slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) ü³ÏáõÉï»ï: Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý سëݳ·Çï³óáõÙ: ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñͳñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù. ²ß˳ï³í³Ûñ : §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À (2006Ã.-Çó ÙÇÝã ûñë) ´³ÅÇÝ: Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ä³ßïáÝ: Çñ³í³µ³Ý.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.)' - ringo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ:Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ:ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.)

ü³ÏáõÉï»ï:Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý

سëݳ·Çï³óáõÙ:ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñͳñ³ñ³Ï³ÝÇñ³íáõÝù

slide2
²ß˳ï³í³Ûñ:§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À

(2006Ã.-Çó ÙÇÝã ûñë)

´³ÅÇÝ:Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý

ä³ßïáÝ:Çñ³í³µ³Ý

slide3

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ/íëï³Ñí³Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ

- µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

- áã µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

- µ³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ѳٳå³ï³ë˳ݻóáõÙ ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ

- ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÇ, µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ

slide4

- ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ ÐРδ` áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí

- ´³ÝÏÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ ÐРδ` ·ñ³ÝóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí

- Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ´³ÝÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ

- Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

slide5

ÆÝãáõ± §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À

- åñ³ÏïÇϳ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý §Îñ»¹Çï ²·ñÇÏáɦ µ³ÝÏáõÙ

- ¨’ ÐüÐÐ ¨’ §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À

ѳÛ-ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÷³ÛÉáõÝ ûñÇݳÏÝ»ñ: