slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013. Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti. Schéma formování priorit. Analýzy prostředí. Identifikace „bariér“. Vize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti' - risa-sargent


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013

Ing. Boris Halata

ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti

Sekce rozvoje podnikatelského prostředí

a konkurenceschopnosti

sch ma formov n priorit
Schéma formování priorit

Analýzy prostředí

Identifikace „bariér“

Vize

Globální cíl

Specifické cíle

Priority

Strategie EU

vize 2015
Vize 2015

„V horizontu roku 2015 by měla mít Česká republika konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se, jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na ostatních mezinárodních trzích.

Podnikatelský sektor by měl svoji konkurenceschopnost opírat především o aplikaci nových vědeckovýzkumných poznatků, realizaci inovačních opatření, kvalifikovanou pracovní sílu a fungující ucelenou síť podnikatelských služeb.“

sou asn situace esk ekonomiky
Současná situace české ekonomiky

Pozitivní stránky:

 • relativně rychlý ekonomický růst (5,1 % 2.Q 2005)
 • rostoucí exportní výkonnost české ekonomiky
 • masivní příliv FDI atd.

Negativní stránky:

 • nízká produktivita práce ve srovnání s EU
 • nízká inovační aktivita
 • nedostatečná mobilita pracovní síly
 • nedostatek rizikového kapitálu atd.
identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n
Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání
 • Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI
 • Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií
 • Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení
 • Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky
 • Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch
 • Vysoká energetická náročnost výroby
identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n1
Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání

Bariéry  Cíle

 • Zvýšení spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI
 • Intenzivnější podpora VaV a transferu technologií
 • Efektivní využívání ICT a moderních metod řízení
 • Zlepšení vzájemné spolupráce mezi podniky
 • Zvýšení nabídky vhodných podnikatelských ploch
 • Snížení energetické náročnosti výroby
identifikace kl ov ch bari r rozvoje podnik n2
Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání

Intervenční oblasti

Výzkum, vývoj, inovace

Infrastruktura pro podnikání

KONKURENCESCHOPNOST

Lidské zdroje pro podnikání

Úspory energií

napl ov n vize
Naplňování vize

I4

I2

I1

I3

Naplňování vize

Vize

Cíle

ing boris halata sekce rozvoje podnikatelsk ho prost ed a konkurenceschopnosti

Děkuji za Vaši pozornost

Ing. Boris Halata

Sekce rozvoje podnikatelského prostředí

a konkurenceschopnosti

oppi 2007 2013

OPPI 2007 – 2013

Spolupráce

Inkubátor

Prosperita II.

Pracovní skupina 1

Praha, 27.2. 2006

spolupr ce klastry p ly excelence technologick platformy
Spolupráceklastry, póly excelence, technologické platformy

Cíl:

 • Podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti rozvojem odvětvových seskupení
 • Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšení podmínek pro podnikání a inovace
 • Zlepšení vazeb VŠ, výzkumu a podnikatelského sektoru.

Zaměření:

 • Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení podnikatelských subjektů s VVI a vzdělávacími institucemi
 • vytváření úzkých vzájemných vazeb a realizace kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.
spolupr ce klastry p ly excelence technologick platformy1
Spolupráceklastry, póly excelence, technologické platformy

Zaměření – 4 typy projektů:

 • Klastry
 • Póly excelence
 • Technologické platformy
 • Související aktivity (CzechInvest)

Dopady:

 • 30 – 40 klastrů
 • 10 – 15 pólů excelence
 • 5 – 10 technologických platforem
inkub tor
Inkubátor

Cíl:

 • Zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů, resp. podnikatelských inovačních center, vytvářejících podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem

Zaměření:

Podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj firem,zejména start-up a spin-off, s inovačním potenciálem

 • vznik a rozvoj inkubátorů, BIC, PIC apod.
 • sítě Business Angels
inkub tor1
Inkubátor

Zaměření (pokrač.):

 • nové finanční nástroje:

-dotace pro fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu

-patentové fondy pro podporu ochrany duševního vlastnictví

- aktivity související se zkvalitněním implementace programu

a vybudováním infrastruktury pro implementaci

Dopady:

 • Rozvoj podnikatelského prostředí, akcelerace vzniku a rozvoje inovativních firem, tvorba pracovních míst.
 • 40 – 50 podpořených inkubátorů
 • 10 fondů
 • 700 podpořených firem
prosperita ii
Prosperita II.

