Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции PowerPoint Presentation
Download Presentation
Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции

Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Моделиране на замърсяването на въздуха в реално време и оценки на сценарии за подобрение на КАВ в градовете Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции

 2. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Въведение • Планове за КАВ • Идентифицирани проблеми • Битово отопление Имисии ФПЧ10 в Община Пловдив по източници за 2010 г. 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 3. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Управление на КАВ Емисии Дисперсионно моделиране Мониторинг 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 4. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Проектни цели • Адаптиране на шведската система Airviroкъм българските условия • Прилагане в пилотна община • Структуриране на емисионни бази данни • Извършване на дисперсионно моделиране и визуализация • Онлайн платформа за управление на КАВ 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 5. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Airviro • Разработена от Шведския Метеорологичен и Хидроложки Институт • Най-разпространена и функционална на пазара • Управление в реално време • Бази данни и моделиране 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 6. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Мониторинг 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 7. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Бази данни 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 8. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Дисперсионно моделиране 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 9. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Какво е дисперсионно моделиране? Математическа симулация на реалността 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 10. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Защо ни е необходимо? 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 11. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Дисперсионно моделиране 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 12. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Онлайн платформа 40-та Асамблея на АСЕКОБ

 13. Асоциация на Българските Енергийни Агенции Благодаря за вниманието! Васил Златев Асоциация на Българските Енергийни Агенции Vasil.zlatev@eap-save.dir.bg 0893 427 436 40-та Асамблея на АСЕКОБ