1 / 8

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 081-552-8999. พ.ต.ท.มานพ ยะรังวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. โทร. 089-454-4340.

risa
Download Presentation

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

  2. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 081-552-8999 พ.ต.ท.มานพ ยะรังวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. โทร. 089-454-4340 พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 089-444-9696 พ.ต.ท.หญิง สุชญา ธรรมวัฒนะ รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 081-310-4768 ว่าที่ พ.ต.ท.สกนธ์ ดำสาคร สว.งานผลิตอัตรากำลัง โทร. 085-807-0924 ว่าที่ พ.ต.ต.สิทธิชัย เร่งประเสริฐ สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต. โทร. 086-788-8918 พ.ต.ท.หญิง นิออน แก้วก่า สว.งานบัญชีถือจ่าย โทร. 086-308-3749 พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ สว.งานพนักงานราชการและลูกจ้าง โทร. 086-799-5729 พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร์ สว.งานควบคุมอัตราชั้นประทวน 1 โทร. 081-829-9540 ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ยิ่งพันธ์ ธรรมศิริ สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง อต. โทร. 086-514-1203 ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี วัฒนธรรม สว.งานควบคุมอัตราชั้นประทวน 2 โทร. 081-382-9169

  3. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.ท.มานพ ยะรังวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. โทร. 089-454-4340 ว่าที่ พ.ต.ท.สกนธ์ ดำสาคร สว.งานผลิตอัตรากำลัง โทร. 085-807-0924 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบ • งานการผลิตและจัดสรรอัตรากำลัง • งานการลาศึกษาต่อของข้าราชการตำรวจ • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ • ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา • - ฯลฯ พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ สว.งานพนักงานราชการและลูกจ้าง โทร. 086-799-5729 • หน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ • - การจัดทำกรอบอัตราพนักงานราชการ • - การจัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปีของลูกจ้างประจำ • การสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี • งบประมาณ • - ฯลฯ

  4. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 089-444-9696 ว่าที่ พ.ต.ต.สิทธิชัย เร่งประเสริฐ สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต. โทร. 086-788-8918 หน้าที่งานควบคุมอัตราชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน 1.การควบคุมตำแหน่งและตัวคนครอง ของข้าราชการตำรวจ 2. การกันตำแหน่งกรณีต่างๆ 3. การบันทึกข้อมูลสูญเสีย 4. การตรวจสอบและจัดทำสถานภาพ กำลังพลของข้าราชการตำรวจ พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร์ สว.งานควบคุมอัตราชั้นประทวน 1 โทร. 081-829-9540 ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี วัฒนธรรม สว.งานควบคุมอัตราชั้นประทวน 2 โทร. 081-382-9169

  5. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.ท.หญิง สุชญา ธรรมวัฒนะ รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โทร. 081-310-4768 พ.ต.ท.หญิง นิออน แก้วก่า สว.งานบัญชีถือจ่าย โทร. 086-308-3749 • หน้าที่งานที่ต้องทำ • การจัดทำร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจประจำปี • งบประมาณ 198 หน่วยเบิก ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด • - รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจในกรณีต่างๆ • - การตัดโอนอัตราเงินเดือนนายพล ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ยิ่งพันธ์ ธรรมศิริ สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง อต. โทร. 086-514-1203 หน้าที่งานที่ต้องทำ - จัดทำคำขอตั้งงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ - จัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร - จัดทำเอกสารคำชี้แจงเข้า ค.ร.ม.

  6. งานผลิตอัตรากำลังฯ ฝ่ายประวัติ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. ฐานข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจ - ตำแหน่ง - คนครอง - ตำแหน่งว่าง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบัญชีถือจ่าย งานงบบุคลากร วิเคราะห์ตำแหน่ง เกษียณอายุข้าราชการ

  7. รายงานสถานภาพข้าราชการตำรวจเปรียบเทียบ อต.กับ POLIS

  8. เปรียบเทียบความแตกต่าง ฐานข้อมูล อต. กับ โปรแกรม POLIS

More Related