Cíl:

 • Zakládání, činnost a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a na ochranu duševního vlastnictví.

Zaměření:

 • Podpora infrastruktury pro průmyslový VVI se zaměřením na transfer technologií mezi subjekty inovačního prostředí.
 • Podpora přímé vazby mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou
prosperita ii1
Prosperita II.

Zaměření (pokrač.):

 • zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků
 • zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
 • vytvoření a uplatnění nových finančních nástrojů
 • aktivity související se zkvalitněním implementace programu

Dopady:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti regionů budováním znalostní základny v regionech
 • 40 podpořených VTP a CTT
 • 5 fondů
 • 400 podpořených firem
oppi 2007 20131

OPPI 2007 – 2013

Výzkumný potenciál

Inovace

Patent

Pracovní skupina 2

Praha, 27.2. 2006

v zkumn potenci l
VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

CÍL

 • Zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem (zejména MSP), zvýšení počtu podniků (zejména MSP), které provádějí vlastní výzkum a vývoj.
 • Trvalé zvyšování konkurenceschopnosti a tvorba kvalifikovaných pracovních míst.

ZAMĚŘENÍ

 • Podpora firem při budování pracovišť výzkumu a vývoje, a další rozvoj existující výzkumné a vývojové kapacity podniků
 • Prohloubení spolupráce podniků s VaV organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích a evropských programů VaV

DOPADY

 • Zvyšování výzkumného a vývojového potenciálu firem.
 • Zlepšování pozice firem v rámci inovační infrastruktury ČR.
 • Předpoklad je podpora cca 500 subjektů.
inovace
INOVACE

CÍL

 • Posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst
 • Stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP.

ZAMĚŘENÍ

 • Podpora komercionalizace výsledků VaV a transferu technologií do tržního prostředí prostřednictvím podpory inovačních projektů zaměřených na:

- zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,

-nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,

- nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele,

- nebo na zavedení progresivních marketingových metod,

- nebo na realizaci eko-inovací v průmyslové výrobě.

DOPADY

 • Zvýšení inovační aktivity podniků, zvýšení technologické úrovně výroby a zavedení efektivních metod řízení podniků.
 • Předpoklad podpora cca 1000 – 1400 subjektů
patent
PATENT

CÍL

 • Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví, malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, a vysokými školami.

ZAMĚŘENÍ

 • Podpora aktivit vedoucích k ochraně práv k duševnímu vlastnictví (zejména patentových aktivit) malých a středních podniků, pracovišť výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí (zejména u EPO, USPTO, JPO) a v ČR ve formě úhrady části nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví (vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků).

DOPADY

 • Zlepšení patentové výkonnosti českých podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí.
 • Zvýšení dostupnosti právně chráněného know-how českých podniků směrem k zahraničí.
 • Předpoklad podpora cca 700 – 1000 subjektů.
oppi 2007 20132

OPPI 2007 – 2013

START, KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III

MARKETING

Pracovní skupina 3

Praha, 27.2. 2006

start
START

Cíl

 • zvýšení zájmu o podnikání
 • usnadnění vstupu nových subjektů do podnikání

Zaměření

financování podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání

Dopady

 • vznik cca 3000 nových podnikatelů
 • odstranění překážek při financování projektů začínajících podnikatelů
 • podpora realizace podnikatelských projektů žen - podnikatelek
slide28
:

KREDIT

Cíl

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti malých podnikatelů
 • zvýšení motivace malých podnikatelů k inovacím
 • zvýšení zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech

Zaměření

podpora realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií

Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1800 podnikatelů v počátečním stádiu rozvoje
 • zvýhodněná podpora podnikatelů v NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko
progres
PROGRES

Cíl

 • podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti
 • zvyšování zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech
 • zvýšení motivace podnikatelů k inovacím

Zaměření

• podpora realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů

Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1400 podnikatelů
 • tvorba nových pracovních míst
 • realizace inovačně zaměřených projektů
z ruka
ZÁRUKA

Cíl

 • podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti
 • zvyšování zaměstnanosti

Zaměření

• usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností dostatečného zajištění úvěru

Dopady

 • zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 6000 podnikatelů
 • tvorba nových pracovních míst
 • realizace inovačně zaměřených projektů
 • záruční fond umožní poskytnutí cca 30 mld. Kč záruk k úvěrům ve výši cca 43 mld. Kč
rozvoj iii
ROZVOJ III

 Cíl

 • realizace programu povede k růstu vlastních výkonů podpořených podnikatelů
 • zlepšení pozice podpořených podnikatelů na trhu
 • udržení, případněrůst počtu pracovních míst

Zaměření

•podporuje rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů ve vybraných regionech investicemi do nových technologií

Dopady

 • stabilizace podniků
 • růst tržeb z vlastních výkonů
 • udržení stavu zaměstnanosti ve vybraných regionech
marketing
MARKETING

Cíl

 • zvýšit marketingovou přípravu a připravenost malých a středních podniků pro vstup na zahraniční trhy
 • poskytovat podpůrné služeby v oblasti marketingu

Zaměření

• na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů s preferencí minimálně 3 malých a středních podnikatelů prostřednictvím marketingové prezentace na zahraničních trzích, výstavách a veletrzích

Dopady

 • podpora cca 1600 podnikatelských subjektů v rámci individuálních projektů
 • podpora cca 450 seskupení malých a středních podnikatelů
 • možnost efektivní marketingové presentace podnikatelů v zahraničí
oppi 2007 20133

OPPI 2007 – 2013

Poradenství, Trendy

Internacionalizace

Specializované veletrhy a mise v zahraničí

ICT a strategické služby, Využití ICT v podnicích

Pracovní skupina 4

Praha, 27.2. 2006

poradenstv
Poradenství

Cíl

 • Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit

Zaměření

 • Vytvořit systém poradenských služeb
 • Podpora finančně dostupných nástrojů pro firmy

Dopady

 • Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit
 • Zlepšení image poradenských služeb
 • Zlepšení propojení nabídky a poptávky
 • Vyšší spokojenost klientů a vyšší efekt poradenských služeb
trendy
Trendy
 • Cíl
     • Zlepšit informovanost o vývoji a potřebách klíčových oborů v České republice
     • Systematické a dlouhodobé porovnávání konkurenceschopnosti těchto oborů a světových trendů
 • Zaměření
     • Zajistit ucelené a systematické sledování vývoje podnikání a inovací
     • Výstupy budou sloužit pro firmy, vzdělávací, státní instituce a to zejména za účelem zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
trendy1
Trendy
 • Dopady
     • Kvalitativní - informovanost firem o trendech oborů, informovanost regionů o vývoji průmyslu a podnikání a inovací v jejich kraji,informovanost veřejnosti o prospěchu podnikání a inovací
     • Kvantitativní - nastavený systém sledování vývoje a informování, trvalé sledování vývoje a trendů minimálně 15 nejvýznamnějších oborů v ČR a jejich porovnání se zahraničím, realizace minimálně 15 pilotních projektů pro otestování navrhnutých strategií
internacionalizace
Internacionalizace
 • Cíl
     • Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod
     • Vytvoření podmínek pro zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti
 • Zaměření
     • Rozvoj podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na podporu mezinárodních aktivit firem. Jako základní opatření obsahuje informační, vzdělávací, poradenské a prezentační aktivity
 • Dopady
     • Zvýšení počtu firem ze zahraničí, které získají informace o průmyslu ČR
     • Zvýšení počtu kontaktů na zahraniční společnosti pro firmy z ČR
     • Zvýšení počtu úspěšných obchodních případů firem z ČR v návaznosti na realizované projekty.
specializovan veletrhy a mise v zahrani
Specializované veletrhy a mise v zahraničí
 • Cíl
     • Podpora konkurenceschopnosti výrobních podniků a poskytovatelů služeb účastí na zahraničních veletrzích a výstavách
     • Soustředěnou, společnou a systematickou prezentací zvýšit potenciál tuzemských firem
 • Zaměření
     • Zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem v zahraničí a zlepšení celkové prezentace České republiky prostřednictvím účasti na společné prezentaci průmyslu z ČR v zahraničí
 • Dopady
     • Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a služeb v zahraničí
     • 560 specializovaných veletrhů a výstav, 245 menších prezentací,70 podnikatelských misí za 7 let.
ict a strategick slu by
ICT a strategické služby
 • Cíl
     • Rozvoj informační a znalostní společnosti
     • Pozitivní dopad na skladbu HDP
 • Zaměření
     • Vývoj software a další služby v oblasti IT: digitalizace dat, standardizace, implementace a administrace ICT systémů apod.
     • Centra sdílených služeb: centra pro sdílení vnitropodnikových funkcí jako finance, účetnictví, lidské zdroje, marketing, řízení vztahů s dodavateli, IT apod.
     • Centra zákaznické podpory, High-tech opravárenská centra
 • Dopady
     • Cca 800 podpořených projektů během 7 let
vyu it ict v podnic ch
Využití ICT v podnicích
 • Cíl
     • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího potenciálu ICT v podnicích, rozvoj informační společnosti
 • Zaměření
     • Rozvoj a zdokonalování ICT infrastruktury v podnicích
     • Připojení podniků k vysokorychlostnímu internetu, podpora tvorby webstránek, zavádění e-commerce, tzv. paperless office apod.
     • Řešení podnikové agendy pomocí ICT
     • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti ICT
 • Dopady
     • Růst produktivity práce, zvýšení konkurenceschopnosti práce MSP, snížení provozních nákladů
     • Počet podpořených firem: cca 250 ročně
oppi 2007 20134

