Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze - PowerPoint PPT Presentation

projekta in eniertehniskaj s zin tn s stud jo o biedr bu kompetences cel ana stenot ja pieredze n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze

play fullscreen
1 / 17
Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze
166 Views
Download Presentation
riona
Download Presentation

Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekta „Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” īstenotāja pieredze IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Informatīvais seminārs tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem

 2. Projekta īstenotājs • Atbildīgais projekta iesniedzējs biedrība “Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments” • 16 000 studentu pārstāvniecība

 3. Projekta mērķis Biedru kompetenču paaugstināšana, lai tie spētu kvalitatīvi un regulāri pārstāvēt inženiertehnisko zinātņu kā valsts prioritārās augstākās izglītības tematiskās grupas studentu intereses un viedokli Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas procesā un tās veidotajās darba grupās un padomēs

 4. Problēmas apzināšana • 2009. gada sākums: - 40% augstākai izglītībai (inženierzinātnēm un dabas zinātnēm) • Nepietiekoša inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu pārstāvniecība Latvijas Studentu apvienībā un IZM līmenī • Nepietiekošas biedru prasmes studentu interešu pārstāvniecībai IZM

 5. Projekta īstenošana

 6. Projekta īstenošana P R O J E K T S P R O J E K T S

 7. Projekta aktivitātes Studentu apmierinātības pētījums Apmācību semināri Pieredzes apmaiņas braucieni NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana Seminārs sadarbības modeļa un stratēģijas izveidei

 8. Iegūtie rezultāti

 9. Parakstīts NVO un MK sadarbības memorands Iegūtie rezultāti (1)

 10. Iegūtie rezultāti (2) • 35 apmācīti un pieredzi ieguvuši biedri • Apkopota un pārņemta ārvalstu organizāciju pieredze • Izveidotas iestrādnes ilglaicīgai pārējo biedru kompetenču paaugstināšanai • Veikts plašs studentu apmierinātības pētījums

 11. Iegūtie rezultāti (3) • Izstrādāts IZM un RTU SP sadarbības modelis • Izveidota RTU Studentu parlamenta stratēģija nākamajiem trīs gadiem par inženiertehnisko zinātņu kā valsts prioritārās augstākās izglītības tematiskās nozares attīstību un studentu iesaisti tajā • Iegūti plaši kontakti

 12. Īsi par pētījumu Pirmais un līdz šim Latvijā lielākais inženierzinātņu studentu pētījums Aptaujāti 13 augstskolu sekojošu programmu studenti: • inženierzinātņu • ražošanas • būvniecības • dabas zinātņu • matemātikas • informācijas tehnoloģiju Kopumā anketu aizpildīja 1828 studenti no visām Latvijas augstskolām, kurās studē attiecīgās mērķgrupas studenti Aptauja tika veikta laika posmā 2011. gada marts – jūnijs

 13. Kopējā apmierinatība ar studijām Vidējais kopējās apmierinātības vērtējums – 7.1 punkts no 10

 14. Galvenie secinājumi • Studenti izvēlas studēt inženierzinātnes galvenokārt dēļ: • Iespējas studēt budžeta grupā • Iespējas iegūt labi apmaksātu darbu • Papildus studenti vēlētos: • Vēl vairāk prakses iespēju • Mūsdienīgākus studiju priekšmetus • Jaunākus un entuziastiskākus pasniedzējus • Vairums studentu (91%) ir ar mieru kādu daļu no kursiem apgūt svešvalodā • 37% procenti pastāvīgi strādā paralēli studijām, 40% strādā gadījuma darbus • 69% studentu darbs ir saistīts ar apgūstamo specialitāti • 44% studentu ir gatavi kļūt par pasniedzējiem • Pēc studijām vairums studentu vēlas strādāt Latvijā iegūtajā specialitātē

 15. Reālie rezultāti • Notikušas 3 projekta pētījuma prezentācijas: • Izglītības un zinātnes ministrijā • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā • Konferencē “Izglītības kvalitāte – kritēriji un vide” • Augstskolu interese par pētījuma rezultātiem • RTU SP biedru aktīvāka iesaiste MK noteikumu komentēšanā, balstoties uz izveidoto kontaktu pamata

 16. Komunikācija ar SIF

 17. Paldies par uzmanību! 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.