lypsykonekokonaisuus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lypsykonekokonaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lypsykonekokonaisuus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Lypsykonekokonaisuus - PowerPoint PPT Presentation

richard-maxwell
404 Views
Download Presentation

Lypsykonekokonaisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lypsykonekokonaisuus MTT Maitokoneet

 2. Piirros: Vakolan tiedote MTT Maitokoneet

 3. Sankokone MTT Maitokoneet

 4. Parsinavetan putkilypsykone MTT Maitokoneet

 5. Lypsyaseman alaputkikone MTT Maitokoneet

 6. Mittasäiliökone MTT Maitokoneet

 7. Lypsykone navetassa MTT Maitokoneet

 8. Lypsykoneen rakenne Maitoa Ilmaa • ULKOPUOLI, (tyhjöpuoli) • vetimen hieronta • nännikumin liike • SISÄPUOLI (maitopuoli) • lypsyalipaineen tasaisuus ja taso • Lyhyt maitoletku • sisähalkaisija • Lyhyt ja pitkä tykytysletku • Yhdyskappale • tilavuus • ilmanotto, - suljin Ilmaa • Tykytin • nopeus • imusuhde ja imuaika • ontuminen • Pitkä maitoletku, - anturit ym. Lypsyrobotti • Sanko • Maitohana Tilasäiliö • Maitoputki • mitoitus ja asennus • Yhteys tyhjöhanaan • Tyhjöhana • Hanaputki • Pääputki Maito Ilmaa tyhjöventtiilin kautta • Päätelaite: • tilavuus ja tiiviys • Ilma ulos • Poistoputki • Perusputki • Tyhjöventtiili, tyhjösäiliö • Maidonkokoojan tyhjöputki • Lianerotin • Tyhjöpumppu MTT Maitokoneet

 9. Lypsy-yksikkö • Lypsin (nännikumi, -kuppi, yhdyskappale) • Tykytin • Virtauksen seurantalaitteet • Irrotin • Maitomittari • Erillinen diasarja MTT Maitokoneet

 10. Parsinavetan hännät vastakkain -ratkaisussa kiskot ja maitoputkisto eivät risteä Kuva: R Maaniittu, DeLaval MTT Maitokoneet

 11. MTT Maitokoneet

 12. Rauhallinen maidon virtaus maidonkokoojaan kertoo ilmeisen tasaisesta maitoputken alipaineesta. MTT Maitokoneet

 13. Hanaputki Pesuvesiputki MTT Maitokoneet Maitoputki

 14. Maitoputkiston tehtävät • Huolehtia vakaasta alipaineesta maitohanan luona (< +/- 2 kPa, utareterveysriski) • = kuljettaa lypsimen kautta laitteistoon päässyt ilma tehokkaasti pois • Kuljettaa maito hellävaraisesti maidonkokoojalle • maidon muokkautuminen • Maitoputkiston on oltava tiivis • maidon muokkautuminen • Peseytyvyys • maidon bakteeripitoisuus • Pesu- ja huuhteluvesien on valuttava pois • maidon jäätymispiste MTT Maitokoneet

 15. Maitoputkiston mitoittaminen • Maitoputkiston mitoitus on yleensä vanhojen laitteiden ongelma • Maitoputkiston kaltevuudella suuri merkitys • Karja- ja lypsäjäkohtainen • Lypsynaikaiset mittaukset • Parsinavetta: Hankitaanko uusi vai korjataanko vanhaa? MTT Maitokoneet

 16. Lypsykoneen mitoitussovellus Lypsykoneen mitoittaminen MTT Maitokoneet

 17. Maitoputkiston mitoitus parsinavetassa (1/2) • Lypsäjän huolellisuus lypsimen käsittelyssä • Maitoputkiston kaltevuus • Karjan keskituotos - maidonvirtaus • Yksi lypsäjä ei tarvitse sisähalkaisijaltaan yli 50 mm:n maitoputkea, jos kaltevuutta saadaan 4 - 5 mm/m. • Jos lehmät ovat hännät vastakkain, kahdellekin lypsäjälle riittää 50 mm:n maitoputki, kaltevuus 4-5 mm/m. MTT Maitokoneet

