Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

378 Views Download Presentation
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 5 Kasım 2013 Uzm. Dr. Evrim Çeliker Yapıcı

 2. YENİDOĞAN OLGU SUNUMU Dr. Evrim Çeliker Yapıcı

 3. 33 yaşında G2P2Y2 olan 39 gebelik haftasındaki hasta dış merkezden Anti hıv(+) bulunması nedeniyle gönderilmiş. • Herhangi bir semptom/bulgu yok; taramada tespit edilmiş. • Hastanemizde bakılan HIV RNA PCR (+) • Viral yük 1043 kopya/ml

 4. Ne yapalım? • Anneden bebeğe geçiş riski nedir? • Tedavi başlayalım mı? • Doğum nasıl olmalı? • Anne sütü verilebilir mi? • Bebeğe tanı nasıl konulacak? • Bebeğe tedavi verilecek mi? • Bebeğin izlemi nasıl yapılacak?

 5. Anneden bebeğe geçiş riski nedir?

 6. HIV/AIDS Birleşmiş Milletler programına göre 2011 yılının sonunda yaklaşık HIV/AIDS ile yaşayan 34 milyon kişi bulunmaktadır. • Yıllık yeni HIV enfeksiyon vaka oranı 1990’ların sonunda > 3 milyon ve 2011 yılında 2.5 milyon bulunmuştur. • Vakaların yaklaşık % 12’si (330.000) 15 yaşından küçüktür.

 7. ANNEDEN-BEBEĞE GEÇİŞ • Antenatal • Peripartum • Emzirme dönemi • En riskli dönem peripartum dönem

 8. Riski arttıran durumlar: • Erken membran ruptürü • Maternal yüksek viral yük • Maternal düşük CD4 sayısı

 9. HAART (Highly active antiretroviral treatment) olmadan vertikal geçiş riski Avrupa’da % 20-40, Amerika’da % 15-30 ve Afrika’da % 25-35 • HAART ile Amerika’da bildirilen % 1-5 • Anne sütü ile geçiş % 5-20 ( viral yüke bağlı)

 10. 1990-2000 yıllarında yapılan prospektif bir çalışmada 1542 HIV-enfekte anne taranmış: • HAART almayan 396 hastada % 20 • Zidovudine alan 710 hastada % 10 • İkili tedavi alan 186 hastada % 4 • 3’lü HAART alan hastalarda % 1

 11. Viral yük < 400 kopya/ml ise % 1 • Virak yük > 30.000 kopya/ml ise % 23

 12. Anneye tedavi başlanmalı mı?

 13. HAART ne zaman başlanmalı? • Hamilelik sırasında tanı konduğu anda başlanmalı • İlk trimester?? • Tedavi ile tam viral baskılanma 16-24 haftada gerçekleşir. • 28 GH’dan sonra başlandığında viral yük yeterince baskılanmayabilir.

 14. Viral yükün değerlendirilmesi • HIV RNA PCR: • Tanı-tedavi başlandığında • 1 ay sonra • Tam viral baskılanma başlanan kadar aylık( Genellikle 16-24 hafta) • 3 ayda bir • 34-36 GH arası değerlendirme • 38 GH’da viral kopya > 1000 kopya /ml ise C/S

 15. 2 nükleozid/nükleotid reverse transkriptaz inhibitörü ( NRTıs/NtRTı) + • Proteaz inhibitörü(PI), nonnükleozid reverse transkriptaz inhibitörü (NNRTI) ya da integraz inhibitör ilaç sınıfı

 16. Önerilen tedavi : • Zidovudine+ Lamuvidine + Lopinavir/Ritonavir ya da Atazanavir/Ritonavir

 17. Doğum şekli nasıl olmalı? • DVY? C/S?

 18. Doğum şekli 1999’da yapılan 2 çalışmaya göre: • Membran ruptürü olmadan ya da doğum eylemi başlamadan C/S ile doğum vertikal geçişi azaltıyor. • 1999 ACOG rehberi: 38 GH elektif C/s • 2000 ve 2010 ACOG rehberi: Plasma viral yük> 1000 kopya/ml ise • C/S + Doğumdan 3 saat öncesinde başlanan zidovudine profilaksisi

 19. İntrapartum profilaksi: • HIV RNA > 400 kopya /ml ise • Doğumdan 3 saat önce başlanan Zidovudine Profilaksisi • 2 mg/kg yükleme • 1 mg/kg/st idame ( Göbek kordonu kesilene kadar)

 20. Bebeğe profilaksi verelim mi?

 21. Tüm HIV-enfekte anneden doğan yenidoğan bebeklere: • 6 hafta Zidovudine profilaksisi • Anne antenatal tedavi almamışsa • 6 hafta Zidovudine + 3 doz Nevirapine

 22. tablo

 23. ANNEDEN-BEBEĞE GEÇİŞİ AZALTMAK İÇİN : • Tüm hamilelerde HIV taraması prenatal tarama programının rutin panelinde bulunmalıdır. • Tanı konduğu anda tedavi başlanmalıdır. • Doğum C/S ile gerçekleşmelidir. • Intrapartum profilaksi ve yenidoğana profilaksi verilmelidir. • Anne sütü verilmemelidir.

 24. Yenidoğan bebeğe tanı nasıl konulur?

 25. Yenidoğanlarda HIV tanısı koymak, transplasental gecen antikorlar nedeniyle zor olabilir. • Maternal HIV antikorları aylarca devam edebilir.

 26. HIV enfekte anneden doğan 271 bebekte yapılan bir çalışmada 234 enfekte olmayan bebek 1 yıl izlenmiş. • Ortalama maternal antikor kaybolma süresi 10.3 ay • 1 hastada 18 aydan sonra kaybolmuş. • Patterns of anti-HIV IgG3, IgA and p24 Ag in perinatally HIV-1 infected infants. Asian Pac J Allergy Immunology 2002; 20:99

 27. HIV enfekte anneden doğan bebeklerde ilk test: • HIV DNA ya da RNA PCR • İlk 2 hafta en duyarlı dönem • İlk günlerde bakılan negatif sonuç daha sonra doğrulama gerektirir.

 28. HIV DNA PCR TESTİ: Antiretroviral tedavi alan hastalarda bile, enfekte ise pozitif bulunmalıdır. • Anneden bebeğe geçişlerin 2/3 ‘ü perinatal dönemde gerçekleşir ve DNA PCR testi çok yakında kazanılan enfeksiyonu tespit etmez

 29. HIV-1 DNA PCR • Duyarlılık: Doğumda % 55 • 2-4 hafta > % 90 • 3-6 ay % 100 • Özgünlük: Doğumda % 99.8 • 1-3-6 ay % 100

 30. HIV RNA PCR: Daha çok tedaviye yanıtı gözlemek amaçlı standard viral yükleme testi • Neonatal HIV enfeksiyonu tanısı koymak için duyarlılığının ve özgünlüğünün HIV DNA PCR kadar iyi olduğunu söyleyen çalışmalar var; ancak bu çalışmalar HAART alan hastalarda yapılmamış.

 31. Maternal HIV durumu bilinmiyorsa: • Serolojik test annede ya da bebekte yapılmalıdır; sonuç annenin HIV durumunu tespit eder. • 2006 CDC tüm hamile kadınlarda HIV testini önerir ve annelerden yazılı onay gerekmez.

 32. HIV enfekte anneden doğan bebeklerde • Test: HIV DNA PCR • Eğer anne uygun HAART alıyorsa ve bebek düşük riskte ise test • 14-21 gün • 1-2 ay • 4-6 aylarda yapılmalıdır ve herhangi birinde pozitif bir sonuç doğrulanmalıdır.

 33. Tedavi almayan ya da hamilelikte tanı alan annelerden doğan bebekte test • Doğumdan sonra • 14-21 gün • 1-2 ay • 4-6 ayda yapılmalıdır. • İlk 3 günde (+) sonuç: in utero geçiş • > 3 gün (+) sonuç: peripartum geçiş

 34. 2010 Enfeksiyon AAP Komitesi • Bebeğe HIV (-) kabul edebilmek diyebilmek için • 2 negatif test: • 1) 2 hafta ve sonrası • 2) 4 hafta ve sonrası • Kesin HIV(-): • 1 ve 2’ye ek olarak 4 ay ve sonrasında bakılan negatif sonuç

 35. HIV PCR (+) olan bebeklere 4-6 haftalar arası Trimethoprim-sulfametaksazol profilaksisi başlanmalı ve 1 yaşına kadar devam edilmelidir.

 36. Özet • Tüm hamilelere HIV taraması yapılmalı • HIV(+) olan hamilelere tedavi başlanmalı • Doğumdan 3 saat önce başlanan Zidovudine profilaksisi • Yenidoğana 6 hafta Zidovudine profilaksisi • Anne sütü verilmemelidir. • Standart tanı : HIV DNA/RNA PCR • Doğumdan sonra, 2-4 hafta, 8 hafta, 4 -6 ay

 37. Biz hastamızda: • Intrapartum profilaksi önerdik. • C/S ile doğum (hasta mükerrer C/S) • Bebeğe Zidovudine+ Nevirapin başladık. • Anne sütü yerine mama başladık. • HIV RNA PCR gönderdik ve HIV DNA PCR için kan ayırdık. • 2. hafta HIV RNA PCR için kontrole çağırdık.