avtalsr relsen 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Avtalsrörelsen 2013. Allokemiska avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metallavtalet, Teknikavtalet, Tekoavtalet, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet. Facken inom industrins ekonomiska bedömning (november 2012) lägre tillväxt och produktivitet fortsatt lägre tillväxt de kommande åren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rianna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avtalsr relsen 2013

Avtalsrörelsen 2013

Allokemiska avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metallavtalet, Teknikavtalet, Tekoavtalet, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet

ekonomiska f ruts ttningar

Facken inom industrins ekonomiska bedömning (november 2012)

  • lägre tillväxt och produktivitet
  • fortsatt lägre tillväxt de kommande åren
  • nedväxling i löneökningstakt.
 • I snitt ett avtalsvärde på 2,6 procent per år under Industriavtalet
 • 2013–2016 avtalsvärde 2,27 procent
  • bedöms ge reallöneökningar
  • bibehåller konkurrenskraften
  • inget hinder för expansiv penningpolitik av Riksbanken.
Ekonomiska förutsättningar
fi plattform avtal 2013

2,8 procent

  • säkerställa värdet av lägsta löner.
 • Arbetstidsförkortning
  • delpensionering.
 • Föräldralön
  • 90 procent i sex månader.
 • Avtalsperiodett år
  • öppnar för längre.
FI-plattform avtal 2013
lo samordning avtal 2013

Minst 700 kronor, lägst 2,8 procent

  • krontalet gäller på branscher med ett snitt under 25 000 kronor.
 • Förhindra lönekonkurrens
  • höja lägstalönerna med minst 700 kronor.
 • Övriga ersättningar höjs med 2,8 procent
  • till exempel lägsta semesterlön.
LO-samordning avtal 2013
f rs kringspaketet lo samordningen

Förbättrade försäkringar

  • Föräldrapenning
  • Avtalspension SAF-LO
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Försäkringspaketet LO-samordningen
resultat

Avtalsvärde 6,8 procent

  • löneökningar 6,2 procent
  • delpension 0,6 procent.
 • Teko 7,35 procent
  • 6,75 procent
  • 0,6 procent.
 • Delpension
  • rättighet
  • finansiering
   • löneutrymme
   • byten.
Resultat
 • Trygghet och flexibilitet
 • Försäkringar
  • föräldraförsäkring 1/1 2014
  • 6 månader
  • TFA.
 • Uppbördsavtalen
f rs kringar

Kompletterande föräldraförsäkring

  • 180 dagar
  • 10 procent upp till 10 pbb 90 procent på lönedelar däröver
  • 1 års anställning ger 60 dagar, 2 år ger 180 dagar
  • ett uttag, inom 18 månader
  • gäller från den 1 januari 2014.
Försäkringar
f rs kringar1

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

  • ersättning enligt skadeståndsrätt, det innebär full ersättning vid inkomstförlust
  • gäller från den 1 juli 2013.
 • Övrigt
  • återbetalning av premier
  • modell för premieinsättning
  • förhandlingsordning.
Försäkringar
delpension

När kan jag ansöka om delpension?

  • Arbetstagare kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad arbetstagaren fyller 60 år.
 • Vad innebär det för min anställning?
  • Om deltidspension beviljas är anställningen från det att deltidspensionen börjar gälla, en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av deltidspensionen.
Delpension
delpension1

Varför avtal om delpension?

  • Yrkes­verksamma högre upp i åldrarna än vad fallet är i dag.
  • Påfrestningar som gör det nödvändigt att arbeta något mindre mot slutet av yrkeslivet.
  • Möjlighet till ett längre yrkesliv och skapa förutsättningar för generationsväxling.
 • Tanken med deltidspensionering är således inte att skapa förutsättningar för arbetstagaren att åta sig andra anställningar.
Delpension
delpension2

Hur ansöker jag?

  • Arbetstagaren ska skriftligen ansöka om deltidspension hos arbetsgivaren sex kalendermånader före det att deltidspensionen ska börja gälla.
 • Hur får jag svar?
  • Senast två månader från det att arbetsgivaren mottagit ansökan ska arbetsgivaren skriftligen till arbetstagaren och klubben meddela svar om ansökan beviljas eller inte.
Delpension
delpension3

Kan arbetsgivaren neka?

  • Arbetsgivaren kan avslå ansökan om deltidspension om ett beviljande vid en objektiv bedömning skulle medföra en beaktansvärd störning i verksamheten.
  • Arbetsgivaren ska på ett seriöst och konstruktivt sätt överväga om det finns möjlighet till att bevilja ansökan om deltidspension.
 • Kan jag driva frågan om arbetsgivaren nekar mig delpension.
  • Om arbetsgivaren avslår ansökan kan arbetstagaren och verkstadsklubben driva frågan om deltidspensionering enligt förhandlingsordningen (dock ej till AD).
  • Förhandling om en framtida sysselsättningsgrad om 50 procent.
Delpension
delpension4

Vad gör jag om jag senare får klart att företaget kunde beviljat mig delpension?

  • Lokal facklig organisation kan driva saken vidare, begära lokal förhandling om skyldighet för arbetsgivaren att betala skadestånd för felaktig avtalstillämpning.
Delpension
delpension5

Vad är företaget skyldigt att göra för att möjliggöra delpension?

  • Arbetsgivaren är skyldig att diskutera och överväga möjligheten att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter.
  • Arbetsgivaren måste i sin bedömning väga in möjligheten till en viss omfördelning av arbetsuppgifter.
  • En rimlig måttstock för vilka utbildningsåtgärder som ska erbjudas kan vara sådan introduktion som arbetsgivaren normalt ger nyanställda.
 • Det måste således kunna konstateras att en beaktansvärd störning föreligger och att avslaget inte beror på nonchalans, att arbetsgivaren inte seriöst prövar saken eller en allmän ovilja mot att arbetstagaren beviljas deltids­pension.
Delpension
delpension6

Exempel

  • anställd sparar till delpension i 30 år
  • avsättning per år med 1,5 procent
  • ersättningsgrad 75 procent
  • deltidsmått 50 procent
  • avkastningsmått 3 procent
  • möjliggör delpension 2,9 år tidigare, alltså cirka 62 år.
Delpension
allokemisk industri1

Löneökning utgår ifrån krontal och beräknas på 25 000 kr. Första året 475 kr, andra året 510 kr och tredje året 598 kr. Resterande avtalsvärde på 0,6 procent används för delpension år två och tre.

Om enighet inte uppnås om fördelning av tillgängligt löneutrymme gäller 75/25 principen.

Ny lönebestämmelse med Hållbart arbete som utgångspunkt.

Ny bestämmelse om reseersättning och traktamente.

Sammanhängande blir sammanlagd (semester, omplacering och omflyttning).

Deltidspension och överföring av befintlig arbetstidsförkortning med 0,5 procent.

Bibehållet uppbördsavtal.

Truckavtal angående truckutbildning, att använda TLP10.

Allokemisk industri
l neavtalet prolongeras med f ljande ndringar och till gg

LöneökningsbestämmelserLönehöjningskonstruktionen är densamma som tidigare:– från och med den 1 april 2013 med 1,9 procent– från och med den 1 april 2014 med 2,0 procent– från och med den 1 april 2015 med 2,3 procent.

Höjningarna beräknas på summan av fasta kontanta månadslöner inklusive fasta tillägg för berörda arbetstagare vid respektive företag dagen före nämnda datum.

Löneavtalet prolongeras med följande ändringar och tillägg.
om de lokala parterna inte kommer verens

– från och med den 1 april 2013; 295 kronor per månad– från och med den 1 april 2014; 316 kronor per månad– från och med den 1 april 2015; 371 kronor per månad

Deltidsanställda i proportion därtill. Återstoden för respektive år läggs ut i det lokala lönesystemet.

