewnątrz organizacji, • ukierunkowane na osiąganie jej celów - celów dominującej w niej koalicji kluczowych interesariuszy, • oparte o prawo własności.

 5. Pożądanie + Brak + Niepewność = ZASÓB KULTURA

 6. Funkcje zarządzania 2. ORGANIZOWANIE 1. PLANOWANIE 4. KONTROLOWANIE 3. KIEROWNICZE PRZYWÓDZTWO W ujęciu teoretycznym (linia ciągła) i praktycznym (linia przerywana)

 7. 1. PLANOWANIE • to określanie celów/zadań i sposobów ich realizacji • to „wyprzedzające” i zobowiązujące decydowanie w odpowiedzi na pytania: Co? Kto? Kiedy? Gdzie? Jak? Jakimi zasobami? • Prognozowanie jest to przewidywanie przyszłości przy użyciu metod uznanych w danym okresie za naukowe.

 8. Cel powinien być Zrozumiały Mierzalny Określony w czasie Realny Ambitny [Odpowiednik angielski to formuła SMART: specific, measurable, ambitious, realistic, time framed. Zob. Reinfuss R. 2009. MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą. Gliwice: HELION, One Press]

 9. 2. ORGANIZOWANIE • Projektowanie i przeprojektowywanie organizacyjnych procesów, procedur i struktury formalnej organizacji. • Działanie zgodnie z cyklem organizacyjnym.

 10. Działać w sposób zorganizowany (stosować cykl organizacyjny) • Określić cel/wiązkę celów. • Rozpoznać/określić środki (zasoby), warunki oraz działania niezbędne do osiągnięcia celu/celów. • Przygotować odpowiednie środki (zasoby) i warunki. • Działać zgodnie z planem (punkty 1 i 2). • (S)Kontrolować działania i wyniki.

 11. 3.1. Kierowanie działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy lub działania innych ludzi zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje. oddziaływanie kierownika na osobę/grupę formalnie mu podporządkowaną. [Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, s. 95]

 12. 3.2. Przywództwojest to (W.Piotrowski) • stosunek społeczny, • innych przyciąganie/pociąganie, • zwolenników (naśladowców) zdobywanie, • interesami i emocjami wiązanie, • angażowanie (słowami i czynami), • aktywizowanie, inspirowanie, motywowanie by inni robili to, czego lider chce dlatego, że sami tego chcą. [Por. Piotrowski W. (2010). Kierowanie a przywództwo. W: Bogdanienko J. (red.). Organizacja i zarządzanie w zarysie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 133]

 13. 3.3. KIEROWNICZE PRZYWÓDZTWO polega, na takim kreowaniu przez menedżera/kierownika różnych (racjonalnych i emocjonalnych) aspektów (wymiarów) społecznej sytuacji organizacyjnej, które prowadzi do utrzymania lub zwiększenia liczby jego zwolenników, działających tak jak on chce, dlatego, że sami tego chcą. [Por. Piotrowski W. (2010). Kierowanie a przywództwo. W: Bogdanienko J. (red.). Organizacja i zarządzanie w zarysie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 134]

 14. SŁUŻBAmodel K. Blancharda i M. Millera Spójrz w przyszłość Łatwo angażuj i Udoskonalaj innych Żadnej rutyny Bierz pod uwagę efekty i relacje Aktywnie wdrażaj wartości

 15. Traktuj ludzi Pomagaj w problemach Okazuj uznanie Wykorzystuj wzorce sukcesów Akceptuj odmienne opinie i poglądy Żartuj Nagradzaj współpracę Interesuj się taktownie sprawami osobistymi Eliminuj niezdrową konkurencję i fałsz [Por. Por. Wziątek-Staśko A.(1999) Człowiek w firmie: zaniechania i postulaty. Studium przypadku. Personel 9/1999 s. 25-27]

 16. 4. KONTROLOWANIE • Kontrolowanie - porównywanie działań z procedurami (kontrola „w trakcie działania”) - i osiągniętych wyników z założonymi celami (kontrola ex post) . • Obejmuje także formułowanie wniosków dotyczących zmniejszenia rozbieżności „teraz” i w przyszłości. (Planowanie może być kontrolą ex ante).

 17. Siedem zasad życia publicznego [Pierwszy Raport Komisji Nolana, maj 1995r.] • Bezinteresowność • Prawość • Obiektywność • Odpowiedzialność • Otwartość • Uczciwość • Przykład z góry.

