slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
er planlagte PowerPoint Presentation
Download Presentation
er planlagte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

er planlagte - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

De isolerede rammer. - tilfældige ell. er planlagte. er planlagte. Foredrag af Søren Chr. Jensen. OVERENSKOMST Mellem Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet Og H. H. Thieles Bogtrykkeri Gjældende fra 1’ April 1913 -------------. Gpd. m/13.M.03804.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'er planlagte' - rigg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De isolerede rammer

- tilfældige ell

er planlagte

er planlagte

Foredrag af

Søren Chr.

Jensen

slide2

OVERENSKOMST

Mellem

Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet

Og

H. H. Thieles Bogtrykkeri

Gjældende fra 1’ April 1913

-------------

Gpd. m/13.M.03804

Det efterfølgende dokument blev tilfældigt fundet i foråret 2007 ved etablering af Djurslands Filatelistiske Højskoles bibliotek på bog- og dokumentmaterialer fra Domus Filatelie.

slide3

Overenskomstens indhold.

§ 1.

Papir og Karton til Frigjørelsesmidlerne.

§2.

Frigjørelsesmidlernes Fremstilling.

§3.

Stempler og Maskiner.

§4.

Levering.

§5.

Makulatur.

§6.

Ansvar.

§7.

Kontrol.

§8.

Betalingen.

§9.

Overenskomstens Varighed.

slide4

Mellem

Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet

og

Firmaet ”H. H. Thieles Bogtrykkeri”

er der afsluttet følgende

Overenskomst

om

Trykning af Postvæsenets forskjellige frigjørelsesmidler.

H. H. Thieles Bogtrykkeri trykker i sine egne Lokaler i Henhold til og nedenfor an-givne nærmere bestemmelser samtlige de Frigjørelsesmidler, som anvendes i Postvæ-senet, nemlig: Almindelige Postfrimærker, Tjenestepostfrimærker, Avisportomær-ker, Postfrimærkekonvolutter, Postfrimærkeomslag, Postbrevkort og Korrespondan-cekort.

§ 1.

Papir og Karton til Frigjørelsesmidlerne.

Det fornødne Papir og Karton til ovennævnte Frigjørelsesmidlers fremstilling leveres Trykkeriet af Generaldirektoratet i følgende Formater:

slide5

Papir til Postfrimærker: Format 755 x 843 mm.

- - Postfrimærkekonvolutter: Format 460 x 687 mm.

- - Postfrimærkeomslag: Format 770 x 900 mm.

Karton - Postbrevkort: Format 830 x 860 mm.

- - Korrespondancekort: Format 850 x 1120 mm.

§2.

Frigjørelsesmidlernes Fremstilling.

Generaldirektoratet fastsætter de forskjellige Frigjørelsesmidlers Format, Udseende samt paalydende Værdi og bestemmer ligeledes, hvorvidt Frimærkerne skulle frem-stilles i Ark, Ruller eller Hefter, samt om hvorvidt der til Fremstillingen skal anven-des Bogtryk eller Kobbertryk. – Samtlige Frimærker saavel i Ark som i Ruller og i Hefter skulle være nøjagtigt og omhyggeligt perforerede; Perforeringen skal udvise 14 Takker pr. 2 Centimeter Frimærke.

Til Frigjørelsesmidlernes Gummering skal anvendes ægte Gummi arabicum af bed-ste Kvalitet eller anden mindst lige saa god, af Generaldirektoratet approberet Gum-mi.

Frimærker i Ark fremstilles som almindelig Regel med 100 Frimærker i hvert Ark.

Frimærker i Ruller fremstilles med 200, 500 eller 1.000 Frimærker i hver Rulle efter Generaldirektoratets bestemmelse.

slide6

Frimærker i Hefter fremstilles efter Generaldirektoratets Bestemmelse enten med 24 Stykker Frimærker á 5 Øre, med 12 Stykker Frimærker á 10 Øre eller med 6 Styk-ker Frimærker á 10 Øre og 12 Stykker Frimærker á 5 Øre i hvert Hefte.

Samtlige Frimærker skulle frembyde et fuldstændigt rent og tydeligt Tryk og skulle fremstilles i nøje Overensstemmelse med foreliggende, af Generaldirektoratet appro-berede Prøver, hvoraf 1 Exemplar af hver Prøve er i Trykkeriets Værge.

§3.

Stempler og Maskiner.

Generaldirektoratet bekoster Anskaffelsen af de fornødne Moderstempler og matri-cer samt af den første Trykplade af de forskjellige Frigjørelsesmidler. Alle andre Stempler, maskiner, Trykplader og redskaber til Frigjørelsesmidlernes Trykning, Gummering og Perforering bekostes af Trykkeriet.

Efter afbenyttelsen afleveres Moderstemplerne til Generaldirektoratet, hvor de opbe-vares. Matricerne, Trykpladerne m. m. bero hos Trykkeriet, hvor de, forsaavidt de ikke benyttes, skal opbevares paa fuldt betryggende Maade i et brand- og dirkefrit Rum. Kassable Trykplader m. m. skulle tilintetgøres af Trykkeriet paa forsvarlig Maade.

slide7

§4.