Om de lokala parterna inte kommer överens
l neavtal 4 3 l gsta l n

Månadslönen ska efter genomförd lönerevision uppgå till lägst2013 2014 2015för arbetstagare 18 år:18 854 19 381 19 999för nyanställd 12 mån:17 008 17 483 18 041för minderårig:12 091 12 429 12 825

Löneavtal 4:3 Lägsta lön
avs ttning till deltidspensionspremie

Från den 1 april 2014 avsätts 0,3 procent av den totala lönesumman och från den 1 april 2015 avsätts ytterligare 0,3 procent av den totala lönesumman.Observera den totala lönesumman.

 • Överföring från livsarbetstid till delpensionsavsättning
  • 0,5 procent från livsarbetstiden till delpensionsavsättning
  • utrymmet för livsarbetstid minskas med 0,5 procent.
Avsättning till deltidspensionspremie
livsarbetstid bilaga 7

Intjänandeåret fram till den 31 mars 2013 är 3,5 procent

Den 1 april 2013 är livsarbetstidspremien 3,0 procent.

Livsarbetstid, bilaga 7
l ne kningar

1,9 % (*0,5 %) 2013, 2% 2014 och 2,3% 2015 i form av lönepott

Potten fördelas enligt lokalt avtalade lönesystem och avtalets löneprinciper.

”Till stöd för utveckling av lokala lönesystem rekommenderar vi att de lokala parterna använder sig av det material som parterna tagit fram för lönesystem i mindre företag, Lönekartläggning, Lokal och individuell lönebildning samt IF Metalls material om lönesystem för hållbart arbete.”

Individgaranti efter lokal och central förhandling:

236 kr 2013 252 kr 2014 295 kr 2015

* 0,5 % avser kompensation för ny semesterlöneberäkning

Löneökningar
l gstl ner

IF Metalls krav 2011 och inför 2013 års avtal var ”lägstlönen i grupp 2 ska vara 75 procent av lönegenomsnittet”.

Lägstlönen i grupp 1 utgör 94,1 procent av lönen i grupp 2.

Lägstlöner
regler f r lokala avtal

Ny ingress där de lokala parterna uppmanas att träffa lokala överenskommelser

 • Definition om vem som träffar lokala överenskommelser, företaget – klubb, avdelning eller avdelningsombud med sådant uppdrag.
 • Lokal överenskommelse gäller under tid och uppsägningsregler som man avtalar om. Om inte – Huvudavtalets regler om 3 månader.
 • I anslutning till att lokal överenskommelse träffas bör också de lokala parterna avtala om vad som händer när avtalet upphör att gälla dvs.
  • avsikten med avtalet
  • värdet av det
  • eventuella avlösningsregler.
Regler för lokala avtal
ny arbetstidsparagraf

Alla paragrafer och bilagor om arbetstid i avtalet har sammanförts till § 1

Nyheter:

– beredskapstabell (tomtabell för LÖK)

– definitioner av olika ledighetsformer

– permissionsparagrafen delad, läkarbesöken flyttade till § 16 om sjukdom

– ny regel om rätt och möjlighet till kompledighet, god tid, önskemål och produktion ska beaktas.

Ny arbetstidsparagraf
nya ber kningar f r semesterl n

Nya regler nödvändiga på grund av ändringar i semesterlagen 2010

 • För timavlönade:13,2 % av intjänandeårets semesterlöneunderlag enligt semesterlagen 16 b §, dividerat med antalet betalda dagar.
 • För månadsavlönade: 0,8 % av aktuell månadslön samt 0,52 % av intjänandeårets semesterlöneunderlag enligt semesterlagen 16 b §. Per betald semesterdag
  • Förändringen innebär att de företag som växlar till nya systemet för månadsavlönade, ska tillföra årets pott 0,5 %, Träffas inte överens-kommelse om pottfördelningen ökas lönen med 0,5 % på individnivå.
  • 0,5 % ska minskas i de fall löneökningen innebär en höjning av andra villkor (t.ex. ersättningar som baseras på divisorer).

Parterna har utarbetat en gemensam kommentar!

Nya beräkningar för semesterlön
kompetensutveckling

Ny gemensam skrift om arbete med kompetensutveckling i företagen.

 • Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete:
  • utarbeta modeller för handledare till nyanställda och yrkesintroduktion
  • medverka till utbildningsprojekt i företagen med stöd från ESF och andra fonder
  • utarbeta modeller för företagsintern utbildning.
Kompetensutveckling
arbetsgrupp beredskap

Beredskapstjänstgöring är en viktig fråga för företagen och dess verksamheter. Vid ingående av överenskommelser om beredskapstjänst har ibland synen på lämplig nivå på tillhörande beredskapsersättning kommit att skilja sig mellan de lokala parterna.

Parterna tillsätter härför en arbetsgrupp med uppgift att under avtalsperioden gemensamt ta fram underlag och exempel gällande olika modeller och metoder att verka som riktlinjer och stöd vid införande av beredskap och tillhörande, anpassade och lämpliga, beredskapsersättningsnivåer.

Resultera i en broschyr eller liknande gemensamt skriftligt dokument.

Arbetsgrupp beredskap
l nepotter l ne versyn och l gstal ner

Lönepotter

  • 1 april 2013 1,7 procent
  • 1 april 2014 1,7 procent
  • 1 april 2015 1,9 procent
 • Löneöversyn
  • 1 april 2013 öppen
  • 1 april 2014 0,4 procent
  • 1 april 2015 0,5 procent
 • Lägsta löneökning (individgaranti)
  • 1 april 2013–1 juni 2014 lägst 530 kronor
  • 2 juni 2014–1 juni 2015 lägst 300 kronor
Lönepotter, löneöversyn och lägstalöner
deltidspension

Premie till deltidspension

  • 1 april 2013 avsätts 0,9 procent (ingår ej i avtalsvärdet)
  • 1 april 2014 avsätts 0,3 procent
  • 1 april 2015 avsätts 0,3 procent
 • 12 minuter till delpensionspremie
  • gäller dagtidsarbete
Deltidspension
korridoren

Lokala parter bör komma överens om arbetstidens förläggning

  • Om inte så sker så gäller stupstocken och tillhörande korridor.
 • Korridoren utökas från 30 minuter till 40 minuter per dag.
Korridoren
vertid

Kommentar till övertidsreglerna

  • arbetsgivaren ska ta hänsyn till den anställdes behov av rekreation och familjeliv.
 • Rekreation
  • avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av krafter till exempel motion, skogspromenader, fiske, jakt samt bedrivande av idrott och sport.
Övertid
anst llningsvillkor

Om man inte iakttar uppsägningstiden har arbetsgivaren rätt att dra halva lägstalönen för den grupp arbetstagaren tillhör. Detta utan att kontakta Kronofogden.

 • Lägsta semesterlön
  • tidigare krävdes 2 års sammanhängande anställning
  • nu räcker det med 2 år sammanlagd anställning under 36 månader.
Anställningsvillkor
arbetsgrupper och uppb rdsavtal

Arbetsgrupper

  • översyn av utvecklingsavtalet
  • inventering av avtal som tillhör Teknikavtalet
  • översyn av semesterreglerna.
 • Uppbördsavtalet
  • gäller till och med den 31 december 2015
  • när riksdagen fattar beslut om korttidsavtal ska parterna träffas för att bland annat göra ett centralt ramverk.
Arbetsgrupper och uppbördsavtal
potter och h jning av l gstal ner

Pott

  • 1 april 2013 483 kronor 276 öre
  • 1 april 2014 516 kronor 295 öre
  • 1 april 2015 588 kronor 336 öre
 • Höjning av lägstalön
  • 1 april 2013 med 2,1 procent; 1 april 2014 med 2,2 procent; 1 april 2015 med 2,45 procent.
 • Ettårskloss: 584 kr, 598 kr, respektive 614 kr.
 • Ny tvåårskloss: 1 067 kr, 1 093 kr, respektive 1 122 kr.
 • Ob-ersättning och lägsta semesterlön höjs med värdet av löneökningen, totalt 6,75 procent.
Potter och höjning av lägstalöner
arbetstid

From den 1 april 2014 minskas minuttalet för dagtidsarbete från 84 till 82 minuter. I och med detta tillförs delpension ytterligare 0,1 procent.

