Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל. PowerPoint Presentation
Download Presentation
היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל.

היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל.

262 Views Download Presentation
Download Presentation

היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית בשנים 1933-1936 היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל. הוכן ע"י אילן פישר

  2. מטרות השיעור • לימוד הנושא והמחשתו בעזרת מצגת. • הבנת המטרות של היטלר במדיניות החוץ התוקפנית שלו. • הצגת הצעדים השונים במסגרת מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית. • אמצעי זמין ומהיר לתרגול וחזרה על הנושא הנלמד.

  3. מטרות מדיניות החוץ הגרמנית • ביטול כל ההגבלות שהוטלו על גרמניה בחוזה ורסאי וטיהור גרמניה מ"חרפת ורסאי". • שילוב גרמניה בהסכמים בין-לאומים ובבריתות עם מדינות שונות, על מנת למנוע את בידודה. • הגשמת עקרונות "מרחב המחייה", איחוד כל הגרמנים והקמת הרייך השלישי באירופה.

  4. הצעדים המעשיים במסגרת מדיניות החוץ הגרמנית בשנים 1933 - 1936 • שנת 1933, גרמניה פורשת מארגון "חבר הלאומים" והועדה לפירוק הנשק. • שנת 1934, היטלר חותם על הסכם אי התקפה בין גרמניה לפולין. • שנת 1935 , חבל "סאר" חוזר לשליטה וריבונות גרמנית. • שנת 1935 , הכרזה רשמית על הקמת הוורמכט(הצבא הגרמני המחודש),חימושו המזורז,ביטולו הסופי של חוזה ורסאי. • שנת 1935 , נחתם הסכם ימי בין בריטניה לגרמניה,המאפשר ייצור מוגבל של אוניות מלחמה לציי הגרמני. • שנת 1936 , הצבא הגרמני פולש לחבל ה"ריין". • שנת 1936 , גרמניה ואיטליה חותמות על ברית"ציר רומא – ברלין". • שנת 1936 , גרמניה מתערבת במלחמת האזרחים בספרד.

  5. מדיניות החוץ הגרמנית בשנים 1937-1933 להלן קישור להרצאתו של עמי סנטנטון מתיכון אלינאס בנושא מדיניות החוץ הגרמנית.

  6. שינויים גיאוגרפיים באירופה • לחץ על המפה על מנת לפתוח קישור למפה אינטראקטיבית המציגה את השינויים הגאוגרפיים באירופה כתוצאה מצעדיה התוקפניים של גרמניה.

  7. סיכום המצגת • למדנו את מדיניות החוץ של היטלר בשנים הראשונות בהן הנהיג את גרמניה הנאצית. • למדנו שהייתה החמרה משנה לשנה בתוקפנות הגרמנית. • הצעדים שננקטו ע"י גרמניה בשנים:1933-1936 הובילו להרס השלום הקיבוצי ואווירת הפיוס והשלום באירופה ובעולם. • הצלחת הצעדים של גרמניה במחצית הראשונה של שנות ה-30,מובילה לצעדים חמורים יותר במחצית השנייה של העשור. • בסופו של דבר המדיניות התוקפנית הגרמנית מובילה את אירופה והעולם למלחמת העולם השניה.

  8. מטלת תלמידים • בשיעור הקרוב יערך מבדק בנושא המצגת ! • יש לקרוא וללמוד גם את העמודים הרלוונטיים בספר התלמיד ! • בהצלחה ! • אילן.......

  9. סוף