ekoauditov novela z kona o odpadech z kon 169 2013 sb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekoauditová novela zákona o odpadech zákon č. 169/2013 Sb. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekoauditová novela zákona o odpadech zákon č. 169/2013 Sb.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Ekoauditová novela zákona o odpadech zákon č. 169/2013 Sb. - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Ekoauditová novela zákona o odpadech zákon č. 169/2013 Sb. Hlavní body ekoauditu. zrušení povinnosti původců odpadu zpracovávat POH (povinnost zůstane zachována pouze pro obce)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekoauditová novela zákona o odpadech zákon č. 169/2013 Sb.' - rich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hlavn body ekoauditu
Hlavní body ekoauditu
 • zrušení povinnosti původců odpadu zpracovávat POH (povinnost zůstane zachována pouze pro obce)
 • zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře
 • zrušení povinnosti původce žádat o souhlas shromažďování nebezpečných odpadů
 • zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů - zavedení elektronického informačního systému
innosti
Účinnosti

Účinnost od 1.10.2013 s výjimkou:

 • od 1.1.2014
 • zpětného odběru pneumatik (§ 38a, § 38b)
 • od 1.10.2014
 • elektronizace hodnocení neb. vlastností odpadu (§ 9)
 • změny v evidenci a hlášení (§ 39, § 82)
 • elektronizace evidence přepravy N odpadů (§ 40)
 • od 1.1.2015
 • poplatek při koupi ojetých vozidel
innost od 1 10 2013
účinnost od 1.10.2013

§ 2

působnost zákona

 • nekontaminované zeminy x definice odpadu

odst. 1

(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou

j) zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

nový odst. 3

(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

innost od 1 10 20131
účinnost od 1.10.2013

§ 2

působnost zákona

 • nekontaminované zeminy x definice odpadu

Zemina jako odpad:

 • zemina je dlouhodobě skladována bez doložení, že bude využita
 • zemina je znečištěna (jen nutné jí před opětovným použitím upravit např. odstraněním kontaminace) nebo smíšena např. se stavebními odpady
innost od 1 10 20132
účinnost od 1.10.2013

§ 3

pojem odpad

 • ruší se příloha č. 1 – skupiny odpadů
 • ruší se domněnka zbavování se u vedlejších produktů

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci

 • která vzniká … jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, …
 • jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo.

innost od 1 10 20133
účinnost od 1.10.2013

§ 3

pojem odpad

 • ruší se příloha č. 1 – skupiny odpadů
 • ruší se domněnka zbavování se u vedlejších produktů
 • dříve se za odpady považovaly movité věci, kterých se vlastník zbavoval a které byly výstupy z výrobní činnosti, z výroby energie nebo poskytování služeb
 • důvodem ke úpravy čl. 3 byly nejasnosti ve vztahu k vedlejšímu produktu
innost od 1 10 20134
účinnost od 1.10.2013

§ 3

pojem odpad

 • v odst. 6 se doplňuje odkaz na evropská nařízení
 • mění se ustanovení o rozhodování v pochybnostech

odst. 6 nové písm. e)

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie53).

nový odst. 8

(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.

innost od 1 10 20135
účinnost od 1.10.2013

§ 4

základní pojmy

 • doplňuje se definice konečného uživatele (x spotřebitel)

e) konečným uživatelem - právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.

 • reakce na změnu definice pojmu spotřebitele v zákoně o ochraně spotřebitele
innost od 1 10 20136
účinnost od 1.10.2013

§ 4

základní pojmy

 • ruší se definice prvotního původce

§ 12 odst. 1, odst. 3

Prvotní původce odpadů Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem…

Prvotní původce odpadů Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna.

