predstavitev projekta nadgradnja rcero ljubljana upgrading of rwmc ljubljana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavitev projekta NADGRADNJA RCERO Ljubljana UPGRADING of RWMC Ljubljana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavitev projekta NADGRADNJA RCERO Ljubljana UPGRADING of RWMC Ljubljana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39
riordan

Predstavitev projekta NADGRADNJA RCERO Ljubljana UPGRADING of RWMC Ljubljana - PowerPoint PPT Presentation

1 Views
Download Presentation
Predstavitev projekta NADGRADNJA RCERO Ljubljana UPGRADING of RWMC Ljubljana
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predstavitev projekta NADGRADNJA RCERO LjubljanaUPGRADING of RWMC Ljubljana Ljubljana, april 2009 Janko KRAMŽAR, Mitja PRAZNIK, SNAGA, Javno podjetje d.o.o.

 2. Objekti za predelavo odpadkov WT facilities • Čistilna naprava za izcedne vode na odlagališču Barje Leachate Treatment Plant • Tretja faza odlagalnega polja Landfill

 3. Ravnanje z odpadkiWaste Management • Zbiranje in odvoz • Predelava in obdelava (sortiranje, kompostiranje, MBO,MBS, sežiganje) • Odlaganje odpadkov oz. ostankov predelave

 4. Zbiranje in odvoz odpadkovCollection & Transportation • Nekdaj vsi odpadki odloženi v en zabojnik. • Prvo frakcijo, ki smo jo ločili, so bili kosovni odpadki. • Sredi 80 let postavljeni zabojniki za papir in steklo. • Začetek obratovanja zbirnega centra na Barju 95. • Leta 97 začne Snaga zbirati nevarne odpadke. • Leta 2003 Snaga postavi sistem ločenega zbiranja in dosedanjim frakcijam doda embalažo. • Leta 2006 Snaga začne zbirati biološke odpadke. • Izgraditi je potrebno nove zbirne centre.

 5. Zbiranje in odvoz odpadkov povzetekColl. & Transport. - Summary • Poudarek je na ločenem zbiranju. • Sistem je v glavnem postavljen. • Z ločenim zbiranjem bomo zajeli 40% gospodinjskih odpadkov oz. 20% od skupno sprejetih odpadkov.

 6. Odlaganje odpadkovWaste landfilling • Začetek odlaganja na lokaciji Barje 1964. • Zajem deponijskega plina na stari deponiji leta 1987. • Prvo tesnjenje dna na novi deponiji leta 1993 na tretjem odlagalnem polju. • Izkoriščanje plina za proizvodnjo elektrike leta 1995. • Leta 2001 uvedena taksa na odlaganje odpadkov. • Odlagalno polje 4,5 je skladno z evropskimi predpisi. • Druga faza bo zadostovala do konca 2009, tretja faza zagotavlja prostor največ do leta 2014. • Zagotoviti bo potrebno dodaten odlagalni prostor.

 7. Odlaganje odpadkov povzetekW.-Landfilling - Summary • Danes 90% odpadkov konča na odlagališču, jutri 80%. • Konec leta 2013 bo zmanjkalo prostora za odlaganje. • Zakonodaja omejuje odlaganje: • Dovoljeno je odlagati le ostanke po predelavi. • Dovoljeno je odlagati le do 5% organskega ogljika (pogojno do 18%). • Usmeritev v znižanje, do dokončne prepovedi odlaganja biorazgradljivih odpadkov.

 8. ZaključekConclusion • Problem:Kljub ločevanju odpadkov ostaja velika količina mešanih odpadkov, ki jih ne bomo: • mogli odložiti (pomanjkanje prostora), • smeli odložiti (zakonodaja). • Rešitev:Predelava odpadkov! • Inspite of selective waste collection we’ll still have a significant ammount of mixed residual waste which in the future - can not be put to the landfill (lack of space) - is not allowed to be disposed (regulation) • Solution: Waste treatment!

 9. Ciljna slika masnih tokovTarget mass-flow

 10. Poskusi predelave odpadkovExperience in W-Treatment • Kompostiranje zelenega odreza • Drobljenje lesa, lesni sekanci • Sortirnica – do investicijskega programa • Gradbeni odpadki, poskus 2003 in prenehanje 2005

 11. PredvidevanjaExpectations • Skupna količina odpadkov na prebivalca bo naraščala • Ločevanje odpadkov bo delno prispevalo k zmanjšanju odlaganja • Pričakujemo postopno znižanje odloženega deleža biorazgradljivih odpadkov do popolne prepovedi • Kompostiranje ne omogoča odlaganja • Povečanje izrabe odpadkov za energetske potrebe (klasična sežigalnica, sežig goriva iz predelave, bioplin). • Subvencija zelene energije? Alternativa je bioplin kot pogonsko gorivo.

