แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
Download
1 / 40

คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงแงงาน ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ฉบับสมูบรณ์. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงแงงาน ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ. ลักษมี คงลาภ อ. คุณากร เพชรคง และคณะ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงแงงาน ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท' - rhonda-cook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

ฉบับสมูบรณ์

คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

กระทรวงแงงาน

ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท

รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

ผศ. ลักษมี คงลาภ

อ. คุณากร เพชรคง และคณะ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


คำนำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ในยุคสารสนเทศแห่งโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้บุคลากร สมาชิกขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอน ต่างต้องเผชิญกับภาวะที่มีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในด้านข้อมูล และข้อมูลเหล่านี้ต่างมีผลกับการแข่งขันและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร จากปัจจัยต่างๆ ทำให้บุคลากรในองค์ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะทำงานของกระทรวงแรงงานร่วมกับคณะวิทยากรประกอบด้วย ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ. ลักษมี คงลาภ อ. คุณากร เพชรคง และคณะ ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ความรู้ เพื่อให้มีการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างเป็นระบบ พร้อมกับส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานสามารถใช้ความรู้และข้อมูลในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน จากเดิมที่ใช้การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดสัมมนาปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบนี้ไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบุคลากรได้อย่างเพียงพอในยุคปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรแนวใหม่ด้วยการพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์การเอื้อการเรียนรู้” ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่นักเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้าไปมีบทบาทในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2542)

การจัดการความรู้ Knowledge Management เป็นวิธีการบริหารที่จำเป็นสำหรับการบริหารยุคใหม่ ในเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) หรือระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นกับการสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้และสารสนเทศ การจัดการความรู้มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้ และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือ Tacit Knowledge ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ในการทำงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานจริงของกระทรวงแรงงานให้ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ของบุคลากรในสามารถสื่อสารกันเพื่อการค้นคว้า แก้ปัญหา หรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันการณ์


วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


MOL PLSวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน

P - มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive team work)

L - ใฝ่เรียนรู้ (Life long learning)

S - มีจิตบริการ (Service mind)

ค่านิยมร่วมกระทรวงแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกระทรวงแรงงาน


การวิเคราะห์ แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรSWOT – LO/KM ของ กรง.

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


การวิเคราะห์ แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรSWOT – LO/KM ของ กรง.

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน

กรง. “แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

HRD “กรง. มุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเชิงรุก

แบบมีส่วนร่วมให้เป็นคนเก่ง คนดี ใฝ่เรียนรู้”

LO/KM “มีวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขและยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


วิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานพันธกิจ LO/KM กรง.

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


พันธวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ LO/KM

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


พันธวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ LO/KM

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


พันธวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ LO/KM

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 3. สร้าง/พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 4. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 4. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานตัวชี้วัด LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

ระดับที่

มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของกระทรวงแรงงาน

มีแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของกระทรวงแรงงานและกรม

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

ระดับที่

จำนวน 0 องค์ความรู้

จำนวน 15 องค์ความรู้

จำนวน 30 องค์ความรู้

จำนวน 45 องค์ความรู้

จำนวน 60 องค์ความรู้

หมายเหตุ องค์ความรู้ที่สะสมจากปีงบประมาณที่แล้ว

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

ระดับที่

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

หมายเหตุ ค่าคะแนนเป็นตัววัดผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

ระดับที่

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

หมายเหตุ: วินัยทั้ง 5 ประกอบด้วย 1.คิดเป็นระบบครบวงจร 2. ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ศักยภาพ 3. รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง 4. มองเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 5. เรียนรู้เป็นทีม

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

ระดับที่

ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินการระดับกระทรวง

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำแนวทางและมาตรการปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการความรู้และค่านิยมร่วมให้กับบุคลากรของ กรง.

ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ติดตาม และประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดการความรู้

ระดับที่

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ อัตรากำลัง และงบประมาณเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ระดับกระทรวงและกรม

จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดตั้งหน่วยงานฯ และดำเนินงานตามแผนฯ

จัดตั้งหน่วยงานฯ ระดับกระทรวงและกรมอย่างน้อย 2 กรม

จัดตั้งหน่วยงานฯ ระดับกระทรวงและกรมอย่างน้อย 4 กรม

จัดตั้งหน่วยงานฯ ระดับกระทรวงและกรมครบทุกกรม

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 3. สร้าง/พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

ระดับที่

1. ศึกษาแนวทางในการดำเนินการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

2. มีการสร้าง/พัฒนาข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

3. มีการดำเนินการตามแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 30 และติดตามประเมินผล

4. มีการดำเนินการตามแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 50 และติดตามประเมินผล

5. มีการดำเนินการตามแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 80 และติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 4.ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการความรู้

ระดับที่

1. ศึกษาแนวทางในการดำเนินการฯระดับกระทรวง

2. จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้

3. ดำเนินการตามแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 30 และติดตามประเมินผล

4. ดำเนินการแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 50 และติดตามประเมินผล

5. ดำเนินการตามแผนฯได้อย่างน้อยร้อยละ 80 และติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 4.ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการความรู้

ระดับที่

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ระดับที่

ศึกษาความต้องการ ความพร้อม และแนวทางการบูรณาการการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายในสังกัด กรง. และเครือข่าย

จัดทำแผนบูรณาการการจัดการความรู้

มีการดำเนินการตามแผนฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และติดตามประเมินผล

มีการดำเนินการตามแผนฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และติดตามประเมินผล

มีการดำเนินการตามแผนฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ระดับที่

ศึกษาแนวทางในการดำเนินการ

จัดทำแผนสร้างแรงจูงใจ

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ติดตาม และประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานเป้าหมาย LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ระดับที่

1. ร้อยละ 65

2. ร้อยละ 70

3. ร้อยละ 75

4. ร้อยละ 80

5. ร้อยละ 85

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและแผนงาน/วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานโครงการ LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและแผนงาน/วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานโครงการ LO/KM

พันธกิจ 1. พัฒนาวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและแผนงาน/วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานโครงการ LO/KM

พันธกิจ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและแผนงาน/วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานโครงการ LO/KM

พันธกิจ 4.ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ตัวชี้วัดและแผนงาน/วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานโครงการ LO/KM

พันธกิจ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมให้การสนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการความรู้ภายในกระทรวงและกรม

มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ที่เป็นมืออาชีพ และมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่กำหนด

บุคลากรทุกระดับมีค่านิยมร่วม (MOL PLS) และมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความสุข

การยกย่อง/เชิดชูเกียรติและให้รางวัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก่บุคลากรและเครือข่ายของกระทรวงและกรม

มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ปัจจัยหลักความสำเร็จ LO/KM

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕


ชื่อโครงการ .........................................หน่วยงาน (กรม/สนง.) ...............................

กรุณาข้อมูล โครงการ/กิจกรรมให้ คุณยิ้ม สป. ภายใน - กรมอื่นๆ 30 มิ.ย. 2552 และ- สปส. 31 ก.ค. 2552


ad