slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Спец.педагог Здравка Топалова Доц. д-р Иван Чавдаров дм , маг. икон . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Спец.педагог Здравка Топалова Доц. д-р Иван Чавдаров дм , маг. икон .

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Спец.педагог Здравка Топалова Доц. д-р Иван Чавдаров дм , маг. икон . - PowerPoint PPT Presentation

rhys
149 Views
Download Presentation

Спец.педагог Здравка Топалова Доц. д-р Иван Чавдаров дм , маг. икон .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ЗА УЧИЛИЩНИ ЗАНЯТИЯ – НЕОБХОДИМОСТ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ Спец.педагог Здравка Топалова Доц. д-р Иван Чавдаров дм, маг.икон.

 2. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Дейностите в полето на специалната педагогика покриват частично дейностите по ерготерапията на деца с ЦП. Предобразователната терапия е част от специалното обучение и стимулиране на деца с ЦП.

 3. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Необходимост Подготовката на детето с увреждания с методите на специалната педагогика за участие в училищни занятия е важен етап от неговото развитие. • поставя нови, по-високи изисквания в познавателен план; • дава възможност за прилагане на натрупания опит; • стимулира развитието на детето в сферата на ограмотяването;

 4. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… • концентрира уменията в последователни дейности, подпомагащи четенето, смятането и писането; • съдейства за формиране на училищни умения и навици; • подготвя детето за вграждане в по-широко социално обкръжение.

 5. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Защо при деца с ЦП процесът за развитие на писмена реч е по-продължителен, изисква постоянство и квалифицирана помощ? • налице е дефицит на вниманието, като страдат всичките му компоненти; • занижена работоспособност; • затруднени паметови процеси; • липса на мотивация; • речеви нарушения; • затруднена груба и фина моторика;

 6. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… • нарушен пространствен гнозис и праксис; • страда разбирането на по-сложни логически структури и категории; • абстрактното мислене и логическата компо-нента са липсващи или неадекватни за възрастта; • специфика и разнообразие в двигателните и интелектуални възможности на всяко дете.

 7. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Принципи В СБДПЛРДЦП има изградени критерии за въвеждане на предобразователна терапия. Терапевтичната програма се изработва във вид на индивидуален план за всяко дете от спец. педагог, в тясно сътрудничество с лекуващия лекар, психолога и логопеда. Включват се деца на възраст от 4.5 до 8 години с интелектуално функциониране от широка норма до умерени стойности на интелектуален дефицит.

 8. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Методи Методите за обучение и стимулиране на деца с ЦП са два: • вербален • невербален Използват се в зависимост от начините на детето да се изразява. Характеризират се със строга индивидуалност в подхода. Изработват се лични материали за персонална интервенция, съобразени с: – възрастта на детето; – формата на церебралното увреждане; – възможностите на грубата и фината моторика; – степента на интелектуалното функциониране.

 9. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… От особена важност е: – правилното позициониране на детето по време на терапия; – ползване на адекватни приспособления; – подходящи материали за писане и комуникация; – оборудване.

 10. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Обучение в четене Два основни подхода за терапевтична интервенция: • последователен; • функционален. Последователен подход – характеристика. • поотделно запознаване с буквите от азбуката; – гласни – звучни сонорни съгласни – звучни и беззвучни съгласни в корелация помежду им.

 11. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… • въвеждане на срички – права отворена, обратна сричка, затворена и отворена; • четене на прости думи и кратки изречения; • правилно позициониране с приспособления при необходимост; • задължителни лични работни материали за персонална интервенция; • използване на подходящ наклон за представяне на нагледните материали. Този подход е подходящ при използване и на двата метода – вербален и невербален.

 12. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Функционален подход – характеристика. • запознаване със символите на гласните опозиционни фонеми; • прибавяне на всяка следваща буква от съгласната поредица; • образуване на срички, думи, изречения; • правилна позиция на тялото; • индивидуално изработени материали. Успешно се прилага при деца с гранични стойности и широка норма.

 13. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Терапевтична сесия по математика Базира се на понятия, характеризиращи признаците на предметите и тяхното пространствено разположение. Включва: • елементарни количествени представи; • успешно използване на математически понятия и термини: едно – много, повече – по-малко и др.; • диференциране на величини – дълго – късо, ниско – високо и др.; • Запознаване с цифрите на числата в два етапа: – до 5 – до 10

 14. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… • преброяване на предмети с различна характеристика; • свързване броя на предметите с тяхната цифра; • въвеждане на операции събиране и изваждане; • използване на помощни средства; • от особена важност: – индивидуален план за работа; – правилно позициониране; – адаптирани работни материали; – подходящ наклон при представянето им. (следва филмов материал)

 15. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Графомоторни умения Цели: • ориентират детето в пространството; • развиват наблюдателност, устойчиво внимание и въображение; • тренират движенията на ръката и използването на захватите по правилен модел. Техники: • оцветяване на дребни фигури с различни материали –цветни моливи, пастели, темперни и водни бои; • оцветяване на букви и цифри в различен обем с разнородни материали; • писане на хоризонтални и вертикални черти в широка мрежа с или без приспособления към материалите за писане (най-често използвано приспособление – grip pencil)

 16. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… • писане на кръг в посока, обратна на часовниковата стрелка; • писане на печатни букви и цифри в широка мрежа по копирен метод и по модел; • писане в ръкописен шрифт; • компютърно обучение по специална програма; • правилно позициониране на детето и съответно оборудване; (стол или чин със странички облегалки, дунапренови възглавници по модел, колани, контролиращи позицията на тялото); • стимулиране на водещата ръка и мястото на помощната за изпълнение на графомоторни упражнения; • лични материали за персонална интервенция. (следва филмов материал)

 17. СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА, КАТО ЧАСТ ОТ ЕРГОТЕРАПИЯТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА… Резултати: Всяко дете с ЦП, подготвяно за училищни занимания постига резултати – минимални или максимални, на базата на заложени в рехабилитационния план близки и далечни задачи и в зависимост от собствения си потенциал. Всяко дете с ЦП трябва да има шанс да развива интелектуалните, поведенческите и комуникативните си възможности и всеки успех, по-малък или по-голям е доказателство, че за детето с ЦП трябва да се грижим толкова интензивно, колкото за всяко стандартно-развиващо се дете. Специалната педагогика, важна и необходима, трябва да продължи да се развива като част от ерготерапията и комплексната рехабилитация на децата с ЦП.