OPPI 2007 – 2013

Infrastruktura pro RLZ

Nemovitosti

Pracovní skupina 5

Praha, 27.2. 2006

infrastruktura pro rozvoj lidsk ch zdroj
INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • Cíl

zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů,

zvýšení konkurenceschopnosti podniků i zaměstnatelnosti jednotlivců

Zaměření

Podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, vybavení a zařízení infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu, průmyslových služeb, energetiky, podnikání a souvisejících oborech

 • Dopady

Kvantitativní i kvalitativní rozvoj kapacit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů

nemovitosti
NEMOVITOSTI
 • Cíl

Podpora kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí prostřednictvím adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů včetně zlepšení životního prostředí

 • Zaměření

Podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, zahrnujících výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových parků, výstavbu univerzálních nájemních hal, regeneraci brownfieldů (pozemků i objektů) a relokaci firem z intravilánu měst a obcí.

 • Dopady

Rozšiřování a zakládání nových podniků a výrobních závodů

zefektivnění využití a revitalizace území.

oppi 2007 20135

OPPI 2007 – 2013

Eko-energie

Pracovní skupina 6

Praha, 27.2. 2006

eko energie
Eko-energie
 • Cíl
     • Snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru (za ceny umožňující zachovat její konkurenceschopnost).
     • Omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit.
     • Snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů.
     • Podpořit podnikání v dynamicky se rozvíjejících oborech (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, energetické služby) a konkurenceschopnost v MSP.
     • Využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE ve velkých podnicích.
     • Využít významný energetický potenciál komunálních odpadů.
eko energie1
Eko-energie
 • Zaměření

1. Využití obnovitelných a druhotných zdrojů

2. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie

3. Podpora podnikání v energetických službách

eko energie2
Eko-energie
 • Dopady
 • Energetickými úsporami, zvýšením účinnosti užití energie a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie dosáhnout v souladu se státní energetickou koncepcí:
     • snížení relativní spotřeby primárních fosilních zdrojů na jednotku HDP
     • přiblížení energetické náročnosti české ekonomiky průměru EU
eko energie3
Eko-energie
 • Další efekty
     • Snížená zátěž životního prostředí vlivem nižších emisí škodlivin a skleníkových plynů,
     • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků nižšími náklady na energie,
     • Rozvoj nových oborů (obnovitelné zdroje, produkce biomasy) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti,
     • Rozvoj trhu s energetickými službami.