slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA. SOALAN : 1. ANALISISKAN UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN SEBAGAI INSTRUMEN PERPADUAN 2. Rancangan Pembangunan Lima tahun. NURSHAWATI BINTI ABD WAHAB NURSHAKILA BINTI ABDULLAH K3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA' - riley-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TAJUK : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

SOALAN : 1. ANALISISKAN UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN

SEBAGAI INSTRUMEN PERPADUAN

2. Rancangan Pembangunan Lima tahun

NURSHAWATI BINTI ABD WAHAB

NURSHAKILA BINTI ABDULLAH

K3

slide3

SebelumPerlembagaan Persekutuan digubal, Tanah Melayusemasapenjajahan British padamasaitutelah pun mempunyaiperlembagaannya. PerlembagaantersebutdigubalberikutanpenubuhanMalaysan Union 1946. WalaubagaimanapunMalayan Union telahmendapatbantahandaripadapenduduk Tanah Melayumemandangkanperlembagaanyang dibentukgagalmemenuhituntutandankehendakrakyatnya. IniadalahkeranabanyakperlembagaantersebutlebihmenguntungkanpihakBritish berbandingrakyatnegaraini. Bahkanperlembagaantersebutjugadikatakantelahmengetepikannilai-nilaitradisimasyarakatMelayu yang telah pun diwarisisejakzamanKesultananMelaka lagi

slide4

Bagimemenuhituntukanrakyatpadamasaitu, pihak British telahmenubuhkansatujawatankuasakhas

bagimengkajidanseterusnyamenggubalsatuperlembagaan yang dapatmemenuhituntutanrakyat di negaraini,

khususnyaberkenaan

dengannilai-nilaitradisimasyarakatpribuminya.

Nilai-nilaitradisi yang dimaksudkanadalah

:Kedudukanistimewa Raja-raja Melayu; Hakkeistimewaan orang Melayu( Agama danBahasa )

slide5

Kedudukan Istimewa Raja-raja Melayudan Yang Di-PertuanAgong

Beberapaperkara yang terkandungdalamPerlembagaan Persekutuan danmempunyaikaitandengankedudukanistemewa Raja-raja MelayuinitermasuklahPerkara 32,perkara 41, perkara 42, Perkara 44, Perkara153, danPerkara 122B, perkara 41. Tradisipemerintahanberaja di Tanah Melayupadamasaitusudah pun menjadiamalansejakzamanKesultananMelayu Melaka lagi. KesultananMelayumerupakanelemenpentingdalammasyarakatMelayu. Ianyamengekalkansimbolpentingbagi survival orang-orang Melayu. OlehsebabitulahunsurtradisiinidimasukkandalamPerlembagaan Persekutuan keranasudahsekian lama orang Melayudiperintahberdasarkanpemerintahanberaja. Tambahan pula, sistempemerintahanberajaakandapatmeningkatkantaatsetiarakyat raja dannegaraini. Ketaatankepada raja dannegaraakandapatmemupukpersefahaman

kearahperpaduan

slide6

Agama Islam

 • Perkara 3 Perlembagaanmenjelaskanbahawa agama Islam ialah agama rasmibagi Persekutuan tetapi agama-agama lain bolehdiamalkandenganbebas (Perkara 11).
 • Namunbegituhak-hakseseoranguntukmengembangkan agama bolehdikawalataudisekatolehundang-undangnegeri, atauundang-undangPersekutuanbagikes Wilayah Persekutuan, jikapengembanganitudibuat di kalanganmereka yang telahmenganut agama Islam ± Perkara 11 (4).
 • Agama ataukepercayaankepadaTuhanmerupakanunsurpentingdalam proses pembangunannegarasertapembentukanrakyat yang bersatupadu.
slide7

Berdasarkanfalsafah Islam membebaskanmanusiadaripadaperhambaansesamamanusia, makaperlembagaan yang baikpastiakanmenghormatihak-hakrakyatdalamnegaratersebut, dantidakcubamemaksarakyatmemperhambakandirimerekakepadaideologipemerintah.

 • Peruntukanundang-undangsepertiinimenunjukkanbahawapemerintahamatbertoleransidengankaum-kaum lain yang mengamalkan agama yang berbeza. Perkarainidiberikanperhatiansupayamasyarakat lain tidakberasadiketepikanatauditindasdalamsoal agama.
 • Iniseterusnyaakandapatmewujudkanpersefahamandanpermuafakankearahperpaduan di kalanganpelbagaikaumdan agama
slide8

Hakkeistimewaan Orang-Orang Melayu

 • DalamPerlembagaanPersekutuan,hak-hak orang Melayudanbumiputera di Sabah dan Sarawak adadinyatakandalamPerkara 153.
 • HakIstemewa Orang Melayudanbumiputerameliputi: BidangPerkhidmatanAwam ± Perkara 153 (2, 3 dan 4); BidangEkonomi ± Perkara 153 (6)danBidangPelajaran ± Perkara 153 (2, 3 dan 4). Selainitu, kedudukanistemewaorangMelayudanbumiputera yang lain jugaterdapatdalamperuntukanPerkara 89 dan 90,iaitu berhubungdengantanahrizabMelayu;
 • danPerkara 8(5)(f) berkenaankemasukanorangMelayudalamRejimenAskarMelayudenganpengecualian orang bukanMelayusebagaimanadikuatkuasakan. Hak-hakinitidakbolehdipertikaikandaniadilindungidibawahAktaHasutan 1948 (Pindaan 1971).
slide9

Melihatdarisudutkepentingannya, kitasedarbahawa orang Melayumerupakanpendudukasliataupribuminegaraini. Justeruadalahwajar orang-orang Melayudiberikanhakkeistemewaantersebut. Inikeranasebelumini orang Melayulebihbanyakterlibatdalambidangperikananataupertanian.Justeruadalahwajar orang-orang Melayudiberikeutamaandalamkesemuaaspekyang dinyatakan di atasbagimembolehkanmerekamemperbaikitarafhidupyangsebeluminiagakjauhketinggalanberbandingkaum lain

slide10

BahasaMelayusebagaiBahasaKebangsaan

 • Perkara 152 (1) menguatkuasakanBahasaMelayusebagaiBahasaKebangsaan Persekutuan. Bahasainisecaraautomatiknyamenjadibahasaperantaraanuntukdigunakandalamsemuamaksudrasmi.
 • MaksudrasmiditakrifkanolehPerkara 152 (6) denganmaknaapa-apajuamaksudkerajaansamaadakerajaan Persekutuan ataukerajaannegeridantermasuklahapa-apamaksudsesuatupihakberkuasaawam.
 • JikamelihatdariaspekrasionalkenapabahasaMelayudipilihsebagaibahasarasminegara, aspeksejarahperludipertimbangkan.
 • Berdasarkansejarah, bahasaMelayutelah pun menjadilinguafrancasekianlamanya (Salleh Abbas, 1986).
 • Jaditujuan di sebalikmeluluskanbahasaMelayusebagaibahasakebangsaanadalahuntukmemenuhikeperluanmenyatupadukanpelbagaikaum di negarainikearahmenjadisebuahnegara yang bersatumelaluisatubahasa yang sama
kesimpulan

Unsur-unsurtradisiiniperlukeranatelahwujudratusantahunsebelumperlembagaandiwujudkanpadatahun 1957.

 • Unsurtradisiberperananmenstabilkansistempolitiknegaradanlaporan yang dibuatolehSuruhanjayaReidmenekankanbetapapentingnyaperlembagaanmengambilkirafaktor-faktorsejarah,tradisi, ekonomidansosial yang wujudsebelumtahun 1957 (Abd Aziz Bari, 2001).
 • Unsur-unsurtradisijugamerupakansatuprasyaratdanpermuafakatan yang diterimaoleh orang MelayudanbukanMelayu. DenganinijelaslahbahawahakistimewaorangMelayu, Islam sebagai agama persekutuandanBahasaMelayuditerimasebagaiBahasaKebangsaanmenjadiprasyaratpenerimaanhakkewarganegaraanolehetnikbukanMelayudikekaldandiperkukuh.
 • Prasyaratinimenunjukkanbahawapemimpinterdahulutelahmenerimasatu formula bagimenyelasaikanmasalah yang wujudtanpamelibatkankonflikantaraetnik di Tanah Melayupadaketikaitu.
KESIMPULAN
rancangan pembangunan lima tahun

Semasazamanpenjajahan, British telahmemperkenalkanrancangan lima tahunpertama Persekutuan Tanah Melayu yang dikenalisebagai “Draft Development Plan Of Malaya” ( 1950-1955). Rancanganinimenandakanbermulanyamodenisasiekonominegara yang teruskekalsehinggakini. Menjelangkemerdekaan, rancanganinidikenalisebagaiRancangan Malaya, dankemudiannyadiikutidenganrancangan Malaysia.

Rancangan Pembangunan Lima tahun