 • odstranění problému s případy, kdy je odpad ve vlastnictví subjektu, který není původcem odpadu
 • odstranění legislativní návaznosti na „následující majitele“ odpadů
innost od 1 10 20137
účinnost od 1.10.2013

§ 6

zařazování odpadu podle kategorií

 • ruší se samostatný Seznam nebezpečných odpadů (příloha č. 2 v. č. 381/2001 Sb.) nově pouze kat. č. s hvězdičkou
 • pro zařazování tzv. zrcadlových položek se doplňkově použije nařízení CLP – předpoklad zakotvení v prováděcím předpise
 • ruší se příloha č. 5 zákona - zařazení pouze podle neb. vlast.
innost od 1 10 20138
účinnost od 1.10.2013

§ 6

zařazování odpadu podle kategorií

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud

 • uveden v Seznamu nebezpečných odpadů
 • smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo
 • smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů
 • vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 • je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo
 • je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.
innost od 1 10 20139
účinnost od 1.10.2013

§ 6

zařazování odpadu podle kategorií

 • kontrolní orgány mohou rozhodnutím uložit povinnost požádat o hodnocení neb. vlastností

(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s

odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

(2) V případě, že se původce nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo NO po úpravě nemá žádnou z neb. vlast. a mají v úmyslu s ním nakládat jako s O, jsou povinni hodnocení neb. vlast. V případě, že má Inspekce důvodnou pochybnost, že původce nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může rozhodnutím uložit povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

odpad po vyloučení neb. vlast. se nově označuje jako N/O

innost od 1 10 201310
účinnost od 1.10.2013

§ 6

zařazování odpadu podle kategorií

 • nové ustanovení zmírňující zařazování autovraků - při správném postupu dle v. č. 352/2008 Sb. lze zařadit autovrak jako O bez vyloučení neb. vlastností

(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení neb. vlast. odpadů.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob demontáže nebezpečných částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků.

 • reakce na technicky neproveditelný odběr reprezentativního vzorku pro provedení hodnocení N vl.
innost od 1 10 201311
účinnost od 1.10.2013

§ 7

pověření k hodnocení N vlastností odpadů

 • úprava podmínek pro zahraniční posuzovatele

(9) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Doklady o splnění těchto podmínek je povinna předložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činnosti uvedené v odstavci 1. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví po předložení dokladů poskytne této osobě přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54). Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.

innost od 1 10 201312
účinnost od 1.10.2013

§ 8

pověření k hodnocení N vlastností odpadů

 • stanovení lhůty 5 let pro novou žádost o pověření v případě jeho odejmutí

(2) Osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí 5 let ode dne jeho odejmutí.

 • dříve si osoba po splnění legislativních požadavků mohla zažádat o nové pověření, které jí bylo během krátké doby vydáno
innost od 1 10 201313
účinnost od 1.10.2013

§ 15

odpadový hospodář

 • zrušení omezení počtu subjektů pro jednoho odpadového hospodáře

(4) Funkci odpadového hospodáře lze vykonávat pro nejvíce pět původců a oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven.

innost od 1 10 201314
účinnost od 1.10.2013

§ 15

odpadový hospodář

 • zrušení povinnosti hlášení změny odpadového hospodáře

(8)Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře a jeho ustanovení oznámit správnímu úřadu, který jí vydal souhlas k provozování zařízení nebo souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti odpadového hospodáře. Zároveň je původce nebo oprávněná osoba povinna tomuto správnímu úřadu předložit doklady, z nichž vyplývá splnění požadavků uvedených v odstavci 6.

(7) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře.

innost od 1 10 201315
účinnost od 1.10.2013

§ 16

povinnosti původců odpadů

 • zrušení povinnosti vypracovávat POH

(1) Původce odpadů je povinen

 • zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění
 • u většiny původců jen formalita
innost od 1 10 201316
účinnost od 1.10.2013

§ 16

povinnosti původců odpadů

 • zrušení povinnosti získat souhlas ke shromažďování NO - zůstává pro skladování a úpravu

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, pokud … nemá souhlas … podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

 • výhodou má být omezení administrativní zátěže
 • nevýhodou je snížení prevence nakládání s N odpady, snížení povědomí o správném nakládání a snížení bezpečnosti při shromažďování
innost od 1 10 201317
účinnost od 1.10.2013

§ 31h

zpětný odběr použitých automobil. baterií a akumulátorů

 • možnost uzavření dohody o financování nakládání s odpadními bat. a ak. s konečným uživatelem jiným než spotřebitelem

(1) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru. V případě automobilových baterií a akumulátorů z vozidel, která jsou používána k podnikatelským účelům, tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování.

innost od 1 10 201318
účinnost od 1.10.2013

§ 31j

zpracování a materiálové využití odpadních baterií a aku.

 • zpřísnění zákazu spalování průmyslových a automobilových bat. a aku.

(4) Baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin. Průmyslové baterie nebo akumulátory, automobilové baterie nebo akumulátory a přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektrochemický typ nebo jejich značku, nesmějí být odstraňovány spalováním. Přenosné baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich elektrochemický typ nebo jejich značku, průmyslové baterie nebo akumulátory, a nebo automobilové baterie nebo akumulátory, nesmějí být odstraňovány spalováním. Tento zákaz se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory stažené z trhu na základě zvláštního právního předpisu a na přenosné baterie s obsahem kovového lithia. Odpad z baterií nebo akumulátorů, který vznikl zpracováním a materiálovým využitím v souladu s tímto zákonem, může být odstraněn ukládáním na skládky příslušných skupin nebo spalováním.

innost od 1 10 201319
účinnost od 1.10.2013

§ 34

povinnosti při nakládání s odpadem s výroby oxidu titaničitého

 • zrušení povinnosti souhlasu a POH pro původce
 • stanovení zakázaných způsobů odstraňování
innost od 1 10 201320
účinnost od 1.10.2013

§ 37

povinnosti při nakládání s autovraky

 • povinnost zaslat smlouvu s výrobcem vozidel MŽP

(7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny

c) ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít písemnou smlouvu s akreditovanými zástupci31e) a výrobci vybraných vozidel a kopii této smlouvy zaslat nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ministerstvu.

innost od 1 10 201321
účinnost od 1.10.2013

§ 37b

povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

 • pořizovat fotodokumentaci přijatých vozidel

(1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen

j) pořizovat fotodokumentaci stavu přijímaných autovraků.

innost od 1 10 201322
účinnost od 1.10.2013

§ 37e

poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 • platba poplatku při přeregistraci použitého vozidla

(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.

 • poplatek se nově platí i při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen (osoby ZTP)
innost od 1 10 201323
účinnost od 1.10.2013

§ 37j

uvádění elektrozařízení na trh

 • omezení látek používaných v elektrozařízeních – nově transponována do výrobkové legislativy

(3) Výrobce elektrozařízení, které náleží do skupin 1 až 7 nebo 10 podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu včetně elektrozařízení určených výlučně pro účely obrany státu, a výrobce elektrických žárovek nebo svítidel určených k použití v domácnostech zajistí, aby elektrozařízení, je-li uvedeno na trh po 30. červnu 2006, neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovanédifenylétery (PBDE), nejedná-li se o

 • použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním předpise,
 • náhradní díly určené k opravě nebo opětovnému použití elektrozařízení uvedeného na trh před 1. červencem 2006, nebo
 • solární panely.
innost od 1 10 201324
účinnost od 1.10.2013

§ 44

plán odpadového hospodářství původce odpadů obce

 • zrušení povinnosti původce vypracovat POH
 • Plán odpadového hospodářství původce odpadů obce zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.

(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství obce pro jí spravované území a jeho změny.

innost od 1 10 201325
účinnost od 1.10.2013

§ 48a

 • úprava povinnosti provozovatele skládky

Provozovatel skládky je povinen před zahájením první fáze provozu skládky nebo její části

 • sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí, na zdraví a na věci způsobenou provozem skládky nebo její části v první fázi provozu skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první fáze provozu skládky
innost od 1 10 201326
účinnost od 1.10.2013

§ 51

 • upřesnění výše finanční rezervy

(4) Výše finanční rezervy činí

 • 100 Kč za 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu nebo komunálního odpadu uvedeného ve skupině 20 Katalogu odpadů, s výjimkou odpadu azbestu
 • odstranění nejasností – část subjektů odváděla poplatek 100 Kč/t pouze za kat.č. 200301 – směsný komunální odpad a za další odpady skupiny 20 odváděly poplatek 35 Kč/t
innost od 1 10 201327
účinnost od 1.10.2013

§ 77

celní orgány

 • možnost zadržet doklady k vozidlu a k nákladu, zakázat pokračování v jízdě a zabránit jí použitím tech. prostředku
 • ruší se možnost skládání kauce
 • doplňuje se, že náklady spojené s dobou odstavení jdou k tíži dopravce
 • upravují se podrobnosti komunikace celních orgánů a ministerstva
ustanoven s posunutou innost
Ustanovení s posunutou účinností
 • ustanovení platná od 1.10.2013, jejichž účinnost je posunuta z důvodu posunutí účinnosti na ně vázaných dalších legislativních ustanovení

§ 66 odst. 6

(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad FO oprávněné k podnikání nebo PO, která nezašle … příslušnému KÚ údaje týkající se zařízení…

§78 odst. 2 (KÚ)

b) ….a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty podle § 66 odst. 6,

x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1.