 18. Koszty własne produkcji a wydajność wg Karola Adamieckiego (1924r.) Koszt całkowity B C c A b a W pw 0 Wydajność

 19. Legenda do rysunku koszty własne produkcji a wydajność • AB - krzywa kosztu na jednostkę czasu pracy maszyny; • OC - styczna z krzywą AB w punkcie C, wyznaczającym minimum kosztu straconego czasu (= zero); • W - punkt wyznaczający wielkość produkcji wzorcowej Pw; • ab - odcinek przedstawiający tzw. koszt użyteczny; • bc - odcinek przedstawiający koszt straconego czasu.

 20. P. F. Drucker (1990 r.): "Metoda tradycyjnego rozliczania kosztów mierzy jedynie koszty produkcji, natomiast ignoruje koszty nieprodukowania, wynikające na przykład z czasu postoju maszyny lub usterek wyrobu wymagających jego obrabiania lub przeróbki. Wiadomo, że czas nieprodukowania wynosi więcej niż 20% ogólnego czasu produkcji, w niektórych zakładach nawet 50%, a kosztuje tyle samo ile czas produkcji w płacach, ogrzewaniu, oświetleniu, oprocentowaniu kapitału, a nawet w zakresie surowców. System tradycyjny nie mierzy żadnego z tych czynników.”

 21. Prawa harmonii (K. Adamiecki) • Doboru: współpracujące elementy powinny być do siebie dobrane tak, aby miały zbliżone produkcje wzorcowe i aby łączny koszt straconego czasu był jak najmniejszy. • Działania: praca współpracujących ze sobą elementów powinna być sharmonizowana w czasie tak, aby nie występowały tzw. „wąskie gardła” i przestoje. • Duchowa: Współpracujących ludzi powinna łączyć więź duchowa (emocjonalna) – „duch wspólnoty”, tak by nie występowały napięcia i konflikty.

 22. Role kierownika (H. Mintzberg) Pozycja i władza formalna Role międzyludzkie Role informacyjne Role decyzyjne • Reprezentant • Przywódca • Łącznik • Monitor (radar) • Siewnik • Rzecznik • Przedsiębiorca • Kierujący • zaburzeniami • Rozdzielający • zasoby • Negocjator Doradca Mentor Trener (coach) Opowiadacz historii (storyteller)

 23. 24 = 3 X 8 • Wczoraj jest jak zrealizowany czek, zapomnij o nim. • Jutro to niepewny weksel, nie licz na niego. • Dzisiaj to brzęcząca moneta, zrób z niej użytek!!! Trzy postawy (wzorce) • Pracoholik • Leniwy • Mądrze leniwy.

 24. Syndrom chronicznego zmęczenia Fazy: • Objawy złego dziania się. • Pozorny powrót do formy. • Depresja i …zawał, wrzody, cukrzyca, zaburzenia psychiczne. • ….karoshi – śmierć z przepracowania.

 25. Pierwsze pytanie: Co JA/ON/MY robimy? Do badania pracy wykorzystaj: • Obserwację: • samoobserwację • obserwację przez kogoś • skategoryzowaną • nie skategoryzowaną • ciągłą (fotografia dnia roboczego) • migawkową • Badania kwestionariuszowe • ankieta • wywiad.

 26. Zasada „20-80(%)” Decyzje, działania, koszty 20% 80% Wyniki Wyniki Decyzje, działania, koszty

 27. Przykładowi złodzieje czasu - telefon • Telefonowanie impulsywne. • Nieprzygotowanie do rozmowy. • Chaos na wejściu np. brak „filtra”. • Chęć omówienia zbyt wielu kwestii. • Gadulstwo. • Nieokreślenie czasu rozmowy. • Brak kontroli czasu. • Brak spokojnego miejsca do prowadzenia rozmowy.

 28. Przykładowi złodzieje czasu - zebrania • Niejasny cel zebrania. • Niewłaściwy dobór uczestników. • Brak planu. • Zbyt często. • Źle zredagowane notatki z zebrania. • Pustosłowie. • Niekompetentny prowadzący. • Brak kontroli czasu.

 29. Przykładowi złodzieje czasu - komunikacja • Niewłaściwe kanały komunikacji. • Nadmierna lub zbyt mała dostępność i przystępność. • Problemy językowe. • Brak samokontroli i autodyscypliny. • Zwlekanie z odpowiedzią. • Słabe zarządzanie informacjami. • Informacje niewiarygodne, bezużyteczne, niepełne.