 • Tid i tidbank överstigande 100 timmar hyvlas vid årsskiftet. Hyvlingen avsätts till delpension (tidigare utbetalades det kontant).
 • Arbetstidskorridoren utökas med 10 minuter till totalt 40 minuter.
 • Återföring av tillgänglig övertid ökas från 200 timmar till 250 timmar.
Arbetstid
deltidspension och arbetsgrupper

Avsättning till deltidspension

  • 1 april 2014 med 0,4 procent
  • 1 april 2015 med 0,3 procent.
 • Arbetsgrupper
  • arbetsgrupp för att gå igenom de avtal som finns mellan parterna i syfte att modernisera regelverket
  • parterna är överens om att följa den arbetsgrupp som finns på Teknikavtalet angående semesterregler.
Deltidspension och arbetsgrupper
l neniv er

Löneökningar

  • 1 april 2013 1,7 procent = ca 435 kr
  • 1 april 2014 1,7 procent = ca 440 kr
  • 1 april 2015 1,9 procent = ca 500 kr
 • Ob-tillägg höjs med
  • 1 april 2013 1,9 procent
  • 1 april 2014 2,1 procent
  • 1 april 2015 2,3 procent
Lönenivåer
l neniv er forts

Ny högre garantilön: Lönegrupp S.

Inplacering efter lokal överenskommelse.

Inplacering belastar inte företagspotten.

Avser spetsbefattningar.

Så kallade trappvandringar belastar inte potten.

Att införa nya komponenter eller förändra värdet på befintliga komponenter i lönesystemet belastar potten.

Lönenivåer forts.
trygghet och flexibilitet

Trygghet och flexibilitet

  • 68 timmar in på individuellt avsättningskonto varje kalenderår
  • efter överläggning, 14 dagars varsel innan förändring
  • vid större behov av att bromsa utöver 68 timmar kan minuskontot på 150 timmar användas
  • vid arbetsbefrielse, utges förlorad arbetsförtjänst
  • pluskonto om 200 timmar, vid arbete utöver ordinarie arbetstidsschema ger arbetad timme 2 timmar i plus/minuskontot
  • ob-ersättningar enligt avtalet
  • efter lokal överenskommelse kan de arbetade + timmar utbetalas såsom övertidstimmar.
Trygghet och flexibilitet
arbetsgrupper och kompletterande f r ldrapenning

Arbetsgrupper

  • lönebildning
  • trygghet och flexibilitet.
 • Kompletterande föräldrapenning
  • gäller från den 1 april 2013.
Arbetsgrupper och kompletterande föräldrapenning
gruvavtalet1

Löneökningar

  • 1 april 2013 2,1 procent = ca 605 kr
  • 1 april 2014 2,2 procent = ca 645 kr
  • 1 april 2015 2,5 procent = ca 750 kr
 • Underjordstillägget följer löneutvecklingen.
 • Övriga tillägg är höjda med pottvärdena.
Gruvavtalet
gruvavtalet2

Nytt arbetstidsavtal.

Ny skiftform K2 utan storhelgs-uppehåll 37 timmar/helgfri vecka.

Förläggningsregler vid olika skiftformer.

Regler för arbetstidsförkortningar när 2-skift förläggs 22–06.

Förändrad dygns- och veckoviloregel.

Förlorad arbetsförtjänst vid utläggning av veckovila och dygnsvila.

Föräldralön utökas till 6 månader efter 4 års anställning, övergår i försäkring den 1 januari 2014.

Gruv-LP om 4,5 procent intjänas från första arbetsdagen (tidigare 25 års ålder).

Gruvavtalet