Levering.

Forinden hver Finansaars Begyndelse meddeler Generaldirektoratet Trykkeriet, hvor stort Forbrug af de enkelte Frigjørelsesmidler der vil behøves i Finansaaret.

Af Frimærkepapiret leveres der Trykkeriet ad Gangen til Trykning 20.000 Ark á 9 Frimærkeark: en Fabrikation, som skal være færdigtrykt inden 6 Uger efter Modtagelsen og tilbageleveres samlet enten som fuldgyldige Frimærker eller Makulatur.

Kun 2 saadanne Fabrikationer maa være i Arbejde samtidig. Med hver Levering af Frimærkepapir medfølger til Trykkeriet en Meddelelse om, hvilke Sorter Frimærker der ønskes fremstillede deraf og hvor mange af hver Sort.

Samtlige Frimærkeark indenfor hver Fabrikation uanset de forskjellige Værdier skulle i hvert Hjørne forsynes med samme, af Generaldirektoratet nærmere bestemt Kontrolmærke.

Saavel de gode Frimærker som Makulaturen, der af Trykkeriet forsynes med Aftryk af Makulaturstempel, saaledes at hvert enkelt Frimærke bærer Aftryk af dette Stem-pel, skal være pakket i Lag á 25 Ark, og 20 saadanne Lag pakkes igjen i Pakker, der forsegles og paatrykkes Indholdsangivelse.

Frimærker i Ruller leveres i forseglede Papæsker med 10 Ruller i hver Æske. Saavel Ruller som Æsker skal være paatrykt Indholdsangivelse.

slide8

Frimærkerhefter leveres i forseglede Papæsker med 500 Hefter, samlede i Bundter á 25 Hefter, i hver Æske. Saavel Bundter som Æsker skal være paatrykt Indholdsangi-velse.

Papir til Frimærkekonvolutter (6 Konvolutter af hvert Ark) og til Frimærkeomslag (18 Omslag af hver Ark) samt Karton til Brevkort (54 Brevkort af hvert Ark) og til Korrespondancekort (36 Kort af hvert Ark) leveres Trykkeriet til Forarbejdning i passende Kvaliteter efter Generaldirektoratets Bestemmelse; med Levering følger en Meddelelse om, hvad der ønskes fremstillet deraf. Den færdige Fabrikation afleveres til Generaldirektoratet enten som fuldgode Frigjørelsesmidler eller som Makulatur, for Frimærkekonvolutternes og for Frimærkeomslagenes Vedkommende samlet in-denfor hver Art, men for Brevkorts og for Korrespondancekorts Vedkommende efter Generaldirektoratets nærmere Bestemmelse.

Disse 4 Sorter Frigjørelsesmidler pakkes af Trykkeriet i Bundter á 25 Stykker og leveres for Postfrimærkekonvolutternes og Korrespondancekortenes Vedkommende i Pakker á 10 Bundter, medens Frimærkeomslagene og enkelte almindelige Brevkort leveres i Pakker, indeholdende 5 mindre pakker, med 4 Bundter i hver. Alle Omslag forsynes med paatrykt Indholdsangivelse. Ved pakningen af Frimærkeomslag anven-des Finérer, der leveres af Generaldirektoratet. Al forefaldende Makulatur pakkes saavidt muligt paa lignende Maade.

slide9

§5.

Makulatur.

Det skal være Trykkeriet magtpaaliggende at drage Omsorg for, at der kommer til at foreligge mindst mulig Makulatur.

§6.

Ansvar.

Trykkeriet er ansvarlig for det Samme af Generaldirektoratet leverede Papir og Karton og er pligtigt til at holde det fuldt assureret mod Ildsvaade. Bortkommer noget Papir eller Karton i Trykkeriet af Aarsager, som maa lægges dette til Last, erstattes dette Papir eller Karton af Trykkeriet med den højeste Værdi af de frigjørelsesmidler, som vilde have kunnet fremstilles deraf.

Trykkeriet er derhos pligtigt til at godtgøre Generaldirektoratet al den Skade og Tab, som maatte opstaa ved Misbrug af de i denne Overenskomst nævnte Stempler, Matricer og trykplader, som anvendes i Trykkeriet.

§7.

Kontrol.

Trykkeriet er pligtigt til til enhver Tid at give Generaldirektoratet Lejlighed til at forvisse sig om Tilstedeværelsen af de i Trykkerietberoende Kvantiteter Papir og Karton til Fremstilling af Frigjørelsesmidler samt Adgang til i øvrigt at kontrolere

slide10

Fabrikationen i det Omfang, som maatte anses for ønskeligt, kun med det Forbehold, at der ikke derved paadrages Trykkeriet nogen Udgift.

§8.

Betalingen.

For Trykning af de ovennævnte Frigjørelsesmidler erholder Trykkeriet følgende be-taling:

Bogtrykte Postfrimærker

(saavel almindelige som 20 Kr. 00 Øre pr. 1000 fuldgode Ark á 100

Tjenestefrimærker og Avis-

portomærker)

Bogtrykte Postfrimærker 26 - 00 - - - - - - 90

til Heftning

Kobbertrykte Postfrimær- 47 - 00 - - - - - - 100

ker

Postfrimærkekonvolutter 3 - 75 - - 1000 fuldgode Stykker

Postfrimærkeomslag 1 - 60 - - - - -

Postbrevkort (saavel enkelte

og dobbelte som almindelige

og Tjenestebrevkort 2 - 25 - - - - -

Korrespondancekort 5 - 00 - - - - -

slide11

For Fremstilling af Postfrimærker i Ruller ydes foruden Betalingen for Trykningen en Betaling af 26 Kr. pr. 100.000 Frimærker.

ForFremstilling af Frimærkehefter ydes foruden Betalingen for Trykningen en Beta-ling af 200 Kr. pr. 10.000 Hefter.

For Makulatur af Postfrimærker ydes en Betaling af 2 Kr. pr. 1000 Ark.

Forsaavidt Generaldirektoratet maatte ønske Postfrigjørelsesmidlerne fremstillet i anden Format end den nugjældende, fastsættes Betalingen efter nærmere Overens-komst.

Til Brug for Frimærkekontrollen til Modtagelse og Opbevaring af Papir og Karton til Frigjørelsesmidlerne stiller Trykkeriet uden særlig Vederlag et passende aflaase-ligt Lokale.

Naar en Fabrikation er afleveret til Generaldirektoratet og modtaget uden Indsigel-se, indsender Trykkeriet en Regning over den paagjældende Fabrikation til General-direktoratet, som derefter anviser Beløbet til Udbetaling, efter at Regningens rigtig-hed er afprøvet.

Skulde der ved senere, indgaaende Eftersyn af Fabrikationen vise sig Mangler eller Fejl ved denne, foretages eventuel Berigtigelse i en følgende Regning.

slide12

§9.

Overenskomstens Varighed.

Denne Overenskomst, der er affattet i 2 Exemplarer, hvoraf hver af de contraheren-de Parter faar ét Exemplar, er gjældende i 5 Aar fra den 1’ April 1913 at regne og er derefter vedblivende gjældende, indtil den opsiges med 1 Aars Varsel til Ophør en 1ste April.

Misligeholdes Overenskomsten fra Trykkeriets Side, kan den øjeblikkelige opsiges af Generaldirektoratet. Spørgsmaal om Misligeholdelse kan eventuelt afgjøres ved Skjøn af 2 uvildige Mænd, af hvilke hver Part udnævner én. Opnaas der ikke Enig-hed mellem disse 2 Mænd, udpege de en Opmand, som træffer Afgjørelsen.

----------------------------------

Af hensyn til denne Overenskomst Stempling anslaas den aarlige Levering til en Værdi af …………………..115.000 Kroner.

Kjøbenhavn, den 19. Marts 1913.

For Generaldirektoratet for For H.H. Thieles Bogtrykkeri.

Post- og Befordringsvæsenet.

slide13

Planlægningen og afregningen

er gennem overenskomsten

afgrænset til finansår.

Finansåret var 1. april til 31. marts.

Finansåret er selvfølgelig

kodeordet!

slide16

Overenskomstens ordlyd.

Hvilke dele i overenskomsten har forbindelse til

den mulige funktion af de isolerede tofarvede rammer?

§1. – Papir og Karton til Frigjørelsemidler.

 Det fornødne Papir og Karton til ovennævnte Frigjørelsesmidlers fremstilling leveres Trykkeriet af Generaldirektoratet

Det har vi altid vidst fra kvitteringsteksten i Thieles Protokoller:

”Af Hr. Justitsraad Lund og Cancellist Brorson har jeg til Trykning af Postfrimærker 25. Fabrikation modtaget 80 Riis ” Bøger 2 Ark = 40.002 Ark, Hvorfor hermed kvitteres.”

slide17

§4. - Levering.

 Forinden hver Finansaars Begyndelse meddeler Generaldirektoratet Trykkeriet, hvor stort Forbrug af de enkelte Frigjørelsesmidler der vil behøves i Finansaaret.

Bemærk: Afgrænsning er Finansaaret.

Ikke en uafbrudt produktion og levering – forudbestilt mængde. (Se lige om lidt)

Fabrikationen skal være færdigtrykt inden 6 Uger efter Modtagelsen og tilbageleveres samlet enten som fuldgyldige Frimærker eller Makulatur.

Betingelser vi ikke tidligere har kendt om krav til fremstillingshastigheden.

Kun 2 saadanne Fabrikationer maa være i Arbejde samtidig. Med hver Levering af Frimærkepapir medfølger til Trykkeriet en Meddelelse om, hvilke Sorter Frimærker der ønskes fremstillede deraf og hvor mange af hver Sort.

