1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů - PowerPoint PPT Presentation

riona
1 policie a policejn pr vo vymezen pojm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů

play fullscreen
1 / 40
Download Presentation
1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů
122 Views
Download Presentation

1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Policie a policejní právo, vymezení pojmů

 2. Pojem policie • - pojem (slovo) policie je původem spojováno • -- s řeckým POLITEIA • -- příp. (podle jiných autorů) s řeckým slovem POLIS • -- s latinským POLITIA • - policie byla v historické perspektivě chápána různě • - tzv. "policejní řády" (16. stol.)

 3. Robert Maršan (počátek 20. století): • "Policie jest zvláštním spůsobem činnosti správní, jaksi negativní stránkou její, neméně ovšem důležitou než činnost pozitivní, neboť bezpečnost a ochrana práv garancií moci veřejné jsou nezbytnou podmínkou hodpodářského rozvoje i kultury... Doby kdy svépomoc nastoupí na místo moci veřejné, jsou dobami rozvratu a úpadku a první starostí upevňující se moci státní bývá, uvésti v zemi pořádek; neexistuje jediné společenství státní, v níž by přiměřeným spůsobem o zaručení bezpečnosti nebylo postaráno"

 4. J. Hoetzel (1937) • Podle jeho názoru je úkolem policie "chrániti preventivně neb represivně určité právní statky ať už úkony nevrchnostenskými (pozorováním, varováním, poučováním), neb úředními zákazy a příkazy. Její úkol je v podstatě konzervující: slouží jen k udržení dosavadních statků, nikoliv k vytvoření statků nových, nemá působnost tvůrčí"

 5. v dřívější době (až do konce 2. sv. války) byla ovšem policie chápána (v tehdejší literatuře i v pozitivním právu) šířeji než dnes, neboť tak byla označována veškeré kontrolní činnost, kterou dnes většinou označujeme jako správní dozor • K. Laštovka • Podle „rázu zájmu policejně chráněného“ (a podle území) • - státní • - místní (obecní) • Podle účelu • - policii bezpečnostní ("ochrana řádu") • - policii správní, resp. administrativní (tj. v zásadě správní dozor)

 6. po druhé světové válce se u nás termín policie přestal vůbec používat • "správní policie" se dále označovala jako kontrola, posléze správní dozor) • policii jako ozbrojený sbor nahradil Sbor národní bezpečnosti, který tvořili -příslušníci veřejné bezpečnosti -příslušníci státní policie ("politická policie" - "STB") • + Sbor nápravné výchovy

 7. Funkční pojetí policie - tj. především správní činnost ochraňující zdraví a život osob, majetek a zajišťující bezpečnost státu • Organizační pojetí - jako vykonavatele veřejné správy, výslovně jako policie označený ozbrojený bezpečnostní sbor - v dalším výkladu budeme kombinovat organizační i funkční pojetí - policie a tzv. pořádkový dozor

 8. Policii je třeba z pohledu správního práva chápat (v současné době) - jako veřejný ozbrojený bezpečnostní sbor plnící zejména správní funkce ochraňující (bezpečnost, zdraví, život a majetek), ale i zasahující do práv osob. • Další související pojmy: • Četnictvo • Policejní delikt • Policejní stát x Právní stát • Neurčité právní pojmy, resp. "pružné" pojmy • Bezprostřední zákrok • Pokyn, donucení • Lidové milice

 9. Pojem policejního práva • M. Vácha (1996) • - podle jeho názoru do policejního práva nepatří "vyšetřování, byť je prováděno policií", za součást policejního práva pokládá "kromě problematiky upravené v policejním zákoně i další úseky veřejné správy, které jí byly buď svěřeny přímo, nebo které na ni ministerstvo vnitra na základě zákonné delegace přeneseno (státní správa cestovních dokladů a pobytu cizinců a uprchlíků)" • rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. Aps 2/2004-69 (rozh. č. 623/2005 Sb. NSS, seš. 8) • Usnesení ÚS sp. zn. 2661/13 • ust. § 1 odst. 2 a 5 zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv • Policejním právem tedy rozumíme tu část správního práva, která upravuje organizaci a činnosti policie jako veřejného bezpečnostního sboru (jeho členů) a policejních organizačních složek státu (činnost policejních správních úřadů)

 10. Bezpečnostní právo • Správou policie se rozumí organizace spravování (státní správy) policie, tj. přehled správních úřadů či orgánů samosprávy, které policejní složky řídí, resp. organizace samotné policie.

