slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vloga ZRSZ na trgu dela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vloga ZRSZ na trgu dela

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Vloga ZRSZ na trgu dela - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Vloga ZRSZ na trgu dela. delodajalci. Sodelovanje z delodajalci: * Neposredno napoto- vanje najbolj ustreznih kandidatov * Organiziranje zaposlitvenih razgovorov * Zaposlitveni sejmi * Obveščanje brezposelnih oseb s SMS-ji * Obveščanje brezposelnih preko elektronske pošte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vloga ZRSZ na trgu dela' - rhys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vloga zrsz na trgu dela
Zaposlovanje invalidovVloga ZRSZ na trgu dela

delodajalci

Sodelovanje z

delodajalci:

* Neposredno napoto-

vanje najbolj ustreznih

kandidatov

* Organiziranje zaposlitvenih

razgovorov

* Zaposlitveni sejmi

* Obveščanje brezposelnih

oseb s SMS-ji

* Obveščanje brezposelnih

preko elektronske pošte

* Obveščanje preko RSS

novičarskega kanala

brezposelne

Osebe

/invalidi

iskalci

zaposlitve

Sodelovanje/posredovanje

Zaposlitvena rehabilitacija

spremljanje in obravnava glede na potrebe brezposelnih oseb
Zaposlovanje invalidovSpremljanje in obravnava glede na potrebe brezposelnih oseb

Spremljanje ciljev zaposlitvenega načrta na vsakem razgovoru/priprava ZN v 24 dneh

izena evanje invalidov v zaposlitvi
Zaposlovanje invalidovIzenačevanje invalidov v zaposlitvi

Za vse zaposlene, tudi za invalide veljajo predpisi:

 • s področja delovnih razmerij,
 • pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • varnosti in zdravja pri delu,
 • zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.
izvajanje zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

URL, št. 16/07, z dne 23.02. 2007, Uradno prečiščeno besedilo (ZZRZI-UPB2)

izvajanje zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov1
Zaposlovanje invalidovIzvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Rehabilitacijske komisije pri Zavodu RS za zaposlovanje
 • Ocena zaposlitvenih možnosti – tudi za zaposlene invalide
 • Uvedba kvotnega sistema
 • Možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu
 • Vzpodbude za zaposlovanje invalidov
cilj zakona in z aposlitven e rehabilitacij e
Zaposlovanje invalidovCilj zakona in zaposlitvenerehabilitacije
 • pridobiti zaposlitev
 • ohraniti zaposlitev
 • napredovati v poklicni karieri
 • prejeti primerno plačilo za svoje delo
invalid po zzrzi 10 l
Zaposlovanje invalidovInvalid po ZZRZI (10. čl.)
 • brezposelna oseba/zaposleni
 • nima statusa invalida po drugih predpisih
 • ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezniin ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje
merila za pridobitev statusa invalida zzrzi
Zaposlovanje invalidovMerila za pridobitev statusa invalida ZZRZI
 • Trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni,
 • Težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost
 • Ovire pri vključevanju v delovno okolje na način, kot ga opredeljuje Mednarodna klasifikacija funkcioniranja
zaposlitvena rehabilitacija 13 do 18 l
Zaposlovanje invalidovZaposlitvena rehabilitacija (13. do 18.čl.)
 • Je PRAVICA invalida!
 • Posamezne pravice lahko za invalida uveljavlja tudi delodajalec (pogodba z izvajalcem ZR in invalidom)
 • Skupaj 15 storitev zaposlitvene rehabilitacije (storitev N – ocena delovne učinkovitosti zaposlenega invalida)
izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
Zaposlovanje invalidovIzvajanjezaposlitvenerehabilitacije
 • Rehabilitacijskasvetovalka na območni službi ZRSZ (OS Trbovlje: ga. Mojca Vetršek)
 • Rehabilitacijskekomisije I. in II.Stopnje pri ZRSZ
 • Izvajalcizaposlitvenerehabilitacije

(17 strokovnihtimov v celi državi)

izvajanje zr
Zaposlovanje invalidovIzvajanje ZR
 • Kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije - koncesija (19. do 25. čl.)
 • URI Soča je odgovoren za razvoj, standarde, nadzor in usposabljanje strokovnih delavcev in izvajalcev ZR (8.čl.)
odlo anje o pravicah 27 l
Zaposlovanje invalidovOdločanje o pravicah (27.čl.)

ZAVOD ODLOČA o:

 • Priznanju statusa invalida ( tudi za zaposlene, če

ne morejo te pravice uveljavljati po drugih predpisih! )

 • O pravici do ZR in iz nje izhajajočih pravicah (samo za brezposelne)
 • O zaposljivosti invalida – ODLOČBA O ZAPOSLJIVOSTI (34.čl.) – vlogo lahko vloži tudi zaposleni invalid ali delodajalec!
rehabilitacijski svetovalec
Zaposlovanje invalidovRehabilitacijskisvetovalec
 • Koordinatoraktivnosti
 • Internamreža(poklicnosvetovanje, ukrepiaktivnepolitikezaposlovanja)
 • Eksternamreža(koncesionarji, Skladzavzpodbujanjezaposlovanjainvalidov, invalidskapodjetja, zaposlitvenicentri, ZPIZ, CSD)
ocena zaposlitvenih mo nosti 33 l
Zaposlovanje invalidovOcena zaposlitvenih možnosti (33.čl.)
 • Izdela jo zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji in na podlagi poročil ter evalvacije
 • Ocena ali je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, kakšne podporne storitve in prilagoditve na DM potrebuje
 • Če invalid ne more dosegati delovnih rezultatov v višini vsaj 1/3 zaposlenega, se oceni, da ni zaposljiv Ne pri zaposlenih!
 • Zaposleni invalidi – pogodba med invalidom, delodajalcem in izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije- storitev N-ocena delovne učinkovitosti invalida
odpoved pogodbe o zaposlitvi
Zaposlovanje invalidovOdpoved pogodbe o zaposlitvi