§ 79 odst. 1 (ORP)

d) vede a zpracovává evidenci … zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů

zm ny k 1 1 2014
Změny k 1.1.2014

§ 38a, § 38b

zpětný odběr pneumatik

 • nové vymezení podmínek pro zpětný odběr pneumatik
 • dána minimální úroveň zpětného odběru pneumatik 35 %
 • zavedení Seznamu povinných osob
 • není dána povinnost kolektivního systému
zm ny k 1 10 2014
Změny k 1.10.2014

§ 9

elektronický systém hodnocení neb. vlast. odpadů

 • zavedení Informačního systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • snížení administrativní zátěže žadatelů o hodnocení
 • zlepšení kontroly hodnocení (přístup ČIŽP, KÚ, ORP)
 • zabrání se obcházení zákona o odpadech
 • osvědčení a sdělení o výsledcích se budou nově vydávat prostřednictvím ISPOP
 • v rámci pověření budou přidělovány přihlašovací údaje
 • stávajícím pověřeným o. budou přiděleny do 1. 10. 2014
innost od 1 10 2014
účinnost od 1.10.2014

§ 39

evidence a ohlašování

(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 2 měsíců…

(4) Provozovatelé skládek … o stavu vytvořené finanční rezervy a o volné kapacitě skládky …

(6) Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech

innost od 1 10 20141
účinnost od 1.10.2014

§ 39

evidence a ohlašování

 • pro přeposílání informací z KÚ na ministerstvo je stanoveno 30 dnů
 • ORP a KÚ jsou povinny zasílat ministerstvu informace o každém vydaném rozhodnutí do 15 od právní moci ministerstvo tak bude mít aktuální přehled o vydaných rozhodnutích a bude je zveřejňovat
 • zavedení identifikačních čísel zařízení

(13) Zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle § 33b odst. 1 se pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním číslem zařízení.

 • zrušení hlášení o dopravci
innost od 1 10 20142
účinnost od 1.10.2014

§ 40

evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

(2) Odesílatel odpadu je povinen

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,

b) zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,

c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání

odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

(3) Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním

úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

(4) Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu nejméně 5 let.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vedení evidence odpadů při přepravě odpadů.

innost od 1 10 20143
účinnost od 1.10.2014

§ 40

evidence při přepravě nebezpečných odpadů

 • Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.
 • stabilita systému ISPOP ?
 • při havarijních stavech se nevztahují povinnosti původců a oprávněných osob na řešitele těchto stavů
innost od 1 10 20144
účinnost od 1.10.2014

§ 40

evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(2) Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 • jak se bude po ukončení přepravy zacházet s vytištěným listem – bude se archivovat?
innost od 1 10 20145
účinnost od 1.10.2014

(3) Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí jeho převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o hmotnosti odeslaného odpadu, provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel odpadu si může v systému vyhradit možnost potvrdit nebo odmítnout hmotnost přepraveného odpadu uvedenou příjemcem odpadu. Potvrzení nebo odmítnutí je v takovém případě povinen provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku uvedení hmotnosti odpadu příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve lhůtě podle věty první, je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo, a v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.

 • lhůta „následující pracovní den“ je v praxi velmi problematická
 • jak postupovat v případě odmítnutí příjemcem potvrdit hmotnost odpadu, ale je ochoten ho do zařízení převzít?
innost od 1 10 20146
účinnost od 1.10.2014

(4) Pokud jsou obsahem zásilky odpady, které nejsou uvedeny v evidenčním listu, nebo nesouhlasí počet kusů obalu, je příjemce odpadu povinen odmítnout jejich převzetí, neprodleně vyznačit tuto skutečnost do výtisku evidenčního listu provázejícího zásilku a nejpozději do konce stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 • proč by příjemce nemohl přijmout odpady, k jejichž převzetí je oprávněn, jestliže nejsou uvedeny v EELPNO? → odpady budou „cestovat“ sem a tam
innost od 1 10 20147
účinnost od 1.10.2014

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě nebezpečného odpadu.

