หลักการตลาด
Download
1 / 31

??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

หลักการตลาด. ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 255 6 อาจารย์ผู้สอน ดร. พิศมร กิเลนทอง ห้องพัก : อาคาร 21 ชั้น 7 (21720) โทรศัพท์ 02-697-664 8 Email: pitsamornk@riped.utcc.ac.th pitsamorn@gmail.com เวลาเข้าพบ วันศุกร์เช้า (ไม่ใช่ Office Hours โปรดนัดล่วงหน้าผ่านอีเมล์). หลักการตลาด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????' - rhonda-cook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5930605
หลักการตลาด

 • ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556

 • อาจารย์ผู้สอน ดร. พิศมร กิเลนทอง

 • ห้องพัก : อาคาร 21 ชั้น 7 (21720)

 • โทรศัพท์ 02-697-6648

 • Email: pitsamornk@riped.utcc.ac.th

  pitsamorn@gmail.com

 • เวลาเข้าพบ วันศุกร์เช้า

  (ไม่ใช่ Office Hours โปรดนัดล่วงหน้าผ่านอีเมล์)


5930605

หลักการตลาด

บทที่ 1โลกของการตลาด

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


5930605
วัตถุประสงค์_1

 • รู้จักว่าใครคือนักการตลาด พวกเขาทำงานที่ไหน และเข้าใจในหน้าที่ของการตลาดในธุรกิจ

 • ให้คำนิยามการตลาดคืออะไร และทำอย่างไรในการมอบคุณค่าให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการตลาด

 • อภิปรายขอบเขตของสินค้าและบริการที่นำเสนอในตลาด


5930605
วัตถุประสงค์ _2

 • เข้าใจถึงคุณค่า (Value) จากทัศนะของ ลูกค้า ผู้ผลิต และ สังคม

 • เข้าใจถึงพื้นฐานของการวางแผนการตลาด และ เครื่องมือของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) ที่นำไปใช้ในกระบวนการทางการตลาด (Marketing process)

 • อธิบายถึงวิวัฒนาการความคิดทางการตลาดได้


5930605

 • การตลาด หมายถึง งานส่วนหนึ่งขององค์กรที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆใน

 • กระบวนการพัฒนาสื่อสารและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และ

 • กระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขององค์กร


5930605
การตลาด: การตอบสนองความต้องการ

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใช้แนวคิดการตลาด(Marketing Concept)

โดยการหาความต้องการของผู้บริโภคและนำเสนอสินค้าที่เขาต้องการและพึงพอใจ


5930605

 • ความต้องการ(Need) หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดระหว่างสภาวะที่เป็นอยู่กับสภาวะในอุดมคติ

  • ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical needs)

   เช่นความต้องการปัจจัยสี่

  • ความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological needs)

   เช่นความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความต้องการมีภาพลักษณ์เฉพาะตัว


5930605
ความแตกต่างระหว่างความต้องการและความอยาก

 • ความต้องการ (needs) หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดระหว่าง สภาวะที่เป็นอยู่กับสภาวะในอุดมคติ

 • ความอยาก (wants) หมายถึง ความปรารถนาในสินค้าเฉพาะอย่างหนึ่งๆที่สามารถใช้ตอบสนองต่อความต้องการ

  • ความอยากจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรม


5930605
ผลประโยชน์ อุปสงค์ และตลาด

 • ความต้องการที่มีพร้อมด้วยความสามารถในการซื้อ เรียกว่า อุปสงค์(Demand)

 • ผลิตภัณฑ์จะส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit) เมื่อผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการ

 • ตลาด (Market) คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้า และมีอำนาจ ความสามารถ และความตั้งใจในการซื้อ

 • ท้องตลาด(Marketplace) สถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า


5930605
การตลาด: และตลาด การสร้างคุณประโยชน์

 • คุณประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form utility)

 • คุณประโยชน์ด้านสถานที่ (Place utility)

 • คุณประโยชน์ด้านเวลา (Time utility)

 • คุณประโยชน์ด้านการครอบครอง (Possession utility)


5930605

 • คุณประโยชน์ด้านรูปแบบคุณประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form utility)

  แปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

 • คุณประโยชน์ด้านสถานที่ (Place utility)

  ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตภัณท์มายังที่ที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้า

 • คุณประโยชน์ด้านเวลา (Time utility)

  ทำให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าในเวลาที่ต้องการ

 • คุณประโยชน์ด้านการครอบครอง (Possession utility)

  ทำให้ผู้ซื้อสามารถครอบครอง ใช้ และได้รับความพอใจจากสินค้าที่เราไม่มีความสามารถในการทำขึ้นมาด้วยตัวเอง


5930605
การตลาด: คุณประโยชน์ด้านรูปแบบการแลกเปลี่ยน

 • การแลกเปลี่ยน = หัวใจของการตลาด

 • การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อได้รับบางสิ่งและยอมเสียบางสิ่งเป็นการตอบแทน

 • การแลกเปลี่ยนต้องเป็นธรรม (Fair) และไม่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ


5930605
ขอบเขตของการคุณประโยชน์ด้านรูปแบบตลาด: เราใช้การตลาดกับอะไรได้บ้าง

 • สินค้าและบริการเพื่อผู้บริโภค (Consumer Goods and Services)

  สินค้า=ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน จับต้องได้ ที่ผู้บริโภคใช้เป็นการส่วนตัวหรือในครอบครัว

  บริการ=ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ซื้อใช้ได้แต่เป็นเจ้าของไม่ได้

 • สินค้าและบริการเพื่อองค์กรธุรกิจ

  (Business-to-Business Goods and Services)

  สินค้าและบริการขององค์กรหนึ่งเพื่ออีกองค์กรหนึ่ง สินค้าที่ซื้อโดยองค์กรเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือในการดำเนินธุรกิจทั่วไป


5930605
เราใช้การคุณประโยชน์ด้านรูปแบบตลาดกับอะไรได้บ้าง

 • การตลาดเพื่อองค์กรไม่แสวงกำไร (Not-for-Profit Organizations)

  วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หน่วยงานของรัฐ

 • การตลาดเพื่อความคิด สถานที่และ บุคคล

  การตลาดเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนแนวคิดหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอๆ

  พรรคการเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ดารา นักร้อง นักกีฬา


5930605
การตลาดคุณประโยชน์ด้านรูปแบบ:การส่งมอบคุณค่า

 • คุณค่า คือ ผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์

  • การประเมิน “คุณค่า” ขึ้นกับ ผู้ประเมิน

 • นักการตลาดต้องสร้างข้อเสนอทางด้านคุณค่า (Value Proposition) ที่น่าสนใจ


Value proposition
ข้อเสนอคุณประโยชน์ด้านรูปแบบทางด้านคุณค่า (Value Proposition)

 • การจะนำเสนอคุณค่าที่น่าสนใจได้นั้นนักการตลาดจะต้อง

  • เข้าใจถึงแนวคิดการตัดสินใจด้านการตลาดอย่างมีคุณค่า

  • เข้าใจถึงความต้องการและคุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการ

  • สร้างสรรค์ข้อเสนอทางด้านคุณค่า

  • สื่อสารข้อเสนอทางด้านคุณค่า

  • จัดส่งข้อเสนอทางด้านคุณค่า


5930605
นำเคุณประโยชน์ด้านรูปแบบสนอคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • คุณค่าจากมุมมองของผู้ซื้อ

  • ลูกค้าประเมินคุณค่าจากการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ของสินค้า

 • คุณค่าจากมุมมองของผู้ขาย

  • การติดต่อธุรกิจกับลูกค้าสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กร พนักงานและผู้ถือหุ้นอย่างไร


5930605

 • คุณค่าจากความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นผลมาจากการค้นหาความสามารถเฉพาะตัวและแปลงให้เป็นผลประโยชน์ที่แตกต่างได้

  • ความสามารถเฉพาะตัว(Distinctive Competency)

   ความสามารถขององค์กรที่มีอยู่เหนือคู่แข่งขัน

  • ผลประโยชน์ที่แตกต่าง(Differential Benefit) การแปลงความสามารถเฉพาะตัวให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่แตกต่าง


 • Value chain
  สายโซ่แห่งคุณค่า (ต้องทำให้ผู้ซื้อเชื่อว่าจะได้รับคุณค่าจากสินค้าของผู้ขายมากกว่าจากสินค้าของคู่แข่งValue Chain)

  • กิจกรรมหลายอย่างที่องค์กรต้องทำส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้

  • กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมถึง การออกแบบ การผลิต การตลาดและการขาย การขนส่ง และการสนับสนุนภายหลังการขาย

  • คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับว่า ธุรกิจสามารถทำงานในแต่ละส่วนได้ดีเพียงใด


  5930605
  กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่ากิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า

  • การลำเลียงเข้า(Inbound logistics): จัดหาวัตถุดิบ

  • การผลิต(Operations): การแปรรูปวัตถุดิบ

  • การลำเลียงออก(Outbound logistics): การขนส่ง, warehousing

  • การตลาดและการขาย(Marketing and sales): การส่งมอบสินค้า

  • การบริการ(Service): การบริการหลังการขาย

  • บริษัทสามารถเพิ่มคุณค่าได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือเลือกคู่ค้าธุรกิจมาทำงานร่วมกัน


  Marketing process
  กระบวนการของการตลาดกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า (Marketing Process)

  • การวางแผนการตลาด (Marketing planning)

   • ตัวอย่างคำถาม

    • อะไร คือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเรามองหาในอีก 3-5 ปี

