html5-img
1 / 10

היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל.

מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית בשנים 1933-1936. היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל. הוכן ע"י אילן פישר. מטרות השיעור. לימוד הנושא והמחשתו בעזרת מצגת. הבנת המטרות של היטלר במדיניות החוץ התוקפנית שלו. הצגת הצעדים השונים במסגרת מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית.

rimona
Download Presentation

היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית בשנים 1933-1936 היסטוריה ב', כיתות י"א, ביה"ס – אורט יובלי אריאל. הוכן ע"י אילן פישר

  2. מטרות השיעור • לימוד הנושא והמחשתו בעזרת מצגת. • הבנת המטרות של היטלר במדיניות החוץ התוקפנית שלו. • הצגת הצעדים השונים במסגרת מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית. • אמצעי זמין ומהיר לתרגול וחזרה על הנושא הנלמד.

  3. מטרות מדיניות החוץ הגרמנית • ביטול כל ההגבלות שהוטלו על גרמניה בחוזה ורסאי וטיהור גרמניה מ"חרפת ורסאי". • שילוב גרמניה בהסכמים בין-לאומים ובבריתות עם מדינות שונות, על מנת למנוע את בידודה. • הגשמת עקרונות "מרחב המחייה", איחוד כל הגרמנים והקמת הרייך השלישי באירופה.

  4. הצעדים המעשיים במסגרת מדיניות החוץ הגרמנית בשנים 1933 - 1936 • שנת 1933, גרמניה פורשת מארגון "חבר הלאומים" והועדה לפירוק הנשק. • שנת 1934, היטלר חותם על הסכם אי התקפה בין גרמניה לפולין. • שנת 1935 , חבל "סאר" חוזר לשליטה וריבונות גרמנית. • שנת 1935 , הכרזה רשמית על הקמת הוורמכט(הצבא הגרמני המחודש),חימושו המזורז,ביטולו הסופי של חוזה ורסאי. • שנת 1935 , נחתם הסכם ימי בין בריטניה לגרמניה,המאפשר ייצור מוגבל של אוניות מלחמה לציי הגרמני. • שנת 1936 , הצבא הגרמני פולש לחבל ה"ריין". • שנת 1936 , גרמניה ואיטליה חותמות על ברית"ציר רומא – ברלין". • שנת 1936 , גרמניה מתערבת במלחמת האזרחים בספרד.

  5. מדיניות החוץ הגרמנית בשנים 1937-1933 להלן קישור להרצאתו של עמי סנטנטון מתיכון אלינאס בנושא מדיניות החוץ הגרמנית.

  6. שינויים גיאוגרפיים באירופה • לחץ על המפה על מנת לפתוח קישור למפה אינטראקטיבית המציגה את השינויים הגאוגרפיים באירופה כתוצאה מצעדיה התוקפניים של גרמניה.

  7. סיכום המצגת • למדנו את מדיניות החוץ של היטלר בשנים הראשונות בהן הנהיג את גרמניה הנאצית. • למדנו שהייתה החמרה משנה לשנה בתוקפנות הגרמנית. • הצעדים שננקטו ע"י גרמניה בשנים:1933-1936 הובילו להרס השלום הקיבוצי ואווירת הפיוס והשלום באירופה ובעולם. • הצלחת הצעדים של גרמניה במחצית הראשונה של שנות ה-30,מובילה לצעדים חמורים יותר במחצית השנייה של העשור. • בסופו של דבר המדיניות התוקפנית הגרמנית מובילה את אירופה והעולם למלחמת העולם השניה.

  8. מטלת תלמידים • בשיעור הקרוב יערך מבדק בנושא המצגת ! • יש לקרוא וללמוד גם את העמודים הרלוונטיים בספר התלמיד ! • בהצלחה ! • אילן.......

  9. סוף

More Related