 12. Dosedanje aktivnostiPast Activities • Strategija v Mestnem svetu leta 97 brez odločitve. • 2005 • DIP za predelavo organskih odpadkov • DIP za čistilno napravo na odlagališču Barje • DIP za predelavo mešanih odpadkov • PIZ za objekte predelave RCERO in izbor tehnologije • PIZ za čistilno napravo, in izbor tehnologije • 2006, 2007 • Investicijski program za RCERO • Investicijski program za čistilno napravo • Idejni projekt za objekte RCERO • Idejni projekt za čistilno napravo • Študije PVO, pridobitev OVS • Vloga za KS in feasibility študija za RCERO (objekti, čistilna naprava, tretje faza polja) • 2008, 2009 • Izvedba postopkov in sklenitev pogodb za ČN in 3. fazo odlagališča • 2 vmesni in končna verzija vloge in študije izvedljivosti za RCERO

 13. Organizacijska struktura projektaOrganisation Structure of the Project

 14. Cilji RCEROGoals of RWMC • Zagotoviti predelavo odpadkov • na obstoječi lokaciji, • s pridobivanjem in izkoriščanjem sekundarnih energentov, • ob spoštovanju vseh okoljskih omejitev, • podaljšati življenjsko dobo odlagališča. • Assure waste treatment - on the present site - with production & utilization of secondary energy sources - including environmental protection measures - expand the lifetime of the landfill

 15. Obravnavane tehnologijeComparison of Technologies • Obdelanih je bilo 6 različnih tehnologij za MGO in dve tehnologiji za BiOG. • Določeni so bili kriteriji za primerjalno analizo. • Določeni so bili ekonomski, tehnično obratovalni in okoljski vidiki za oceno in primerjavo variant. • Izbrana je bila najugodnejša varianta.

 16. Obravnavane varianteTechnology-Combinations • Mešani komunalno odpadki • Mehanska obdelava (s pripravo sekundarnega goriva) – Aerobna biološka obdelava-odlaganje • Mehanska obdelava (s pripravo sekundarnega goriva) – Suha anaerobna biološka obdelava-odlaganje • Mehanska obdelava (s pripravo sekundarnega goriva) – Mokra anaerobna biološka obdelava-sušenje-energetska izraba ostanka • Biološka suha stabilizacija-mehanska separacija (s pripravo sekundarnega goriva)-Odlaganje ali sežig v namenskem objektu • Priprava goriva-Uplinjanje-Odlaganje žlindre/pepela • Mehansko izločanje sekundarnih surovin-namenski sežig ostanka • Ločeno zbrani kuhinjski in podobni odpadki gospodinjstev • Aerobna obdelava s proizvodnjo komposta • Anaerobna obdelava s proizvodnjo bioplina in komposta

 17. Kriteriji za izključitveno primerjalno analizoEvaluationCriteria • Zadostnost podatkov o posameznih tehnologijah za ocenjevanje po izključitvenih kriterijihSufficient data • Zanesljivost –reference in navedba tehnologij v dokumentu BREF za industrije za obdelavo odpadkov (avgust 2005)Reliability • Zmogljivost, ki ustreza za potrebe RCERO-LJCapacity • Okoljske zahteve in skladnost z zakonodajo:Env.&Regul. Req. • Uporabnost produktov Usefull products • Količina preostankov, ki jih je treba odlagati na odlagališču Amounts for landfilling • MOL lahko samostojno poskrbi: • za energetsko izrabo pripravljenih sekundarnih energentov, • za odlaganje ostankov skladno s predpisi, • del končne oskrbe lahko v prihodnosti izvede na lokaciji Barje ali dislocirano na območju Ljubljane ali Slovenije.

 18. Primerjava variantComparison of Alternatives • Ekonomska Economic • Investicijska vrednost Inv. cost • Obratovalni stroški brez amortizacije po prihodkih Oper.Costs w. Depreciation • Neto sedanja vrednost NPV • Interna stopnja donosnosti IRR • Tehnično obratovalna Technical - operational • Prilagodljivost Flexibility • Dostopnost Availability • Umestitev v namenski prostor Space requirements • Neto pokrivanje porabe električne energije z lastno proizvodnjo Own energy production/consumption • Uporabnost produktov Usefull products • Možnost razširitve do lastne končne oskrbe na lokaciji Possiblity for autonomy on site • Zanesljivost in varnost obratovanja Reliability and oper. Safety • Okoljska Environmental • Uporaba dislociranega objekta za namenski sežig preostankov komunalnih odpadkov Separate facility for TT • Odlaganje preostankov Landfilling of residuals • Skupni energetski potencial Total energy potential • Proizvodnja “zelene” energije “greeen” energy production • Emisije v zrak Air emissions • Emisije odpadnih vod v čiščenje WW emissions

 19. Izbrana variantaSelected Alternative • MGO • mehanska obdelava • sortiranje – snovna izraba • anaerobna biološka obdelava z energetsko izrabo plina • priprava sekundarnega goriva • odlaganje odpadkov • energetska izraba SG in termična obdelava dehidriranega digestata • BiOG • anaerobna biološka obdelava z energetsko izrabo plina • zorenje digestata

 20. Cilji projekta izgradnje ČN izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov BarjeGoals of the WWTP • čiščenje izcedne vode do zakonsko predpisanih vrednosti - uskladitev emisij z zahtevami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, (Ur.l. RS, št. 7/00, 41/04); • pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče Barje (IPPC) in zagotovitev nadaljnjega obratovanja odlagališča; • varovanje virov pitne vode in podtalnice in • omogočeno čiščenje ostalih tehnoloških odpadnih vod, ki bodo nastale na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje do primernosti za iztok v kanalizacijo.

 21. Količine in obremenitev izcednih vodQuantities & Loads * Koncentracija KPK v izcedni vodi je posredno omejena s parametrom biološka razgradljivost, za katerega ne velja mejna vrednost 75 % ( ki jo pri izcednih vodah ni možno doseči ), če je koncentracija KPK manj kot 300 mg/l. ** koncentracije, ki so na meji MDK oz. ki presegajo MDK

 22. Obravnavane variante čiščenja izcednih vod odlagališča BarjeAlternatives Considered • Sekvenčni biološki reaktor (SBR)s fizikalno-kemijskim čiščenjem, naknadno adsorbcijo na aktivno oglje in selektivno ionsko izmenjavo bora, • Membranski biološki reaktor (MBR) z naknadno adsorbcijo na aktivno oglje in selektivno ionsko izmenjavo bora, • Reverzna osmoza (RO) z uparevanjem koncentrata.

 23. Primerjava variant glede vplivov na okoljeEnvironmental impacts -Comparison

 24. IZGRADNJA IV. IN V. ODLAGALNEGA POLJA V 3 FAZAHConstruction of New Landfill Cell- Phase 3 Faznost gradnjeje pogojena s konstrukcijo financiranja in pogoji predkonsolidacije temeljnih tal. VHOD na odlagališče 1. FAZA: 3,21 ha, 394.000 m3 2. FAZA: 4,47 ha, 821.000 m3 • 1. faza • (zapolnjeno) I. POLJE (zapolnjeno) 2. faza (v uporabi) 3. FAZA: 4,92 ha, 884.000 m3 II. POLJE (zapolnjeno) III. POLJE (zapolnjeno) 3. faza (predvideno) SKUPAJ: 12,61 ha, 2.100.000 m3 IV. in V. POLJE

 25. Obseg predvidene 3. faze gradnje Scope of works • 4,92 ha, 884.000 m3 • odstranitev predobremenitve • izgradnja V in J obodnega nasipa na območju 3. faze • izvedba planuma • izvedba tesnitve dna odlagališča ter V in J obodnega nasipa z mineralnim tesnilom in PEHD folijo • izvedba drenažnega sloja • položitev drenaž za zajem izcednih vod • postavitev plinjakov za odlagališčni plin v rastru 40 m • postavitev posedalnih plošč in piezometrov

 26. Lokacija predelave - Site

 27. Nova dejstvaNew Facts • Nova finančna perspektiva EU 2007-2013 • Nove uredbe za Kohezijski sklad • Nova metodologija, obrazci, roki, finančni viri • Dopolnitev vloge = nova vloga do 28. febr. 2008 - novi roki, novi deleži sofinanciranja • JASPERS pregled in usklajevanje vloge • EK – usklajevanje in pojasnila k vlogi • Vloga dokončno pregledana marca 2009

 28. Odločba Evropske komisije o dodelitvi sredstev KS (15.04.2009)

 29. Predračunska vrednostInvestment Costs

 30. Viri financiranjaSources

 31. Terminski planTime schedule

 32. STATUS PROJEKTOV V SKLOPU RCERO LJUBLJANA

 33. Gradnja ČN

 34. Gradnja odlagalnega polja

 35. Primer postrojenja MBO

 36. Količine včeraj

 37. Današnje stanje

 38. Načrtovano stanje 2015