 18. Maitoputkiston mitoitus parsinavetassa (2/2) • Jos lypsäjät (2) ovat vastakkaisilla puolilla, riittää 50 mm:n maitoputki. • Jos kaksi lypsäjää on maitoputkiston samalla sivulla ja yksiköitä on yhteensä viisi tai enemmän, saattaa yli 50 mm:n maitoputkisto olla perusteltu. • Ylisuuri maitoputkisto vaikeuttaa pesua: tarvitaan joko lisätekniikkaa ja/tai lisää pesuainetta, vettä ja energiaa. MTT Maitokoneet

 19. Maidonvirtaus on laskettu ISO-standardin periaatteita noudattaen. MTT Maitokoneet

 20. Maitoputkisto yksin ei riitä. Lisäksi tarvitaan: • Vakaa alipaine maidonkokoojalla • Riittävä tyhjöpumpun imuteho • Toimiva tyhjöventtiili oikeassa paikassa • Riittävän suuret tyhjöputkistot • Tykyttimille riittävästi alipainetta • Tykyttimien arvot • Tyhjöhanat • Duovacin runko • Hanaputkiston säännöllinen pesu • Toimiva lypsin ja sopiva nännikumi • Automatiikan toiminta ja sen valvonta MTT Maitokoneet

 21. Maitoputkiston mitoitus Maitoputkiston kaltevuus Lypsimen käyttö MTT Maitokoneet Piirros: Vakolan tiedote

 22. Likainen tyhjöventtiili – 300 l/min varatehosta pois! MTT Maitokoneet

 23. Lamellityhjöpumpun toimintaperiaate MTT Maitokoneet

 24. Vesirengaspumpun toimintaperiaate MTT Maitokoneet

 25. Tyhjöventtiilin toimintaperiaate Alipaineen säätöruuvi Ohjausalipaineletkun nippa Jousi Kalvo Lypsykoneeseen sisään menevä ilma Kuva: DeLaval (ilman tekstejä ja nuolia) MTT Maitokoneet

 26. Lypsykoneen huolto ja testaus • Asentaja testaa uuden laitteiston käyttöönoton yhteydessä kokonaisuudessaan • Tieto uudesta lypsykoneesta meijerille • Neuvoja voi tehdä tilakäynnin: lypsy ja pesu, ym. • Huoltojen yhteydessä testataan vain tietyt kohdat (merkitty testauspöytäkirjaan) MTT Maitokoneet

 27. Alkutuotantoasetus ja lypsykoneen huolto • Lypsykoneen hyvä kunto ja toiminta on varmistettava huoltamalla ja testaamalla kone tarpeen mukaisesti ja säännöllisesti, vähintään kuitenkin kolmen vuoden välein. • Todistusta testauksesta on säilytettävä alkutuotantopaikalla vähintään kymmenen vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. MTT Maitokoneet

 28. Lypsykoneen testauspöytäkirjasta löydyttävä • Alipainetasot • Alipaineen alenema ja hitaudet • Tehollinen varateho • Parsinavetan koneiden tyhjöhanojen virtaukset • Lypsy-yksiköiden tulokset • Tykytys • Yhdyskappaleen ilmanotto ja sulkeutuminen • Muut mittaukset tilanteen mukaan • Nyt ollaan lähellä lehmää ja siksi nämä ovat tärkeitä mittauksia • Jos on uusittu maitoputkiston tiivisteet, on sen tiiviys tarkastettava, tms. MTT Maitokoneet

 29. Huoltotestaukset merkitty sinisellä MTT Maitokoneet

 30. Huoltojen väliset tarkastukset • Vuosihuolto ei kata kaikkea • Huoltojen välillä laitteisto vaatii myös huoltoa • Pyydä huoltomieheltä lista ja ohjeet huoltojen välillä tehtävistä huoltotoimista. • Käytä vain soveltuvia osia, elintarvikelaatu ym. • Jäämät ja makuvirheet, toiminta • SILMÄT JA KORVAT AUKI • Erillinen diasarja MTT Maitokoneet