 11. 2. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek na území Československa a České republiky

 12. Výchozí situace • 1. ve městech měli původně bezpečnostní službu zajišťovat měšťané - najímáni městští žoldnéři vykonávají pořádkovou službu - z toho později vznikly státní policejní složky (ve větších městech) • 2. panovník se staral se svými ozbrojenými složkami o bezpečnost svojí i silnic (zemské cesty) - to mělo později na starosti četnictvo • 3. v obcích - zajišťovala bezpečnost vrchnost - později (od r. 1848) obecní úřady - placení žoldnéři, později místní (obecní) policie financovaná obcí

 13. Rakousko, resp. Rakousko-Uhersko • určité vojensko-bezpečnostní složky byly organizovány pouze lokálně, příp. na přechodnou dobu • zpočátku se otázky bezpečnosti starala zemská vláda (16 stol.) • neúspěšné pokusy o organizaci (sjednocení) bezpečnostních složek • pokusy o zřízení policejního sboru pro venkov • Vídeň: • 1721 - zřízení bezpečnostní komise u zemské vlády (později policejní a bezpečnostní komise) • 1721 - ustanovení uličních komisařů

 14. Praha: (pražský policejní řád z r. 1523) • pol. 18 století - městská stráž (70 mužů) • 1780 - najato 60 ponocných • 1783 - 19 strážnic (100 mužů) (pražský policejní řád z r. 1787) • 1787 - 25 strážnic (160 mužů) • 1776 - zřízení Policejního ředitelství ve Vídni • 1785 - vznik policejních ředitelství v některých městech monarchie

 15. Policejní ředitelství • policejní ředitel podřízen zemskému šéfovi (místodržiteli) a zároveň policejnímu a cenzurnímu dvorskému úřadu ve Vídni • pravomoc sice jen v rámci města, ale zpravodajsky působilo po celé zemi • součástí policejního úřadu policejní sbor • 30. až 50 léta 19. stol. - Brno (90 mužů) - Vídeň (500 - 660 mužů) - Praha (500 mužů)

 16. Vídeň: • 1782 - hrabě Pergen postaven do čela státní policie (jako "ministr") - je považován za zakladatele jednotného policejního systému • 1793 - c.k. ministerský policejní dvorní úřad • 1801 - c.k. policejní a cenzurní dvorní úřad • 1848 - policie začleněna pod ministerstvo vnitra • 1850 - císařské rozhodnutí o základech organizace policejních úřadů • 1852 - obnoven Nejvyšší policejní úřad (- Policejní ministerstvo) • 1867 - ministerstvo zrušeno - ministerstvo zemské obrany - ministerstvo vnitra • 1868 - Ministerstvo pro zemskou obranu a veřejnou bezpečnost • 1870 - opět přechod pravomocí na Ministerstvo vnitra

 17. 60. léta 19.stol. • výkon policie rozsáhlou měrou přechází do působnosti obcí a zvláštní státní policejní úřady zredukovány (policejní ředitelství jen v Praze a Brně) • Četnictvo - první četnický pluk byl zřízen v rámci monarchie v r. 1815 v Itálii - v r. 1849 rozhodnutím císaře četnictvo zřizováno na celém území monarchie - vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné bezpečnosti klidu a pořádku (součást c.k. armády) • četnické pluky - četnická velitelství • Obce a politické (okresní) úřady

 18. Shrnutí • Státní policie působila zpravidla ve větších a významných městech (ředitelství, komisařství, expozitury), městská či obecní policie existovala v menších centrech, v řadě obcí nesídlil žádný bezpečnostní sbor, v některých obcích bezpečnostní funkce plnilo četnictvo.

 19. Vývoj na území Československa • tzv. recepční zákon (zákon č. 11/1918 Sb.) - převzata struktura policie a četnictva Rakousko-Uherska

 20. Státní policie: • úkoly: pečovat o "veřejnou bezpečnost a vnitřní klid, starati se o bezpečnost osob a majetku udržovat veřejný řád a vést v patrnosti obyvatelstvo a cizince" • zákon č. 165/1920 Sb., jímž se vláda zmocňuje zřizovat policejní úřady - rozšířen počet státních policejních úřadů • policejní ředitelství: Praha, Brno, Moravská Ostrava, Košice • policejní komisařství: např. Plzeň, Kladno, Podmokly, Cheb, Bohumín • 1929 - Všeobecná kriminální ústředna • 1938 - celkem 130 policejních úřadů, nárůst též v souvislosti s protistátní činností Sudetoněmecké strany

 21. Sbor uniformované a neuniformované stráže bezpečnosti: - zákon č. 165/1922 Sb., o zřízení Sboru stráže bezpečnosti - zákon č. 230/1922 Sb., o sborech stráže bezpečnosti - zákon č. 125/1927 Sb., o organizaci politické správy - nařízení vlády č. 51/1936 Sb., o organisaci správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy - zákon č. 270/1936 Sb. - Stráž obrany státu

 22. Četnictvo: • zákon č. 299/1920 Sb., o četnictvu "vojensky organizovaný sbor strážní" - podřízenost ministru vnitra - úkol: udržování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti na území Československa - četnická stanice, okresní četnická velitelství, velitelství četnických oddělení, zemská četnická velitelství - generální velitel četnictva

 23. Místní policie, resp. obecní stráž bezpečnosti: - existuje, pokud nebyla policejně-bezpečnostní funkce přenesena na státní policejní úřad - upravena v obecních zřízeních - věc samostatné působnosti obce

 24. Další bezpečnostní sbory, příp. jednotlivci ("veřejné stráže") (vedle policejních strážních sborů, četnictva a obecní stráže bezpečnosti) - stráž vojenská - civilní hlídači vojenské správy, - finanční stráž, - železniční strážní personál, - dozorčí personál v trestnicích ap. zařízeních, - veřejná stráž zemědělská - (personál lesní, honební, polní, vodní, rybářský)

 25. Protektorát Čechy a Morava • Československo po r. 1945 - již v r. 1945 - snahy o centralizaci - zrušení četnictva a místní policie, zřízen jednotný bezpečnostní aparát - Sbor národní bezpečnosti -- Veřejná bezpečnost -- Státní bezpečnost - Sbor nápravné výchovy (od r. 1965)

 26. Zákon č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti - pořádková služba - státněbezpečnostní služba - kriminální služba

 27. Další právní úpravy: • zákon č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti 1950 - Ministerstvo národní bezpečnosti 1953 - zrušeno - ministerstvo vnitra • zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti • zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti

 28. Československo (a Česká republika) po r. 1989 • zákon č. 169/1990 Sb. (zřízeny občanské komise, očista SNB) • zák. opatření SNR č. 57/1991 Sb., o zriadení Policajného zboru Slovenské republiky a zákon SNR č. 204/1991 Sb. o Policajnom zbore Slovenské republiky (pro Slovenskou republiku) • zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru (zrušen zák. č. 26/1993 Sb.) • Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii • Zákon č. 182/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 29. 3. Státní policie: prameny úpravy, činnost, organizace, postavení policisty, služební poměr, ochrana před jednáním policie a kontrola policie

 30. Prameny úpravy Ústavní úprava: • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky - čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 • Listina - čl. 44

 31. Zákony a jiné právní předpisy: • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: • Část první. Policie České republiky • Hlava I. Postavení a činnost Policie České republiky • Hlava II. Řízení a organizace policie • Hlava III. Základní povinnosti • Hlava IV. Spolupráce a další vztahy policie Díl 1. Spolupráce Díl 2. Další vztahy • Hlava V. Omezení osobní svobody • Hlava VI. Postup ve vztahu k věcem • Hlava VII. Vykázání • Hlava VIII. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob • Hlava IX. Použití donucovacích prostředků a zbraně • Hlava X. Práce s informacemi • Hlava XI. Mezinárodní spolupráce • Hlava XII. Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci • Hlava XIII. Kontrola policie • Hlava XIV. Ochrana názvu policie a udílení darů a medailí • Hlava XV. Správní delikty • Část druhá. (zrušena) – upravovala Inspekci policie • Část třetí. Ustanovení společná a přechodná - § 115 - mlčenlivost • Část čtvrtá. Závěrečná ustanovení

 32. Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona a Policii České republiky • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů • Zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky • Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů

 33. vyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky • vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky • nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

 34. vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru • nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterou se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení • nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů • vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

 35. Další důležité zákony: • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (o zbraních)

 36. Evropské aspekty policejního práva 1. Policie a Rada Evropy • Deklarace Parlamentního shromáždění Rady Evropy o Policii (z 8. 5. 1979) 2. Policie a EU • týká se to v podstatě jen činnosti policii v souvislosti s trestním řízením • srov. zejm. hlavu V., kapitolu 5 SFEU • že se nejedná o běžnou správní činnost policie potvrzuje čl. 72 SFEU: Hlava V. (se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti)

 37. A. Činnost policie podle zákona o policii • policie slouží veřejnosti • (vazba na čl. 2 odst. 3 Ústavy - státní moc slouží všem občanům...) • úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (vazba na čl. 10 Ústavy) • (ostatní činnosti stanoví zvláštní předpisy - srov. dále)

 38. Dvojí role policie • policie vystupuje - z hlediska správního práva - v zásadě ve dvou rolích: -- jako bezpečnostní sbor, resp. prostřednictvím jednotlivých policistů plní "pořádkové" či dozorčí funkce, při jejichž výkonu policisté mají jistá oprávnění a povinnosti (srov. dále) - sem spadá i příp. ukládání pokut v blokovém řízení (porušení pravidel silničního provozu) - ( i to je výkon státní správy) -- policie, resp. její organizační složky jako správní úřady vykonávají státní správu v případech stanovených zvláštními zákony, jedná se např.: a) rozhodování ve věcech cizinců ( zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) b) rozhodování ve věcech zbraní a střeliva ( zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu)

 39. B. Činnost policie podle dalších právních předpisů (výběr) • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

 40. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích • Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky