Stjecanje vlasni tva originarni na in stjecanja
Download
1 / 24

Stjecanje vlasništva Originarni način stjecanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Stjecanje vlasništva Originarni način stjecanja. Ana-Marija Mamić, Andrija Baričević,Ana Trčak, Igor Šlosar. Način stjecanja prema Gaju : Način utvrđen prema civilnom pravu (mancipatio,in iure cessio,usucapio) Način utvrđen prema ius gentium ( traditio)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stjecanje vlasništva Originarni način stjecanja' - rinah-jones


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stjecanje vlasni tva originarni na in stjecanja

Stjecanje vlasništvaOriginarni način stjecanja

Ana-Marija Mamić, Andrija Baričević,Ana Trčak, Igor Šlosar


Način stjecanja prema Gaju :

 • Način utvrđen prema civilnom pravu

  (mancipatio,in iure cessio,usucapio)

 • Način utvrđen prema ius gentium

  ( traditio)

  Justinijanovo pravo poznavalo je samo jednu vrstu vlasništva i jedan način stjecanja

 • Ius gentium( occupatio,thesaurus,….)


Moderna pravna nauka
Moderna pravna nauka

 • Originarni način stjecanja vlasništva

  (oblik u kojem se pravo stječe samostalno, tj.bez obzira na pravo prethodnika)

 • Derivativni način stjecanja vlasništva

  (pravo vlasništva se izvodi iz prava njegova prethodnika)


Originarni na in stjecanja
Originarni način stjecanja

 • Okupacija( occupatio)

 • Nalaz blaga( thesaurus)

 • Priraštaj( accesio)

 • Prerada stvari( specificatio)

 • Miješanje stvari( commixtio, confusio)

 • Stjecanje plodova( fructus)

 • Adiudicatio. Litis aestimatio

 • Dosjelost( usucapio)


Okupacija

 • uzimanje u posjed stvari res nullius s namjerom da se ona prisvoji

 • Res nullius : stvari koje nikome ne pripadaju

  otok koji se pojavi u moru

  stvari neprijatelja

  stvari nađene na obali mora

  stvari koje je vlasnik napustio u namjeri da se odrekne vlasništva(res derelicta)


Thesaurus(nalaz blaga)

 • blago je staro skrovište novca za koje se ne može znati čije je,te nema vlasnika

 • U starije dobra blago je bilo vezano uz nekretnine te je nalazak pripadao vlasniku(zgrade,zemljišta)

 • Nalazak na groblju ili posvećenome zemljištu pripadao u cjelini nalazniku

 • Nalazak na državnim ili fiskalnim zemljištima dijelio se napola između države ili fiska i nalaznika


Accessio prira taj
ACCESSIO (priraštaj)

 • Definira se kao stjecanje vlasništva time što se neka sporedna stvar spoji s drugom, glavnom stvari te postaje njen sastavni dio, a vlasnik glavne stvari postaje vlasnikom nove cjeline.

 • Accessio cedit principali-pertinencije (dodaci predmetu) dijele pravnu sudbinu glavne stvari

 • Dva uvjeta akcesije su spajanje i ovisnost.

 • Razlikujemo spajanje pokretne s pokretnom i nepokretne s pokretnom stvari


1 spajanje pokretne s pokretnom stvari
1) Spajanje pokretne s pokretnom stvari

 • Pitanje vlasništva ovisilo je o tome koja se stvar smatra glavnom, a koja sporednom.

 • Pravna škola Prokulovaca smatrala je glavnom onu stvar koja je određivala ekonomsku bit nove cjeline.

 • Neki od primjera su: -textura,tinctura,scriptura,pictura…


2 spajanje pokretne stvari s nepokretnom
2)Spajanje pokretne stvari s nepokretnom

 • Najvažniji su primjeri su: a) satio-sijanje na tuđem zemljištu, b) implatatio-sađenje na tuđem zemljištu, c) inaedificatio-građenje na tuđem zemljištu ili građenje tuđim materijalom na vlastitom zemljištu

 • U svim slučajevima zemljište se smatra glavnom stvari


Rije ni nanosi i promjene
RIJEČNI NANOSI I PROMJENE

 • Ako je zemljište graničilo s javnom rijekom, moglo je doći do stjecanja vlasništva u korist obalnih vlasnika

 • Alluvio - povećanje zemljišta riječnim nanosima

 • Avulsio -  otkidanje zemljišta uz rijeku i nanošenje tog dijela drugom vlasniku

 • Insula in flumine nata - otočićstvoren u rijeci (dijeli se između priobalnih susjeda)

 • Alveus derelictus - napušteno korito rijeke (dijeli se između priobalnih susjeda)


Prerada stvari specificaio
Prerada stvari(specificaio)

 • pretvaranje jedne stvari u drugu

 • postavlja se pitanje kome novonastali predmet pripada(prerađivaču ili osobi koja je vlasnik materijala)

 • Justinijan odlučio da će novonastala stvar pripasti prerađivaču kada se ne može vratiti u raniji oblik,ako je kod prerađivača bila prisutna bona fide


Mije anje stvari commixtio confusio

Miješanje stvari(commixtio,confusio)

Commixtio – miješanje pokretnih krutih stvari različitih vlasnika (npr. žito)

Confusio – miješanje tekućine različitih vlasnika (npr. vino)

Kod miješanja krutih i tekućih stvari ne može se nastala situacija raspraviti po načelima koja vrijede za akcesiju.

Ako je razdvajanje moguće, koristi se actio ad exhibendum, a zatim rei vindicatio.


Condominum tj. suvlasništvo nastaje pri miješanju stvari po volji vlasnika.

Ako je pak došlo do miješanja stvari bez volje vlasnika, svatko je postao vlasnikom svoga dijela. Pri tome je morao tražiti da mu se da samo odgovarajući dio stvari (pro parte vindicare).

U oba slučaja razdvajanje stvari nije bilo moguće.


Stjecanje plodova fructus

Stjecanje plodova(fructus) po volji vlasnika.

Plodovi tek odvajanjem od podloge (odn. majke) postaju samostalne stvari pa tek onda mogu biti predmet stjecanja.

Pravo vlasništva na plodovima stječe se u različito vrijeme. Sve ovisi o tome na kojoj osnovi dolazi do stjecanja vlasništva.


Vlasnik može steći vlasništvo nad plodovima običnim razdvajanjem (separatio) jedino ako na stvari ne postoji pravo emfiteuta (osoba koja ima prednost pred vlasnikom).

Prednost ima i emptor bona fidei.

U slučaju krađe plodova, na rei vindicatio ili condictio furtiva je legitimiran vlasnik.


Pri zakupu zemljišta, prispjeli i odvojeni plodovi pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

Zakupodavac zakupcu ugovorom o zakupu (locatio conductio rei) ustupa svoje pravo na plodove.

Zato uzimanje u posjed (perceptio) zamjenjuje neformalnu predaju (traditio) plodova od strane vlasnika zakupcu.


Adiudicatio litis aestimatio
Adiudicatio. Litis aestimatio pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • dosuđivanje stvari od strane suca ili arbitra,u diobnim parnicama u kojima je on imao široka ovlaštenja tj.mogućnost da podijeli i jednome od suvlasnika dodijeli stvar u cijelini

 • Litis aestimatio je utvrđena vrijednost kojom tuženi u formularnome postupku plaća cijenu stvari koja se potražuje


Dosjelost usucapio i praescriptio
Dosjelost (usucapio i praescriptio) pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • Dosjelost je stjecanje vlasništva posjedovanjem stvari kroz stanovito vrijeme

 • Faktično stanjepravno stanje

 • Originarni način stjecanja vlasništva-posjednik koji protekom vremena postaje vlasnik stječe pravo vlasništva bez oslona na pravo i na volju dosadašnjeg vlasnika

 • Više ustanova dosjelostiusucapio dosjelost civilnog prava,longi temporis praescriptio,longissimi temporis praescriptio


Usucapio u starom pravu
Usucapio u starom pravu pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • Usus auctoritas fundi biennium est;ceterarum rerum omnium annuus est usus

 • Zemljište se stječe poslije dvogodišnjeg, a sve ostale stvari poslije jednogodišnjeg posjedovanja

 • Usucapio pristupačan samo rimskim građanima i Latinima

 • Široka primjena uzukapije:legaliziranje vlasništva,prisvajanje,prigrabljivanje, olakšavanje tereta dokaza u vlasničkoj parnici

 • Res furtivae


Usucapio po klasi nom pravu
Usucapio po klasičnom pravu pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • Počeo se za uzukapiju zahtijevati neviciozni posjed,possessio iusta,possessio bonae fidei

 • 2 najvažnija slučaja u kl.pravu: 1.pretvorba pretorskog vlasništvo pratvori u civilno,2.da se pribavi civilno vlasništvo poštenom posjedniku-bonae fidei possessor-u

 • Pored sposobnosti osoba traže se i dodatne pretpostavke


 • a)Sposobna stvar (res habilis) pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • b)Pravni naslov (iusta causa,iustus titulus usucapionis)

 • c)Dobra vjera (bona fides)

 • d)Posjed (usus,possessio)

 • e)Potrebno vrijeme (tempus)

 • Res habilis,titulus,fides,possessio, tempus.


Longi temporis praescriptio
Longi temporis praescriptio pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • Usucapio se kao civ.način stjecanja vlasništva ne primjenjuje na provincijalna zemljišta

 • 2.st.n.e.-L.t.p—ima učinak prigovora protiv vlasnikove tužbe

 • Ne pribavlja posjedniku vlasništvo nego služi samo kao obrana protiv tužbe vlasnika na povratak stvari

 • L.t.p se morao temeljiti na pravnom naslovu (kao i uzukapija),a kasnije se postavio i zahtjev bonae fidei

 • L.t.p se prekida gubitkom posjeda i podizanjem tužbe za razliku od uzukapije


Longissimi temporis praescriptio
Longissimi temporis praescriptio pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed.

 • Mogućnost odbijanja vlasničke tužbe bez obzira na titulus i bona fides

 • Štiti se svaki dugoročni posjednik

 • Služi kao kazna nemarnom vlasniku


Dos jelost po justinija novu prav u
Dos pripadaju vlasniku dok ih zakupac ne uzme u posjed. jelost po Justinijanovu pravu

 • 2 nove vrste dosjelosti:

 • a) Redovna (usucapio i l.t.p)

 • Usucapio-dosjelost na pokretnim stvarima(3 god), l.t.p na nekretninama (10 god.)

 • b) Izvanredna dosjelost

 • Mogućnost da posjednik nakon 30 god. može ne samo odbiti vlasničku tužbu nego i steči vlasništvo,traži se samo bona fides,a ne i iustus titulus (izuzev silom stečen posjed)


ad