slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.)

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) - PowerPoint PPT Presentation

ringo
123 Views
Download Presentation

²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ: Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ²ÝáõÝ/³½·³ÝáõÝ:Ø»ñÇ ²Ùå³ñçÛ³Ý àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ:ÐüÐÐ (2002-2008ÃÃ.) ü³ÏáõÉï»ï:Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý سëݳ·Çï³óáõÙ:ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñͳñ³ñ³Ï³ÝÇñ³íáõÝù

  2. ²ß˳ï³í³Ûñ:§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À (2006Ã.-Çó ÙÇÝã ûñë) ´³ÅÇÝ:Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ä³ßïáÝ:Çñ³í³µ³Ý

  3. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ/íëï³Ñí³Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ - µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ - áã µ³ÝϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ - µ³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ѳٳå³ï³ë˳ݻóáõÙ ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ - ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÇ, µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ

  4. - ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ ÐРδ` áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí - ´³ÝÏÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ ÐРδ` ·ñ³ÝóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí - Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ´³ÝÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ - Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

  5. ÆÝãáõ± §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À - åñ³ÏïÇϳ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý §Îñ»¹Çï ²·ñÇÏáɦ µ³ÝÏáõÙ - ¨’ ÐüÐÐ ¨’ §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜΦ ö´À ѳÛ-ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÷³ÛÉáõÝ ûñÇݳÏÝ»ñ:

  6. ÞÜàðвβÈàõÂÚàõÜ