Kun 2 fabrikationer i gang samtidigt – og hvordan kontrolleres det? Hvordan skilles fabrikationerne ad, når de kan være i gang samtidig? (med kontrolnumre/-mærker?)

Samtlige Frimærkeark indenfor hver Fabrikation uanset de forskjellige Værdier skulle i hvert Hjørne forsynes med samme, af Generaldirektoratet nærmere bestemt Kontrolmærke.

Indførelse af marginalnumre i1913. Kontrolnumre = sikker adskillelse

slide18

Postvæsenets bestillinger

(… og ca. leveringer fra Thiele)

slide19

§6. - Ansvar.

 Bortkommer noget Papir eller Karton i Trykkeriet af Aarsager, som maa lægges dette til Last, erstattes dette Papir eller Karton af Trykkeriet med den højeste Værdi af de fri-gjørelsesmidler, som vilde have kunnet fremstilles deraf.

Det har vi altid vidst fra anden litteratur.

Postvæsenet har dog nu lært, at det skal være ”den højeste værdi”.

§7. - Kontrol.

 Trykkeriet er pligtigt til til enhver Tid at give Generaldirektoratet Lejlighed til at forvisse sig om Tilstedeværelsen af de i Trykkeriet beroende Kvantiteter Papir og Karton til Fremstilling af Frigjørelsesmidler.

For at kunne kontrollere dette ved en stikprøvekontrol, skulle både trykkeriet og generaldirektoratet vide, hvilken fabrikation de trykte ark tilhørte.

§8. - Betalingen.

 Til Brug for Frimærkekontrollen til Modtagelse og Opbevaring af Papir og Karton til Frigjørelsesmidlerne stiller Trykkeriet uden særlig Vederlag et passende aflaaseligt Lokale.

U-ha-da! Voldsomt kontrolniveau.

”Vores tankegang skal strammes op?”

slide20

Overenskomstens underskrifter

Overenskomsten er underskrevet for Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet af

Overenskomsten er underskrevet for H.H. Thieles Bogtrykkeriaf mester selv.

Generaldirektør Kiørboe, 1822-1922

Direktør H.H. Thiele

slide21

De isolerede rammer

er den tofarvede periodes

”marginalnumre”?!

Min påstand:

slide22

Gennemgang af

Bestilling - fabrikation

slide23

Post Fab.

Finansår nr. nr Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

1874-75 31 14 øre 1 15.975 27/11 - 30/1 1875 Isol. omv. A18 og 77

8 øre 1 30.024 5/12 - 6/2 1875 Isol. omv. A18 og 77

1875-76 32 2 4 øre 2 25.601 30/1 - 30/4 1875 Isol. omv. A18 og 77

8 øre 2 57.926 6/2 - 21/6 1875 Isol. omv. A18 og 77

3 4 øre 3 33.875 22/5 - 27/9 1875 Alle rette

8 øre 3 67.670 3/7 - 20/11 1875 Alle rette

4 4 øre 4 24.500 27/10 - 14/12 1875 Alle rette

5 4 øre 5 15.300 29/1 - 4/2 1876 Alle rette

8 øre 4 48.375 6/12 - 19/2 1876 Alle rette

1876-77 33 68 øre 5 38.812 11/3 - 20/5 1876 Alle rette

4 øre 6 33.788 8/4 - 3/6 1876 Alle rette

78 øre 6 57.785 24/5 - 21/10 1876 Alle rette

8 4 øre 7 29.000 29/7 - 27/1 1877 Alle rette

8 øre 7 43.600 11/11 - 27/1 1877Isol. omv. A60 og tyk A25

9 4 øre 8 37.100 25/1 - 24/3 1877 Isol. omv. A60

8 øre 8 29.065 17/2 - 14/4 1877 Alle rette

slide24

Post Fab.

Finansår nr. nr Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

1877-78 34 104 øre 9 38.663 28/4 - 16/7 1877 Alle rette

8 øre 9 18.000 19/5 - 27/8 1877 Alle rette

124 øre 10 48.309 27/8 - 3/12 1877 Alle rette

11 8 øre 10 76.213 17/9 - 29/10 1877 Alle rette

13 8 øre 11 62.500 10/12 - 23/3 1878 Alle rette og tyk A45/A57

1878-79 35 144 øre 11 44.077 26/1 - 31/5 1878 Isol. omv. A31

8 øre 12 30.639 1/4 - 7/6 1878 Isol. omv. A31

154 øre 12 27.380 13/6 - 8/8 1878 Isol. omv. A19 (B19) tyk B72

8 øre 13 25.746 27/6 - 3/8 78 1877 Isol. omv. A19 (B19) tyk B72

164 øre 13 38.575 15/8 - 31/10 1878 Alle rette

8 øre 14 38.825 8/8 - 10/10 1878 Alle rette

17 8 øre 15 70.013 14/11 - 24/3 1879 Alle rette

1879-80 36 184 øre 14 46.806 19/12 - 15/4 1879 Alle rette

19 8 øre 16 70.082 8/5 - 11/9 1879 Alle rette

204 øre 15 64.819 20/6 - 28/8 1879 Alle rette

21 4 øre 16 19.534 18/12 - 5/2 1880 Alle rette

8 øre 17 58.597 18/9 - 15/1 1880 Alle rette

224 øre 17 38.971 12/2 - 20/5 1880 Alle rette

8 øre 18 38.636 22/1 - 3/4 1880 Alle rette

slide25

Post Fab.

Finansår nr. nr Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

1880-81 37 23 8 øre 19 52.382 8/4 - 5/8 1880 Alle rette

244 øre 18 66.353 10/6 - 16/12 1880 Alle rette

25 8 øre 20 58.975 12/8 - 11/11 1880 Alle rette

264 øre 19 31.000 26/12 - 24/2 1881 Alle rette

8 øre 21 39.121 18/11 -10/2 1881 Alle rette

1881-82 38 274 øre 20 37.060 24/2 - 9/6 1881 Alle rette

8 øre 22 38.500 10/2 - 5/5 1881 Alle rette

28 8 øre 23 56.500 12/5 - 8/9 1881 Alle rette

294 øre 21 76.358 16/6 - 8/12 1881 Alle rette

30 8 øre 24 75.669 8/9 - 22/12 1881 Alle rette

314 øre 22 38.930 20/12-23/2 1882 Alle rette

8 øre 25 38.950 22/12 - 9/2 1882 Alle rette

324 øre 23 19.469 23/2 -23/3 1882 Alle rette

8 øre 26 38.875 9/2 - 30/3 1882 Alle rette

1882-83 39 33 8 øre 27 68.550 13/4 - 24/8 1882 Isol. omv. A55

344 øre 24 69.961 13/4 -14/0 1882 Isol. omv. A55

35 4 øre 25 29.237 21/9 - 23/11 1882 Isol. omv. A55

8 øre 28 31.544 31/8 - 9/11 1882 Isol. omv. A55

364 øre 26 38.665 23/11- 8/3 1883 Isol. omv. A55

8 øre 29 33.921 9/11 - 11/1 1883 Isol. omv. A55

slide26

Finansår Post Fab. Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

37 8 øre 30 53.020 11/1 - 19/4 1883 Isol. Omv. A55

384 øre 27 47.000 24/3 -19/7 1883 Alle rette

1883-84 40 8 øre 31 28.500 19/4 - 7/6 1883 Alle rette

39 8 øre 32 56.250 7/6 - 6/9 1883 Alle rette

404 øre 28 56.000 10/7 -15/11 1883 Alle rette

41 8 øre 33 75.406 8/9 - 17/1 1884 Alle rette

424 øre 29 34.239 15/11-24/1 1884 Alle rette

43 4 øre 30 29.073 31/1 -20/3 1884 Alle rette

8 øre 34 48.950 17/1 - 24/4 1884 Alle rette

1884-85 41 44 4 øre 31 36.000 20/3 -23/5 1884 Alle rette

8 øre 35 39.100 24/4 - 3/7 1884 Alle rette

45 4 øre 32 46.856 5/6 -18/0 1884 Alle rette

8 øre 36 70.341 3/7 - 16/10 1884 Alle rette

47 4 øre 33 44.377 18/9 - 11/12 1884 Alle rette

48 8 øre 37 78.380 23/10 - 12/2 1885 Alle rette

49 4 øre 34 68.214 11/12 - 1/4 1885 Alle rette

50 8 øre 38 78.500 12/2 - 4/6 1885 Alle rette

1885-86 42 514 øre 35 58.450 9/4 - 9/7 1885 Alle rette

52 8 øre 39 59.000 11/6 - 3/9 1885 Alle rette

534 øre 36 77.949 16/7 - 3/12 1885 Alle rette

54 8 øre 40 75.911 10/9 - 7/1 1886 Alle rette

554 øre 37 57.610 3/12-14/4 1886 Alle rette

56 8 øre 41 61.000 7/1 - 29/4 1886 Isol. Omv. A97

slide27

Finansår Post Fab.Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

574 øre 38 58.700 14/4 - 29/7 1886 Isol. omv. A97

58 8 øre 42 50.988 21/4 - 26/8 1886 Isol. omv. A97+omv. oval B5

1886-87 43 594 øre 39 77.750 29/7 - 30/12 1886 Isol. omv. A69

60 8 øre 43 56.000 2/9 - 25/11 1886 Isol. omv. A69

61 8 øre 44 74.691 25/11 - 17/3 1887 Isol. omv. A69

624 øre 40 76.225 30/12 - 5/5 1887 Isol. omv. A69

1887-88 44 634 øre 41 26.250 5/5 - 16/6 1887Isol. omv. A69

8 øre 45 48.258 11/3 - 28/5 1887 Isol. omv. A69

644 øre 42 39.150 16/6 - 26/8 1887 Isol. omv. A69

8 øre 46 39.000 26/5 - 4/8 1887 Isol. omv. A69

654 øre 43 38.850 26/8 - 3/11 1887 Isol. omv. A69

8 øre 47 39.000 4/8 - 13/10 1887 Isol. omv. A69

66 8 øre 48 31.750 13/10 - 1/12 1887 Isol. omv. A69

674 øre 44 77.875 3/11 - 22/2 1888 Isol. omv. A69

68 8 øre 49 77.000 1/12 - 5/4 1888 Isol. omv. A69

1888-89 45 69 8 øre 50 44.500 5/4 - 7/6 1888 Isol. omv. A69

704 øre 45 52.355 22/3 -14/6 1888 Isol. omv. A69

71 8 øre 51 57.741 14/6 - 13/9 1888 Isol. omv. A21

724 øre 46 77.500 21/6 -18/10 1888 Isol. omv. A21

73 8 øre 52 73.298 13/9 - 10/1 1889 Isol. omv. A70

744 øre 47 70.000 18/10- 7/2 1889 Isol. omv. A70

75 4 øre 48 46.675 7/2 - 25/4 1889 Isol. omv. A70

76 8 øre 53 77.500 10/1 - 9/5 1889 Isol. omv. A70

slide28

Finansår Post Fab. Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

774 øre 49 32.250 25/4 - 13/6 1889 Isol. ret A31

8 øre 54 61.500 9/5 - 8/8 1889 Isol. ret A31

1889-90 46 784 øre 50 70.208 13/6 - 19/9 1889 Isol. ret A31

79 8 øre 55 78.075 8/8 - 21/11 1889 Isol. ret A31

804 øre 51 74.275 19/9 - 6/1 1890 Alle rette

81 8 øre 56 58.500 28/11 - 20/2 1890 Alle rette

824 øre 52 65.700 6/2 - 1/5 1890 Alle rette

1890-91 47 83 8 øre 57 78.200 20/2 - 19/6 1890 Alle rette

844 øre 53 70.842 l/5 - 7/8 1890 Alle rette

85 8 øre 58 64.000 26/6 - 18/9 1890 Alle rette

864 øre 54 60.275 7/8 - 30/10 1890 Alle rette

87 8 øre 59 58.118 25/9 - 20/11 1890 Alle rette

884 øre 55 62.162 20/10 - 5/2 1891 Alle rette

89 8 øre 60 67.379 11/12 - 19/3 1891 Alle rette

1891-92 48 914 øre 56 61.338 5/2 - 30/4 1891 Alle rette

8 øre 61 69.450 19/3 - 18/6 1891 Alle rette

924 øre 57 62.575 30/4 - 23/7 1891 Alle rette

93 8 øre 62 50.350 25/6 - 27/8 1891 Alle rette

944 øre 58 77.825 30/7 -12/11 1891 Alle rette

95 8 øre 63 63.320 3/9 - 26/11 1891 Alle rette

964 øre 59 58.000 12/11 - 28/1 1892 Alle rette

97 8 øre 64 61.050 26/11 - 35/3 1892 Alle rette

984 øre 60 62.707 28/1 - 13/4 1892 Alle rette

slide29

99 8 øre 65 72.500 35/3 - 35/5 1892 Alle rette

1004 øre 61 72.650 13/4 - 14/7 1892 Alle rette

8 øre 66 176.850 25/5 - 1/9 1892 Alle rette

1892-93 49 1024 øre 62 64.883 14/7 - 22/9 1892 Alle rette

104 8 øre 67 77.892 1/9 - 29/12 1892 Omv. A/B91-100

1054 øre 63 77.725 29/9 - 12/1 1893 Omv. A/B91-100

106 8 øre 68 77.284 5/l - 29/3 1893 Alle omvendte

1074 øre 64 65.240 19/1 - 29/3 1893 Alle omvendte

1893-94 50 108 8 øre 69 61.500 6/4 - 15/6 1893 Isol. omv. B13

1094 øre 65 66.355 6/4 - 22/6 1893 Isol. omv. B13

110 8 øre 70 76.750 15/6 - 14/9 1893 Isol. ret B88

1114 øre 66 73.964 22/6 - 14/9 1893 Isol. ret B88

113 8 øre 71 77.000 33/9 - 4/1 1894 Omv. excl. lodrette

1144 øre 67 77.190 22/9 - 28/12 1893 Omv. excl. lodrette

115 8 øre 72 66.804 4/1 - 5/4 1894 Rette excl. lodrette

1164 øre 68 67.225 4/1 – 8/3 1894 Omv. excl. lodrette

1894-95 51 1174 øre 69 77.231 8/3 - 7/6 1894 Omv. excl.

118 8 øre 73 72.277 5/4 - 12/7 1894 Omv. excl. lodrette

1194 øre 70 62.750 4/6 - 16/8 1894 Omv. excl.

120 8 øre 74 78.450 12/7 - 11/10 1894 Omv. excl. lodrette

1214 øre 71 74.630 16/8 - 15/11 1894Isol. omv. A6

122 8 øre 75 49.000 1/11 - 6/12 1894 Isol. omv. A6

1234 øre 72 77.841 15/11 - 7/2 1895 Isol. omv. A6+A/B91-100

124 8 øre 76 61.000 6/12 - 21/2 1895 Isol. omv. A6 og 81

125 8 øre 77 54.657 21/12 - 26/4 1895 Isol. omv. A6 og 81

1264 øre 73 71.750 7/2 - 18/4 1895 Isol. omv. A6 og 81

slide30

Finansår Post Fab. Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

1895-96 52 1274 øre 74 155.596 25/4 - 27/6 1895 Isol. omv. A6 og 81

128 8 øre 78 57.659 25/4 - 4/7 1895 Isol. omv. A6 og 81

1294 øre 75 66.000 27/4 - 12/9 1895 Isol. omv. A6 og 81

og A/B91-100

130 8 øre 79 66.782 11/7 - 10/10 1895 Isol. omv. A6 og 81

og A/B91-100

1314 øre 76 57.575 12/9 - 14/11 1895 Isol. omv. A6 og 81

og A/B91-100

132 8 øre 80 55.829 10/10 - 12/12 1895 Isol. omv. A6 og 81

1334 øre 77 66.529 14/11 - 9/1 1896 Alle omv. excl. lodrette

134 8 øre 81 57.500 12/12 - 13/2 1896 Alle omv. excl. lodrette

1354 øre 78 78.000 16/1 - 19/3 1896 Alle omv. excl. lodrette

136 8 øre 82 78.210 13/2 - 20/4 1896 Alle omv. excl. lodrette

1896-97 53 1374 øre 79 68.500 19/3 - 15/5 1896 Alle omv. + flere

138 8 øre 83 57.573 7/5 - 9/7 1896 Alle omv. excl. lodrette

1394 øre 80 77.945 15/5 - 13/8 1896 Alle omv. + flere

140 8 øre 84 63.959 9/7 - 24/9 1896 Alle omv. excl. lodrette

1414 øre 81 67.825 13/8 - 29/10 1896 Isol. omv. A66

142 8 øre 85 57.650 24/9 - 3/12 1896 Isol. omv. A66

1434 øre 82 52.450 29/10 - 31/12 1896 Isol. omv. A66+A/B91-100

144 8 øre 86 67.425 3/12 - 18/2 1897 Isol. omv. A66 og A/B91-100

1454 øre 83 66.900 31/12 - 11/3 1897 Isol. omv. A66+A/B1-10

slide31

Finansår Post Fab. Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

146 8 øre 87 76.300 18/2 - 26/5 1897 Isol. omv. A66 og vandrette

1474 øre 84 62.350 11/3 - 29/4 1897 Isol. omv. A66+A/B1-20

1897-98 54 1484 øre 85 55.150 20/4 - 17/6 1897 Isol. omv. A56+A flere

149 8 øre 88 159.713 26/5 - 29/7 1897 Isol. omv. A56 og vandrette

1504 øre 86 76.350 17/6 - 26/8 1897 Isol. omv. A46+A flere

151 8 øre 89 163.750 29/7 - 30/9 97 Isol. omv. A36 og mange

1524 øre 87 78.500 26/8 - 4/11 1897 Isol. omv. A26+A/B flere

153 8 øre 90 73.323 30/9 - 9/12 1897 Isol. omv. A36 og mange

1544 øre 88 51.152 4/11 - 16/12 1897 Mange omv.

155 8 øre 91 62.375 9/12 - 10/2 1898 Alle rette

1564 øre 89 58.650 16/12 - 3/2 1898 Alle rette

157 4 øre 90 72.275 3/2 - 14/4 1898 Alle rette

1898-99 55 158 8 øre 92 58.675 10/2 - 14/4 1898 Alle rette

159 8 øre 93 63.000 21/4 - 30/6 1898 Alle rette

1604 øre 91 75.250 14/4 - 23/6 1898 Alle rette

161 4 øre 92 66.900 23/6 - 18/8 1898 Omv. A/B91-100

162 8 øre 94 62.734 30/6 - 8/9 1898 Omv. A/B91-100

1634 øre 93 49.225 18/6 - 29/9 1898 Omv. A/B91-100

164 8 øre 95 46.450 8/9 - 3/11 1898 Alle rette og mange omv.

1654 øre 94 78.450 6/10 - 8/12 1898 Alle rette excl. flere

166 8 øre 96 50.900 3/11 - 29/12 1898 Alle rette og mange omv.

1674 øre 95 29.150 8/12 - 29/12 1898 Alle rette excl. flere

168 4 øre 96 43.850 5/1 - 2/2 1899 Alle rette excl. flere

8 øre 97 34.125 29/12 - 2/2 1899 Alle rette og mange omv.

1694 øre 97 77.350 2/2 - 13/4 1899 Alle rette excl. flere

slide32

170 8 øre 98 62.300 2/2 - 29/3 1899 Alle rette og mange omv.

171 8 øre 99 62.275 29/3 - 25/5 1899 Alle rette og mange omv.

1724 øre 98 76.075 13/4 - 15/6 1899 Alle rette excl. flere

173 8 øre 100 78.500 25/5 - 3/8 1899 Isol. ret A47 og 77

1899-00 56 1744 øre 99 66.750 15/6 - 10/8 1899 Isol. ret A47 og 77

175 8 øre 101 54.914 3/8 - 14/9 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-100

1764 øre 100 78.400 17/8 - 19/10 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-100

177 8 øre 102 66.625 21/9 - 30/11 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-1001784 øre 101 53.950 19/10 - 23/11 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-100179 4 øre 102 31.075 23/11 - 14/12 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-100

8 øre 103 19.400 30/11 - 21/12 1899 Isol. ret A47/77+A/B91-100

1804 øre 103 36.650 14/12 - 11/1 1900 Isol. ret A47/77+A/B91-100

8 øre 104 38.350 21/12 - 8/2 1900 Isol. ret A47/77+A/B91-100

1814 øre 104 69.675 11/1 - 1/3 1900 Isol. ret A47 og 77

1900-01 57 182 8 øre 105 65.825 8/2 - 21/4 1900 Isol. ret A47 og 77

1834 øre 105 70.500 3/3 - 28/4 1900 Isol. ret A47 og 77

184 8 øre 106 62.879 28/4 - 23/6 1900 Isol. ret A47/77+A/B91-100

1854 øre 106 62.700 5/5 - 16/6 1900 Isol. ret A47/77+A/B flere 186 4 øre 107 66.850 23/6 - 11/8 1900 Isol. ret A47 og 77 A/B flere

187 8 øre 107 50.972 30/6 - 18/8 1900 Isol. ret A47 og 77 og bund

1884 øre 108 78.725 11/8 - 13/10 1900 Isol. ret A47 og 77 A/B flere189 8 øre 108 78.665 18/8 - 3/11 1900 Isol. ret A47 og 77 og bund

1904 øre 109 50.925 13/10 - 4/12 1900 Isol. ret A47 og 77 og B92

191 8 øre 109 46.914 3/11 - 15/12 1900 Isol. ret A47 og 77

1924 øre 110 74.375 1/12 - 19/1 1901 Isol. ret A47 og 77 og B92

193 8 øre 110 71.325 15/1 - 23/2 1901 Isol. ret A47 og 77

1944 øre 111 60.350 19/1 - 2/3 1901 Isol. ret A10 og B97

195 8 øre 111 77.359 23/2 - 27/4 1901 Isol. ret A10 og B97

slide33

Finansår Post Fab. Værdi Tryk Antal Periode Kendetegn

1964øre 112 48.910 2/3 - 13/4 1901 Isol. ret A10 og B97

197 4 øre 113 52.000 13/4 - 25/5 1901 Isol. ret A10 og B97

1901-02 58 198 8 øre 112 65.750 27/4 - 8/7 1901 Isol. ret A10 og B97

1994 øre 114 78.650 25/5 - 20/7 1901 Isol. ret A10 og B97

200 8 øre 113 47.340 8/7 - 17/8 1901 Isol. ret A10 og B97

2014 øre 115 78.986 20/7 - 28/9 1901 Isol. ret A10 og B97

202 8 øre 114 68.863 17/8 - 19/10 1901 Isol. ret A10 og B97

2034 øre 116 43.375 28/9 - 20/10 1901 Isol. ret A10 og B97

204 8 øre 115 51.190 19/10 - 30/11 1901 Isol. ret A10 og B97

4 øre 117 27.600 26/10 - 9/11 1901 Isol. ret A10 og B97

2054 øre 118 39.400 9/11 - 7/12 1901 Isol. ret A10 og B97

206 4 øre 119 49.250 7/12 - 4/1 1902 Isol. ret A10 og B97

8 øre 116 27.450 30/11 - 28/12 1901 Isol. ret A10 og bund

207 8 øre 117 57.000 28/12 - 15/2 1902 Isol. ret A10 og bund

2084 øre 120 7.893 4/1 - 15/2 1902 Isol. ret A10 og B97

1902-03 59 209 8 øre 118 49.000 15/2 - 29/3 1902 Isol. ret A10 og bund

2104 øre 121 76.600 15/2 - 5/4 1902 Isol. ret A10 og A/B91-100

211 8 øre 119 62.500 29/2 - 24/5 1902 Isol. ret A10 og A/B91-100

2124 øre 122 78.000 5/4 - 31/5 1902 Alle rette

213 8 øre 120 70.000 31/5 - 9/S 1902 Alle rette

2144 øre 123 71.804 31/5 - 2/8 1902 Alle rette

215 4 øre 124 77.743 2/8 02 - 5/12 1903 Alle rette

216 8 øre 121 32.122 29/9 - 4/10 1902 Alle rette

slide34

Status:

De isolerede rammer er planlagte:

Indicierne er overordentlige kraftige

Der er stadig spørgsmål,

der mangler stadig besvarelse