slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

6. 1. 2. 3. 5. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 22. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Žalm 95

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.' - rhonda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

6

1

2

3

5

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

22

slide2

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Žalm 95

Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka.

Lk 21

návrat

Návrat

slide3

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.

Žalm 25

Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.

1. list Solúnčanom 3

slide4

1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.

2. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh.

3.Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo.

4.Pamätaj na deň odpočinku a sväť ho.

5.Cti svojho otca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi.

6. Nezabiješ

7. Nezosmilníš /nescudzoložíš/

8.Nepokradneš

9. Nevyslovíš krivé /falošné/ svedectvo proti svojmu blížnemu

10.Nepožiadaš domu svojho blížneho - Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu ...ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu

2. Mojžišova 20 2-12

slide5

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.

Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.

Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.

Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Žalm 23 bible kralická z r. 1613

slide6

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som Vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť

Ján 15 1-5

Zničí smrť navždy; zotrie Pán, Boh, slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril.

Iz. 25

slide7

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej

Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň

Nech ich sused v láske má, nech im priazeň zachová

Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej

Daj Boh šťastia celej Zemi, všetkým národom

Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom

Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného

Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie,

Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme,

Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj,

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Pavol Habera

slide8

Hospodin je mojím svetlom a mojou spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?

Žalm 27

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali : Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami! Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, Pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili.

A oči sa im otvorili.

Mt 9

slide9

Poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. Keď anjel vošiel k nej, povedal: Zdravas´ buď, milosťou obdarená, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami. Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A počneš v živote a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veliký, Synom najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým a Jeho kráľovstvu nebude konca... Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, čo svätého narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží.

Vtedy povedala Mária: Hľa, služobnica Pána, staň sa mi podľa tvojho slova.

Lk 1 26-38

slide10

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúci na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky...

Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu obuv; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Mt 3

slide11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. On mu povedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu povedal:

Pane, nie som hoden,

aby si vošiel pod moju strechu,

ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie...

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali povedal: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.

Mt 8

slide12

Ste dobro a milosrdenstvo a súcit a porozumenie.

Ste pokoj a radosť a svetlo.

Ste odpustenie a trpezlivosť, sila a odvaha,

ste pomocníkmi v období nedostatku,

tešiteľmi v období smútku,

liečiteľmi v období zranení,

učiteľmi v dobe zmätku.

Ste najhlbšia múdrosť a najvyššia pravda,

najväčší pokoj a najkrajšia láska.

To všetko ste.

A v niektorých okamihoch života si to uvedomujete.

Rozhodnite sa, že si to budete uvedomovať stále.

slide13

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11

slide14

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.

Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a luhajú na vás všetko zlé pre mňa; radujte a veseľte sa, pretože vaša odplata hojná je v nebesiach

Mt. 4

slide15

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela:

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.

Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre.

Iz 48

slide16

Pastier Izraela, počúvaj!

Ty, čo tróniš nad cherubínmi, zaskvej sa!

Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.

Bože zástupov, vráť sa,

zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,

chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,

nad synom človeka, ktorého si si vyvolil.

Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote

a budeme vzývať tvoje meno.

Žalm 80

slide17

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.

Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení.

Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

List Filipanom 4

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

slide18

Prepáč, prosím.

Odpusť mi, prosím.

Ďakujem ti.

Milujem ťa.

ho´oponopono

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz;

na Boží obraz ho stvoril;

ako muža a ženu ich stvoril.

1. Mojžišova 1

slide19

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal,

bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom.

A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal

a lásky by som nemal – nič nie som.

A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť

a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,

láska sa nevypína, nenadýma sa;

nie je neslušná, nie je sebecká,

nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,

neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;

Všetko znáša, všetkému verí,

všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

Láska nikdy neprestane. Kdežto proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie.

Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme,

Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.

Keď som bol dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.

Doteraz totiž vidím len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár.

Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal /Boh/.

Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje,

ale najväčšie z nich je láska.

Hymna lásky, 1. list korintským

slide20

Pane,

urob zo mňa nástroj svojho pokoja,

aby som prinášal lásku, kde je nenávisť,

odpustenie kde je urážka,

jednotu kde je nesvornosť,

vieru kde je pochybnosť,

pravdu kde je blud,

nádej kde je zúfalstvo,

radosť kde je smútok,

svetlo kde vládne tma.

Pomôž mi, aby som netúžil po úteche, ale potešoval,

netúžil po porozumení, ale rozumel,

netúžil po láske, ale miloval.

Lebo ten, kto dáva, dostane,

kto odpúšťa, tomu je odpustené,

kto umiera, vstane k životu.

Amen

slide21

Keď máte pokušenie, uvedomte si, že Ja som vždy pri vás a vtedy sa modlite:

Nepoškvrnená Čistota,

pomôž mi zachovať čistotu môjho srdca.

Posolstvo zjavenia Panny Márie Nepoškvrnenej Čistoty v Litmanovej 7. júla 1991

slide22

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.

A blahoslavená je tá, ktorá uverila,

že sa splní, čo jej povedal Pán.

Lk.1

slide23

Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Lk 1

slide24

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako Svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí Svetlo a nejde na Svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na Svetlo, aby jeho skutky boli zjavné, pretože sú v Bohu konané.

Ján 3

slide25

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

A toto vám bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

Sláva Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Lk 2