1 / 20

Veiligheid Voorop 10 Actiepunten voor veiligheid

Veiligheid Voorop 10 Actiepunten voor veiligheid. Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Colette Alma, Directeur VNCI 16 februari 2012. Index. Gebeurtenissen die de stemming bepalen Onderzoeken n.a.v. ChemiePack en hun resultaten Acties bedrijfsleven: “Veiligheid Voorop”

risa
Download Presentation

Veiligheid Voorop 10 Actiepunten voor veiligheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Veiligheid Voorop10 Actiepunten voor veiligheid Vereniging van de Nederlandse Chemische IndustrieColette Alma, Directeur VNCI 16 februari 2012

 2. Index • Gebeurtenissen die de stemming bepalen • Onderzoeken n.a.v. ChemiePack en hun resultaten • Acties bedrijfsleven: “Veiligheid Voorop” • Voor wie is het actieplan bedoeld? • Nog meer (administratieve) lasten?.... Of toch niet? • Tot slot

 3. Gebeurtenissen die de stemming bepalen • Grote chemische ongevallen als Seveso (1976) en Bhopal (1984) • Seveso heeft geleid tot post Seveso EU richtlijn => in Nederland Brzo • Recenter: Buncefield (2005), BP Texas (2005), BP Golf v Mexico (2010); • Nederland: Brand ATF Drachten (2000) / vuurwerkramp Enschede (2000), incident DSM Geleen (2003), transportincident Barendrecht, ontsporing Kijfhoek etc. • 5 jan 2011: Grote brand op Moerdijk BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen

 4. Onderzoeken n.a.v. Chemie-Pack en hun resultaten • Onderzoek door Vrom-Inspectie naar de vergunningsituatie, naleving en handhaving • Quickscan Brzo en PGS 15 door Vrom-Inspectie • Onderzoek naar optreden overheden en naar aanwijzing bedrijfsbrandweren door IOOV (Inspectie openbare orde en veiligheid) • Onderzoek naar arbeidsomstandigheden van Politie en Brandweer • Onderzoek naar de oorzaak van de brand door Onderzoeksraad voor Veiligheid Gerapporteerd op 9 februari 2012

 5. Onderzoeksresultaten (o.a.): • Bedrijf heeft moeite met naleving: veel afwijkingen die vervolgens wel zijn afgewerkt • Overheid niet doortastend bij handhaving • Quickscan: veel bedrijven hebben “zaken niet op orde” • Bedrijf heeft met opzet vergunningvoorschriften en eigen veiligheidsregels overtreden • Veiligheidscultuur in het bedrijf was ontoereikend • Ketenverantwoordelijkheid door klanten is onvoldoende ingevuld

 6. Acties bedrijfsleven • Zelf initiatief nemen, om sector als geheel vooruit te helpen • Uitstraling: pro-actief • “Gevorderden” helpen anderen denk aan Veiligheidsnetwerken • Open & actief communiceren • Actief netwerken met betrokkenoverheden: Min I&M, Arbeids-inspectie, IPO/VNG • Actieplan: “Veiligheid Voorop”

 7. Voor wie is het actieplan bedoeld? • Voor alle leden van de ondertekenende branches die onder de BRZO of ARIE regelgeving vallen:Alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken • Voor bedrijven die werken voor deze bedrijven, bijvoorbeeld aannemers en logistieke dienstverleners • Voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij een branche, maar wél Brzo-plichtig zijn en willen mee-verbeteren

 8. Nog meer (administratieve) lasten?.... Of toch niet? • Het actieplan is een logisch onderdeel van het Responsible Care programma • De geplande acties sluiten zoveel mogelijk aan bij de wettelijke eisen die Brzo regelgeving stelt, dus… • Voor bedrijven die dit goed hebben geïmplementeerd is er weinig extra belasting • Voorbedrijven die nog niet zover zijn is dit een goede kans op een sprong vooruit

 9. Nog meer (administratieve) lasten?.... Of toch niet? Rechtvaardiging: • Eigen belang: veiligheid waarborgen én • Omgevingsbelang: verantwoording afleggen (gezien trend bij overheid) • Branchebelang: het imago van alle bedrijven en de relatie met de toezichthoudende overheid wordt verslechterd door slechte prestaties bij één of enkele bedrijven

 10. 10 actiepunten op een rijtje, uitleg in vogelvlucht • Werknemers beschikken over vereiste competenties voor veilige uitvoering… • Bevorderen van Veiligheid in opleidingen in Nederland • Aansluiten bij een regionaal veiligheidsnetwerk • Versterken van regionale veiligheidsnetwerken • Vergewissen van een solide veiligheidscultuur bij partners in de keten Bevorderen van goed leiderschap in de praktijk Bevorderen dat de kwaliteit van het veiligheidbeheerssysteem continu verbetert Nagaan welke gegevens bekend zijn om de veiligheidsprestaties te meten Deze gegevens jaarlijks rapporteren aan de branchevereniging Jaarlijks publiceren op brancheniveau van de prestaties

 11. Bevorderen van goed leiderschap in de praktijk • De veiligheidscultuur in een bedrijf is van iedereen, maar wordt bepaald door de leiding • De leiding moet betrokken zijn (raken) bijveiligheid en dat tonen (Walk the talk) • Directeur / management team voert zélf veiligheidsinspecties uit • MT stelt leading indicators vast en bespreekt die in de MT vergadering

 12. Aansluiten bij een regionaal veiligheidsnetwerk • De regionale veiligheidsnetwerken, soms ook wel Masterclass Veiligheid (MV) genoemd, richten zich met name op Brzo bedrijven • De bedoeling is om de veiligheid te versterken door • met elkaar te delen (best practices en incidenten), • van elkaar te leren • en samen onderwerpen uit te diepen

 13. Regionale Veiligheidsnetwerken

 14. Aansluiten bij een regionaal veiligheidsnetwerk Instrumenten o.a.: Workshops (interactieve activiteit) Lezing (expert vertelt) Bedrijfsbezoeken (leren van ervaring van de gastheer/-vrouw) Actie: alle 102 VNCI (of 423 ?) BRZO bedrijven zijn lid van een Masterclass !!!

 15. Versterken van regionale veiligheidsnetwerken • Voor goed functioneren van het netwerk is vertrouwen nodig.Bij toetreding van nieuwe bedrijven moet het opgebouwde vertrouwen behouden blijven • De vijf regionale netwerken werken intensiever samen, waarbij programma’s worden gedeeld;Hierdoor is voorbereiding gemakkelijker • Door groter aantal deelnemerskan én de bijdrage laag blijven én is een klein budget beschikbaarvoor, bijvoorbeeld,parttime ondersteuning

 16. Vergewissen van een solide veiligheidscultuur bij partners in de keten Als één schakel in de keten slecht functioneert……. Geef aan uw leveranciers het signaal af:wij voldoen aan de Wet;…verwachten dat ook van u! Welke mogelijkheden hebt u? • Bij contractafsluiten verwachting vastleggen • Jaarlijks checklist opsturen en laten retourneren • Regelmatig leverancier bezoeken met “veiligheid” op de agenda • Formele (milieu- &) veiligheidsaudit uitvoeren(zeker als de leverancier kritisch is voor uw business continuity) De prikkel van een commerciële partner is vaak effectiever dan van de overheid

 17. Tot slot

 18. Veiligheid Voorop We doen het om veiligheid te vergroten en om het vertrouwen van onze omgeving te (blijven) verdienen!

 19. Vragen??

More Related