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 102. člen

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije ali iz poslovnega razloga brez nove pogodbe o zaposlitvi

Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto brez ali po končani poklicni rehabilitacij,i oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega

odpoved pogodbe o zaposlitvi1
Zaposlovanje invalidovOdpoved pogodbe o zaposlitvi

Način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu – 40. člen zakona

 • delodajalec sklene sporazum z drugim delodajalcem
 • drugi delodajalec invalidu ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na delih, ki ustrezajo invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti
 • če invalid ne sprejme ponudbe drugega delodajalca za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine in ne do nadomestila za čas brezposelnosti
zaposlovanje invalidov
Zaposlovanje invalidovZaposlovanje invalidov
 • pod splošnimi pogoji

- zaposlitev v običajnem delovnem okolju (kvotni sistem)

- podporna zaposlitev v običajnem delovnem okolju

(zaposlitev z odločbo - podpora invalidu, delodajalcu,

okolju)

2. pod posebnimi pogoji

- invalidsko podjetje (status podjetja, socialna ekonomija)

- zaščitna zaposlitev (zaposlitev z odločbo – status

izvajalca, zaposlitveni center)

3. socialna vključenost za nezaposljive (odločba ZRSZ- programi, razpis)

kvota in kvotni sistem
Zaposlovanje invalidovKvota in kvotni sistem
 • Obveznost zaposlovanja invalidov za delodajalce, ki zaposlujejo več kot 20 delavcev
 • 2 do 6 % odvisno od dejavnosti
 • Nadomestna izpolnitev kvote (pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskimi podjetji in zaposlitvenimi centri)
 • Neizpolnjevanje kvote (plačevanje prispevka)
v tevanje v kvoto 63 l
Zaposlovanje invalidovVŠTEVANJE V KVOTO(63. čl.)
 • vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko
 • invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za 2 zaposlena invalida
pla ilo zaradi neizpolnjevanja kvote 65 l
Zaposlovanje invalidovPLAČILO ZARADI NEIZPOLNJEVANJA KVOTE (65.čl.)
 • prispevek znaša 70% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote
 • delodajalec mesečno ob izplačilu plač obračuna in plača v Sklad prispevek
 • če delodajalec ne plača pravočasno, ga Sklad pisno pozove k plačilu, skupaj z zamudnimi obrestmi
 • če še vedno ne plača, niti ne dokaže, da ni zavezanec za plačilo, sklad zadevo odstopi Davčni upravi RS
vzpodbude za zaposlovanje pri skladu
Zaposlovanje invalidovVzpodbude za zaposlovanje pri Skladu
 • subvencije plač invalidom zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica invalidnosti (zaščitna zaposlitev, podporna zaposlitev, v invalidskih podjetjih)
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov (vsi delodajalci)
 • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju (vsi delodajalci)
 • nagrada za preseganje kvote (podlaga uredba VRS)
 • letna nagrada delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov (razpis, vsi delodajalci)
 • druge razvojne vzpodbude.
vzpodbude ki so vezane na izpolnitev kvote
Zaposlovanje invalidovVzpodbude, ki so vezane na izpolnitev kvote
 • Nagrade za preseganje kvote
 • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Upravičenci so delodajalci:

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto
 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide
 • samozaposleni invalidi
oprostitev pla ila prispevkov
Zaposlovanje invalidovOprostitev plačila prispevkov
 • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu
 • Vloga do 20. v mesecu za pretekli mesec
 • Oprostitev plačila velja ves čas preseganja kvote
nagrada za preseganje kvote
Zaposlovanje invalidovNagrada za preseganje kvote
 • Nagrada za zaposlovanje invalidov nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, delodajalec ni zavezan h kvoti, vendar ima zaposlene invalide, samozaposleni invalidi)
 • Višina do 25 % minimalne plače mesečno za vsakega zaposlenega invalida nad kvoto
 • Vloga do 20. v mesecu za pretekli mesec
 • Odločba sklada –čas prejemanja največ 12 mesecev zapored, potem nova vloga
podporna zaposlitev
Zaposlovanje invalidovPodporna zaposlitev
 • Podporna zaposlitevje zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.
 • Za podporno zaposlitev:

- za invalida in delodajalca se izdela individualiziran načrt podpore,

- pripravljenost delodajalca za sodelovanje,

- potrebna je prilagoditev delovnega okolja ter delovnega mesta v skladu z individualiziranim načrtom

definiranje v sebine in oblike podpore
Zaposlovanje invalidovDefiniranje vsebine in oblikepodpore
 • Tehnična(prilagoditevdelovnegamesta in okolja)
 • Strokovna podpora
 • Subvencijaplače(od 10 do 70 % minimalneplače mesečno)
zaposlitveni center in invalidsko podjetje 43 len
Zaposlovanje invalidovZAPOSLITVENI CENTER (IN INVALIDSKO PODJETJE) – 43. člen
 • Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo in ima izdelan poslovni načrt.
 • Občine skrbijo za vzpodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem območju.
 • Zaposlitveni centri in invalidska podjetja morajo imeti najmanj pet zaposlenih.
vzpodbude za zaposlovanje subvencija pla e
Zaposlovanje invalidovVzpodbude za zaposlovanje-subvencija plače

Zakon določa način in osnovo za določanje višine subvencije plače invalidom (osnova minimalna plača)

- od 30% do 70 % v zaščitni zaposlitvi

- od 5% do 30 % v podporni zaposlitvi

- od 5% do 20 % v invalidskem podjetju

slide30
Zaposlovanje invalidov

Hvala za pozornost!