 • snad jasné a jednoduché vedení evidence
innost od 1 10 20148
účinnost od 1.10.2014

(6) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Při přepravě tohoto odpadu mobilním zařízením k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.

 • vyplnění EELPNO během přijetí odpadu do mobilního zařízení → nutnost počítačového vybavení s připojením na internet přímo v mobilním zařízení?
innost od 1 10 20149
účinnost od 1.10.2014

(7) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu od fyzických osob vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu v listinné podobě před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je provozovatel mobilního zařízení povinen doplnit údaje z příjmového evidenčního listu nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu. Při přepravě tohoto odpadu k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.

 • kdo zadá vstupní informace?
innost od 1 10 201410
účinnost od 1.10.2014

(8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu uskutečnit bez přihlášení do systému. Odesílatel odpadu vyplní evidenční list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce, ve čtyřech vyhotoveních, jedno si ponechá a tři předá dopravci. Dopravce si jeden ponechá a dva předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jeden ponechá a jeden zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou odesílatel odpadu a příjemce odpadu povinni zadat do něj všechny údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému. V případě, že je odpad přepravován pomocí mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu, jeho provozovatel vyplní evidenční list ve třech vyhotoveních, jedno si ponechá a dvě předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jedno ponechá a jedno zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou provozovatel mobilního zařízení a příjemce odpadu povinni zadat do něj údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému.

 • toto je opravdu snížení administrativní zátěže ?!?!
innost od 1 10 201411
účinnost od 1.10.2014

(9) Příslušné orgány veřejné správy mají přístup ke všem údajům z evidence přepravy nebezpečného odpadu vedeným v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

obecn dopady eelpno na praxi
Obecné dopady EELPNO na praxi
 • nemožnost podnikajících subjektů dodávat zákazníkovi službu na klíč – možnost vyplňování EELPNO za zákazníka
 • nutnost pořízení počítačového vybavení a připojení na internet i u malých živnostníků
 • možnost doplnění informací do systému o další skutečnosti po ukončení přepravy
 • vyplňování dosavadní kolonky č. 15
 • provázanost s dohodou ADR?
 • řešení mobilních svozů N odpadů z obcí
 • jaký bude postup při přepravě přes území ČR končící za hranicemi?
 • standart dat ve vztahu k aktuálnímu počítačovému vybavení jednotlivých účastníků
zm ny k 1 1 2015
Změny k 1.1.2015

§ 37e

poplatek za registraci použitého vozidla

 • úprava použití poplatků
p prava prov d c ch vyhl ek
Příprava prováděcích vyhlášek

Změna vyhlášek č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. ke změnám účinným k 1. 10. 2013

 • aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení
 • úprava zařazování v případě zrcadlových položek
 • odpady zařazené do kategorie ostatní na základě vyloučení neb. vlast. se budou označovat jako N/O
 • zmírnění požadavku na vedení evidence v případě nepřetržitého vzniku odpadů
 • nad rámec prováděných změn – omezení povinnosti zpracovávat základní popis odpadu (ekoaudit 2)
p prava prov d c ch vyhl ek1
Příprava prováděcích vyhlášek

Změna vyhlášek č. 383/2001 Sb. a 376/2001 Sb. ke změnám účinným k 1. 10. 2014

 • podrobnosti elektronizace hodnocení neb. vlastností
 • způsob přidělování identifikačních čísel zařízení (katalog zařízení)
 • podrobnosti vedení odpadové evidence a ohlašování
 • podrobnosti fungování systému elektronické evidence přepravy neb. odpadů
ekoaudit 2
Ekoaudit 2
 • změna základního popisu odpadu
 • vyřazení odpadních olejů z režimu zpětného odběru
 • v delší časovém horizontu bude odstraněna duplicita hlášení dat na MŽP a ČSÚ
slide52

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jaromír Šefl

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: 475 657 194

email: sefl.j@kr-ustecky.cz