 30. Rozmawiaj Często patrz w oczy Interesuj się szczerze problemami innych Emanuj pozytywne uczucia Pozwalaj ludziom mówić Łagodnie rozmawiaj o sprawach przykrych Odpowiadaj szczerze na pytania [Por. Wziątek-Staśko A.(1999) Człowiek w firmie: zaniechania i postulaty. Studium przypadku. Personel 9/1999 s. 25-27]

 31. Przykładowi złodzieje czasu – delegowanie • Brak zaufania do siebie. • Brak zaufania do innych. • Obawa odmowy. • Zbyt silna kontrola. • Obawa, że ktoś zrobi coś lepiej. • Obawa przed wychowaniem następcy. • Prymat działania nad zarządzaniem. • Presja czasu.

 32. Inni złodzieje czasu • Brak zdecydowania • Tylko ja • Zarządzanie przez nękanie („ręka na pulsie”) - przerywanie • Brak instrumentalizacji – komputer, segregatory • Niska asertywność

 33. Najważniejsze pytania: • Czy TO musi być zrobione? Jesteś szczęściarzem! Masz wolne! NIE TAK 2. Czy JA TO muszę zrobić? Jesteś szczęściarzem! Jeśli nie TY to KTO? NIE TAK DELEGUJ! Stosuj cykl organizacyjny

 34. Znaczenie zadania 65% 20% 15% Zadania A Wzorzec: ok. 3 godz. Zadania B Wzorzec: ok.1 godz. Zadania C Wzorzec: ok.45 min. 15% 20% 65% Udział czasowy Rys. Analiza ABC czasu

 35. Myśląc "czas to pieniądz" musisz: • Terminy spraw i zajęć spisać. • Ramy czasowe zadań określić. • Zaplanować rezerwę czasu. • Ograniczyć się priorytetów. • Skontrolować wykonanie.

 36. Zasada „60-20-20” „60-20-20 (%)” Zadania/ czynności spontaniczne R niezaplanowane zaplanowane

 37. Zasada D. Eisenhowera - priorytety Ważność Zadania A Zadania B Zadania C K Pilność

 38. Delegowanie jest przekazywaniem • konkretnych zadań, uprawnień i cząstkowej odpowiedzialności • konkretniej osobie • na określony czas, ale bez prawa przekazywania tego, co otrzymane w drodze delegacji niżej i bez możliwości pozbycia się pełnej odpowiedzialności.

 39. Delegowanie – wskazówki 1-6/15 • Sprawdź własne zadania przed delegowaniem. • Upewnij się czy delegowany rozumie zadanie tak samo jak ty. • Upewnij się czy jasno określiłeś JEGO uprawnienia i odpowiedzialność, czy zna je i rozumie. • Określ termin wykonania zadania. • Określ znaczenie zadania. • Ustal, czy nie koliduje ono z innymi JEGO obowiązkami. W razie potrzeby zasugeruj priorytety.

 40. Delegowanie – wskazówki 7-10/15 • Gdy jest to konieczne określ specjalne wymagania i przedstaw własne propozycje. • W przypadku zadań złożonych i nie rutynowych, podziel je na cząstkowe, opisz i przedstaw w jasny sposób delegowanemu. • Sprawdź czy dysponuje ON informacjami potrzebnymi do dobrego wykonania zadania. • Zaplanuj działania uwzględniając możliwe trudności.

 41. Delegowanie – wskazówki 12-15/15 • Postępuj tak, by delegowany pytał ciebie w przypadku wątpliwości. • Upewnij się, że inni wiedzą za co delegowany jest odpowiedzialny, jakie ma uprawnienia i czy będą wspierać JEGO działania. • Ustal czas i sposób informowania ciebie o zaawansowaniu prac. • Ustal własny system kontroli.

 42. Wybrane prawa czasu • Każda czynność zajmie tyle czasu ile możemy na nią poświęcić. • Czynność przerwana domaga się ukończenia tym silniej im bliżej końca została przerwana. • Nic nie jest tak proste, jak to sobie na początku wyobrażamy. • Plan nie uwalnia od tego, co nieprzewidywalne • Nikt nie może działać bez przerwy. • Czas „stracony” z powodu przerwy jest dłuższy niż czas jej trwania. • Niezdecydowanie (brak decyzji) zabiera czas.

 43. Przykazania dla tych, którzy chcieliby, ale… • Upewnij się, czy naprawdę chcesz osiągnąć założony cel. • Niech wymagania jakie sobie stawiasz będą realistyczne. • Zamiast wyznaczać sobie cele odlegle i maksymalistyczne, postępuj metodą małych kroków. • Doceniaj każdy sukces w dążeniu do celu. • Nie oskarżaj się bezlitośnie. Jeśli plan się nie powiódł, po prostu zacznij od nowa. • Miej czas dla siebie, bez telewizora, bez hałasu, bez rozmów o niczym. • Uwagę swą kieruj nie na czyny a na owoce czynów.

More Related