    • อะไร คือ ความสามารถของเราในการแข่งขันในส่วนนั้น

    • ใครคือกลุ่มลูกค้าใหม่ของเราที่อาจจะมีความสำคัญในอนาคต

    • มีข้อกฎหมายอะไรที่อาจจะกระทบต่อธุรกิจของเราในอนาคต


  1 target markets
  ส่วนที่ 1 กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า: กลุ่มเป้าหมาย (Target Markets)

  • การตลาดมวลชน (Mass Market)เป็นการเข้าถึงลูกค้าทุกรายให้ได้มากที่สุดโดยไม่สนใจความแตกต่างของความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

   • ใช้ผลิตภัณฑ์พื้นฐานและใช้เพียงกลยุทธ์เดียวในการเข้าถึงลูกค้าแต่ละราย

  • ส่วนตลาด (Market Segments) - กลุ่มของลูกค้าที่อยู่ในตลาดใหญ่และเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันภายในกลุ่มแต่เป็นส่วนที่แตกต่างไปจากความต้องการของลูกค้าคนอื่นๆนอกกลุ่ม

  • กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) - ส่วนตลาดที่ธุรกิจได้เลือกขึ้นมาเป็นเป้าหมายในการทำการตลาด


  2 positioning the product
  ส่วนที่ 2 กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า: ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning the Product)

  • วางแผนว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีผลประโยชน์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งก็หมายถึงการค้นหา ตำแหน่งทางการตลาด (Market Position) นั่นเอง

  • ตำแหน่งทางการตลาดระหว่างรถยนต์ Volvo กับ BMW ต่างกันอย่างไร?

   • Volvo for life vs. BMW:The Ultimate Driving Machine


  3 the marketing mix
  ส่วนที่ 3 กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า: ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix)

  • Marketing mix = Marketing toolsเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช้เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ต้องการจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  • The 4Ps

  • ผลิตภัณฑ์ (Product)

   สินค้า บริการ สถานที่ บุคคล

  • ราคา (Price)

   มูลค่าหรือจำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มาครอบครอง


  5930605

  • ช่องกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่าทางการจัดจำหน่าย (Place/Distribution)

   กลุ่มของบริษัทที่มาทำงานร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภค

  • การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

   การประสานงานในส่วนของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเข้าไปมี อิทธิพลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมของลูกค้า

   ทั้งสี่ส่วนนี้ทำงานร่วมกัน เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เพียงพอจะทำให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมายได้


  5930605
  พัฒนกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่าาการของแนวคิดทางการตลาด

  • ยุคการผลิต (Production Era)

  • ยุคการขาย (Selling Era)

  • ยุคผู้บริโภค (Consumer Orientation)

  • ยุคการตลาดใหม่ (New Era Orientation)


  5930605

  • ยุคการผลิต (Production Era)กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า

   • ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนสินค้า ทำให้สินค้าราคาถูกลง ประชาชนจำนวนมากหาซื้อใช้ ทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน

   • ใช้แนวทางการจัดการที่เน้นการผลิต

   • มองว่าลูกค้าไม่แตกต่างกัน

   • การตลาดมีบทบาทน้อย


  5930605

  • ยุคการขายกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า (Selling Era)

   • เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

   • มีผู้ผลิตจำนวนมาก และมีความสามารถในการผลิตสูง

    สินค้ามีปริมาณมากกว่าปริมาณความต้องการ

   • การตลาด = การขาย เพื่อกำจัดสินค้าคงคลัง

   • ใช้การขายเชิงรุก (hard sell)


  5930605

  • ยุคผู้บริโภค (Consumer Orientation)กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า

   • เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

   • การตลาดมีบทบาทมากขึ้น ในการทำวิจัย ช่วยปรับปรุงสินค้า ช่วยส่งข่าวสารทางการตลาด

   • มีการนำ Total Quality Management มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า


  5930605

  • ยุคการตลาดใหม่ (กิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่าNew Era Orientation)

   • การปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระยะยาว (Customer relationship management)

    ติดตามความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

   • ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งของความสนใจ (Share of mind) มากกว่าส่วนแบ่งการตลาด (Share of market)

   • การมุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคม (Social benefits)

   • การมุ่งเน้นความสามารถที่วัดผลได้

    • กระดานคะแนน (Scorecard): สินค้าหรือตราสินค้าแต่ละตัวทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆขององค์กร END


  5930605
  คำถามกิจกรรมในสายโซ่แห่งคุณค่า

  • 1.ชื่อ

  • 2.ชื่อเล่น

  • 3.เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาที่เรียนอยู่

  • 4.สินค้า 3 แบรนด์ที่นึกออก

  • 5.โฆษณาที่ชอบที่สุดในปัจจุบัน

  • 6.เช็คอีเมล์ทุกวันหรือไม่

  • 7.เว็ปไซต์ที่เข้าบ่อย (ไทย/ต่างประเทศ)

  • 8.ถ้าคิดว่าตนเองเป็นสินค้า จุดขายของคุณคืออะไร


  ad